tkach-s

Ткач Сергій Вікторович

Посада: асистент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: у 2010 році закінчив Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «міжнародна економіка». На посаді асистента кафедри фінансів і кредиту працює з 1 вересня 2011 року.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки
Тема роботи: «Валютне регулювання в системі економічної політики держави»
Науковий керівник: д.е.н.,проф. Нікіфоров П.О.

Наукові інтереси: Механізм валютного курсоутворення, проблеми грошового обігу, зовнішньоекономічна діяльність країни.

Курси, що читає: Гроші і кредит, Проблеми розвитку банківської системи України, Банківські операції, Кредитний менеджмент, Банківська система

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: s.tkach@chnu.edu.ua, t.sv@i.ua

Список публікацій та науково-методичних видань:

 1. Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 р. / [Ткач Є.В., Ткач С.В., Вардеванян В.А., СеменюкВ.О., Слепинюк О.Я., Ковалюк Б.І., Фесюк А.В., Жебчук Р.Л., Козменко В.М., Малярчук О.В., Ткачук І.Я.]; ГО “Товариство науковців та інтелектуальної молоді” за сприяння Департаменту економічного розвитку Чернівецької ОДА – Чернівці: Місто, 2015. – 128 с.
 2. Ткач С. В. Джерела фінансового забезпечення економічного зростання в Україні / С. В. Ткач // Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи : монографія / за ред. П. О. Нікіфорова. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – С. 22–41.
 3. Ткач С. В. Концептуальні основи організації валютної системи держави / С. В. Ткач // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2015. – Вип. ІІ (58). Економічні науки. – С. 6–13.
 4. Ткач С. В. Джерела надходження іноземної валюти в контексті забезпечення валютно-курсової стабільності в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Ткач // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2015. – № 815: Проблеми економіки та управління. – С. 126–135.
 5. Ткач С. В. Організаційно-правові засади валютного регулювання в Україні / С. В. Ткач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 4, Т. 1. (226) – С. 104–111.
 6. Ткач С. В. Напрямки стабілізації валютної системи України в умовах девальваційних очікувань / С. В. Ткач // Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ужгород, 6–7 берез. 2015 р.). – Ужгород : ВД «Гельветика», 2015. – С. 254–257.
 7. Ткач С. В. Становлення та розвиток системи валютних відносин в Україні / С. В. Ткач // Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Херсон, 13–14 берез. 2015 р.). – Херсон : ВД «Гельветика», 2015. – С. 73–76.
 8. Ткач С. В. Удосконалення механізму реалізації валютної політики України в контексті євроінтеграційних процесів / С. В. Ткач // Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізаційних викликів : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Чернівці, 21–23 трав. 2015 р.). – Чернівці: Чернів. нац. ун‑т, 2015. – С. 109–111.
 9. Tkach S. The evolution of currency relations in the light of major exchange rate adjustment theories // Ecoforum Journal. – Vol 3, No 2 (2014). – pp. 99-104.
 10. Ткач С.В. Причини та наслідки валютно-курсової динаміки в Україні / С.В. Ткач, Є.В. Ткач // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Економіка”. – 2014, – вип. 7 (160). – С. 81-85.
 11. Ткач С.В. Запровадження гнучкого режиму курсоутворення в Україні в контексті використання зарубіжного досвіду / С.В. Ткач // Перспективні питання економіки та управління: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2014 р. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 28-32.
 12. Ткач С.В. Вплив девальваційної валютно-курсової політики на стан торговельного балансу країни в різних часових періодах / С.В. Ткач // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013, – №4. – С.47-51.
 13. Ткач С.В. Вдосконалення банківських послуг для інноваційного малого бізнесу. / Є.В. Ткач, С.В.Ткач // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Сер. “Економічні науки”. – Чернівці. –  2013. – №2 (50). – С.148-154.
 14. Макроекономічна картина світу: навчальний посібник / укл. П.О. Нікіфоров, Є.В. Ткач, С.В. Ткач, Р.І. Грешко. – ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2012. – 172с.
 15. Ткач С.В. Валютно-курсова стабільність в Україні: тенденції, ризики і перспективи / Є.В. Ткач, С.В. Ткач // Світ фінансів. – 2012, – №2. – С.142-146.
 16. Ткач С.В. Особливості валютного курсоутворення в Україні / С.В.Ткач // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 557-558. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т., 2011. – 188 с. – С.64-68.
 17. Ткач С.В. Співпраця України з МВФ: платіжні дисбаланси та валютні ризики / С.В. Ткач // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера: Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції (14-15 жовтня 2011 р.). – Чернівці: Чернівецький нац.. Ун-т., 2011. – 336 с. – С.259-261.
 18. Ткач С.В. Платіжний баланс України у 2000-2009 рр.: стан, динаміка, тенденції / С.В. Ткач // Збірник наукових праць ЧТЕІ КНТЕУ. – Випуск VІІ. – Чернівці, 2010. – С. 278–281.
 19. Tkach S.V., Maliarchuk V. Effective financial infrastructure as the basic of Ukrainian economy innovative development. Current scientific research: Collection of  scientific articles. – Publishing house “Breeze”, Montreal, Canada, 2017. – p. 10-14

 

Наукові публікації за 2018 р.

 1. Ткач Є.В., Ткач С.В. Макроекономічна політика крізь призму генезису економічної науки – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 55-58