tretyakova

Третякова Олена Василівна

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Деталізована інформація: закінчила економічний факультет ЧДУ ім. Ю. Федьковича за спеціальністю „Економіка праці”. Працює на кафедрі фінансів і кредиту з 1993 р.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08. 04. 01 – фінанси, грошовий обіг та кредит
Тема роботи – “Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні”
Науковий керівник – Лютий Ігор Олексійович – д.е.н., професор, академік Академії Наук Вищої освіти України, проректор з науково-педагогічної работи, завідувач кафедрою фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченко, Заслужений економіст України
Установа, де проведено захист – кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту КНУ ім. Тараса Шевченка

Наукові інтереси: Фінансова політика, Ринок фінансових послуг, Фінансова безпека, Фінансове забезпечення

Курси, що читає: Гроші та кредит, Фінансова безпека бізнесу, Ринок фінансових послуг, Вступ у спеціальність

Список навчально-методичних праць та наукових праць

2020 рік

 1. Венчурне фінансування, як ефективний інструмент інноваційного розвитку країни.  Інвестиції: практика та досвід. Випуск 17-18.  Київ. 2020.  С.  18-23.DOI: 10.32702/2306 6814.2020.17-18.18 http://www.investplan.com.ua/pdf/17-18_2020/5.pdf
 2. State and prospects of consumer market development in Ukraine in the context of foreign experience. Modern engineering and innovative technologies. Is.12 P.6. Karlsruhe, Germany. Р.57-62. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2020/60.pdf DOI: 10.30890/2567-5273.2020-12-06-076 (ISSN: 2567-5273). http://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit12-06-076
 3. Фінансові аспекти ринку освітніх послуг в сучасних умовах. Ефективна економіка. № 6. Київ. 2020. С. 45-55. DOI:10.32702/2307-2105-2020.6.58.
 4. The oretical fundament tals of financial resources management of entrepreneurial structures.  Scientific World Journal. №4/3. Svihtov. 2020. P. 22-30. DOI:10. 30888/2410-6615.2020-04-03-020 (ISSN: 2410-6615).https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj04-03-020
 5. Фондовий ринок України: особливості функціонування в сучасних  умовах. Економіка та держава. № 5. Київ. 2020. С. 103-107. DOI:10.32702/2306-6806.2020.5.103. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4618&i=17
 6. Управління банківською ліквідністю в умовах запровадження нормативу LCR. Матеріали науково-практичної конференції «Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків» (Transformation of  system of international, national and local markets), Чернівці(Україна) -Сучава(Румунія). 29-30 квітня, 1 травня 2020 року. м. Чернівці: ЧНУ, 2020. С. 178-181.

2019 рік

 1. Роль та необхідність дослідження психологічних особливостей прийняття рішень у малому бізнесі. Матеріали Міжнародного наукового форуму « New Economics – 2019». 14-15 листопада 2019. Том 1. м. Київ, 2019. С. 129-133.
 2. Фінансова інтеграція фондового ринку України як фактор підвищення ефективності та економічного розвитку країни. П Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки». – Чернівці, 2019. – С.40-44
 3. Дипломна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» : метод. рекомендації / уклад.: Бак Н.А., Нікіфоров П.О., Марусяк Н.Л., Третякова О.В. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 52 с.
 4. Практика зі вступу до спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Методичні вказівки. Укл. Третякова О.В. Харабара В.М. – Чернівці, Кондратьєв А.В., 2019. – 32 с.

2018 рік

 1. Challenges and prospects of Ukraine’s financial market development. WORLD SCIENCE vol.6 (2018) № 4(32).Poland. 2018. Рр.19-23. Index Copernicus, ISSN: 2413-1032. http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/4_32.zip
 2. Фінансова безпека малого бізнесу: проблеми та шляхи вирішення. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України/Кол.монографія. За заг.ред. П.О.Нікіфорова. – Чернівці: Технодрук, 2018. –  с.195-212.
 3. Необхідність розвитку малого бізнесу та основні причини його гальмування в Україні. I Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки». – Чернівці., 2018. – 214-217.

2016 рік

 1. Development of Small Business in the context of cross-Border Cooperation. The USV Annals of economics and Public Administration. 2016., (16), special issue. P. 42-46. ISSN 2285-3332 http://www.annals.seap.usv.ro/index.
 2. Створення компенсаційних фондів як фактор стимулювання інвестиційної діяльності в країні. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХШ Міжнародної науково-практичної конференції 20-22 травня 2016 року. – Чернівці:ЧНУ, 2016. – 60-61 с.

2014 рік

 1. Фінанси в схемах і таблицях: Навч. посібник (з грифом МОН України) / [Михайловська О. В., Ковалевич Д. А., Томнюк Т.Л. та ін.]; За ред. д.е.н. О. В. Михайловськoї. – К.: КНТ, 2014. – 386 с. (особистий внесок – теми 12 «Фінанси домогосподарств» – С. 227-243). ISBN 978-966-373-718-8
 2. Державний фінансовий контроль у системі забезпечення економічної безпеки. Матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю БДФЕУ «Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації».- 2014. – с.222-224. ISBN 978-617-7096-24-4
 3. Соціальні наслідки глобалізації у податковій сфері. Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. Випуск 27.-Чернівці:Технодрук, 2014 – с.92-98. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2014_27_16.
 4. Вплив податкової політики на стан економіки та подальший розвиток країни. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. Випуск 5.- 2014.  –Ч.4. – 147-149. ISSN 2307-8030  
 5. Influence of tax politics is on economic statute and further development of country.  Journal L Association 1901 «SEPIKE».Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Ausgabe 4. – 2014- 245-246.ISSN 2196-9531

1996 – 2012 роки

 1. Роль творчості Й.Шумпетера в контексті еволюції основних напрямків сучасної економічної науки. Міжнародний економічний шумпетеровський форум «наукова спадщина Й.А.Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє». Присвячена 100-річчю роботи в Чернівецькому університеті. ЧНУ. 2012– с. 23-24.
 2. Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні. Кафедральна монографія «Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України» (Розд.2.ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Розд.2.1. , с.101-118.  Чернівці – 2011.
 3. Роль держави в соціалізації економіки: фінансовий аспект. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 557-558 . Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2011.- с .26-32.
 4. Роль та переваги кредитних спілок у розвитку кредитування . Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип.1 , : Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010.- с.298-306.
 5. Основні тенденції розвитку грошово-кредитного ринку України в умовах кризи. Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції «Інституційна природа ринкових трансформацій».-Чернівці, 2009. – 103-106.
 6. Система державної підтримки розвитку малого підприємництва на сучасному етапі розвитку. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 456 . Економіка.Чернівці: ЧНУ, 2009.- с .51-56.
 7. Формування оптимального співвідношення використання фінансових ресурсів  в сфері підтримки розвитку малого підприємництва. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 494 . Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2009.- с .175-181.
 8. Формування портфеля інвестиційних проектів у сфері підтримки малого підприємництва. Матеріали 1 Міжнародної науково-методичної конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Чернівці, 2009. – С 394-396.
 9. Сучасні тенденції банківського кредитування. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 368-369 . Економіка.Чернівці: ЧНУ, 2008.- с .195-198.
 10. Проблеми та напрямки вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип.4 , : Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2007.- с.294-304.
 11. Механізми змішаного фінансування в керуванні складними регіональними інвестиційними проектами. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Збірник наукових праць. Вип..8. – Економічні науки. – Чернівці, 2007. – с.81-91.
 12. Напрямки підвищення ефективності справляння ПДВ. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону».-Чернівці, 2006.- с.51-53.
 13. Сучасний стан фінансування малого підприємництва комерційними банками. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 281 . Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2006.- с .53-56.
 14. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку АПК Чернівецької області. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип.1 , : Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006.- с.244-251.
 15. Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку в Україні. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип. 2: Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006.- с.208-214.
 16. Вплив місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіону. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону».Чернівці, 2005.- с.35-37
 17. Стан безготівкових розрахунків та перспективи їх розвитку в Україні. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип. IV, ч.Ш.: Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2005. с.153-160.
 18. Фінансово-кредитний механізм підтримки розвитку малого підприємництва в Україні. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип.233. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2005.-с.52-55.
 19. Фіскальна політика та її вплив на розвиток малого підприємництва. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип.4.: Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003.- с.327-335.
 20. Вплив спрощеної системи оподаткування на розвиток малого підприємництва. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип.1.: Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002.- с.134-140.
 21. Фінансова підтримка розвитку малих підприємств. Науковий вісник Тернопільського державного університету. Збірник наукових праць. Вип. 10. Економіка. – Тернопіль, 2002.- с.93-97.
 22.  Інвестиційний ринок регіону, його стан та перспективи розвитку. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип.139. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2002.-с.49-51.
 23.  Інвестиційний ринок регіону та його вплив на розвиток малого підприємництва. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.-К,2002.  № 2. – с.186-188.
 24. Фінансові аспекти розвитку підприємств малого бізнесу. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип.4.: Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002.- с.259-263.
 25. Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу: зарубіжний та вітчизняний досвід. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип.1.: Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2001.- с.129-134.
 26. Лізинг як одна із перспективних форм фінансування підприємств малого бізнесу. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип.2.: Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2001.-с.186-188.
 27. Необхідність і роль державної підтримки розвитку малого підприємництва. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип.113. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2001.- с.23-26.
 28. Місце малого бізнесу в інноваційному розвитку країни. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні фактори ресурсно-екологічної безпеки Карпатського регіону”. – Чернівці, 2001.-с.86-88.
 29. Джерела фінансування та розвиток малого бізнесу в Україні. Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації. Матеріали ХІ міжнародної практичної конференції у двох томах. Т.1.- Чернівці, 2000-.с.74-78
 30. Реструктуризація підприємств як умова залучення іноземних інвестицій. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 44: Економіка. – Чернівці: ЧДУ, 1999.- с.169-176.
 31. Залучення іноземних інвестицій як фактор подолання кризи. Доповіді Х Міжнарод. науково-практичної конференції у трьох томах «Сучасна іноваційно-промислова політика України: інвестиційні пріоритети та інфраструктура. – Чернівці, 1999. Т.1.- с.67-75.
 32. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць Вип. 26: Економіка .- Чернівці: ЧДУ, 1998. – 146-150.
 33. Інвестиційна діяльність та проблеми реструктуризації підприємств на рівні регіону. Наукова доповідь міжн. наук. практ. Конференції «Реструктуризація економіки та інвестиції в Україні». Ч.1. – Чернівці, 1998.-  с.58-62.
 34. Проблеми структурної перебудови та інвестування економіки Чернівецької області. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.10 . Економіка. Збірник наукових праць. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – с.157-161.
 35. Деякі аспекти розвитку інвестиційного процесу в Україні та її регіонах. Матеріали науково-практичної конференції «Інвестиційна діяльність в Україні: проблема розвитку та регулювання» Ч 1. – Чернівці, 1997. – 187-189.
 36. Деякі проблеми відновлення внутрішнього інвестиційного ринку в Україні. Наук. доп. конф. «Організаційно-економічне забезпечення функціонування локальних /точкових/ вільних екон. зон в Україні. – Чернівці, 1996.- с.113-114.