Ковальчук Наталія Олександрівна

Ковальчук Наталія Олександрівна

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
«Управління активами промислового підприємства в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки»
Освіта: Буковинська державна фінансова академія
Сфера наукових інтересів: питання підвищення ефективності формування та використання активів підприємства, фінансово-економічна безпека підприємств, антикризовий фінансовий менеджмент на підприємстві, управління інвестиційними проектами
Дисципліни, що викладаються: «Управління фінансовою санацією підприємства», «Фінансові інвестиції», «Основи фінансів», , «Адміністрування податків»
Стажування, підвищення кваліфікації:
 1. Вищий навчальний заклад Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі, 2011 р.
 2. Корпорація Парус, 2015 р.
 3. Вищий навчальний заклад Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі, 2015 р.
 4. Фундація ADD (м. Варшава, Польща) спільно з Інститутом Міжнародної академічної та Наукової співпраці (м. Львів, Україна) в м. Байя-Доміція (Італія), 2016 р.
 5. Суспільно-економічний університет, м. Пшеворськ, Польща, 2019 р.
 6. Класичний приватний університет, 2020 рік
Наукова-дослідна робота:
 1. Участь у науково-дослідній роботі кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича при виконанні теми: «Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (2016-2021 рр.).
 2. Участь у науково-дослідній роботі кафедри фінансів, банківської справи та страхування Чернігівського національного технологічного університету при виконанні теми: «Теоретико-прикладні аспекти фінансових стимулів розвитку суб’єктів господарювання в умовах нестаціонарної економіки» (2018 р. – 2021 р.).
 3. Участь у науково-дослідній роботі кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича при виконанні теми: «Особливості фінансово-економічного організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю» (2012-2016 рр.);
 4. Керівництво науковою роботою магістрів
 5. Рецензування наукових праць
Контактна інформація:

Список публікацій

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних

Web of Science та  Scopus:

 1. Kovalchuk N.O., Popova L.V., Polagnyn D.D. Scientific approach to a complex assessment of determinants of the insurance market development of Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. 1 (28). Р. 402-413.
 2. Kovalchuk N.O., Marych M.G., Popova L. V., Viknianska A.O. Modeling of the optimal structure of meat processing enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4 (31). Р. 270-278.

Інші наукометричні, фахові  публікації:

 1. Ковальчук Н.О., Корбутяк А.Г. Передумови фінансово-економічної безпеки вітчизняних підприємств. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. Чернівці, 2015. Вип. 29. С.83-89.
 2. Ковальчук Н.О., Паскар М.О. Удосконалення методик оцінки рівня кредитоспроможності вітчизняних підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія економічні науки. №11. С.91–94.
 3. Ковальчук Н.О., Павлюк А.О. Антикризовий фінансовий менеджмент як основа управління фінансами вітчизняних підприємств. Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. Мукачево: Мукачівський державний університет. 2016. №3. С.203-208.
 4. Ковальчук Н.О. Завдання фінансового управління вітчизняних підприємств в контексті забезпечення їх фінансово-економічної безпеки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 4. 2016. С. 140-143.
 5. Ковальчук Н.О., Руснак Т.В. Фінансова стійкість вітчизняних підприємств як передумова їх стабільного функціонування. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. Миколаїв: Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. №11. С.368-371.
 6. Ковальчук Н.О., Сокач М.І. Управління рухом грошових коштів вітчизняних підприємств: окремі теоретичні та практичні аспекти. Молодий вчений. 2016. №12.1 (40). 786-790. URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/184.pdf
 7. Ковальчук Н. О., Побіжан Т.А. Аналіз стану основних засобів на підприємствах України. Молодий вчений. 2017. №10. С. 910-914 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/206.pdf
 8. Ковальчук Н.О., Райлян Ю.С. Концептуальні засади оптимізації структури капіталу вітчизняних підприємств. Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА. 2017. №117. с.161-171. URL: https://drive.google.com/file/d/1sqxVK9KqFseE5BZjBEKgxYsC7NgZ0L36/view
 9. Ковальчук Н.О., Слусаряк М.М., Пуша А.В. Аналіз методик прогнозування банкрутства та оцінка фінансового стану вітчизняних підприємств. Бізнес Інформ. Харків: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. №1. С.248-253. URL: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-1_0-pages-248_253.pdf
 10. Kovalchuk N.O., Pavlyuk A.O. Current trends of bankruptcy Ukraine and measures insolvency to prevent domestic enterprises. Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. Мукачево: Мукачівський державний університет.   №14. С.478-483. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/67.pdf
 11. Ковальчук Н.О., Телешецька М.І. Розвиток підприємництва як основа сталого економічного розвитку Чернівецької області. Інфраструктура ринку. Одеса. 2018. №26. С.166-172. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/26_2018_ukr/27.pdf
 12. Ковальчук Н.О., Білявська А.В., Мізунська І.Р. Аналітичні аспекти управління рівнем ліквідності та платоспроможності підприємств енергетики. Бізнес Інформ. Харків: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. 2019. №1. C. 255–261. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-1_0-pages-255_261.pdf
 13. Ковальчук Н.О., Михайлюк А.В. Фінансове планування в компанії. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 1. С. 23-27. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/Vchnu_ekon_2019_1_6%20(3).pdf
 14. Ковальчук Н.О. Аналіз динаміки рівня прибутковості підприємств України в умовах викликів сьогодення. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Дніпро. 2019. №2 (19). С. 151-156. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/19_2019/25.pdf
 15. Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Ліквідність як критерій оптимізації структури оборотних активів підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 11/1 С. 16-19. URL: http://efp.in.ua/en/journal-item/247
 16. Ковальчук Н.О., Жаворонок А.В., Федишин М.П., Трансформація банківських продуктів і послуг у сучасних умовах. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2 (18). С. 202-215. URL: https://ppeu.stu.cn.ua/articles/1573221970788.pdf
 17. Ковальчук Н.О., Кернаджук М.М., Ткачук О.В. Управління грошовими потоками від інвестиційної діяльності як передумова ефективного господарювання підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. №36. С. 426-431. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/36_2019_ukr/67.pdf
 18. Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Теоретичні аспекти аналізу складу, структури активів та джерел їх фінансування. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 23. С.64-69. URL: http://investplan.com.ua/pdf/23_2019/14.pdf
 19. Ковальчук Н.О., Жаворонок А.В., Федишин М.П. Теоретичні положення функціонування ринку нетрадиційних банківських послуг. Інфраструктура ринку. 2019. №37. С.566-574. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/84.pdf
 20. Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Механізм державного регулювання кризових явищ банківської галузі в умовах глобальних викликів.Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. №28. С.121-125. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/28_2_2019ua/24.pdf
 21. Ковальчук Н.О. Федишин М.П., Жаворонок А.В., Аналітична оцінка фінансової стійкості та стабільності банківської системи України на основі індикаторів. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. №6 (74). С.83-88. URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/6_74_3_2019_ukr/12.pdf
 22. Ковальчук Н.О. Аналіз динаміки рівня прибутковості підприємств України в умовах викликів сьогодення. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Дніпро. 2019. №2 (19). С. 151-156. URL:http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/19_2019/25.pdf
 23. Ковальчук Н.О., Чопенко Т.М. Вплив чинників на формування конкурентоспроможності України. Молодий вчений. 2019. №1 (65). C. 469-471 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/1/108.pdf
 24. Ковальчук Н.О., Флорюк А.Ю. Управління фінансовою безпекою підприємства. Молодий вчений. 2019. №5 (69). С.535-539. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5/116.pdf
 25. Ковальчук Н.О., Федорук Ю.І. Фактори, що визначають структуру капіталу вітчизняних підприємств у мінливих умовах господарювання. Бізнес Інформ. Харків: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. 2020. №4. URL: https://drive.google.com/file/d/1GWiDW7fP7KPqF8SXztxWZT7sFIKklC08/view
 26. Ковальчук Н.О., Жаворонок А.В. Особливості фінансового забезпечення вітчизняних підприємств лісового господарства. Інфраструктура ринку. 2020. №43. URL: https://drive.google.com/file/d/1rn7wVdyZgzpnqMOyFcTaw9Gw8U6tCQl7/view
 27. Ковальчук Н.О., Смольнікова К.А., Жалоба К.І. Значення та зміст інвестиційно-інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Бізнес Інформ. Харків: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. 2020. №10. С.89-95. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-10_0-pages-89_95.pdf
 28. Ковальчук Н.О. Особливості аналізу фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. № 27. С.97-100. URL: http://visnuk.kl.com.ua/joom/images/archive/econ/27_2020/Econ-27-2020-17.pdf
 29. Ковальчук Н.О., Зубик І.М., Поштарюк А.В. Участь працівників у капіталі як інструмент корпоративного фінансування. Економіка та суспільство. №25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/293/281

Монографії

 1. Ковальчук Н.О. Теоретико-методологічні основи управління активами в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку. Прагматизм управління активами в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних підприємств. Управління активами промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки: монографія / В.В. Прядко, Н.О. Ковальчук. Чернівці, 2015. С. 4-111.
 2. Ковальчук Н.О. Теоретико-методичні основи фінансового регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону. Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону: колективна монографія / За заг. ред. проф. Прядка В.В. Чернівці: ВІЦ «Місто». 2016. С. 62-76
 3. Ковальчук Н.О., Абрамова А.С. Комплексний підхід до забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах невизначеності. Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2019. С. 156-165.
 4. Ковальчук Н.О. Проблеми фінансового забезпечення інвестиційної діяльності аграрних підприємств України. Фінансова політика держави і господарюючих суб'єктів: коеволюція та синергетичний ефект: колективна монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2021. С.

Тези доповідей

 1. Ковальчук Н.О., Сарафінчан О.М. Роль амортизаційної політики у відтворенні основних засобів підприємств України / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів». Одеса, 27-28 травня 2016 року. С.73-76.
 2. Ковальчук Н.О., Назарчук О.О. Аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів фінансової нестабільності підприємства / Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції у 3 ч., 4 червня  2018 р.: Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 1. С.40-42  URL:http://www.economics.in.ua/2018/06/1.html
 3. Ковальчук Н.О. Шляхи збільшення рівня рентабельності підприємств легкої промисловості (на прикладі ТДВ «Трембіта») / Підприємництво, облік та фінанси: національні особливості та світові тенденції: збірник  матеріалів  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції, 16 березня 2019 р. Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2019. С. 74-78.
 4. Ковальчук Н.О. Підходи до визначення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства / Актуальні питання, проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 березня 2019 р. Одеса: ЦЕДР, 2019. С. 72-76.
 5. Ковальчук Н.О. Економічна сутність та значення оцінки фінансового стану підприємства / Фінансове регулювання зрушень в економіці України: збірник матеріалів  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 березня 2019 р.  Мукачево: Вид-во  МДУ, 2019. С. 170-173.
 6. Kovalchuk N. O. Requirements for managing cash flows of an enterprise in modern conditions of economy. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Частина 1. Дубляни, 2020. С. 99-100. URL: http://lnau.edu.ua/lnau/attachments/6313_%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%A2%D0%95%D0%97%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201.pdf
 7. Ковальчук Н.О. Проблеми оцінювання ймовірності банкрутства вітчизняних підприємств. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Дубляни, 2021. С. 72-74. URL: https://drive.google.com/file/d/1qjRKA8L4qfaVuunak9-J20Vdvqm0owuO/view?usp=sharing

Міжнародні публікації

 1. Koval’chuk N., Korbutyak A. Factors that influence the financial and economic security of enterprises. Journal LAssociation 1901 “SEPIKE. №.11. 2015. P. 188-192.
 2. Kovalchuk N. Financial analysis in the provision of financial and economic security enterprise. Sustainability 2020: papers scientific training (m. Baia Domizia, Italy). 2016. P. 73-77.
 3. Kovalchuk N.O., HumeniukM. Influence of innovative activity on the structure of assets of the enterprise / Universum F III : Proceeding of International scientific conference, 17 January  2019. London, SI Universum, 2019. P. 18-21. 

Навчальні посібники

 1. Основи фінансів: навчально-наочний посібник / Ковальчук Н.О. та ін. Тернопіль: Астон, 2016. 244с.
 2. Основи державних фінансів: навчальний посібник / Ковальчук Н.О. та ін.  Тернопіль: Вектор, 2016. 216 с.
 3. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник/ За заг. ред. к.е.н. Юрія Е.О. Чернівці: Видавництво «Рута», 2017. 342с.
 4. Корпоративні фінанси: навч. посіб. / Ковальчук Н.О., Е.О. Юрій. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 440 с.
 5. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Ковальчук Н.О., Гаватюк Л.С., Єрмійчук Н.І. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2019. 336 с.
 6. Фінансовий аналіз у схемах і таблицях: навч.-наочний посіб. / Ковальчук Н.О., Гаватюк Л.С. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 120 с.
 7. Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2019. 231 с.
 8. Жаворонок А.В., Федишин М.П., Ковальчук Н.О., Полагнин Д.Д. Історія фінансової науки: навч. посібник. Чернігів: ЧНТУ, 2019. 210 с.
 9. Федишин М.П., Марич М.Г., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О., Попова Л.В., Абрамова А.С. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2019. 300 с.
 10. Ковальчук Н.О., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Фінанси підприємств у схемах і таблицях: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2021. 120 с.
 11. Ковальчук Н.О., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С., Сокровольська Н.Я. Фінансовий менеджмент у схемах і таблицях: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2021. 128 с.