Корбутяк Аліна Георгіївна

Корбутяк Аліна Георгіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
«Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку національного господарства»
Освіта: спеціаліст з фінансів, фінансово-економічний факультет Буковинського державного фінансово-економічного університету
Сфера наукових інтересів: Фінанси підприємницьких структур, Фінансовий менеджмент, Фінансовий контролінг, Оцінка вартості підприємства
Дисципліни, що викладаються: «Фінансовий менеджмент», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Фінансовий контролінг», «Основи наукових досліджень у професійній діяльності», «Фінанси підприємств»
Стажування, підвищення кваліфікації:
 1. Підвищення кваліфікації − Класичний приватний університет. Свідоцтво ПК 19278502/000436-20 від 8.02.2020 URL: https://drive.google.com/open?id=1EclGV1dnLcWpzALSA7nSsBJV7xQhnRmy
 2. Cертифікат Pearson ESOL №PQS19, який підтверджує достатньо високий рівень володіння англійською мовою (рівень В2) (грудень 2019 р.). URL: https://drive.google.com/open?id=1UOQR2wFWZfv3QSavqw6MiLdOkm-gLR4Y
 3. Міжнародне стажування на базі Сучавського університету Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія). Сертифікат № 06/08.03. 2019 від 08 березня 2019 р.
 4. Міжнародне стажування на базі Сучавського університету Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія) Сертифікат № 07/31.03.2020 від 20 березня 2020 р.
Наукова-дослідна робота:
 • Керівництво науковою роботою магістрів, аспірантів
 • Рецензування наукових праць
 • Керівництво науковими семінарами кафедри
 • Керівництво науковою роботою студентів, що готуються до участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та до олімпіад
 • Наукове консультування (з питань підвищення активності мешканців та зростання їх обізнаності в окремих питаннях місцевого самоврядування та бюджетування на місцевому рівні (довідка №1053/02-1-24 від 16 грудня 2012 року) URL:  https://drive.google.com/open?id=1vLL2dJgCvEfOT5DX-UwZNRYbohrz2vHn; щодо особливостей бюджетного процесу на місцевому рівні, залучення громадян у бюджетний процес через «бюджет участі», залучення молоді до громадського життя (довідка №862 від 17 грудня 2019 року) URL: https://drive.google.com/open?id=1KzhtSdE51TQJYmQU0EZY3hnMBDpkLHvD

Список публікацій

Монографії

 1. Удосконалення механізму формульного розрахунку місцевих бюджетів області та проведення їх експертизи: колективна монографія. / За заг. ред. В.В. Прядка. Чернівці, 2010. 440 с.
 2. Фінансовий ринок України в умовах мінливого середовища: колективна монографія / За заг. ред. В.В. Прядка. Чернівці: Технодрук, 2014. 216 с.
 3. Корбутяк А.Г. Інвестування інноваційного розвитку національного господарства: монографія. Тернопіль, Видавництво «Вектор». 184 с.
 4. Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону: колективна монографія / За заг. ред. проф. Прядка В.В. Чернівці: ВІЦ «Місто». 2016.  192с.
 5. Innovative development of the economy: global trends and national features: Collective monograph. Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. 716 p. P.176-192./ Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. (Cучасний стан інформаційно-технічного забезпечення казначейського обслуговування бюджету: підрозділ монографії).

Публікації 

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних

Scopus та Web of Science:

 1. Korbutiak, Lysenko Z., Sokrovolska N., Oleksyn A., Yurii E. United territorial communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization /Problems and Perspectives in Management. Volume 17, 2019. Issue #2, P. 217-227. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.16
 2. Gavatiuk L., Korbutiak A., Sokrovolska N., Karvatskyi M. and Yurii The system of the key indicators of formation of attractive investment climate of Ukraine and peculiarities of their management. Problems and Perspectives in Management. 2020. Volume 18, 2020. Issue 1. P. 154-170. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.14
 3. Gavatiuk L., Korbutiak A., Yurii Е., Sokrovolska N., Karvatskyi М. Approaches to the formation of an optimal personal investment portfolio in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2021. Volume 18 (2). Issue 1. 91-105. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(2).2021.08
 4. Slobodyanik Yu., Bagatska K., Silakova H.,. Krot L, Korbutiak A. Efficiency of capital formation of  utility enterprises: the case of Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2021. 12(3). P. 349-358. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1501 

Інші наукометричні, фахові  публікації:

 1. Korbutyak. Іmproving financial and economic mechanism of domestic enterprises. // «Austrian Journal of Humanities and Social Sciences», 2016. №3. P.140-144.
 2. Korbutyak. Factors that influence the financial and economic security of enterprises / Korbutyak A., N. Koval’chuk // Journal L’Association 1901 “SEPIKE”. N.11. 2015. P. 188-192.
 3. Korbutyak. The economic security of the state and enterprises: definition, components and interconnection // Science and education in Australia, America and Eurasia: fundamental and applied science. Melbourn, Australia, 2015. P. 156-171.
 4. Корбутяк А.Г. Оптимізація структури капіталу підприємства / А.Г. Корбутяк, Н.М. Одайська // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання.   Вип.16. 2018. С. 375-381.  Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-16/23-stati-16/2011-korbutyak-a-g-odajska-n-m
 5. Корбутяк А.Г. Грошові потоки в системі управління підприємством / А.Г. Корбутяк, К.В. Гросу // Молодий вчений. №11 (51). 2017. С. 678-688. Режим доступу: https://www.google.com.ua/ molodyvcheny.in.ua/ua/archive/51.
 6. Корбутяк А.Г. Підходи до трактування поняття «фінансовий стан підприємства» / А.Г. Корбутяк, Бута М.М. // Науковий вісник УжНУ. Вип. 16  101-110.Режим доступу: https://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/.
 7. Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Особливості планування рівня рентабельності вітчизняних підприємств в сучасних умовах  // Науковий вісник Херсонського державного університету, Серія «Економічні науки». Вип.24. Ч.2   С.178-188. Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya/2017?id=70.
 8. Корбутяк А.Г., Шестопалова О.О.Управління позиковим капіталом підприємства // Електронне фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2017. №20. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-20-2017
 9. Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Проблеми регулювання пенсійного забезпечення в Україні // Причорнономрські економічні студії. Одеса, 2017. Вип. 22. С. 196-204. Режим доступу: http://bses.in.ua/uk/archive.
 10. Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Сучасний стан бюджетного планування в Україні // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Серія «Економіка і менеджмент». 2017. Вип.26. Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/index.php/vikhidni-dani.
 11. Корбутяк А.Г., Марусяк Х.І. Оцінка фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах // Електронне наукове фахове видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». Вип. 6 (11). 2017. Режим доступу:http:// easterneurope-ebm.in.ua/.
 12. Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Фінансування повноважень органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації Ефективна економіка. № 11.  2018.  URL:// www.economy.nayka.com.ua/?op=8&w=%D0%90.+%D0%93.+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BA
 13. Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Аналіз ефективності діяльності підприємств текстильної промисловості України. Економіка та суспільство. Вип.19. 2018. С.1034-1039. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/155.pdf
 14. Корбутяк А.Г., Воробець Н.С. Ділова активність підприємства – основа його інвестиційної привабливості. Молодий вчений. 2018. №11 (63). С.1086-1090. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/252.pdf.
 15. Корбутяк А.Г., Михайлюк А.В. Методи розрахунку ставки дисконтування. Молодий вчений. 2019. №5 (69). URL: http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/69/
 16. Корбутяк А.Г., Чопенко Т.М. Порівняльна характеристика портрету інвестиційної привабливості підприємства. Молодий вчений. 2019. №6 (70).URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/6/34.pdf.

Тези доповідей

 1. Корбутяк А.Г. Оптимальна політика управління запасами – необхідна умова забезпечення стабільного функціонування підприємства / А.Г. Корбутяк // Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку в умовах євроінтеграції» [ 27 травня 2016 р.(м. Каунас, Литва)]. – С. 90-94.
 2. Korbutyak A. The factors affecting the formation of Ukrainian innovative potential // Sustainability 2020: papers scientific training (m. Baia Domizia, Italy). 2016. – P. 77-82.
 3. Korbutyak A. The social and economic conditions of productivity growth in the Carpathian region / A. Korbytyak, L. Vodianka // 3rd International Scientific Conference “New trends in management and production engineering - regional, cross-border and global perspectives” [Cieszyn, 2nd - 3rd June 2016] - P.138-142. [Режим доступу: wsb.edu.pl/conf].
 4. Korbutyak A.G. The economic security of the state and enterprises: definition, components and interconnection / Science and education in Australia, America and Eurasia: fundamental and applied science. – Melbourn, Australia, 2014. - P. 156-171.
 5. Корбутяк А.Г. Взаємозв’язок економічної безпеки держави та підприємства // Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації: матеріали Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Буковинського державного фінансово-економічного університету (м. Чернівці, 15 жовтня 2014 року) / гол. ред. В. В. Прядко. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – С.88-91.
 6. Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О. Особливості інформаційного забезпечення казначейського обслуговування бюджету: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Фізико-технологічні проблеми передавання та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах», ЧНУ, 8-10 листопада 2018. Чернівці. С.189-192.
 7. Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Інвестиційна привабливість підприємства в сучасних наукових колах// «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки»: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 20 березня 2018.– С. 194-198.
 8. Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Проблеми середньострокового бюджетного планування в Україні // «Антикризове управління: держава, регіон, підприємство» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ле-Ман, Франція: Факультет права, економіки та управління в Університеті міста Ле-Ман, 2017. – № 1. – С. 78–82.
 9. Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Критичний огляд трактування поняття «фінансовий стан» підприємства в сучасних наукових колах // «Корпоративне управління: стратегії, процеси, технології»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Каунас, Литва. – 20 жовтня 2017. – № 4. – С. 116-121.

Підручники та навчальні посібники

 1. Корбутяк А.Г., Коблюк Н.І. Фінансовий контролінг: навчальний посібник. Чернівці: Видавництво «Рута», 2019. 160 с.
 2. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник. Чернівці: Видавництво «Рута», 2020. 348с.
 3. Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Основи наукових досліджень у професійній діяльності: навчальний посібник Чернівці,: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 160 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1DFnE30Soc2tWqlBpamj6Cgns-gmwAUbE.
 4. Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Фінанси територіальних громад:  навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 200 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1hTzB4fH9I9lBqo_PHTFxJxxvxa6DM7K0
 5. Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Гаватюк Л.С., Юрій Е.О., Управління фінансовими активами : навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 160 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1eeym4DeSlZPGc-GCxyJpSf4NpJDySj6v
 6. Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Іляшенко А.Х., Юрій Е.О. Оцінка вартості підприємства: навчальний посібник. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 180 с. URL: https://drive.google.com/open?id=172hn98ohMp_0aMxSDYN9XGzWeTyiL8k7