Поточна наукова робота кафедри обліку, аналізу і аудиту спрямована на дослідження теоретичних, методологічних та організаційних питань розвитку системи обліку, аналізу та аудиту в Україні й передбачає: узагальнення сучасних тенденцій розвитку обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління, визначення теоретико-методологічних та практичних основ обліку, економічного аналізу й аудиту діяльності підприємств переробної галузі, створення моделі обліку та аналізу, як складових системи оптимізації процесу управління, розробку шляхів розвитку теорії, методології та практики бухгалтерського обліку у контексті розвитку теорії сучасної економічної науки.

З цією метою наукова робота викладачів кафедри поділена за блоками: обґрунтування теоретико-методологічних засад обліку, економічного аналізу й аудиту діяльності підприємств переробної галузі як функції управління; дослідження місця і ролі обліку, економічного аналізу, аудиту та контролю в процесах трансформації систем управління господарською діяльністю з метою забезпечення їх ефективності в динамічних умовах зовнішнього середовища; моделювання обліково-аналітичної системи для оптимізації процесу управління; обґрунтування напрямків вдосконалення теорії, методології і економічного аналізу в системі розвитку економічної теорії; розробка наукових підходів до розв’язання проблем теорії, методології і практики бухгалтерського обліку через їх розвиток у взаємозв’язку із сучасними економічними теоріями і концепціями.

Деякі наукові праці співробітників кафедри

 1. Ковальчук Т.М. Облік у зарубіжних країнах: навч./ метод.посібник, рекомендовано МОНМСУ – Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 272с.
 2. Ковальчук Т.М. Стратегічний аналіз: навч.посібник/ Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 424с.
 3. Ковальчук Т. М., Вергун А. І. Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія // Вісник Хмельницького національного університету : наук. журн..- Хмельницький. Економічні науки. – 2015. – 250 с. – C. 129-134.
 4. Ковальчук Т. М., Вергун А. І. Принципи діалектичної логіки в методології аналітичного обґрунтування сучасних управлінських рішень // Економічний аналіз. – 2014. – № 2. – С. 82-89.
 5. Ковальчук Т.М., Вергун А.І. Фінансовий аналіз у системі управління реальними інвестиціями: монографія / Т.М. Ковальчук, А.І. Вергун. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 246с.
 6. Ковальчук Т.М.  Економічний аналіз у системі антикризового управління // Економіка АПК, №5, 2010 рік.
 7. Ковальчук Т.М. Еволюція парадигми методології економічного аналізу. Науковий вісник ЧНУ:Зб.наук.праць.Вип.623-626.Економіка.-Чернівці:ЧНУ, 2012. – 392с.
 8. Ковальчук Т.М. Розвиток економічного аналізу в контексті інституційних змін // Економіка АПК, № 7, 2011
 9. Ковальчук Т.М. Теорія економічного аналізу: Рек.МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 544с.
 10. Ковальчук Т.М., Вергун А.І. Розвиток науки економічний аналіз в поглядах Й.Шумпетера // Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера». 14-15 жовтня 2011 року, м. Чернвіці (4 країни). –  С. 282-285.
 11. Ковальчук Т.М., Вергун А.І. Удосконалення методичного забезпечення аналізу інвестиційної привабливості проектів.- Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Видавництво Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2010. – Вип. 7. – 423 с.
 12. Ковальчук Т.М.Бухгалтерський облік (теорія): Рек.МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 536с.
 13. Косташ Т.В. Розробка облікової політики підприємств в умовах застосування МСФЗ // Стан та перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, м. Чернівці, 26-27 листопада 2015 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 296 с. – С. 201-203.
 14. Косташ Т.В. Перспективні напрямки розвитку управлінського обліку // Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 29-30 листопада 2013 року) / Наукове об’єднання «Еconomics». У 3-х частинах. – Сімферополь: НО «Еconomics», 2013, ч. 2. – 140 с. – С.109-111.
 15. Косташ Т.В. Управлінський аспект облікової політики України // Кримський економічний вісник. Науковий журнал. – Сімферополь: НО «Еconomics», 2013. – №6 (7) – ч. І. – 314 с. – С.250-252.
 16. Ковальчук, Т.М., Никифорак, І.І. Облік і аудит: Рек. М.-вом освіти і науки України як навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2014. – 504 с.
 17. Никифорак І.І. Проблеми розвитку аудиту в Україні // Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера». 14-15 жовтня 2011 року, м. Чернівці (4 країни).- С. 298-299.
 18. Никифорак І.І. Місце внутрішнього аудиту у системі контролю // VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». – Тернопіль, ТНЕУ, 2010 (країни-учасниці – Україна, США,, Азербайджан, Бєларусь, Польща).-С. 367-369.
 19. Biliar A.I. Suitability of Financial Reporting of Agricultural Enterprises for Property Management Requirements / A. I. Biliar // Business Inform. – 2014. – № 11. – C. 227–232.
 20. Біляр А.І. Облікове забезпечення побудови похідних балансів, зорієнтованих на стратегію / А. І. Біляр // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – Вип. 717. – С. 144-149.
 21. Біляр А.І. Вартісно-орієнтована модель облікового забезпечення стратегічного управління власністю / А. І. Біляр // Економіка АПК. – 2015. – № 2 – С. 104-111.
 22. Михалків А.А. Здійснення внутрішнього контролю операцій з тарою на торговельних підприємствах // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки, 2012 – №1(59). – Ч.1. – С.122-124.
 23. Михалків А.А. Аналіз періодичної літератури з проблем облікового відображення операцій з тарою // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2015. – №3(21). – Ч.2. – С.218-225.
 24. Михалків А.А. Нормативно-правове регулювання операцій з тарою // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки, 2015 – №2(60). – Ч.1. – С.70-72.
 25. Teren H.M. Liquidity of the agricultural enterprises: factorial approach / G. N. Teren // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014.
 26. Терен Г.М. До питання оцінки ліквідності сільськогосподарських підприємств / Г. М. Терен // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 22.
 27. Терен Г.М. До питання факторного аналізу ліквідності підприємства [Електронний ресурс] / Г. М. Терен // Ефективна економіка. – 2014. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3564.
 28. Бонарев В.В. Сучасний стан системи обліку на підприємстві // Проблеми та перспективи розвитку контролінгу як науки. Матеріали науково-практичної конференції, 15 січня 2015 р. – 2015. – С.8-12.
 29. Бонарев В.В. Теоретичні основи управлінського обліку трансакційних витрат // Wirtschaft und Maanagement: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel (Nürnberg, Deutschland). – Vol. 2 – 2014. – С.129-134.
 30. Бонарев В.В. Інформаційні джерела для аналізу трансакційних витрат підприємства // British Journal of Science, Education and Culture (London). – Vol. IV (January-June). – 2014. – С.223-227.
 31. Зеленська О.З. Проблеми організації внутрішнього контролю господарської діяльності хлібопекарських підприємств // “Майбутнє-Аудит” : Міжнародна науково-практична конференціїя (м. Кривий ріг, 27 листопада 2013 р.). – Кривий ріг: Вид. Р. А. Козлов. – С. 137- 138.
 32. Зеленська О.З. Система внутрішнього аудиту на хлібопекарських підприємствах // Розвиток валютно-фінансових відносин в європейських країнах, 2013. – НО «Перспектива». – С. 95-97.
 33. Зеленська О.З. Облікова політика хлібопекарських підприємств як апарат стратегічного управління // V міжнародна науково-практична конференція «Научная индустрия европейского континента 2009». – 2009. – Ekonomické Vědy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – Т.3. – С.52-55.
 34. Худик О.Б. Етапи стратегічного фінансового аналізу:теоретико-методологічний аспект // Принципи нової економіки України та формування її фінансово-інвестиційної основи, 2015. – Видавничий дім “Гельветика”. – С.181-184.
 35. Худик О.Б. Капітал як об’єкт стратегічного аналізу // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Вип. 9. – 2014. – С.212-215.
 36. Чередниченко М.І. Основные методологические элементы системного анализа операционных расходов предприятия//European Journal of Economics and Management Sciences/ Austria?Vienna/-№3/-2015.
 37. Чередниченко М.І. Система взаємопов’язаних показників аналізу операційних витрат підприємства //Journal published by Academic Society of Michal Baludansky. Slovakia.-№3-2015.
 38. Касьяненко Т.М. Методологія оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства// Міжнародна науково-практична конференції „Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством. 29-30 червня. 2010 року, м. Луцьк.
 39. Касьяненко Т.М. Місце обліково-аналітичної системи в управлінні підприємством. – Науковий вісник ЧНУ:Зб.наук.праць.Вип.623-626.Економіка.-Чернівці:ЧНУ, 2012.-392с.
 40. Марут С.Г. Нормативно-правове забезпечення обліку оплати праці, шляхи його вдосконалення // ХІХ  Міжнародна науково-практична конференції „Інституційна природа ринкових трансформацій”, 15-16 жовтня  2009 року. – Чернівці, 2009 – 300с. (167 учасники, країни-учасниці – Україна, Румунія, Вірменія, Киргизія, Молдова).- С.227-231
 41. Марут С.Г. Проблеми обліку в контексті концепції мотивації праці Й. Шумпетера // Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера». 14-15 жовтня 2011 року, м. Чернвіці (4 країни). – С.310-311
 42. Рилеєв С.В.Оборотний капітал та фінансова стійкість харчової промисловості Івано-Франківської області // Вісник аграрної науки Причорномор’я Миколаївського аграрного університету. – Вип І. – Миколаїв : МАУ, 2012. – С. 42-46 (співавтор Юрій С.М.). – 0,33 д.а.
 43. Рилеєв С.В.Оборотні активи харчової промисловості Тернопільської області: склад, структура та оцінка якості фінансування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича: Збірник наукових праць. – Вип. 592. – Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – С. 23-27 (співавтор Юрій С.М.). – 0,33д.а.
 44. Рилеєв С.В.Окремі аспекти функціонування та розвитку деревообробної промисловості Буковини // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Вип. ІІ (47). – Економ. науки. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. – 2012. – С. 104-113 (співавтори Рошило В.І., Боднар Р.О.). – 0,5 д.а.
 45. Саблук П.Т. Формування наукової школи в період агроекономічних трансформацій/ Саблук П.Т. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2015. – 464 с.
 46. Саблук П.Т. Аграрним реформам – усвідомлений розвиток Економіка АПК”, 2012 №6 с.3-6
 47. Саблук П.Т. Аграрний сектор в умовах членства України у Світовій організації торгівлі: здобутки і перспективи Економіка АПК”, 2011 №3.
 48. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство: монографія / П.Т. Саблук, О.Г. Білоус, В.І. Власов, 2008. – К.: ННЦ ІАЕ.
 49. Саблук П.Т. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період / П.Т. Саблук, 2008. – Економіка АПК. – С.19-37.
 50. Цюга М.М. Класифікація природоохоронних витрат лісового господарства в бухгалтерському обліку.- Галицький економічний вісник Тернопільського політехнічного університету імені І.Пулюя № 3, 2012.
 51. Цюга М.М. Природоохоронні витрати як об’єкт бухгалтерського обліку. – Вісник ЖДТУ №1 (59). – Ч.1. – 2012. – 272с.