Михалків Алла Анатоліївна

Посада: в.о. доцента

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта:  ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Теорія, методологія, організація  внутрішнього контролю

Дисципліни: Облік у банках, Облік видів економічної діяльності, Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту, Облік і оподаткування в зарубіжних країнах

Стажування, підвищення кваліфікації: Міжнародне наукове стажування для освітян «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» (Україна – Польща), на базі Варшавського Університету Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією ADD, м. Варшава, 2018 рік

Контактна інформація: a.myhalkiv@chnu.edu.ua


Основні публікації:

 1. Ковальчук Т.М. Історія бухгалтерського обліку: навч. посіб / Т.М. Ковальчук, А.А. Михалків. – Чернівці: Технодрук, 2019. – 540с.
 2. Myhalkiv A.,Kostash T. Accounting and analytical system of economic security of the enterprise // International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. — 2020. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5890
 3. Михалків А.А., Косташ Т.В. Внутрішній контроль процесу господарювання: проблеми організації.Економіка та держава. 2020. № 1. С. 61–65. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4488&i=10
 4. Косташ Т. В., Михалків А. А. Місце управлінського обліку в системі інформаційного забезпечення менеджменту // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки“. – 2020. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-5974
 5. Zamula I., Prodanchuk M., Kovalchuk T., Mуhalkiv A. and Simakov K. Engineering of business processes in accounting support of cash management // Agricultural and Resource Economics: c E-JournalInternational Scienti. Volume 6 No 3 2020. http://are-journal.com/
 6. Михалків А.А. Облікова політика в забезпеченні економічної безпеки підприємства. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 202 с.
 7. Михалків А.А. Облікова політика в забезпеченні економічної безпеки підприємства. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 202 с.
 8. Михалків А.А.,Хабінець О.М. Основні відмінності у нарахуванні амортизації згідно МСБО 16 та П(С)БО 7 Public communication in science: philosophical, cultural,political, economic and IT context: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), May 15, 2020. Houston, USA: European Scientific Platform. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/15.05.2020
 9. Михалків А.А.,Чоплак О.А Складання консолідованої фінансової звітності: проблематика та шляхи її удосконалення. Public communication in science: philosophical, cultural,political, economic and IT context: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), May 15, 2020. Houston, USA: European Scientific Platform.
 10. Михалків А.А., Білич А.Ю. Програми виплат по закінченню трудової діяльності відповідно до МСБО 19 ” Виплати працівникам “. Materiály XVI Mezinárodní vĕdecko – praktická konference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety», Volume 5 : Praha. Publishing House «Education and Science» -80 s.
 11. Михалків А.А., Кулик М.О.Досвід адаптації міжнародних стандартів фінансової звітності в Німеччині Materials of the XVI International scientific and practical Conference Trends of modern science – 2020 , May 30 – June 7, 2020 Economic science. : Sheffield. Science and education LTD -132 p.
 12. Myhalkiv A., Kostash T. Accounting and analytical system of economic security of the enterprise // International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. — 2020. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5890
 13. Михалків А.А., Косташ Т.В. Внутрішній контроль процесу господарювання: проблеми організації.Економіка та держава. 2020. № 1. С. 61–65. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4488&i=10
 14. Косташ Т. В., Михалків А. А. Місце управлінського обліку в системі інформаційного забезпечення менеджменту // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки“. – 2020. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-5974
 15. Михалків А.А.,Хабінець О.М. Основні відмінності у нарахуванні амортизації згідно МСБО 16 та П(С)БО 7 Public communication in science: philosophical, cultural,political, economic and IT context: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), May 15, 2020. Houston, USA: European Scientific Platform. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/15.05.2020
 16. Михалків А.А.,Чоплак О.А Складання консолідованої фінансової звітності: проблематика та шляхи її удосконалення. Public communication in science: philosophical, cultural,political, economic and IT context: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), May 15, 2020. Houston, USA: European Scientific Platform.
 17. Михалків А.А., Білич А.Ю. Програми виплат по закінченню трудової діяльності відповідно до МСБО 19 ” Виплати працівникам “. Materiály XVI Mezinárodní vĕdecko – praktická konference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety», Volume 5 : Praha. Publishing House «Education and Science» -80 s.
 18. Михалків А.А., Кулик М.О.Досвід адаптації міжнародних стандартів фінансової звітності в Німеччині Materials of the XVI International scientific and practical Conference Trends of modern science – 2020 , May 30 – June 7, 2020 Economic science. : Sheffield. Science and education LTD -132 p.
 19. Історія бухгалтерського обліку: навч.посіб./ Т.М.Ковальчук, А.А.Михалків. Чернівці : Технодрук, 2019.-540с.
 20. Косташ Т. В., Михалків А. А. Підходи до прийняття рішень щодо ціноутворення в системі управління витратами підприємств харчової переробної промисловості в умовах невизначеності.Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7531
 21. Мыхалкив А.А.Заключительный контроль – стадия завершения проверки “Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor”, conferinţă ştiinţifică internaţională (6 ; 2017 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor” = “Accounting and the accounting profession in the century of challenges” : consacrată Zilei Profesionale a Contabilului, Ediţia a 6-a, 5-6 Aprilie 2017, mun. Chişinău / com. şt.: Grigore Belostecinic [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. “Arva Color”). – 405 p.
 22. Михалків А.А., Гевчук А.В. Необхідність обліку та проблеми формуання його як науки.Бухгалтерський облік,аналіз і контроль: проблеми інтеграції і розвитку : колективна монографія/ під заг.ред.проф.Ф.Ф.Бутинця – Житомир . ПП. «Рута»-2017.-370с.
 23. Михалків А.А., Петренко Н.І. Облікові принципи ,парадокси і парадигми, їх розуміння та сфера застосування. Бухгалтерський облік,аналіз і контроль: проблеми інтеграції і розвитку : колективна монографія/ під заг.ред.проф.Ф.Ф.Бутинця – Житомир . ПП. «Рута»-2017.-370с.
 24. Бонарев В.В. Організація обліку трансакційних витрат: теорія та методологія / В.В. Бонарев, М.М. Танасієва, А.А. Михалків // Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб. наук. пр.. – 2017. – Вип. 786. – С.91-98.
 25. Михалків А.А. Роль аудиту у забезпеченні достовірності фінансової звітності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ” Міжнародні економічні відносини та світове господарство ” . Вип.6. Ч.2- 2016,-105-107 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6(2)__26.
 26. Михалків А.А. Здійснення внутрішнього контролю операцій з тарою на торговельних підприємствах // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки, 2012 – №1(59). – Ч.1. – С.122-124
 27. Михалків А.А. Аналіз періодичної літератури з проблем облікового відображення операцій з тарою // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2015. – №3(21). – Ч.2. – С.218-225.
 28. Михалків А.А. Нормативно-правове регулювання операцій з тарою // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки, 2012 – №2(60). – Ч.1. – С.70-72.