Грубляк Оксана Михайлівна

Грубляк Оксана Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
«Управління державним боргом в системі фінансово-економічного регулювання».
Освіта: Буковинський державний фінансово-економічний інститут.
Сфера наукових інтересів: бюджет, бюджетна система, державний борг, фінансовий ринок
Дисципліни, що викладаються: Бюджетна система, Фінанси, Фінансова грамотність, Ринок фінансових послуг
Стажування, підвищення кваліфікації:
 1. Підвищення кваліфікації «Новітні інноваційні технології у вищій школі», 19-30 січня 2015 року, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава.
 2. Міжнародне стажування «Сучасний університет в системі європейської освіти: методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та інтернаціоналізація навчального процесу», 05-09 листопада 2018 року, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Суспільно-економічний університет), м. Пшеворськ, Польща.
 3. Підвищення кваліфікації, 08 січня – 08 лютого 2020 року, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.
Наукова-дослідна робота:
 1. Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (номер державної реєстрації – 0116U008898), 2016-2021 роки.
 2. Інтегрована модель конкурентоспроможності вищої освіти в Україні за концепцією Quadruple Helix (номер державної реєстрації – 0117U007258), 2017-2020 роки.
 3. Керівництво науковою роботою магістрів.
 4. Рецензування наукових праць.

Список публікацій

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних

Scopus та Web of Science: 

 1. Grosu V., Anisie L., Hrubliak O. & Ratsa A. Managerial accounting solutions: Lean Six Sigma application in the woodworking industry. Economic Annals-XXI. 2019. (176 (3-4)). P. 118-130. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V176-12
 2. Shkarlet S., Dubyna M., Hrubliak O. & Zhavoronok A. Тheoretical and applied provisions of the research of the state budget deficit in the countries of Central and Eastern Europe. Administratie si Management Public. (32), P. 120-138. DOI: https://doi.org/10.24818/amp/2019.32-09
 3. Kovalenko Yu., Tkachenko N., Kvasnytska R., Bohrinovtseva  L. & Hrubliak O. Assessment of the Solvency of Insurance Companies on the Basis of Comprehensive Risk Accounting. 37th IBIMA Conference: 30-31 May 2021, Cordoba, Spain. URL: https://ibima.org/accepted-paper/assessment-of-the-solvency-of-insurance-companies-on-the-basis-of-comprehensive-risk-accounting/

Інші наукометричні, фахові  публікації:

 1. Грубляк O.M. Аналіз бюджетної політики держави у сфері державного боргу. «Modern Economics». 2018. Вип. 12. С. 47 – 52. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V12(2018)-07
 2. Карвацький М.В., Грубляк О.М. Оцінка ефективності реформування системи міжбюджетних відносин в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Економіка» Збірник наукових праць. Випуск 1(51), Ужгород. 2018. С. 317-322.
 3. Грубляк О.М., Слусаряк М.М. Бюджетна політика соціально-економічного розвитку держави. Науковий журнал «Молодий вчений». 2018. Вип.11(63). С. 217 – 222.
 4. Грубляк О.М., Шкрумеляк Н.І. Економічна сутність та основні проблеми грошово-кредитної політики НБУ в сучасних умовах. Науковий журнал «Молодий вчений». 2018. Вип.10(62). С. 317–322.
 5. Юрій Е.О., Грубляк  О.М. Результативність фінансової децентралізації на прикладі об’єднаних територіальних громад Чернівецької області. Казна України. 2018. №6 (60). С. 28-32.
 6. Грубляк О.М., Мацкуляк А.В. Роль бюджету в реалізації соціальної політики держави/ О.М. Грубляк. Науковий журнал «Молодий вчений». 2018. Вип.10(62).  С. 323 – 328.
 7. Грубляк O.M. Оцінка ефективності реформування системи міжбюджетних відносин в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2018. Вип. 1(51). С. 317 – 321. URL: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/130427
 8. Грубляк O.M. Вплив інструментів бюджетного вирівнювання доходної бази місцевих бюджетів на стан обласного бюджету Чернівецької області. Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. 2017. №13. C. 1078-1082. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/180.pdf
 9. Hrubliak O.M., Molodovskyi A. Government support of Ukraine's corporate sector international lending. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2016. №4. C. 42-46. URL: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/viewFile/1343/1178
 10. Hrubliak O.M., Karvatskyi M.V., Zhavoronok A.V. Methodical approaches to assess the efficiency of the budget process in Ukraine. Scientific Bulletin of Polissia. Chernihiv: ChNUT. 2018. № 2 (14). Part P. 108-113. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-108-113
 11. Жаворонок А.В., Грубляк О.М., Блауш В.Ю. Моделювання оцінки конкурентоспроможності банківських послуг. Інфраструктура ринку. 2019. №33. С. 278-286. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct33-41
 12. Грубляк О.М., Холявко Н.І., Жаворонок А.В. Оцінка ефективності управління дефіцитом державного бюджету України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 3 (23). С. 130-141.
 13. Грубляк О.М., Жаворонок А.В., Холявко Н.І. Оцінка рівня боргової безпеки як складової фінансової безпеки держави. Інфраструктура ринку. 2020. №50. С. 240-248. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct50-40 

Монографії:

 1. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018.
 2. Жаворонок А.В., Грубляк О.М. Теоретичні засади функціонування ринку нетрадиційних банківських послуг як сегмента ринку фінансових послуг. Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2018. С. 295-310.
 3. Грубляк О.М., Юрій Е.О. Боргова безпека. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій: колективна монографія / За заг. ред. Т. Д. Косової, Н. О. Слободянюк. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. С. 89-100. URL: https://drive.google.com/open?id=1NrStrLR03t8fpBtU7Qj6jzPIDk8a4zwa

Підручники та навчальні посібники:

 1. Дубина М.В., Грубляк О.М., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. , Савчук Д. Г., Вікнянська А.О. Ринок фінансових послуг: навч. посібник. Чернігів, 2018. 352 с.
 2. Грубляк О. М., Карвацький М. В., Лисенко Ж. П., Юрій Е. О. Фінансова безпека держави: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 201 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1tWO0OLFuVegYx74LIhfRU6n7zYn5nm4t
 3. Грубляк О.М., Карвацький М.В., Лисенко Ж.П., Юрій Е.О. Фінансовий моніторинг: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 240 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1Qa77GuBMcqJwG9LiOGRBtN0PqJoHf3k_