Жаворонок Артур Віталійович

Жаворонок Артур Віталійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
«Активізація ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні»
Освіта: фінансово-економічний факультет Буковинського державного фінансово-економічного університету
Сфера наукових інтересів: вища освіта; інформаційна економіка; ринок кредитних послуг; ринок нетрадиційних банківських послуг; податкова політика
Дисципліни, що викладаються: «Історія фінансової науки», «Фінансові технології», «Податковий менеджмент»
Стажування, підвищення кваліфікації:
 1. Підвищення кваліфікації «Новітні інноваційні технології у вищій школі», 19-30 січня 2015 року, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава.
 2. Міжнародне стажування «Сучасний університет в системі європейської освіти: методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та інтернаціоналізація навчального процесу», 05-09 листопада 2018 року, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Суспільно-економічний університет), м. Пшеворськ, Польща.
 3. Підвищення кваліфікації, 08 січня – 08 лютого 2020 року, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.
Наукова-дослідна робота:
 • Участь у роботі Організаційного комітету з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (Наказ МОН №1457 від 24.11.2020 року).
 • Робота в складі редакційної колегії закордонного фахового періодичного видання «European Journal of Accounting, Finance & Business» (Румунія).
 • Робота в складі редакційної колегії фахового періодичного наукового видання «Проблеми і перспективи економіки та управління».
 • Робота в складі редакційної колегії фахового періодичного електронного наукового видання «Інфраструктура ринку».
 • Робота в складі редакційної колегії фахового періодичного наукового видання «Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України».
 • Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (номер державної реєстрації – 0116U008898), 2016-2021 роки.
 • Інтегрована модель конкурентоспроможності вищої освіти в Україні за концепцією Quadruple Helix (номер державної реєстрації – 0117U007258), 2017-2020 роки.
 • Теоретико-прикладні аспекти фінансових стимулів розвитку суб’єктів господарювання в умовах нестаціонарної економіки» (номер державної реєстрації – 0118U004408), 2018-2021 роки.
 • Стратегічні пріоритети та механізми фінансового забезпечення інноваційного розвитку базових галузей національного господарства» (номер державної реєстрації – 0118U004407), 2018-2021 роки.
 • Публічне управління та децентралізація влади (номер державної реєстрації – 0120U101815), 2020-2025 роки.
 • Керівництво науковою роботою магістрів та аспірантів.
 • Рецензування наукових праць.
 • Опонування кандидатських дисертацій.
Контактна інформація:

Список публікацій

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних

Scopus та Web of Science:

 1. Dubyna M., Zhavoronok A., Kudlaieva N. & Lopashchuk I. Transformation of Household Credit Behavior in the Conditions of Digitalization of the Financial Services Market. Journal of Optimization in Industrial Engineering. 14(1). P. 97-102. DOI: https://doi.org/10.22094/JOIE.2020.677835
 2. Kholiavko N., Grosu V., Safonov Yu., Zhavoronok A., & Cosmulese C.G. Quintuple Helix Model: Investment Aspects of Higher Education Impact on Sustainability. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 43. No. 1. P. 111-128. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2021.10
 3. Abramova A., Shaposhnykov K., Zhavoronok A., Liutikov P., Skvirskyi I., & Lukashev O. Ecosystem of VAT Administration in E-Commerce: Case of the Eastern Europe Countries. Estudios de economía aplicada. 39(5). http://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i5.4909
 4. Kholiavko N., Zhavoronok A., Shaposhnykov K., Krylov D., Morozova L., & Babiak N. Integrated Model of the Higher Education Financing Under the Quadruple Helix Concept. International Journal of Computer Science and Network Security. 21(7). P. 125-132. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.7.16
 5. Viknianska A., Kharynovych-Yavorska D., Sahaidak M., Zhavoronok A., & Filippov V. (2021). Methodological approach to economic analysis and control of enterprises under conditions of economic systems transformation. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 4. 150-157. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-4/150
 6. Kholiavko N., Zhavoronok A., Marych, Viknianska A., Kozlovskyi S. & Herasymiuk K. Countries disposition in the global scientific and educational area: management and clustering. International Journal of Management. 2020. 11(5). P. 400-415. DOI: https://doi.org/10.34218/IJM/11.5.2020.039
 7. Kholiavko N., Djakona, Dubyna M., Zhavoronok A. & Lavrov R. The higher education adaptability to the digital economy. Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 2020. Volume 4. Number 386. P. 294-306. DOI: https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.130
 8. Kosach I., Duka A., Starchenko G., Myhaylovska O., Zhavoronok A. Socioeconomic viability of public management in the context of European integration processes. Administratie si Management Public. 2020. 35. P. 139-152. DOI: https://doi.org/24818/amp/2020.35-09
 9. Cosmulese C.G., Grosu V., Hlaciuc E. & Zhavoronok A. The Influences of the Digital Revolution on the Educational System of the EU Countries. Marketing and Management of Innovations. 2019. 3. Р. 242-254. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-18
 10. Fedyshyn M.F., Abramova A.S., Zhavoronok V. & Marych M.G. Management of competitiveness of the banking services. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 1 (28). Р. 64-74. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163340
 11. Kosach I.A., Zhavoronok A.V., Fedyshyn M.F. & Abramova A.S. Role of commission receipts in formation of the revenue of the commercial bank. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4 (31). Р. 22-30. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190781
 12. Shkarlet S., Dubyna M., Hrubliak O. & Zhavoronok A. Тheoretical and applied provisions of the research of the state budget deficit in the countries of Central and Eastern Europe. Administratie si Management Public. (32), P. 120-138. DOI: https://doi.org/10.24818/amp/2019.32-09
 13. Grigoraș-Ichim C.E., Cosmulese C.G., Savchuk D. & Zhavoronok A. Shaping the perception and vision of economic operators from the Romania – Ukraine – Moldova border area on interim financial reporting. Economic Annals-XXI. 2018. 173(9-10). P. 60-67. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V173-10

Інші наукометричні, фахові  публікації:

 1. Zhavoronok A., Alfimova A. E-commerce: a Bibliographic Analysis. European Journal of Accounting, Finance & Business. 2021. 25. URL: http://www.accounting-management.ro/getpdf.php?paperid=25_9
 2. Косач І.А., Жаворонок А.В., Дегтярьов А.В. Фінансовий механізм інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва: сучасні аспекти. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2021. 1. С. 3-9. DOI: https://doi.org/10.12345/pmt-issue1-2021-3
 3. Жаворонок А.В. Напрями розвитку пірингового кредитування в Україні. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2021. 1. С. 21-29. DOI: https://doi.org/10.12345/pmt-issue1-2021-6
 4. Вікнянська А.О., Жаворонок А.В. Аналіз інформаційної відкритості фонду соціального страхування України. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 62. С. 119-123. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.62-19
 5. Жаворонок А.В., Вікнянська А.О., Савчук Д.Г. Вплив комісійних надходжень на формування доходів комерційного банку. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 50-2. С. 117-124. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.50-52
 6. Жаворонок А. Тенденції розвитку ринку кредитних послуг в Україні. Галицький економічний вісник. Тернопіль: ТНТУ, 2020. Том 63. № 2. С. 145-155. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu02.145  
 7. Жаворонок А.В. Проблеми вдосконалення механізму банківського кредитування як засобу стимулювання розвитку ринку кредитних послуг в Україні. Вісник економічної науки України. 2020. № 1 (38). С. 196-201. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).196-201
 8. Жаворонок А. Міжнародний досвід функціонування ринку кредитних послуг. Економічний дискурс. 2020. Випуск 1. С. 68-77. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-1-8  
 9. Zhavoronok A., Kholiavko N. Banking system of Ukraine: trends and prospects of development. Modern Science – Moderní věda. Praha. Česká republika, Nemoros. 2020. No 10. Р. 129-142.
 10. Жаворонок А. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств лісогосподарської галузі як передумова залучення фінансових ресурсів. Галицький економічний вісник. 2020. Том 65. № 4. С. 138-150. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.138
 11. Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О. Особливості фінансового забезпечення вітчизняних підприємств лісового господарства. Інфраструктура ринку. 2020. №43. С. 154-159. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct43-28
 12. Абрамова А.С., Жаворонок А.В., Федишин М.П. Дослідження розвитку Fintech: кейс для країн східної Європи. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2020. Вип. 1-2. С. 8-25. DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5940.1-2.2020.8-25
 13. Marhasova V., Shmygol N., Galtsova O., Solovyov O., Zhavoronok A. Problems of competitive development of industry in Ukraine. European Journal of Accounting, Finance & Business. 14 (24). URL: http://www.accounting-management.ro/getpdf.php?paperid=24_10
 14. Abramova A., Beschastnyy V., Zhavoronok , Fedyshyn M., Lavrov R., Dluhopolskyi O. & Kozlovskyi  S. Financial technologies development prospects in the countries of Eastern Europe and Ukraine. International Journal of Management. 2020. 11(7). P. 384-398. DOI: https://doi.org/10.34218/IJM.11.7.2020.037  
 15. Грубляк О.М., Холявко Н.І., Жаворонок А.В. Оцінка ефективності управління дефіцитом державного бюджету України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 3 (23). С. 130-141.
 16. Жаворонок А.В., Марич А.В. Управління фінансовими ризиками як складова фінансової безпеки підприємств. Інфраструктура ринку. 2020. №49. С. 167-173. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct49-29  
 17. Жаворонок А.В., Холявко Н.І. Становлення малого і середнього підприємництва у забезпеченні соціально-економічного розвитку національної економіки. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 59-1. С. 62-67. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.59-10  
 18. Жаворонок А., Марич А. Теоретичні основи розвитку інноваційного підприємництва у національній економіці. Економічний дискурс. 2020. Випуск 4. С. 104-110. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-11
 19. Жаворонок А.В., Грубляк О.М., Блауш В.Ю. Моделювання оцінки конкурентоспроможності банківських послуг. Інфраструктура ринку. 2019. №33. С. 278-286. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct33-41
 20. Жаворонок А.В., Федишин М.П., Ковальчук Н.О. Трансформація банківських продуктів і послуг у сучасних умовах. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2 (18). С. 202-215. DOI: http://doi.org/25140/2411-5215-2019-2(18)-202-215
 21. Жаворонок А.В., Абрамова А.С., Виговська В.В. Місцеві податки і збори як джерело формування доходів бюджету. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2019. № 1(6). URL:https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/179.pdf  
 22. Дубина М.В., Жаворонок А.В., Савчук Д.Г. Світовий досвід розвитку пірингового (Р2Р) кредитування. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 45. С. 145-151. DOI: http://doi.org/10.32843/bses.45-27
 23. Дубина М.В., Жаворонок А.В., Марич М.Г. Сучасний розвиток VIP-банкінгу в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. №36. С. 385-392. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct36-60
 24. Дубина М.В., Жаворонок А.В., Федишин М.П., Формування інституційного середовища розвитку криптовалют в Україні. Modern Economics. № 17(2019). С. 80-85. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-13
 25. Жаворонок А.В., Федишин М.П., Ковальчук Н.О. Теоретичні положення функціонування ринку нетрадиційних банківських послуг. Інфраструктура ринку. 2019. №37. С. 566-574. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct37-82
 26. Федишин М.П., Жаворонок А.В.,Ковальчук Н.О. Механізм державного регулювання кризових явищ банківської галузі в умовах глобальних викликів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. №28. С. 121-125. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2019-28-53  
 27. Федишин М.П., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О. Аналітична оцінка фінансової стійкості та стабільності банківської системи України на основі індикаторів.Проблеми системного підходу в економіці. 2019. №6 (74). С. 83-88. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-59  
 28. Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Ліквідність як критерій оптимізації структури оборотних активів підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 11/1. С. 16-19.
 29. Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Теоретичні аспекти аналізу складу, структури активів та джерел їх фінансування. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 23. С. 64-69.   DOI: https://doi.org/32702/2306-6814.2019.23.64   
 30. Федишин М.П., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. Основні тенденції ринку банківських послуг: кредитний та депозитний акцент. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 4 (20). С. 412-425. DOI: https://doi.org/25140/2411-5215-2019-4(20)-412-425
 31. Жаворонок А.В., Жиряда Х.В. Податок на прибуток підприємств: організація адміністрування та обліку. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2018. № 1(4). URL: http://fr.stu.cn.ua/tmppdf/100.pdf
 32. Hrubliak O.M., Karvatskyi M.V., Zhavoronok A.V. Methodical approaches to assess the efficiency of the budget process in Ukraine. Scientific Bulletin of Polissia. Chernihiv: ChNUT. 2018. № 2 (14). Part P. 108-113. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-108-113
 33. Жаворонок А.В., Савчук Д.Г. Діагностика сучасного стану ринку банківського кредитування в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електронне наукове фахове видання. Випуск 4 (15). С. 373-382. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/62.pdf  
 34. Жаворонок А.В., Вікнянська А.О. Нетрадиційні банківські операції та послуги: передумови виникнення та розвитку. Інфраструктура ринку. 2018. №21. С. 257-261. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/21_2018_ukr/44.pdf  
 35. Косач І.А., Жаворонок А.В., Марусяк Н.В. Сучасний стан прямого та непрямого оподаткування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Ужгород. 2018. Випуск 20. Ч.2. С. 67- URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_2_2018ua/15.pdf  
 36. Жаворонок А.В. Теоретичні основи розробки механізму активізації ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні. Бізнес Інформ. 2018. №8. C. 178-184. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-8_0-pages-178_184.pdf
 37. Жаворонок А.В. Тенденції розвитку ринку банківських депозитів в Україні. Проблеми економіки. 2018. №3. C. 184-190. URL: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-3_0-pages-184_190.pdf
 38. Жаворонок А.В. Визначення основних проблем у активізації розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні. Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. Мукачево: Мукачівський державний університет. 2018. №18. С. 742-751. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-104
 39. Жаворонок А.В. Теоретичні засади економічних хвиль та циклів розвитку економіки. Причорноморські економічні студії. 2018. №32. С. 207-213.
 40. Жаворонок А.В., Павлюк А.О. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів. Молодий вчений. 2018. №10 (62). С. 792-797. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/184.pdf  
 41. Жаворонок А.В., Павлій М.В. Результативність та ефективність діяльності страхових компаній: проблеми та перспективи розвитку. Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. Мукачево: Мукачівський державний університет. 2018. №19. С. 1010-1015. DOI: https://doi.org/32782/2524-0072/2018-19-151
 42. Жаворонок А.В., Савчук Д.Г. Детермінанти розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні. Modern Economics. 2018. №12(2018). С. 81-86. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V12(2018)-12
 43. Жаворонок А.В. Циклічність як форма економічного розвитку економіки. Бізнес-навігатор. 2018. 6(49). C. 269-273. URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2018/49_2018/59.pdf
 44. Жаворонок А. В. Зарубіжний досвід у сфері диверсифікації банківських послуг та перспективи їх розвитку в Україні. III International Scientific and Practical Conference «Innovative Technologies in Science» (February 28, 2017, Dubai, UAE). №3(19), Vol. 3. C. 7–11.
 45. Жаворонок А.В. Проблеми диверсифікації банківських послуг та напрями їх вдосконалення в сучасних умовах. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2017. Вип. 17. С. 88–100.
 46. Жаворонок А.В. Банківські послуги: аналіз диверсифікації. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. 2017. №16. С. 693–698. URL: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/136.pdf   
 47. Грапко Н.В., Жаворонок А.В. Місцеве оподаткування в сучасних економічних умовах. Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. Мукачево: Мукачівський державний університет. №9. С. 975-981. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/168.pdf   
 48. Zhavoronok A. V. Banking products and services: scientific approach. Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. San Francisco, California, USA: B&M Publishing. 2017. P. 186–192. URL: http://www.bmpublgroup.com/assets/l_26_9.pdf
 49. Жаворонок А. В., Дзюбик І. В. Особливості аналізу виробничих запасів на підприємстві. Молодий вчений. 2017. №6 (46). С. 422–426. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/96.pdf
 50. Жаворонок А. В., Колеснікова Н.І. Сутність трудових ресурсів та аналіз їх використання. Молодий вчений. 2017. №6 (46). С. 427–430. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/97.pdf
 51. Жаворонок А.В., Моржук В.В. Особливості оцінки обліково-аналітичного та контрольного забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства за товари, роботи, послуги. Молодий вчений. 2017. №6 (46). С. 430–433. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/98.pdf   
 52. Жаворонок А.В., Григорович Н.І. Управління дебіторською заборгованістю. Молодий вчений. 2017. №6 (46). С. 419–422. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/95.pdf
 53. Жаворонок А.В. Концептуальні засади ідентифікації типів нетрадиційних банківських послуг. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2017. № 1(2). С. 164–173. Режим доступу: http://fr.stu.cn.ua/tmppdf/76.pdf
 54. Жаворонок А.В. Обгрунтування сутності нетрадиційних банківських послуг. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. Чернігів: Черн. нац. технол. ун-т. 2017. Номер 3(11). С. 158–166. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/402.pdf  
 55. Дубина М.В., Жаворонок А.В., Дубина П.В. Аналіз сучасного стану ринку факторингових послуг в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 4 (12). С. 134-145. http://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/439.pdf  
 56. Гонта О.І., Жаворонок А.В. Податкова система України: сучасний стан та напрями вдосконалення. Вісник Черкаського університету. Черкаси: Черк. нац. ун-т. №4 (Частина 1). С. 3–9. URL: http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2544/2669
 57. ГонтаО.І., КальченкоО.М.,ЖаворонокА.В. Розвитокринкунетрадиційнихбанківськихпослугвумовахглобалізаціїрухуфінансовихресурсів. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Херсон: Херсон. нац. техніч. ун-т. № 26 (15). С. 128–135.
 58. Островська Н., Пітик О., Жаворонок А. Фінансово-економічна стійкість держави: стратегія та напрями досягнення. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. Чернігів: Черн. нац. технол. ун-т, 2016. Номер 1(5). С. 224 - 229. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/206.pdf
 59. Грапко Н.В., Абрамова А.С., Жаворонок А.В. Система адміністрування податків в Україні. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2016. № 1(1). С. 6 – 12. URL: http://fr.stu.cn.ua/tmppdf/12.pdf  
 60. Жаворонок А. В. Диверсифікація банківських послуг: факторний вплив. Молодий вчений. 2016. №12.1(40). C. 739 – 744. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/174.pdf  
 61. Абрамова А.С., Савчук Т.М., Жаворонок А.В. Митні платежі як складова доходів державного бюджету. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. Чернігів: Черн. нац. технол. ун-т, 2015. Номер 4 (4). С. 270-275. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/158.pdf
 62. Жаворонок А. В. Тенденції розвитку ринку банківських послуг. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Чернівці: БДФЕУ. 2015. Вип. 28. Частина І. С. 23–31.
 63. Островська Н.С., Урікова О.М., Жаворонок А.В. Науково-методичні основи формування податкової складової бюджету. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 29. Чернівці: Технодрук, 2015. С. 45-55.

Монографії:

 1. Жаворонок А.В., Савчук Д.Г., Вікнянська А.О. Вплив цифрової революції на систему освіти країн ЄС. Конкурентоспроможність вищої освіти в умовах інформаційного суспільства: колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. Н. І. Холявко. Чернігів: ЧНТУ. Том ІІ: Науково-практичні засади підвищення конкурентоспроможності національної системи вищої освіти, 2020. С. 6-
 2. Zhavoronok A.V., Viknianska A.O., Fedyshyn M.F. Theoretical and Practical Basis of Formation of the Tax Component of the Budget. Менеджмент та публічне управління в умовах інформаційного суспільства: колективна монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2020. C. 23-35.
 3. Жаворонок А.В., Марич М.Г. Problems and prospects of effective activity of insurance companies in Ukraine. Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2019. 96-111.
 4. Абрамова А.С., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Економічна природа взаємодії підприємств та комерційних банків в Україні та напрямки її посилення. Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств: колективна монографія. Полтава: Центр фінансово-наукових досліджень, 2019. С. 50-59.
 5. Марич М.Г., Федишин М.П., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О. Актуальні питання цінової політики банку на ринку роздрібних банківських послуг: колективна монографія. Чернівці. 131 с.
 6. Марусяк Н.В., Жаворонок А.В. Проблеми активізації ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. P. 313–326.
 7. Жаворонок А.В., Грубляк О.М. Теоретичні засади функціонування ринку нетрадиційних банківських послуг як сегмента ринку фінансових послуг. Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2018. С. 295-310.
 8. Жаворонок А.В. Теоретико-прикладні особливості діяльності банківських установ в умовах стохастичності зовнішнього середовища. Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах: колективна монографія / за заг. ред. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2017. С. 58–78.
 9. Жаворонок А.В. Роль нетрадиційних банківських послуг у забезпечені фінансової безпеки банку. Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2017. С. 85–98.
 10. Жаворонок А.В. Особливості кредитування основних суб’єктів економіки. Роль інноваційно-інвестиційного механізму діяльності банків у відтворювальних процесах: монографія / за ред. Островської Н.С., Полагнина Д.Д. Чернівці: Наші книги. 2016. С. 62–86.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Федишин М.П., Марич М.Г., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О., Попова Л.В., Абрамова А.С. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2019. 300 с.
 2. Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2019. 231 с.
 3. Жаворонок А.В., Федишин М.П., Ковальчук Н.О., Полагнин Д.Д. Історія фінансової науки: навч. посібник. Чернігів: ЧНТУ, 2019. 210 с.
 4. Абрамова А.С., Жаворонок А.В. Вступ у спеціальність: навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2019. 200 с.
 5. Абрамова А.С., Марич М.Г., Дубина М.В., Попова Л.В., Жаворонок А.В., Вікнянська А.О., Савчук Д.Г. Теорія публічних фінансів: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. 322 с.
 6. Дубина М.В., Грубляк О.М., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. , Савчук Д. Г., Вікнянська А.О. Ринок фінансових послуг: навч. посібник. Чернігів, 2018. 352 с.

Тези доповідей у матеріалах вітчизняних та зарубіжних конференцій:

 1. Zhavoronok A.V. Influence of economic cycles on banking activity. Actual problems of practice and science: IV International Scientific and Practical Conference. 5 – 6 March 2021. Ankara. Turkey. P. 28-30. URL: https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2021/03/IV-Conference-Actual-problems-of-practice-and-science.pdf
 2. Жаворонок А.В. Визначення впливу економічних циклів на діяльність банківського бізнесу. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах: збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 15-16 квітня 2021 року). Полтава: ПУЕТ. С. 126-130.
 3. Жаворонок А.В. Конкурентоспроможність на ринку банківських послуг. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези XХІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021 (м. Харків, 18 травня 2021 року). Харків: НТУ ХПІ. С. 76.
 4. Жаворонок А.В. Фінансова інклюзивність як індикатор доступності ринку фінансових послуг. Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 березня 2020 року. Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 2020. С. 120-122.
 5. Жаворонок А.В., Вайнагій Д.І. Проблеми розвитку P2P кредитування в Україні. Цифорва трансформація фінансового cектору економіки: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 9-10 квітня 2020 року. Одеса. 2020. С. 174-176.
 6. Жаворонок А.В. Проблеми банківського кредитування в Україні. Сучасні методи забезпечення економічної безпеки країн за умов фінансової нестабільності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2020 року. Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2020. С. 75-80.
 7. Жаворонок А.В. Тенденції формування кредитної системи на ринку банківського кредитування. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Ч. 3), 16 квітня 2020 року. Полтава: ЦФЕНД. 2020. С. 24-26.
 8. Жаворонок А.В. Сучасні тенденції розвитку ринку банківських послуг в Україні. Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 1), 1 травня 2020 року. Чернівці: Міжнародний центр наукових досліджень. 2020. С. 74-76.
 9. Жаворонок А.В. Управління конкурентоспроможностю банківських послуг. Теорія та практика менеджменту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 13 травня 2020 року. Луцьк. 2020. С. 90-92.
 10. Жаворонок А.В. Циклічність розвитку ринку кредитних послуг: сучасний контекст. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 129-130.
 11. Zhavoronok A. Analysis of tax loading in Ukraine. Proceedings of International scientific conference «Universum F III», London, SI Universum, 2019. P. 35-38.
 12. Fedyshyn Maiia, Zhavoronnok Artur. Analysis of the main trends of the banking services market in Ukraine. Knowledge Management, Economics and Law: 1-st International Scientific Conference, December 5-6 2019. Georgia. Butumi, 2019. P. 17-19.
 13. Жаворонок А.В., Вайнагій Д.І. Оцінка диверсифікації окремих видів нетрадиційних банківських послуг. Сучасний рух науки: тези доповідей IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 року,  Дніпро. С. 542-547.
 14. Жаворонок А.В. Дослідження фіскальної ролі місцевих податків та зборів. Сучасний рух науки: тези доповідей III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (1-2 жовтня 2018 р.). Дніпро. С. 223–227.
 15. Жаворонок А.В. Актуалізація факторингових операцій в сучасних умовах. Фінансові механізми сталого розвитку України: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 жовтня 2018 р.) / редкол. : О.І. Черевко [та ін.].; Харківський держ. ун-т харч. та торг. С. 78–80. URL: http://www.hduht.edu.ua/images/hduht/nauka/conf/2018/t_25-10-18.pdf
 16. Жаворонок А.В. Методи боротьби з можливими проявами моральних ризиків банківських продуктів. Сучасні технології менеджменту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7 листопада 2018 року. Луцьк. 2018. С. 52-55.
 17. Жаворонок А.В. Возможные проявления моральних рисков банковских продуктов и методы борьбы с ними. Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 березня 2017 року). Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова. 2017. С. 179–
 18. Жаворонок А. В. «Банківська операція», «банківська послуга» та «банківський продукт»: спільні та відмінні риси. Наукові економічні дослідження: теорії та пропозиції: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 24-25 березня 2017 року). Запоріжжя: ГО «СІЕУ». 2017. С. 108–
 19. Жаворонок А.В. Конкурентоспроможність банківських послуг. Міжнародне науко-технічне співробітництво: механізми та стратегії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (31 березня 2017 року). Львів: ГО «Львівська економічна фундація». 2017. C. 83–
 20. Жаворонок А.В. Підходи до аналізу диверсифікації банківських послуг. Економічна політика та механізми господарювання: сучасний стан, ефективність, перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (31 березня 2017 року). Київ: Аналітичний центр «Нова економіка». 2017. C. 101–
 21. Жаворонок А.В. Особливості процесу диверсифікації банківських продуктів і послуг. Проблеми та перспективи розвитку економіки України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (7 квітня 2017 року). Київ: Національний авіаційний університет. C. 105–109.