Олексин Артур Григорович

Олексин Артур Григорович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
«Ефективність фінансування освітніх інновацій в системі вищої освіти України»
Освіта: фінансово-обліковий факультет Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
Сфера наукових інтересів: менеджмент комерційного банку; фінансова безпека банку; фінансовий моніторинг
Дисципліни, що викладаються: «Фінанси домогосподарств», «Банківські операції», «Банківська система, «Фінансовий менеджмент у банку»
Стажування, підвищення кваліфікації:
 1. Полтавський університет економіки і торгівлі, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ № 059656, «Новітні інформаційні технології  у вищій школі», від 30.01.2015 року.
 2. Класичний приватний університет, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ № 092939, «Управлінська діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні», від 30.04.2015 року.
 3. Пултуська Академія Гуманітарних наук ім. Олександра Гейштора, Сертифікат № 35, «Management activities of state and local government», від 11.09.2015 року
 4. Міжнародне стажування Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava (Romania), „Metode si tehnologii inovative in predarea disciplinelor in domeniul Finante: experienta europeana. Directii de internationalizare a invamantului superior". Сертифікат № 02 від 08.03.2019.
 5. Класичний приватний університет, Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 19278502/000427, «Фінанси, банківська справа та страхування», від 08.02.2020 року.
Наукова-дослідна робота:
 • керівництво науковою роботою магістрів, рецензування наукових праць

Список публікацій

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних

Scopus та Web of Science:

 1. Сокровольська Н.Я. Олексин А.Г. Концептуальні підходи до оцінки бюджетного механізму / Н.Я. Сокровольська, А.Г. Олексин// Економічний часопис - ХХІ. –2015. – № 9-10 – С. 64–67. http://soskin.info/userfiles/file/2015/9-10_2015/Sokrovolska_Oleksyn.pdf
 2. Finances of the public-private partnership as a way of Ukrainian agroindustrial complex development/ Kosach I. A., Lysenko Zh. P., Oleksyn A. G. // Scientific Bulletin of Polissia. - Chernihiv: ChNUT, 2018. - № 2 (14). Р. 2 – Р. 83-87. Режим доступу до ресурсу: http://nvp.stu.cn.ua/uk/component/k2/item/1017-kosach-i-a-lysenko-zh-p-oleksyn-a-g-finances-of-the-public-private-partnership-as-a-way-of-ukrainian-agroindustrial-complex-development.html
 3. KorbutiakA., Lysenko Z., Sokrovolska N., Oleksyn A., Yurii E. United territorial communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization /Problems and Perspectives in Management. Volume 17, 2019. Issue #2, P. 217-227. DOI:
  http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.16

 Інші наукометричні, фахові  публікації:

 1. Олексин А.Г. Сучасні тенденції розвитку страхового ринку України/ А.Г. Олексин// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво: науковий збірник/ Класичний приватний університет. - Запоріжжя: КПУ, 2015. – № 1. – С. 48–53.
 2. Олексин А.Г. Особливості взаємодії суб’єктів іпотечного страхування / А.Г. Олексин// Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – №1. – С. 36–43. (Index Copernicus: ICV 2015: 51.00) http://efp.in.ua/arhiv-nomeriv-efp/archive-nomeriv-2015/efp%201-1%202015.pdf
 3. Олексин А.Г. Лисенко Ж.П. Аналіз впливу економічних факторів на закономірності зміни цінової позиції ринку золота в умовах глобальної ринкової економіки / А.Г. Олексин, Ж.П. Лисенко// Економіка та держава. –2015. – №2. – С. 55–60.
 4. Олексин А.Г. Особливості та проблеми співпраці страхових компаній та комерційних банків / А.Г. Олексин// Ефективна економіка . - 2015. – №3.Режим доступу до журналу: http://www.economy. nayka.com.ua/ ?op=1&z=3882
 5. Олексин А.Г. Інвестиційна діяльність Чернівецької області: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс]/ А.Г. Олексин // Економіка та суспільство – 2016. – №3. - Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua/journal-3/10-articles-3/247-oleksin-a-g
 6. Олексин А.Г. Основи проведення маркетинг-менеджменту ліквідності комерційних банків та його вплив на банківську систему України / А.Г. Олексин// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – № 18. ч. 2 – С.128-134. http://ej.kherson.ua/journal/economic_18/economic_18_2.pdf
 7. Олексин А.Г. Лисенко Ж.П. Управління видатками місцевих бюджетів в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів / А.Г. Олексин, Ж.П. Лисенко // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Том 21, випуск 6(48) – С.150-155. (іndex Copernicus: ICV 2015: 29.18)  http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_6/33.pdf
 8. Олексин А.Г. Лисенко Ж.П. Аналіз ефективності системи місцевих запозичень в Україні / А.Г. Олексин, Ж.П. Лисенко// Економіка та держава. –2017. – №7. – С. 58–68. http://www.economy.in.ua/?n=7&y=2017
 9. Фінансова стійкість місцевого самоврядування: вплив економічної бази та доходів /Ж.П. Лисенко А.Г. Олексин // Бізнес-навігатор. – – Вип. 2 (45). - С.98-102. Index Copernicus (ICV 2016: 32.82). Режим доступу до ресурсу: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2018/45_2_2018/22.pdf
 10. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: основні напрямки діяльності та подальше вдосконалення[Електронний ресурс]/А.Г. Олексин, А.В. Дембіцька// Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018.- Вип. №23. – С.512-517. Index Copernicus (ICV 2016: 36.92). Режим доступу до ресурсу: http://global-national.in.ua/issue-23-2018/31-vipusk-23-cherven-2018/4150-oleksin-a-g-dembitska-a-v-fond-garantuvannya-vkladiv-fizichnikh-osib-v-ukrajini-osnovni-napryamki-diyalnosti-ta-podalshe-vdoskonalennya
 11. Сучасний стан та проблеми діяльності банків України[Електронний ресурс]/ А.Г. Олексин, Н.В. Капша// Інфраструктура ринку. – 2018. - №18. – С.338 - 442. Режим доступу до ресурсу: http:// www.market-infr.od.ua/uk/18-2018

 Монографії:

 1. Innovations in the develomment of socio-economic systems: microeconomik, macroeconomic and mesoeconomic level. – Collective monograph. – Vol. 2. Lithuania: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2016, 332 p. ISBN 978-9934-8643-1-5 (закордонне видання іноземною мовою) (The economic development communities based on the cluster approach (For example, medical and recreational cluster the city of Chernivtsi), P. 243-256)
 2. 2. Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія/ за заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic, – Дніпро: Пороги, 2017. – 384 с. ISBN 978-617-518-335-9 (Розділ 5. Місце контролінгу в діяльності підприємств та формування стратегій їх високотехнологічного розвитку, п.5.1. Роль контролінгу в системі управління підприємством та оцінці його капіталу, С. 339-349)

 Тези доповідей у матеріалах вітчизняних та зарубіжних конференцій:

 1. Механізм регулювання валютної системи Європейського союзу / А.Г. Олексин// International Scientific Conference Formation Of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, Part III, April 29, 2016.Tbilisi: SSOTU – Р. 279-282.
 2. Світовий досвід співпраці страхових компаній та комерційних банків/ А.Г. Олексин// International Scientific-Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of Europen Integration: Conference Proceedings,May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing–Р. 315-318.
 3. Бюджетна пропорційність в контексті фінансової політики держави: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки»] (м.Дніпропетровськ, 8-9 квітня 2016 року)/А.Г. Олексин/ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. –Ч. 2. - С. 107-108.
 4. Проблемні аспекти функціонування та перспективи розвитку європейської валютної системи в сучасних умовах нестабільності на світовому фінансовому ринку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [ «Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки» ] (м. Запоріжжя, 22 квітня 2016 року)/ А.Г. Олексин/ Класичний приватний університет. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 130-133.
 5. Lysenko Z., Oleksyn A. Analysis of the efficiency of local borrowing in Ukraine: proceedings of the III International Scientific and Practical Conference [«Methodology of Modern Research»]( Dubai, UAE, March 29, 2017)/ Z.Lysenko, А.Oleksyn/ Dubai, 2017. –№4(20), Vol. 3. - Р. 6-10. (Index Copernicus: ICV 2015: 55.04) http://ws-conference.com/docs/3-31.pdf
 6. Олексин А.Г. Напрями підвищення ефективності фінансового моніторингу/А.Г. Олексин, І.М. Прокопчук/ II International Scientific Conference Economy and Society: A Modern Foundation For Human Development: Conference Proceeding, Part II, June 23th, 2017. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. – P. 140-143.