Попадюк Олена Василівна

Попадюк Олена Василівна

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема докторської/кандидатської дисертації:
Спеціальність – 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності
Тема роботи – «Соціальна відповідальність бізнесу в контексті стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості»
Науковий керівник – д.е.н., проф. О.В.Зибарева
Освіта: закінчила економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича в 2008 році за спеціальністю “Економіка підприємства”
Сфера наукових інтересів: розвиток людського капіталу в системі визначення конкурентоспроможності підприємства, міжнародні моделі корпоративної соціальної відповідальності та можливості їх впровадження у вітчизняні підприємства, особливості розвитку соціально-трудових відносин
Дисципліни, що викладаються: «Економіка підприємства», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Організація торгівлі», «Економіка і бізнес», «Внутрішній економічний механізм підприємства», «Обґрунтування підприємницьких рішень та оцінювання ризиків».
Стажування, підвищення кваліфікації:
 1. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за програмою «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці» 2019р.
Контактна інформація:

Список публікацій

 1. Попадюк О.В. Деякі аспекти становлення соціальної відповідальності бізнесу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. Том 17. Частина 3. 2016 р. №17. С. 88-91.URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_17/economic_17_3.pdf
 2. Попадюк О.В. Моделі соціальної відповідальності бізнесу. Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського «Глобальні та національні проблеми економіки». Вип. 13.  Жовтень 2016. С. 459 – 462. URL: http://global-national.in.ua/issue-13-2016/21-vipusk-13-zhovten-2016-r/2457-popadyuk-o-v-modeli-sotsialnojividpovidalnosti-biznesu
 3. Shylepnytskyi, P.I., Zybareva, O.V., Popadiuk, O.V. Public-Private Partnership in the field of innovations as an effect of Social Responsibility. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 3 (11), С. 50-55. (Web of Science). URL: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/15712
 4. Попадюк О.В. Наукові підходи до формування соціальної відповідальності. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. Вип. I-IІ (65-66). Економічні науки. С. 21-33. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v1-2/NV-2017-v1-2_4.pdf
 5. Попадюк О.В. Науково-практичні засади оцінювання системи соціальної відповідальності бізнесу на підприємстві / Економічний простір: Збірник наукових праць. № 130. Дніпро: ПДАБА, 2018. 215 с., С. 177-187. URL: https://drive.google.com/file/d/1zb2eRD3jpMkHAT9X9DZRBvFQ7ms7RwJn/view https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=3843&org=%20,p3843,3.html
 6. Попадюк О.В. Аналіз організаційно-інституційного середовища функціонування системи соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості в Україні. Український журнал прикладної економіки: [Всеукр. наук. журнал]. Тернопіль, 2018. Том 3. №2. С.117-134. URL:http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/ukrainskyy%20zhurnal%20prykladnoi%20ekonomiry/2018/2_3.pdf
 7. Попадюк О.В., Лучик О.І., Кравчук І.П. Системний аналіз трансформації розуміння сутності соціальної відповідальності у зарубіжній і вітчизняній науковій думці. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2019. Вип. 2(74). с.102-116. http://chtei-knteu.cv.ua/herald_ru/content/download/archive/2019/v2/9.pdf
 8. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лопащук І.А. Європейський досвід побудови мережевої економіки та пріоритетні напрямки її розвитку в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. №3. с.149-160. http://ujae.org.ua/yevropejskyj-dosvid-pobudovy-merezhevoyi-ekonomiky-ta-priorytetni-napryamky-yiyi-rozvytku-v-ukrayini/
 9. Попадюк О.В., Лучик П.І. Принципи та механізм соціальної відповідальності в умовах стратегічного управління підприємством. Електронний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 36. с. 235-246  http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/36_2019_ukr/40.pdf
 10. Попадюк О.В., Кравчук І.П. Стратегічні орієнтири розвитку складових системи соціальної відповідальності бізнесу на підприємствах харчової промисловості. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2020. Вип. IIІ (79). Економічні науки. с. 159-171 http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2020/v3/12.pdf