vergun

Вергун Андрій Іванович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: ЧДУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Теорія та практика економічного аналізу

Дисципліни: Аналіз господарської діяльності; Бухгалтерський облік (теорія); Бухгалтерський облік; Звітність підприємств; Організація аналітичної роботи

Стажування, підвищення кваліфікації: ДКП «Чернівціводоканал»

Контактна інформація: a.vergun@chnu.edu.ua

Основні публікації:

  1. Ковальчук Т. М., Вергун А. І. Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія // Вісник Хмельницького національного університету : наук. журн..- Хмельницький. Економічні науки. – 2015. – 250 с. – C. 129-134.
  2. Ковальчук Т. М., Вергун А. І. Принципи діалектичної логіки в методології аналітичного обґрунтування сучасних управлінських рішень // Економічний аналіз. – 2014. – № 2. – С. 82-89.
  3. Ковальчук Т.М., Вергун А.І. Фінансовий аналіз у системі управління реальними інвестиціями: монографія / Т.М. Ковальчук, А.І. Вергун. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 246с.
  4. Ковальчук Т. М. Аналіз взаємозв’язку показників ділової активності та фінансової стійкості підприємств / Т. М. Ковальчук, А. І. Вергун // Збірник наукових праць. Економічний аналіз. –ТНЕУ, том 21, № 2, 2015. С.108–114. – Режим доступу: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/892
  5. Ковальчук Т.М. Привабливість інвестиційного проекту як об’єкт фінансового аналізу / Ковальчук Т.М., Вергун А.І.- Ефективна економіка, 2017.-№12 Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5948
  6. Ковальчук, Т.М. Теоретико-методологічні аспекти аналізу бізнес-процесів як функції управління / Т.М. Ковальчук, А.І. Вергун // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Том 27. – № 4. – 2017 . – С. 219 –225. https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1434
  7. Ковальчук Т. М., Вергун А. І. Організація економічного аналізу в умовах процесного підходу до управління. Ефективна економіка. 2018. № 12. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6725
  8. Kovalchhuk T. Methodical Approach to Integral Evaluation of Investment Attractiveness of Enterprises // T. Kovalchuk, А. Verhun // The USV Annals of Economics and Public Administration. – Volume 18, No 1(27), 2018. – pp. 113-119. Режим доступу: http://annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/1054
  9. T.M. Kovalchuk, A.I. Verhun, Аnalysis of the financial condition of enterprises by phases of their life cycle.// Scientific bulletin of Polissia. Scientific journal on Economics.-№ 2(14) Part 2.-Chernihiv, 2018.-p.31-38 Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/141535
  10. Ковальчук Т.М. Вергун А.І., Людський капітал як фактор інноваційних змін в організації економічного аналізу. Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2019, №1 (266).-С.144. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vchnu_ekon_2019_1_29
  11. Ковальчук Т.М., Вергун А.І. Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 1.- №5, 2015. – 250 с. – C. 129-134. Режим доступу: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/kovalchuk-vergun-diagn-analiz-2015.pdf
  12. Ковальчук, Т.М. Система показників для аналізу фінансового стану підприємства на різних стадіях життєвого циклу. Ковальчук, Т.М., Вергун, А.І. //Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року, проведеної на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ – Тернопіль: Крок, – 2015. – Ч.3. – С. – 244-245. Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/2033.pdf
  13. Діалектичний підхід до обґрунтування сутнісних характеристик діагностичного аналізу фінансового стану. Ковальчук, Т.М., Вергун, А.І. Стан, проблеми та перспективи вдосконалення економіки України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 2-3 жовтня)/За заг.ед.: М.М.Палінчак, В.П.Приходько, А.Krynski. Том 2, 2015, С. 37-40.
  14. Вергун А. І. Особливості моделювання в аналізі фінансового стану підприємств сфери послуг за фазами їх життєвого циклу. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 2-4 травня 2018 р. – Чернівці : ПВКФ «Технодрук», 2018. – 287 с. с. 159 – 163. Режим доступу: http://chtei-knteu.cv.ua/ua/content/download/subsection/nayka/zb_tezu_02-04.05.2018.pdf