Третякова Олена Василівна

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь:кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської дисертації:  “Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні” 

 

Освіта: економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

Сфера наукових інтересів: фінансове забезпечення малого бізнесу, фінанси домогосподарств, ринок фінансових послуг, фінансова політика, , фінансова безпека

 

Дисципліни, що викладаються: Гроші та кредит, Фінанси домогосподарств, Ринок фінансових послуг, Вступ у спеціальність

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

·     Виконала вимоги та склала іспити з курсу Жан Моне «Відкритий онлайн-курс європейської інтеграції: стратегічні комунікації»  організованого в рамках діяльності кафедри Жана Моне з питань європейської політичної економіки в UniversitateaAlexandruIoanCuzadinIasi у співпраці з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Університетом Штефан чел Маре Дін Сучава.

·      Департамент фінансів Чернівецької ОДА довідка № 10-40/203 «Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань»

від 30.03.2018 р.;

·     Семінар НБУ для викладачів ВНЗ та експертів: «Економічний експрес», 2-3 жовтня 2019 р., Чернівці

·     Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.  Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», свідоцтво № ПК 01597997 00145-2022, «Розвиток професійних компетентностей сучасного педагога. Ключові компетентності XXI ст.», 25.02.2022 (180 год.)

 

Наукова-дослідна робота:

Кафедральна тема: «Фінансові інструменти сталого економічного розвитку». Номер держреєстрації 0120U104605. Науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Нікіфоров Петро Опанасович, 2021-2025.

Кафедральна тема: «Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики в сучасних умовах». Номер держреєстрації 0116U001442. Науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Нікіфоров Петро Опанасович, 2016-2020.

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-372-509461

e-mail: o.tretyakova@chnu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-8993-9051

ResearcherID/Publons: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AFY-3811-2022

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=gAwO-aYAAAAJ

1. Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. Current state and directions of development of bank lending to small and medium business in Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy. Polandю.2022. Pp.1-5. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30032022/7789

2. Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. Development of banking business in the condition of digital economy. International scientific journal «Internauka». Series: «Economic sciences». 2022. № 1(57). Pp.174-183. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16469064946895.pdf

3. Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. Theoretical and methodological principles of cash flows of enterprises. Internationalscientificjournal “Internauka”. Series: “EconomicSciences”. 2021.  № 4. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16191606117650.pdf

4. Харабара В.М., Грешко Р.І., Третякова О.В. Поведінкові фінанси: сутність та основні теоретичні блоки. Ефективна економіка. 2021. Вип. 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2021/107.pdf

5. Харабара В.М., Грешко Р.І., Третякова О.В. Особливості сучасного банківського маркетингу. Інвестиції: практика та досвід. 2021. Вип. 4. С. 43-46. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2021/9.pdf

6. Kharabara V., Greshko R.,  Tretyakova O.The monetary system of Ukraine: globalizing factors of influence. Modern Scientific Researches. IssueNo 15, Part 2 Minsk, Belarus, 2021. Pp.6-10. URL: https://www.modscires.pro/index.php/msr/issue/view/meit15-02/msr15-02

https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

7. Нікіфоров П.О., Третякова О.В., Харабара В.М. Fin інновації у забезпеченні фінансової інклюзії банками. Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб. наук. праць. Вип. 834. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2021. С .49-53.

8. Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. Heorhadze O. Banking business in the digital society: foreign experience. Political Scienceand Security Studies Journal. 2021. Vol. 2, No. 3 (2021). Pp. 87-94. URL: https://zenodo.org/record/5598923#.YX-1Xp5BzIU

9. Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І. Фондовий ринок України: особливості функціонування в сучасних  умовах. Економіка та держава. № 5. Київ. 2020. С. 103-107. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4618&i=17

10. Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. Theoretical fundamenttals of financial resources management of entrepreneurial structures.  Scientific World Journal. 2020. № 4/3. Svihtov. P. 22-30. URL: https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj04-03-020

11. Третякова О.В.,Харабара В.М., Грешко Р.І.  Фінансові аспекти ринку освітніх послуг в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2020. № 6. Київ. С. 45-55. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2020/60.pdf

12. Kharabara V., Tretyakova O., Greshko R. State and prospects of consumer market development in Ukraine in the context of foreign experience. Modern engineering and innovative technologies. 2020. Is.12. P.6. Karlsruhe, Germany. Р.57-62. URL: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/1791

13. Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І. Венчурне фінансування, як ефективний інструмент інноваційного розвитку країни.  Інвестиції: практика та досвід. 2020. Вип. 17-18. С. 18-23. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/17-18_2020/5.pdf

14. KharabaraV., Tretiakova O. Challenges and prospects of Ukraine’s financial market development. WORLD SCIENCE. 2018. Vol .6 (2018). № 4(32). Poland. 2018. p.19-24.

1.Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І.  Фактори впливу на фінансову безпеку малого бізнесу. Інноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт: техніка та технології, інформатика, транспорт, економіка, туризм, освіта, психологія, філософія. Книга 4, частина 2.: серія монографій / [авт.кол. : І.С.Катеринчук, В.О.Коднянко, І.Я.Львович, Я.О.Львович, Л.В.Начева та ін.] : Серія «Інноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт»; № 4. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2021. С.85-91.

2. Tretyakova O., Kharabara V., Greshko R. Essential-Theoreticalbasisofforeignexchangeratestatepolicies. Innovativeeconomicsandmanagementinthemodernworld. Monographicseries «EuropeanScience». Book 4. Part 11., 2021. Pp. 164-170.

3. Третякова О., Харабара В., Грешко Р. Сучасні цифрові технології в банківській сфері України.Socio-economicandmanagementconcepts: collectivemonograph / Krupelnytska І., etc.  ІnternationalScienceGroup.Boston : PrimediaeLaunch, 2021. Pp. 376-382.

4. Tretyakova O., Kharabara V., Greshko R. Фінансові послуги на ринку капіталу. Trendsinscientificthoughtineconomicsandmanagement: collectivemonograph / Galushkina T., Butrym O., Baranovska V., Afanasieva O., Zaruba D., etc. ІnternationalScienceGroup. Boston : PrimediaeLaunch, 2021.  С. 294-302.

5. Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. Thestockmarket: theentityandthedefinition.  Economicstrategiesforthedevelopmentofsociety.  Boston 2020. С. 165-171 

6. Tretуakova O . Householdsavingsas a sourceofeconomyinvestment. IntellectualCapitalIsTheFoundationOfInnovativeDevelopmentEconomics, Management, Marketing, Tourism. Monographicseries «EuropeanScience».Book 3. Part 5. С. 40-49.

7. Третякова О. Роль домогосподарств у розвитку системи фінансових відносин в України. Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України : монографія / за заг. ред. П. О. Нікіфорова, І.Я. Ткачук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С.155-138. ISBN 978-966-423-574-4

8. Третякова О.В.Фінансова безпека малого бізнесу: проблеми та шляхи вирішення. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 195-212.

1. Фінанси, банківська справа та страхування. Менеджмент публічних фінансів : підручник для магістрів / за ред. проф.. Нікіфорова П.О., доц.. Н.А. Бак. Чернівці, 2021. С. 236-292.

2. Ринок фінансових послуг: навч. посібник./ укл. Р.В.Третякова., В.М.Харабара., Р.І. Грешко. Чернівці, 2022. 140с.

3. Третякова О.В. Фінанси в схемах і таблицях: навч. посібник (з грифом МОН України) / [Михайловська О. В., Ковалевич Д. А., Томнюк Т.Л. та ін.]; За ред. д.е.н. О. В. Михайловськoї. К.: КНТ, 2014. 386 с. (особистий внесок – теми 12 «Фінанси домогосподарств» – С. 227-243.

1. Нікіфоров П.О., Третякова О.В. Поведінкові фінанси: теоретичні підходи та сучасна прагматика. ScientificCollection «InterConf» : SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS (104): withtheProceedingsofthe 6th InternationalScientificandPracticalConference «Science, Education, Innovation: TopicalIssuesandModernAspects» (April 16-18, 2022) atTallinn, Estonia. С.29-33. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/16-18.04.2022/728

2. Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. Current problems of banking investment developmentinUkraine. The II InternationalScienceConferenceonScienceandpractical Technologies, January 26 –29, 2021, Luxembourg, Luxembourg. 73-75 p.

3. Третякова О.В., Нікіфоров П.С.  Діджиталізація та її вплив на банківську діяльність. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : IV Міжнародна  науково-практична конференція Вінницький національний технічний університет. 12.03.2021 р.  С. 911-913. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/12280/10205

4. Третякова О.В., Харабара В.М.Платіжні системи України: роль та категорії важливості. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : Ш Міжнародна науково-практична конференція. 14 квітня 2021 року, Чернівці: ЧНУ. С. 203-205.

5. Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І. Переваги та недоліки цифровізації в банківській сфері :Діджиталізація ринку фінансових послуг: нові можливості та подолання бар’єрів. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління : матеріали ІІ Міжнародного форуму / за заг. ред. проф. А. І. Ігнатюк : Київ, 2021. С. 47-49. URL: https://www.efbm.org/wpcontent/uploads/2021/11/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%91%D0%A0%D0%9C.pdf

6. Tretyakova O., Kharabara V., Greshko R., Nikiforov P. Перспективи та механізм використання криптовалют у майбутньому. Trends in the development of practice and science :The XV InternationalScienceConference, December 28-31, 2021, Oslo, Norway. С.73-76. DOI: 10.46299/ISG.2021.II.XV

7. Харабара В.М., Третякова О.В.  Управління банківською ліквідністю в умовах запровадження нормативу LCR. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків» (Transformationofsystemofinternational, nationalandlocalmarkets) : матеріали науково-практичної конференціъ, Чернівці(Україна) – Сучава(Румунія). 29-30 квітня, 1 травня 2020 року. м. Чернівці: ЧНУ, 2020. С. 178-181.

8. Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. Features of small business lending in foreign countries. Trends in the development of modern scientific thought: The Xth International scientific and practical conference, November 23-26, 2020 Vancouver, Canada.Pp.74-77. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.X

9. Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. Features of monetary policy of Ukraine in modern conditions. Academic research in multidisciplinary innovation: The XI th International scientific and practical conference, November 30 – December 03, 2020. Amsterdam, Netherlands . Pp.51-55.

10. Tretуakova O., Kharabara V., Greshko R. Ринок  страхових послуг в Україні Advancinginresearchandeducation: The XII th International scientific and practical conference, December 07 – 10, 2020 LaRochelle, France. С.135-141.

11. Tretуakova O., Kharabara V., Greshko R. Фінансові компанії на ринку небанківських фінансових послуг України.Socialfunctionofscience, teachingandlearning: The XIII Internationalscientific-practicalconference, December 14 – 17, 2020, Bordeaux, France. С. 126-132.

12. Tretуakova O., Kharabara V., Greshko R. Банківський сектор України: сучасні тенденції. Multidisciplinaryresearch : The XIV International scientific-practical conference, December 21 – 24, 2020, Bilbao, Spain. С. 96-101.

13. Третякова О.В., Харабара В.М. Роль та необхідність дослідження психологічних особливостей прийняття рішень у малому бізнесі. New Economics – 2019 : матеріали Міжнародного наукового форуму, 14-15 листопада 2019. Том 1.  Київ, 2019. С. 129-133. URL: http://www.aenu.org/download/monographs/Forum2019_T1.pdf

14.Третякова О.В. Фінансова інтеграція фондового ринку України як фактор підвищення ефективності та економічного розвитку країни. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 2019.  С.40-44.

https://www.janusandal.no/images/Files/LostOpportunity2019.pdf

15.Третякова О.В. Необхідність розвитку малого бізнесу та основні причини його гальмування в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріалиI Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці., 2018. С. 214-217. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/%D0%92%D0%A1%D0%86-%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%9C_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%84.pdf

1. Гроші та кредит : методичні вказівки./ укл. М.Г. Марич, О.В. Третякова, П.О. Нікіфоров, В.М. Харабара. Чернівці: Чернівецький нац..ун-т.  2022. 59 с.

2. Дипломна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» : метод. рекомендації / уклад.: Бак Н.А., Нікіфоров П.О., Марусяк Н.Л., Третякова О.В. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 52 с.

3. Практика зі вступу до спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» : методичні вказівки. / укл. Третякова О.В., Харабара В.М. Чернівці : Кондратьєв А.В., 2019. 32 с.