Сокровольська Наталія Ярославівна

Сокровольська Наталія Ярославівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
«Формування доходів місцевих бюджетів у ринкових умовах»
Освіта: фінансово-економічний факультет Буковинський державний фінансово-економічний університет
Сфера наукових інтересів: місцеві фінанси, фінанси ОТГ, державні фінанси, фінансова політика, міжнародні фінанси
Дисципліни, що викладаються: «Фінанси ОТГ», «Бюджетний менеджмент», «Казначейська система виконання бюджету», «Міжнародні фінанси»
Стажування, підвищення кваліфікації:
 1. Полтавський університет економіки і торгівлі, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ № 059679, «Новітні інформаційні технології у вищій школі», від 30.01.2015
 2. Підвищення кваліфікації, 08 січня – 08 лютого 2020 року, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.
 3. З 25 лютого 2019 р. по 10 березня 2019 р. міжнародне стажування на базі Сучавського університету Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія), сертифікат №05.08.03.2019
 4. З 20 лютого 2020 р. по 20 березня 2020 р. міжнародне стажування на базі Сучавського університету Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія), №06.31.03.2020.
Наукова-дослідна робота:
 • Керівництво науковою роботою магістрів, аспірантів;
 • Рецензування наукових праць;
 • Опонування кандидатських дисертацій.
Контактна інформація:

Список публікацій

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних

Scopus та Web of Science:

 1. Сокровольська Н.Я., Прядко В.В. Гносеологічні аспекти функціонування бюджетного механізмуЕкономічний часопис-ХХІ. 2014. № 11-12. С. 53-56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2014_11-12_14
 2. Сокровольська Н.Я., Олексин А.Г. Концептуальні підходи до оцінки бюджетного механізму. Економічний часопис-ХХІ. 2015. № 9-10. С. 64-67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2015_9-10_16
 3. Korbutiak, Lysenko Z., Sokrovolska N., Oleksyn A., Yurii E. United territorial communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization /Problems and Perspectives in Management. Volume 17, 2019. Issue #2, P. 217-227. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.16
 4. Gavatiuk L., Korbutiak A., Sokrovolska N., Karvatskyi M. and Yurii The system of the key indicators of formation of attractive investment climate of Ukraine and peculiarities of their management. Problems and Perspectives in Management. 2020. Volume 18, 2020. Issue 1. P. 154-170. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.14
 5. Gavatiuk L., Korbutiak A., Yurii Е., Sokrovolska N., Karvatskyi М. Approaches to the formation of an optimal personal investment portfolio in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2021. Volume 18 (2). Issue 1. 91-105. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(2).2021.08
 6. Sokrovolska N., Fen K., Skljar Ye., Chykurkova A., & Nakonechna K. (2020). Priority areas of strengthening the economic security of the food industry. Independent Journal of Management & Production. 2020. 11(9). P. 2435-2469. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1422 

Інші наукометричні, фахові  публікації:

 1. Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г. Фінансування повноважень органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації Ефективна економіка. № 11.  2018.  URL:// www.economy.nayka.com.ua/?op=8&w=%D0%90.+%D0%93.+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BA
 2. Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г. Аналіз ефективності діяльності підприємств текстильної промисловості України. Економіка та суспільство. Вип.19. 2018. С.1034-1039. URL:// economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/155.pdf
 3. Сокровольська Н.Я. Протидія фінансовому шахрайству у вітчизняних організаціях / Ю.Я. Хамига, Н.Я. Сокровольська // Науковий вісник Ужгородського національного університету.Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», Випуск 22. -2018. – С. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/
 4. Сокровольська Н.Я. Корупція як один із чинників, що впливає на ризик фінансового шахрайства / Ю.Я. Хамига, Н.Я. Сокровольська // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, Том 29 (68). № 6. -2018. – С.137-39 http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_6/31.pdf
 5. Сокровольська Н.Я., Дембіцька А.В. Використання ефекту синергії в управлінні фінансово-економічним розвитком громади. Молодий вчений. 2019. №5(2). С. 589-592. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5%282%29__73 

Монографії

 1. Innovative development of the economy: global trends and national features: Collective monograph. Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. 716 p. P.176-192./ Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. (Cучасний стан інформаційно-технічного забезпечення казначейського обслуговування бюджету: підрозділ монографії)

Тези доповідей

 1. Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О. Особливості інформаційного забезпечення казначейського обслуговування бюджету: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Фізико-технологічні проблеми передавання та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах», ЧНУ, 8-10 листопада 2018. Чернівці. С.189-192.
 2. Сокровольська Н.Я.Інвестиційна привабливість підприємства в сучасних наукових колах/ А.Г. Корбутяк, Н. Я. Сокровольська // «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки»: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 20 березня 2018.– С. 194-198.
 3. Сокровольська Н.Я. Проблеми середньострокового бюджетного планування в Україні / А.Г. Корбутяк, Н. Я. Сокровольська // «Антикризове управління: держава, регіон, підприємство» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ле-Ман, Франція: Факультет права, економіки та управління в Університеті міста Ле-Ман, 2017. – № 1. – С. 78–82.
 4. Сокровольська Н.Я. Критичний огляд трактування поняття «фінансовий стан» підприємства в сучасних наукових колах/ А.Г. Корбутяк, Н. Я. Сокровольська // «Корпоративне управління: стратегії, процеси, технології»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Каунас, Литва. – 20 жовтня 2017. – № 4. – С. 116-121.

Міжнародні публікації

 1. Сокровольська Н.Я. Корбутяк А.Г.,  Проблеми середньострокового бюджетного планування в Україні: Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, November 23th, 2018.- Le Mans, France. 144p. PP.108-110.

Підручники та навчальні посібники 

 1. Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Основи наукових досліджень у професійній діяльності: навчальний посібник Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 160 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1DFnE30Soc2tWqlBpamj6Cgns-gmwAUbE.
 2. Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Фінанси територіальних громад:  навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 200 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1hTzB4fH9I9lBqo_PHTFxJxxvxa6DM7K0
 3. Сокровольська Н.Я., Гаватюк Л.С., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Управління фінансовими активами : навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 160 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1eeym4DeSlZPGc-GCxyJpSf4NpJDySj6v
 4. Сокровольська Н.Я., Іляшенко А.Х., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О. Оцінка вартості підприємства: навчальний посібник. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 180 с. URL: https://drive.google.com/open?id=172hn98ohMp_0aMxSDYN9XGzWeTyiL8k7