oblik1

На кафедрі обліку, аналізу і аудиту ЧНУ в 2017 році працюють: в штаті 1 доктор економічних наук, професор, 8 кандидатів економічних наук, 2 асистенти, 1 аспірант; за сумісництвом – 1 доктор економічних наук, професор, академік НААН та 3 кандидати економічних наук, доценти. У педагогічній діяльності кафедри беруть участь головні бухгалтери-практики. На кафедрі існує система залучення до освітянського процесу спеціалістів-практиків, які беруть участь у проведенні майстер-класів, тренінгів, олімпіад, з їх допомогою організовується ознайомча, виробнича та переддипломна практики; нерідко випускники працевлаштовуються на підприємствах, які підтримують навчальний процес. Кафедра має чіткі перспективи наукового росту. Всі асистенти кафедри навчаються в аспірантурі і згідно із індивідуальним планом роботи аспіранта в найближчі роки планується захист 2 кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.09 облік, аналіз та аудит.

Кафедра обліку, аналізу і аудиту здійснює підготовку спеціалістів та магістрів за спеціальністю „Облік і оподаткування”. Підготовка фахівців здійснюється за сучасними інноваційними технологіями.

Викладачі кафедри у навчально-методичній роботі ведуть постійний пошук нових, більш досконалих форм і методів навчання, зосереджують свої зусилля на модернізації системи викладання до ідей та документів Болонського процесу. Викладачами кафедри створене належне методичне забезпечення для проведення практичних і семінарських занять та самостійної роботи студентів.

Під керівництвом д.е.н., проф. Т.М.Ковальчук кафедра обліку, аналізу і аудиту працює над науковою темою „Проблеми та перспективи розвитку обліку, економічного аналізу, контролю та аудиту”. За результатами наукової роботи по темі захищена 1 докторська дисертація та 4 кандидатські. Надруковано 5 монографій, щорічно колектив кафедри публікує до 30 статей у міжнародних та вітчизняних фахових журналах, у наукових вісниках.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, симпозіумах, „круглих столах”, залучають до наукової роботи студентів. Від 2005 р. при кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю „Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”. Кафедра співпрацює з провідними ВНЗ та науково-дослідними інститутами України, зокрема Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Національним науковим центром „Інститут аграрної економіки”.

Випускники кафедри успішно працюють викладачами у вищих навчальних закладах, коледжах, на посадах головних бухгалтерів провідних підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності, в аудиторських фірмах та на престижних посадах у державній фінансовій інспекції, державній фіскальній службі, банках.

Викладачі кафедри надають посильну допомогу підприємствам у формуванні облікової політики, вдосконаленні організації та методології фінансового обліку, розробці концептуальних підходів до організації та впровадження управлінського обліку; розробляють методичні рекомендації з методики проведення різних видів економічного аналізу.