Гуменюк Мар’яна Мирославівна

Гуменюк Мар’яна Мирославівна

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема докторської/кандидатської дисертації:
«Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності сільськогосподарських підприємств»
Освіта: економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Сфера наукових інтересів: ефективність сільськогосподарського виробництва, рентабельність виробництва аграрної продукції, шляхи підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств, ціноутворення, кредитування та державна підтримка сільськогосподарських підприємств
Дисципліни, що викладаються: «Фінанси підприємств», «Фінанси», «Бюджетування суб'єктів господарювання», «Інформаційні системи та технології у фінансах»
Стажування, підвищення кваліфікації:
 1. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі",  2015 р.).
Наукова-дослідна робота:
 • Участь у кафедральній темі дослідження «Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (2017-2021 рр.);
 • Відповідальний виконавець науково-дослідних тем: «Теоретико-методологічні засади підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва в особистих селянських господарствах» (2018-2020 рр.); «Теоретико-методичні основи розвитку  малого аграрного підприємництва в умовах інституційних змін» (2021-2023 рр.);
 • Керівництво науковою роботою магістрів;
 • Рецензування наукових праць.
Контактна інформація:

Список публікацій

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних

Scopus та Web of Science:

 1. Humeniuk, Shelenko D., Nemish D., Balaniuk I. Improving the efficiency of agricultural entrepreneurship by processing rapeseed  to biodiesel.  Scientific Papers Series „Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2021. Vol. 21, Issue 3. P. 431-438. URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_3/volume_21_3_2021.pdf 

Інші наукометричні, фахові  публікації:

 1. Гуменюк М.М., Неміш Д.В. Роль малого аграрного підприємництва у розвитку сільських територій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2021. Вип. 43. С. 78-87.
 2. Гуменюк М.М., Неміш Д.В., Баланюк І.Ф., Шеленко Д.І. Основні чинники ефективного функціонування малого аграрного підприємництва.  Вісник аграрної науки. 2021. № 9. С.80-88.
 3. Гуменюк М.М., Неміш Д.В., Баланюк І.Ф., Шеленко Д.І., Сас Л.С. Перспективи розвитку особистих селянських господарств у контексті адміністративної децентралізації. Вісник аграрної науки. 2021. № 2. C. 76-87.
 4. Гуменюк М.М., Дарабан Н.Р. Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства. Молодий вчений. 2017. № 11 (51). C. 1135-1139.
 5. Гуменюк М.М., Стрілак Ю.В. Фінансово-економічний механізм забезпечення ефективності функціонування підприємства: теоретико-методологічний аспект.  Причорноморські економічні студії. 2017. №22. С. 91-95.
 6. Гуменюк М.М., Дублей В.В. Необхідність управління дебіторською та кредиторською заборгованостями в сучасних умовах. Науковий огляд. 2016. №11(32). URL: http: // https://naukajournal.org/index.php/naukajournal.
 7. Гуменюк М.М., Юрій Е.О., Прядко В.В. Роль сільськогосподарських підприємств у розвитку сільських територій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: зб. наук. праць. Львів, 2015. Вип. 6 (116). С. 114-118.
 8. Гуменюк М.М. Вдосконалення цінового механізму в агропромисловому комплексі. Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки: зб. наук. праць. Чернівці, 2015. Вип. 29. С. 217-222.

Монографії

 1. Ціноутворення на банківські продукти: колективна монографія / М. Г. Марич, М. П. Федишин, Л. В. Русул, А. С. Абрамова, Н. В. Марусяк, Н. А. Лаврук, А. В. Марич, Д. Д. Полагнин, А. В. Жаворонок, Н. В. Ковальчук, М. М. Гуменюк. Чернівці: «Рута», 2018. 136 с.
 2. Гуменюк М.М. Економічний механізм забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств: монографія. Київ, ПАТ «Випол», 2016. 196 с.
 3. Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону: колективна монографія / ред. проф. Прядка В.В. Чернівці: ВІЦ «Місто», 2016. 198 с.

Тези доповідей

 1. ГуменюкМ. М., Неміш  Д. В. Трансформація особистих селянських господарств у малі аграрні підприємства. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 17-19 березня 2021р.). Львів, 2021. С. 183-185.
 2. Humeniuk М.M., Kovalchuk N.O. Influence of innovative activity on the structure of assets of the enterprise. Universum F III: Proceedings of Internationalscientific conference (London, Jan 17, 2019). SI Universum, 2019. Р. 18-21.
 3. Гуменюк М.М. Проблеми та перспективи розвитку агрохолдингів в Україні. Потенціал економіки країни: сучасний стан, розвиток та управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17-18 червня 2016 р.) м. Львів, 2016. С. 86-89.
 4. Гуменюк М.М. Удосконалення системи фінансування сільськогосподарських підприємств. Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 1. м. Хмельницький: ХНУ, 2015. С.107-109.

Міжнародні публікації

 1. Humeniuk M., Yurii E. Pre-conditions of the effective functioning of agricultural enterprises in the context of providing of them steady development. Journal LAssociation 1901 “SEPIKE. No.11. 2015. P. 260-264.
 2. Humeniuk M. (2016), Formation of the economic mechanism to ensure the efficiency of agricultural enterprises. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. No. 4. Vol. 2. P. 75-84. Available at: https://are-journal.com/are/article/view/65.

Підручники та навчальні посібники

 1. Гуменюк М.М. Практикум із фінансів підприємствм: навч. посіб. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 168с.
 2. Юрій Е.О., Гаватюк Л.С., Гуменюк М.М. та інші. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / ред. к.е.н. Юрій Е.О. Чернівці: Видавництво «Рута», 2018. 342 с.
 3. Основи фінансів: навч.-наочн. посіб. / ред. проф. Прядко В.В. Тернопіль: Астон, 2016. 244 с.