Поточна наукова робота кафедри обліку, аналізу і аудиту спрямована на дослідження теоретичних, методологічних та організаційних питань розвитку системи обліку, аналізу та аудиту в Україні й передбачає: узагальнення сучасних тенденцій розвитку обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління, визначення теоретико-методологічних та практичних основ обліку, економічного аналізу й аудиту діяльності підприємств переробної галузі, створення моделі обліку та аналізу, як складових системи оптимізації процесу управління, розробку шляхів розвитку теорії, методології та практики бухгалтерського обліку у контексті розвитку теорії сучасної економічної науки.

З цією метою наукова робота викладачів кафедри поділена за блоками: обґрунтування теоретико-методологічних засад обліку, економічного аналізу й аудиту діяльності підприємств переробної галузі як функції управління; дослідження місця і ролі обліку, економічного аналізу, аудиту та контролю в процесах трансформації систем управління господарською діяльністю з метою забезпечення їх ефективності в динамічних умовах зовнішнього середовища; моделювання обліково-аналітичної системи для оптимізації процесу управління; обґрунтування напрямків вдосконалення теорії, методології і економічного аналізу в системі розвитку економічної теорії; розробка наукових підходів до розв’язання проблем теорії, методології і практики бухгалтерського обліку через їх розвиток у взаємозв’язку із сучасними економічними теоріями і концепціями.

Деякі наукові праці співробітників кафедри

1. Бонарев В. В. Організація управлінського обліку трансакційних витрат на підприємстві / В. В. Бонарев // Розвиток національної економіки: теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3–4 квітня 2015 р.). – Івано-Франківськ, 2015. – Ч. 3. – С. 190–191.

2. Бонарев В.В. Сучасний стан системи обліку на підприємстві / В.В. Бонарев // Проблеми а перспективи розвитку контролінгу як науки: матеріали науково-практичної конференції (15 січня 2015 р.). – Тернопіль, 2015. – С.8-12.

3. Бонарев В.В. Організаційно-інформаційна модель системи внутрішнього контролю трансакційних витрат на підприємстві / В.В. Бонарев // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (11 травня 2016 р.). – Тернопіль, 2016. – С.304-305. Електронний доступ: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5384

4. Бонарев В.В. Моделювання в системі обліку підприємства / В.В. Бонарев, М.М. Танасієва // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції (18-19 травня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С.25-26.

5. Бонарев В.В. Місце обліку в інституційному середовищі для системи управління / В.В. Бонарев // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (31 травня – 1 червня 2018 року) . – С.15-17. Електронний доступ: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/29515

6. Ковальчук Т. М. Аналіз взаємозв’язку показників ділової активності та фінансової стійкості підприємств / Т. М. Ковальчук, А. І. Вергун // Збірник наукових праць. Економічний аналіз. –ТНЕУ, том 21, № 2, 2015. С.108–114. – Режим доступу: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/892

7. Ковальчук Т.М. Привабливість інвестиційного проекту як об’єкт фінансового аналізу / Ковальчук Т.М., Вергун А.І.- Ефективна економіка, 2017.-№12 Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5948

8. Ковальчук, Т.М. Теоретико-методологічні аспекти аналізу бізнес-процесів як функції управління / Т.М. Ковальчук, А.І. Вергун // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Том 27. – № 4. – 2017 . – С. 219 –225. https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1434

9. Ковальчук Т. М., Вергун А. І. Організація економічного аналізу в умовах процесного підходу до управління. Ефективна економіка. 2018. № 12. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6725

10. Kovalchhuk T. Methodical Approach to Integral Evaluation of Investment Attractiveness of Enterprises // T. Kovalchuk, А. Verhun // The USV Annals of Economics and Public Administration. – Volume 18, No 1(27), 2018. – pp. 113-119. Режим доступу: http://annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/1054

11. T.M. Kovalchuk, A.I. Verhun, Аnalysis of the financial condition of enterprises by phases of their life cycle.// Scientific bulletin of Polissia. Scientific journal on Economics.-№ 2(14) Part 2.-Chernihiv, 2018.-p.31-38 Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/141535

12. Ковальчук Т.М. Вергун А.І., Людський капітал як фактор інноваційних змін в організації економічного аналізу. Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2019, №1 (266).-С.144. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vchnu_ekon_2019_1_29

13. Ковальчук Т.М., Вергун А.І. Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 1.- №5, 2015. – 250 с. – C. 129-134. Режим доступу: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/kovalchuk-vergun-diagn-analiz-2015.pdf

14. Ковальчук, Т.М. Система показників для аналізу фінансового стану підприємства на різних стадіях життєвого циклу. Ковальчук, Т.М., Вергун, А.І. //Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року, проведеної на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ – Тернопіль: Крок, – 2015. – Ч.3. – С. – 244-245. Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/2033.pdf

15. Діалектичний підхід до обґрунтування сутнісних характеристик діагностичного аналізу фінансового стану. Ковальчук, Т.М., Вергун, А.І. Стан, проблеми та перспективи вдосконалення економіки України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 2-3 жовтня)/За заг.ед.: М.М.Палінчак, В.П.Приходько, А.Krynski. Том 2, 2015, С. 37-40.

16. Вергун А. І. Особливості моделювання в аналізі фінансового стану підприємств сфери послуг за фазами їх життєвого циклу. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 2-4 травня 2018 р. – Чернівці : ПВКФ «Технодрук», 2018. – 287 с. с. 159 – 163. Режим доступу: http://chtei-knteu.cv.ua/ua/content/download/subsection/nayka/zb_tezu_02-04.05.2018.pdf

17. Косташ Т.В. Формування облікової політики за МСФЗ як стимул ефективного розвитку підприємства / Т.В. Косташ // Молодий вчений. — 2018. — № №4 (56). — C.134-138. — Режим доступа: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/32.pdf

18. Косташ Т. В. Розробка облікової політики підприємств в умовах застосування МСФЗ / Т.В. Косташ // Стан та перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, м. Чернівці, 26-27 листопада 2015 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 296 с. – С.201-203.

19. Косташ Т. В. Розробка облікової політики для цілей управлінського обліку підприємства / Т.В. Косташ // Економічні проблеми сучасності та стратегії інноваційного розвитку економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18-19 березня 2016 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2016. – Ч.2. – 144 с. – С.113-114.

20. Косташ Т. В. Напрямки зближення ПСБО та МСФЗ: облікова політика у відповідності до міжнародних стандартів обліку та звітності / Т.В. Косташ // International Scientific Conference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings (Tbilisi, April 29, 2016). – Riga: Baltija Publishing. 308 pages. – P.231-233.

21. Косташ Т. В. Інновації в освіті та їх роль у підготовці спеціалістів з обліку і оподаткування / Т.В. Косташ // Інновації в науці та освіті: виклики сучасності: матеріали наукових есе учасників стажування (Республіка Польща, Варшава, 2018). – Варшава-Львів, 2018. – 176 с. – С.158-161. – Режим доступа: https://docs.google.com/document/d/1UNY8kVsLTLyb4YCOuyLis3G2ijeJ7_42zP6qmBKhESw/edit

22. Михалків А.А. Роль аудиту у забезпеченні достовірності фінансової звітності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ” Міжнародні економічні відносини та світове господарство ” . Вип.6. Ч.2- 2016,-105-107 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6(2)__26.

23. Мыхалкив А.А.Заключительный контроль – стадия завершения проверки “Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor”, conferinţă ştiinţifică internaţională (6 ; 2017 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor” = “Accounting and the accounting profession in the century of challenges” : consacrată Zilei Profesionale a Contabilului, Ediţia a 6-a, 5-6 Aprilie 2017, mun. Chişinău / com. şt.: Grigore Belostecinic [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. “Arva Color”). – 405 p.

24. Михалків А.А., Гевчук А.В. Необхідність обліку та проблеми формуання його як науки.Бухгалтерський облік,аналіз і контроль: проблеми інтеграції і розвитку : колективна монографія/ під заг.ред.проф.Ф.Ф.Бутинця – Житомир . ПП. «Рута»-2017.-370с.

25. Михалків А.А., Петренко Н.І. Облікові принципи ,парадокси і парадигми, їх розуміння та сфера застосування. Бухгалтерський облік,аналіз і контроль: проблеми інтеграції і розвитку : колективна монографія/ під заг.ред.проф.Ф.Ф.Бутинця – Житомир . ПП. «Рута»-2017.-370с. 5.Організаціяобліку трансакційних витрат : Теорія та методологія. Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб.наук.пр.-Вип.786.- Чернівці,Чернівецький національний університет 2017.-102с.

26. Організація обліку трансакційних витрат : Теорія та методологія. Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб.наук.пр.-Вип.786.- Чернівці,Чернівецький національний університет 2017.-102с.

27. Танасієва М. М. Облік природоохоронних витрат в операційній діяльності лісового господарства / М. М. Танасієва // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 105–114 (1,24 д. а.). http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2015/25.pdf

28. Танасієва М. М. Проблеми нормативного регулювання обліку природоохоронної діяльності у лісовому господарстві / М. М. Танасієва // Облік і фінанси. – 2016. – № 2 (72). – С. 81–89 (0,99 д. а.). http://www.afj.org.ua/ua/article/379/

29. Танасієва М. М. Проблеми теоретико-методологічних засад обліку природоохоронних витрат з урахуванням впливу галузевих особливостей лісового господарства / М. М. Танасієва // Облік і фінанси. – 2017. – № 1 (75). – С. 93–102. http://www.afj.org.ua/ua/article/453/

30. Танасієва М. М. Облік діяльності з розвідки та оцінки лісових ресурсів / М. М. Танасієва // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 9. – С. 21–29. http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2017/6.pdf

31. Танасієва М. М. Економіко-екологічний аналіз природоохоронних заходів з відновлення лісових ресурсів / М. М. Танасієва // Облік і фінанси. – 2017. – № 3 (77). – С. 154–162. http://www.afj.org.ua/ua/article/508/

32. Танасієва М. М. Організація обліку трансакційних витрат: теорія та методологія / М. М. танасієва, В. В. Бонарев, А. А. Михалків. – Науковий вісник Чернівецького університету. – 2017. Випуск 786. Економіка – С. 91-98. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Visnyk_786on-line.pdf

33. Танасієва М. М. Особливості методики обліку поточних природоохоронних витрат у лісовому господарстві / М. М. Танасієва, В. В. Бонарев // Ефективна економіка. – 2018. – № 11. – http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/96.pdf. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.94

34. Kovalchuk T. Methodological Elements of Situational Analysis // T. Kovalchuk // The USV Annals of Economics and Public Administration. – Volume 16, Special Issue, 2016. – pp. 124-130. (International Databases: RePEc, DOAI (Directory of Open Access Journals), EBSCO HOST, Cabell’s Directories, ERIHPLUS, Scientific Commons, Public Knowledge Project (PKP), SCIRUS, Socionet, Intute – Social Sciences, IndexCopernicus

35. T.M. Kovalchuk, A.I. Verhun, Аnalysis of the financial condition of enterprises by phases of their life cycle.// Scientific bulletin of Polissia. Scientific journal on Economics.-№ 2(14) Part 2.-Chernihiv, 2018.-p.31-38 (IndexCopernicus). Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/141535