Федишин Майя Пилипівна

Федишин Майя Пилипівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
«Тактичне планування грошових потоків на підприємствах харчової промисловості»
Освіта: Буковинський державний фінансово-економічний інститут
Сфера наукових інтересів: економіка; банківська система; кредитна діяльність; страховий ринок; фінансовий менеджмент
Дисципліни, що викладаються: «Гроші і кредит», «Теорія грошей і кредиту», «Антикризове управління банком», «Страхування»
Стажування, підвищення кваліфікації:
 1. Підвищення кваліфікації «Новітні інноваційні технології у вищій школі» (обсяг 180 год), 19-30 січня 2015 року, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава.
 2. Міжнародне стажування «Сучасний університет в системі європейської освіти: методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та інтернаціоналізація навчального процесу» (обсяг 180 год), 20.09.2018-20.12.2018 року, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Суспільно-економічний університет), м. Пшеворськ, Польща.
 3. Підвищення кваліфікації за програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» (обсяг 180 год), 08.01.2020-08.02.2020 року, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.
 4. Підвищення кваліфікації за програмою курсу «Основи користування Moodle» (обсяг 90 годин), сертифікат від 02 квітня 2020 року, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, м. Чернівці
 5. Підвищення кваліфікації за програмою науково-методичних семінарів-практикумів «Алгоритм підготовки до викладання фахових дисциплін англійською мовою», (обсяг 30 годин), 29.01.2020-25.06.2020 року, Лінгвістичний центр ЧНУ імені Ю.Федьковича, м. Чернівці.
Наукова-дослідна робота:
 • Робота в складі редакційної колегії фахового періодичного наукового видання «Причорноморські економічні студії».
 • Робота в складі редакційної колегії фахового періодичного електронного наукового видання «Інфраструктура ринку».
 • Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (номер державної реєстрації – 0116U008898), 2016-2021 роки.
 • Теоретико-прикладні аспекти фінансових стимулів розвитку суб’єктів господарювання в умовах нестаціонарної економіки» (номер державної реєстрації – 0118U004408), 2018-2021 роки.
 • Стратегічні пріоритети та механізми фінансового забезпечення інноваційного розвитку базових галузей національного господарства» (номер державної реєстрації – 0118U004407), 2018-2021 роки.
 • Керівництво науковою роботою бакалаврів, магістрів.
 • Рецензування наукових праць.

Список публікацій

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних

Scopus та Web of Science:

 1. Fedyshyn M.F., Marich G., Abramova A.S. The influence of credit factors on the development of the real economic sector in the conditions of economic instability. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol. 2 (25). P. 366-374 DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136561
 2. Fedyshyn M.F., Abramova A.S., Zhavoronok V. & Marych M.G. Management of competitiveness of the banking services. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 1 (28). Р. 64-74. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163340
 3. Kosach I.A., Zhavoronok A.V., Fedyshyn M.F. & Abramova A.S. Role of commission receipts in formation of the revenue of the commercial bank. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4 (31). Р. 22-30. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190781
 4. Iryna Kalenyuk, Liudmyla Tsymbal, Maiia Fedyshyn Methodical principles of estimationof intellectual leadership of the global economy actors. Iconomicheski Izsledvania. Vol.28. Issue 6. p. 74-87. URL: URL:https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheski-izsledvaniia
 5. Margasova V., Kovalenko Y., Bereslavska O., Muravskyi O., Fedyshyn M., Kolesnik O. Instruments of monetary-and-credit policy in terms of economic instability. International Journal of Management (IJM). Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 43-53 p. DOI:10.34218/IJM.11.5.2020.005

Інші наукометричні закордонні, вітчизняні фахові  публікації:

 1.  Вікнянська А.О., Федишин М.П. Оцінка фінансового забезпечення фонду соціального страхування України за 2017-2019 роки (на прикладі Чернівецької області). Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. 2021. №3. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.3.83
 2. Abramova A., Beschastnyy V., Zhavoronok , Fedyshyn M., Lavrov R., Dluhopolskyi O. & Kozlovskyi  S. Financial technologies development prospects in the countries of Eastern Europe and Ukraine. International Journal of Management. 2020. 11(7). P. 384-398. DOI: https://doi.org/10.34218/IJM.11.7.2020.037
 3. Федишин М.П., Старкіна М.О. Розвиток банківських інформаційних систем. Науковий погляд: економіка та управління: науковий журнал. №2 (68). С. 200-203. URL: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2020/2_68_2020/37.pdf
 4. Абрамова А.С., Жаворонок А.В., Федишин М.П. Дослідження розвитку Fintech: кейс для країн східної Європи. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2020. Вип. 1-2. С. 8-25. DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5940.1-2.2020.8-25
 5. Margasova V., Muravskyi O., Vodolazska O., Nakonechna H., Fedyshyn M., Dovgan L. Commercial Banks as a Key Element in Regulating Cash Flows in the Business Environment. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Volume-8 Issue-4. p. 4537-4543. DOI: https://doi.org/ 35940/ijrte.D8465.118419. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4/D8465118419.pdf
 6. Жаворонок А.В., Федишин М.П., Ковальчук Н.О. Трансформація банківських продуктів і послуг у сучасних умовах. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2 (18). С. 202-215. DOI: http://doi.org/25140/2411-5215-2019-2(18)-202-215
 7. Дубина М.В., Жаворонок А.В., Федишин М.П., Формування інституційного середовища розвитку криптовалют в Україні.Modern Economics. № 17(2019). С. 80-85. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-13
 8. Жаворонок А.В., Федишин М.П., Ковальчук Н.О. Теоретичні положення функціонування ринку нетрадиційних банківських послуг. Інфраструктура ринку. 2019. №37. С. 566-574. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct37-82
 9. Федишин М.П., Жаворонок А.В.,Ковальчук Н.О. Механізм державного регулювання кризових явищ банківської галузі в умовах глобальних викликів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. №28. С. 121-125. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2019-28-53
 10. Федишин М.П., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О. Аналітична оцінка фінансової стійкості та стабільності банківської системи України на основі індикаторів.Проблеми системного підходу в економіці. 2019. №6 (74). С. 83-88. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-59
 11. Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Ліквідність як критерій оптимізації структури оборотних активів підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 11/1. С. 16-19.
 12. Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Теоретичні аспекти аналізу складу, структури активів та джерел їх фінансування. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 23. С. 64-69.   DOI: https://doi.org/32702/2306-6814.2019.23.64
 13. Федишин М.П., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. Основні тенденції ринку банківських послуг: кредитний та депозитний акцент. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 4 (20). С. 412-425. DOI: https://doi.org/25140/2411-5215-2019-4(20)-412-425
 14. Федишин М.П., Білявська А.О. Ризики ліквідності кредитних спілок на прикладі КС «Гарант» та КС «Народний кредит». Інфраструктура ринку. 2019. №32. С.328-333. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/50.pdf
 15. Федишин М.П., Білявська А.В. Депозитні операції комерційних банків: сучасний стан та тенденції розвитку. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. №5 (73). С.112-119. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-40
 16. Попова Л.В., Федишин М.П., Білявська А.В. Інноваційно-технологічний розвиток страхового ринку України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. №6. Том 30 (69). Частина 2. С.103-107. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-6-41
 17. Федишин М.П., Слусаряк М.М. Технологія управління ліквідністю банківських установ: теоретичний аспект Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. Мукачево: Мукачівський державний університет. №16. С.840-846. URL:http://economyandsociety.in.ua/journal-16/23-stati-16/2081-fedishin-m-p-slusaryak-m-m
 18. Федишин М.П., Павлюк А.О. Особливості антикризового управління банківською системою в сучасних умовах. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2018. № 1(4). URL: http://fr.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=ua&j=14&id=106
 19. Федишин М.П., Василів Л.Ю. Роль та значення банківського кредитування у розвитку реального сектору економіки: теоретичний аспект. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. Луцьк, 2018. №22. С.316-325.
 20. Федишин М.П., Лисенко Н.А. Оцінка економічних інструментів реалізації валютної політики. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том.22. Випуск 9(62). Серія: Економіка, 2017. С.106-110. URL: http://liber.onu.edu.ua/pdf/ONU_Visn_econ_t22_v9(62)2017.pdf
 21. Федишин М.П., Ординська Е.А. Проблеми забезпечення конвертованості грошової одиниці. Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. №10. С.689-694. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/117.pdf
 22. Федишин М.П. Аспекти аналізу грошових потоків підприємств для цілей планування. Економічний аналіз. Том 25. № 2. С.132-138.
 23. Федишин М.П., Петрик Д.С. Співпраця України з Міжнародним валютним фондом. Глобальні та національні проблеми економіки.  Вип. №14. С.87-91
 24. Федишин М.П., Русул Л.В., Мізунська І.Р. До питання необхідності запровадження системи загальнообов’язкового медичного страхування. Мододий вчений. 2016. № 12 (39). С.911-914
 25. Федишин М.П. Сучасні тенденції розвитку банківських інноваційних продуктів. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28: Чернівці: Технодрук. 2015. С.63-68.
 26. Федишин М.П. Ключові аспекти удосконалення методики планування грошових потоків на підприємстві. Науковий журнал «Перший незалежний науковий вісник». Київ, 2015. № 1. С.91-96. URL: http://firjournal.com.ua/wp-content/uploads/2017/01/1.pdf
 27. Федишин М.П. Оцінка конкурентоспроможності комерційних банків в сучасних умовах. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. Луцьк, 2015. № 12. С.488-496.
 28. Федишин М.П. Теорія планування грошових потоків в системі управління підприємств. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 29. Чернівці: Технодрук, С.123-132

Монографії:

 1. Федишин М.П., Костюк О.Р. Фінансова безпека банківської системи як необхідна складова розвитку фінансового сектору України. Фінанова політика держави і господарюючих суб'єктів: коеволюція та синергетичний ефект / колективна монографія за заг. ред. Е.О.Юрія. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 167-182.
 2. Zhavoronok A.V., Viknianska A.O., Fedyshyn M.F. Theoretical and Practical Basis of Formation of the Tax Component of the Budget. Менеджмент та публічне управління в умовах інформаційного суспільства: колективна монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2020. C. 23-35.
 3. Fedyshyn M.F., Popova L.V. Foreign experience and domestic orientations to strengthening financial stability and reliability of the banking system. Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2019. С. 111-133. ISBN 978-617-7571-74-1
 4. Абрамова А.С., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Економічна природа взаємодії підприємств та комерційних банків в Україні та напрямки її посилення. Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств: колективна монографія. Полтава: Центр фінансово-наукових досліджень, 2019. С. 50-59.
 5. Федишин М.П. Підвищення ефективності функціонування небанківських фінансових посередників як необхідної умови розвитку вітчизняного фінансового ринку. Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень: колективна монографія / за заг.ред.д-ра екон.наук, проф. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2018. С.311-321. ISBN 978-617-7571-33-8
 6. Федишин М.П., Вікнянська А.О. Біржовий ринок в Україні: стан та перспективи розвиту в контексті впливу глобалізаційних процесів. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor V. Pasichnyk. Kollektive Monographie in 2 Bänden, Band 1. Shioda GmbH, Steyr, Österreich, 2018. P.336-348. ISBN 978-3-953794-29-4

 Навчальні посібники, навчально-методичні праці:

 1. Банківські операції: у схемах і таблицях: навч.-наочн. посіб. / уклад. М.П. Федишин. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. 185 с.
 2. Збірник навчальних матеріалів для підготовки до складання комплексного державного екзамену зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» студентами першого освітнього рівня «бакалавр» / укладачі: Федишин М.П., Ковальчук Н.О., Карвацький М.В., Жаворонок А.В. Чернівці: ЧНУ ім. Ю.Федьковича. 2020. 220 с.
 3. Федишин М.П., Марич М.Г., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О., Попова Л.В., Абрамова А.С. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2019. 300 с.
 4. Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2019. 231 с.
 5. Жаворонок А.В., Федишин М.П., Ковальчук Н.О., Полагнин Д.Д. Історія фінансової науки: навч. посібник. Чернігів: ЧНТУ, 2019. 210 с.
 6. Марич М.Г., Федишин М.П., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О. Актуальні питання цінової політики банку на ринку роздрібних банківських послуг: колективна монографія. Чернівці. 131 с.
 7. Попова Л.В., Марич М.Г., Федишин М.П. Міжнародне страхування: навч. посібник. Чернівці: ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2019.  184 с.
 8. Марич М.Г., Федишин М.П., Полагнин Д.Д.  Банківська безпека: навч.посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. 197 с.
 9. Русул Л.В., Федишин М.П., Лаврук Н.А. Страхування: від теорії до практики: навч.посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. 288 с.
 10. Федишин М.П. Економіка підприємства: навч.-метод.посіб. Чернівці: Наші книги, 2015.  328с.
 11. Полагнин Д.Д., Федишин М.П., Олексин А.Г. Банківська система: навч. посіб. 2-ге вид., доповн. і випр. Чернівці. БДФЕУ, 2015.  380 с.

Тези доповідей у матеріалах вітчизняних та зарубіжних конференцій:

 1. Федишин М.П. Перспективні напрями розвитку системи валютного регулювання і контролю в умовах переходу до валютної лібералізації. Universum F III : Proceeding of International scientific conference (London, January 17, 2019). London, UK, SI Universum, 2019. P.8-11
 2. Fedyshyn Maiia, Zhavoronnok Artur. Analysis of the main trends of the banking services market in Ukraine. Knowledge Management, Economics and Law: 1-st International Scientific Conference, December 5-6 2019. Georgia. Butumi, 2019. P. 17-19.
 3. Федишин М.П. Управління ліквідністю банківської системи в сучасних умовах. Фінансові механізми сталого розвитку України: матеріали I Міжнар.наук.-практ. конф., (Харків, 25-26 жовтня 2018 р.) Харк. держ.ун-т харч.та торг. Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2018. С.168-170. URI: http://www.hduht.edu.ua/images/hduht/nauka/conf/2018/t_25-10-18.pdf
 4. Федишин М.П. Цілі тактичного планування грошових потоків. Сучасні технології менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (7 листопада 2018) / Відп. ред. проф. Л. М. Черчик. Луцьк, С.163-165
 5. Федишин М.П., Шевчук Я.Г. Антикризові інструменти монетарної політики. The global competitive environment: development of modern social and economic systems, April 21, 2017. Chisinau, Republc of Moldova: Baltija Publishing, 2017. С.144-147
 6. Федишин М.П., Чорней С.В. Соціальна політика підприємства та напрями її вдосконалення. Personality Development in the Age of Globalization: Collection of scientific papers. Morrisville, Lulu Press., P.162-167.