Лисенко Жанна Петрівна

Лисенко Жанна Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
«Бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління запасами підприємств»
Освіта: економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Сфера наукових інтересів: теоретико-методологічне забезпечення інструментарію формування середньо- та довгострокової фінансової політики; вартісний аспект застосування системи бюджетування на підприємстві
Дисципліни, що викладаються: «Фінансовий ринок», «Фінансова політика», «Монетарна політика»
Стажування, підвищення кваліфікації:
 1. Полтавський університет економіки і торгівлі, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ № 059678, «Новітні інформаційні технології  у вищій школі», від 30.01.2015 року.
 2. Класичний приватний університет, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ № 092938, «Управлінська діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні», від 30.04.2015 року.
 3. Міжнародне стажування. Пултуська Академія Гуманітарних наук ім. Олександра Гейштора, «Management activities of state and local government», Сертифікат № 37від 11.09.2015 року.
 4. Міжнародне стажування Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava (Romania), „Metode si tehnologii inovative in predarea disciplinelor in domeniul Finante: experienta europeana. Directii de internationalizare a invamantului superior". Сертифікат № 04 від 08.03.2019.
 5. Класичний приватний університет, Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 19278502/000430, «Фінанси, банківська справа та страхування», від 08.02.2020 року.
Наукова-дослідна робота:
 • керівництво науковою роботою магістрів, рецензування наукових праць
Контактна інформація:

Список публікацій

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних

Scopus та Web of Science:

 1. 1. Korbutiak A., Lysenko Z., Sokrovolska N., Oleksyn A., Yurii E. United territorial communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization. Problems and Perspectives in Management. Volume 17, 2019. Issue #2, P. 217-227. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.16
 2. Finances of the public-private partnership as a way of Ukrainian agroindustrial complex development/ Kosach I. A., Lysenko Zh. P., Oleksyn A. G. // Scientific Bulletin of Polissia. - Chernihiv: ChNUT, 2018. - № 2 (14). Р. 2 – Р. 83-87. DOI: http://DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-83-87

Інші наукометричні, фахові  публікації:

 1. Лисенко Ж.П. Організація управління фінансовими ресурсами бюджету органами Державної казначейської служби України, як учасниці системи електронних платежів НБУ / Ж.П. Лисенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – №1. – С. 30–35. http://efp.in.ua/arhiv-nomeriv-efp/archive-nomeriv-2015/efp%201-1%202015.pdf
 2. Олексин А.Г. Лисенко Ж.П. Аналіз впливу економічних факторів на закономірності зміни цінової позиції ринку золота в умовах глобальної ринкової економіки. Економіка та держава. 2015, №2, С. 55–60. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3079&i=11
 3. Лисенко Ж.П. Організація управління фінансовими ресурсами бюджету органами Державної казначейської служби України, як учасниці системи електронних платежів НБУ. Економіка. Фінанси. Право. 2015, №1, С. 30–35. http://efp.in.ua/arhiv-nomeriv-efp/archive-nomeriv-2015/efp%201-1%202015.pdf
 4. Лисенко Ж.П. Моделі бюджетування у сфері державного фінансового менеджменту. Ефективна економіка. 2015, №3. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3881
 5. Лисенко Ж.П. Ступінь впливу політики НБУ на стан грошово-кредитного ринку України та можливі шляхи її покращення виходячи з досвіду зарубіжних країн. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016, № 18, ч. 1, С. 174-180. http://ej.kherson.ua/journal/economic_18/1/47.pdf
 6. Олексин А.Г. Лисенко Ж.П. Управління видатками місцевих бюджетів в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2016, Том 21, випуск 6(48), С.150-155. http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_6/33.pdf
 7. Лисенко Ж.П. Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економічний розвиток україни [Електронний ресурс]/ Ж.П. Лисенко // Економіка та суспільство – 2016. – №3. - Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua/journal-3/10-articles-3/241-lisenko-zh-p7
 8. Лисенко Ж.П. Аналіз ефективності системи місцевих запозичень в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. №23 С.493-499. Index Copernicus (ICV 2015: 36.92). URL: http://global-national.in.ua/issue-23-2018/31-vipusk-23-cherven-2018/4147-lisenko-zh-p-analiz-efektivnocti-cictemi-mictsevikh-zapozichen-v-ukrajini
 9. Лисенко Ж.П., Олексин А.Г. Фінансова стійкість місцевого самоврядування: вплив економічної бази та доходів. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 2 (45). С.98-102. URL: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2018/45_2_2018/22.pdf

Монографії:

 1. Innovations in development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Collective monograph. – Vol. 2. Lithuania: «Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2016. – 332 p. ISBN 978-9934-8643-1-5 (The economic development communities based on the cluster approach (For example, medical and recreational cluster the city of Chernivtsi), P. 243-256)
 2. Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону: монографія / колектив авторів [заг. редакція В.В. Прядка]. – Чернівці: Місто, 2016. – 192 с.
 3. Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія/ за заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро: Пороги, 2017. – с. 384 ISBN 978-617-518-335-9 (Розділ 5. Місце контролінгу в діяльності підприємств та формування стратегій їх високотехнологічного розвитку, п.5.1. Роль контролінгу в системі управління підприємством та оцінці його капіталу, С. 339-349)
 4. Грубляк О.М., Лисенко Ж.П. Аналіз фінансової незалежності місцевих бюджетів України в умовах фінансової децентралізації. Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів: колективна монографія / За заг. ред. Квасній Л.Г., Татомир І.Л. Трускавець: Посвіт, 2020. 338 с.  http://nuwm.edu.ua/naukovi-zakhodi-ta-publikaciji/nov202026031033s514

Підручники та навчальні посібники:

 1. Основи державних фінансів: навчально-наочний посібник / За заг. ред. доц. Юрія Е.О.). – Тернопіль: Астон, 2016. – 205 с.
 2. Основи фінансів: навчально-наочний посібник / За заг. ред. проф. Прядка В.В.). – Тернопіль: Астон, 2016. – 244 с.
 3. Лисенко Ж.П. Фінансова політика: навч. посіб. / Ж.П. Лисенко. – Чернівці: Технодрук, 2017. - 166 с.
 4. Грубляк О. М., Карвацький М. В., Лисенко Ж. П., Юрій Е. О. Фінансовий моніторинг : навч. посіб. Чернівці : Рута, 2019. 240 с.
 5. Грубляк О. М., Карвацький М. В., Лисенко Ж. П., Юрій Е. О. Фінансова безпека держави : навч. посіб. Чернівці : Рута, 2019. 201 с.

 Тези доповідей у матеріалах вітчизняних та зарубіжних конференцій:

 1. Лисенко Ж.П. Основні аспекти менеджменту інвестиційної діяльності комерційних банків України: Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції [«Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС»] (Хмельницький-Львів, 25-27 вересня 2015 року) /Ж.П. Лисенко/ Хмельницький національний університет. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – С. 104-106.
 2. Лисенко Ж.П. Особливості застосування бюджетування в комунальних бюджетних установах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки»](м. Дніпропетровськ, 8-9 квітня 2016 року)/ Ж.П. Лисенко/ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. –Ч. 2. - С. 99-101.
 3. Лисенко Ж.П. Сучасний стан та перспективи розвитку лізингу в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки»] (м. Запоріжжя, 22 квітня 2016 року)/ Ж.П. Лисенко/ Класичний приватний університет. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 124-127.
 4. 4.Лисенко Ж.П. Вплив інноваційно-інвестиційної діяльності комерційних банків України на розвиток економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Ж.П. Лисенко// International Scientific Conference Formation Of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, Part III, April 29, 2016.Tbilisi: SSOTU – P. 267-270.
 5. Лисенко Ж.П. Особливості розвитку іпотечного страхування в Україні/ Ж.П. Лисенко // International Scientific-Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of Europen Integration: Conference Proceedings,May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing– P. 312-315.
 6. Lysenko Z., Oleksyn A. Analysis of the efficiency of local borrowing in Ukraine: proceedings of the III International Scientific and Practical Conference [«Methodology of Modern Research»]( Dubai, UAE, March 29, 2017)/ Z.Lysenko, А.Oleksyn/ Dubai, 2017. –№4(20), Vol. 3. - Р. 6-11. (Index Copernicus: ICV 2015: 55.04) http://ws-conference.com/docs/3-31.pdf
 7. Лисенко Ж.П., Олексин А.Г. Місцеві бюджети в умовах децентралізації: проблеми та шляхи реформування. Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали  ІV Міжнародної  науково-практичної конференції (м.Дніпро, 25 квітня 2020р.).- Дніпро:ПДАБА, 2020. С. 117–120.https://drive.google.com/file/d/1bPGGT8kB7QkY3CtRR9KdAGJKnqUf1U8I/view?usp=sharing