Михалків Алла Анатоліївна

Посада: в.о. доцента

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта:  ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Теорія, методологія, організація  внутрішнього контролю

Дисципліни: Облік видів економічної діяльності , Облік в зарубіжних країнах, Облік і аудит; Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку; Облік і звітність за міжнародними стандартами, Аудит, Організація і методика аудиту

Контактна інформація: a.myhalkiv@chnu.edu.ua

Основні публікації:

  1. Здійснення внутрішнього контролю операцій з тарою на торговельних підприємствах // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки, 2012 – №1(59). – Ч.1. – С.122-124
  2. Аналіз періодичної літератури з проблем облікового відображення операцій з тарою // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2015. – №3(21). – Ч.2. – С.218-225.
  3. Нормативно-правове регулювання операцій з тарою // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки, 2012 – №2(60). – Ч.1. – С.70-72.
  4. Михалків А.А. Роль аудиту у забезпеченні достовірності фінансової звітності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ” Міжнародні економічні відносини та світове господарство ” . Вип.6. Ч.2- 2016,-105-107 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6(2)__26.
  5. Мыхалкив А.А.Заключительный контроль – стадия завершения проверки “Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor”, conferinţă ştiinţifică internaţională (6 ; 2017 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor” = “Accounting and the accounting profession in the century of challenges” : consacrată Zilei Profesionale a Contabilului, Ediţia a 6-a, 5-6 Aprilie 2017, mun. Chişinău / com. şt.: Grigore Belostecinic [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. “Arva Color”). – 405 p.
  6. Михалків А.А., Гевчук А.В. Необхідність обліку та проблеми формуання його як науки.Бухгалтерський облік,аналіз і контроль: проблеми інтеграції і розвитку : колективна монографія/ під заг.ред.проф.Ф.Ф.Бутинця – Житомир . ПП. «Рута»-2017.-370с.
  7. Михалків А.А., Петренко Н.І. Облікові принципи ,парадокси і парадигми, їх розуміння та сфера застосування. Бухгалтерський облік,аналіз і контроль: проблеми інтеграції і розвитку : колективна монографія/ під заг.ред.проф.Ф.Ф.Бутинця – Житомир . ПП. «Рута»-2017.-370с. 5.Організаціяобліку трансакційних витрат : Теорія та методологія. Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб.наук.пр.-Вип.786.- Чернівці,Чернівецький національний університет 2017.-102с.
  8. Організація обліку трансакційних витрат : Теорія та методологія. Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб.наук.пр.-Вип.786.- Чернівці,Чернівецький національний університет 2017.-102с.