Вербівська Людмила Василівна

Вербівська Людмила Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
тема кандидатської дисертації: «Формування інвестиційної стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону», спеціальність: 08.10.01 - Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
Освіта: економічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка підприємства»
Сфера наукових інтересів: Інвестиційна стратегія соціально-економічного розвитку регіону, інвестиції в людський капітал, стратегія розвитку підприємства, формування конкурентних переваг та конкурентоспроможність підприємства, стратегічний розвиток електронного бізнесу в національній економіці.
Дисципліни, що викладаються: «Стратегія підприємництва», «Проектний аналіз», «Основи наукових досліджень в професійній діяльності», «Менеджмент», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Методика викладання фахових дисциплін», «Основи стандартизації, метрології та управління якістю», «Менеджмент персоналу», «Міжнародний менеджмент».
Стажування, підвищення кваліфікації:
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Новітні інноваційні технології у вищій школі, 2015 рік.
 • Міжнародне стажування Фундація ADD (м. Варшава, Польща) спільно з Інститутом Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (м. Львів, Україна), 2017 рік
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації  та перепідготовки спеціалістів за програмою “Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці”, 2019 рік.
 • Міжнародне стажування - Заклад освіти Фінляндії - Західно-Фінляндським Коледж (Länsi-Suomen opisto),  м. Гуйттінен спільно із польсько-українською фундацією - Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці, 2021 рік
Наукова-дослідна робота:
 • Керівництво науково-дослідною темою кафедри «Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів» (2011-2016 рр. ДРН – 0111U009027);
 • Керівництво науковою роботою магістрів;
 • Рецензування наукових праць: Член редакційної колегії наукового фахового видання категорії Б  - «Електронний науково-практичний журнал  Інфраструктура ринку», Член редакційної колегії наукового фахового видання категорії Б - «Електронний науково-практичний журнал  Причорноморські економічні студії»; Член редакційної колегії наукового фахового видання категорії Б «Наукові праці МАУП. Економічні науки».
Контактна інформація:

Список публікацій

 1. Deineha, I., Maslov, A., Potryvaieva, N., Verbivska, L., Koliadych, O. Institutional Environment Tools for Small and Medium-Sized Enterprises Development. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39(3), 4798. http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4798 (Scopus, Web of Science)
 2. Zybareva, O., Kravchuk, I., Pushak, Ya., Verbivska, L., Makeieva, O. (2021). Economic and Legal Aspects of the Network Readiness of the Enterprises in Ukraine in the Context of Business Improving. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39 (5). URL:  http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4972/4782. (Scopus, Web of Science)
 3. Zybareva, O.V., Shylepnytskyi, P.I., Verbivska, L.V., Belei, S.I., Parubchak, I.O. Local partnership as a tool for stimulating the development of rural areas of Ukraine. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2020, 27(4), pp. 121–133. URL: http://www.visnyk.kh.ua/en/journals/visnik-naprnu-4-2020-r. (Scopus)
 4. Вербівська Л.В., Андрицький Б.О. Підходи до класифікації конкурентних переваг підприємства Регіональна економіка та управління. Випуск 4 (30). 2020. С.20-25.
 5. Bobkova, A., Andrуeуeva, N., Verbivska, L., Kozlovtseva, V., Velychko, V. Environmental Responsibility in the Development of Green Entrepreneurship. Estudios de Economia Aplicada, 2020, 38(4). DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea. (Scopus, Web of Science)
 6. Shkarlet, S., Dubyna, M., Shtyrkhun, K., Verbivska, L. Transformation of the Paradigm of the Economic Entities Development in Digital Economy. WSEAS Transactions on Environment and Development. 2020. Volume 16. P. 413-422. URL: https://www.wseas.org/multimedia/journals/environment/2020/a825115-032.pdf. (Scopus)
 7. Lagovska, O., Ilin, V., Kotsupatriy, M., Ishchenko, M., Verbivska, L. Priority directions of tax policy change in the information sphere. Scientific Bulletin of National Mining University., 2020 (3), pp. 183-190. URL: http://nvngu.in.ua/index.php/en/archive/on-the-issues/1844-2020/contens-3-2020/5357-priority-directions-of-tax-policy-change-in-the-information-sphere. (Scopus)
 8. Bondarenko, S., Verbivska, L., Dobrianskа, N., Iefimova,G., Pavlova, V., Mamrotska, O. Management of Enterprise Innovation Costs to Ensure Economic Security. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 2019.  8 Issue-3, рр. 5609-5613. URL:https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i3/C6203098319.pdf. (Scopus)
 9. Zybareva, O., Verbivska, L., Lopashchuk, I., Kalaman, O., Derkach, T., Smentyna, T. (2019). Strategically-Oriented Enterprise Management through Information Systems. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Vo. 8, Issue 2, pp. 3014-3017. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i2/B2900078219.pdf. (Scopus).
 10. Вербівська Л.В., Ксенофонтова А.Ю. Особливості застосування нематеріального стимулювання працівників ПАТ НАСК «ОРАНТА». Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2019. № 2(7). URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/208.pdf.
 11. Зибарева О.В., Вербівська Л.В., Раца О.Б. Особливості політики ціноутворення у сфері виробництва хліба і хлібопродуктів. Вісник ЧТЕІ. Економічні науки. 2018. Вип. ІІ (70). С. 193-203. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24780561&org=%20%20-%20,p24780561,3.html.
 12. Вербівська Л., Кушнір І. Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на формування кризового стану підприємства. Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 22-24 листопада 2018 р., Львів / упоряд. А. М. Штангрет; редкол. : О. І. Копилюк, Є. М. Палига та ін. та ін. Львів: Українська академія друкарства, 2018. 428 с. С.150-52.
 13. Вербівська Л. В., Кушнір І.В., Романюк А.С. Діагностика кризового стану підприємств у сучасних умовах господарювання. Наук. журн. «Молодий Вчений». С.250-255.  №12. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12/60.pdf.
 14. Зибарева О.В., Вербівська Л.В., Раца О.Б. Стратегічне забезпечення економічної поведінки виробників хліба і хлібобулочних виробів України. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. 2018. Вип. 20. С. 64-71. URL: http://www.market infr.od.ua/journals/2018/20_2018_ukr/2.pdf.
 15. Зибарева О.В., Вербівська Л.В. Корпоративна соціальна відповідальність в контексті сталого розвитку підприємництва. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. Вип. ІV (68). Економічні науки. С. 20-35. URL: chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v4/4.pdf.
 16. Вербівська Л.В. Реалізація корпоративної соціальної відповідальності у внутрішньому та зовнішньому середовищі Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні: матеріали ІIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 23–25 листопада 2017 р., Львів / упоряд. А. М. Штангрет; редкол. : О. І. Копилюк, Є. М. Палига та ін. та ін. Львів: Українська академія друкарства, 2017. 258 с. С 215-217.
 17. Вербівська Л.В. Організаційне забезпечення соціальної відповідальності бізнесу як фактор підвищення конкурентного потенціалу підприємства. Економіка, фінанси і управління: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції 30 червня 2017 р., Полтава: ЦФЕНД, 2017. 203 с. С. 27-32. URL: https://drive.google.com/file/d/0B8OYYZCDdhLgQjR2cWRGTTg0bG8/view.
 18. Yaskal I., Verbivska L. Regional economic integration as instrument for peace building. Peace Marketing / In A.-M. Nedelea, M.-O. Nedelea (eds.) Bucharest: Editura Universitara, 2016. pp. 292-313. ISBN 978-606-28-0469-5. URL: https://www.researchgate.net/publication/308233421_Regional_Economic_Integration_as_Instrument_for_Peace_Building.
 1. Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів (Вербівська Л.В. п. 2.1. Концептуальні підходи щодо удосконалення діагностики мікросередовища в розробці стратегії підприємства) : монографія / за заг. ред. О.В. Зибаревої.  Чернівці : Технодрук, 2016. 320 с. https://drive.google.com/open?id=1lHHb3UxLXId8X0zOaydlAuH9BS-Y2U4M.
 2. Вербівська Л.В. Сучасні проблеми менеджменту в Україні. Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики. Матеріали міжнарю нак.-практ. конференції. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 2016. С. 409-413.
 3. Вербівська Л.В. Мотивація персоналу як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms: International Scientific Conference, April 29, 2016, Riga: Baltja Publishing. 308 p. Р. 83-86. URL: http://iei.od.ua/preview/84-conf-georgia-3.
 4. Вербівська Л.В. Формування механізму стимулювання роботи персоналу шляхом посилення взаємодії підприємства з мікросередовищем. Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків, 2016. №2 (13), том 1, С.73-80. URL: http://www.ipdo.kiev.ua/files/articles/2017/332_ag_n%202_13__2016_том_1.pdf