kovalchuk

Ковальчук Тетяна Миколаївна

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Освіта: ТФЕІ

Тематика наукових досліджень:  Проблеми розвитку теорії та методології економічного аналізу

Дисципліни: Теорія економічного аналізу; Стратегічний аналіз; Облік в зарубіжних країнах; Історія бухгалтерського обліку; Вступ у спеціальність

Стажування, підвищення кваліфікації: Департамент економіки Чернівецької міської ради

Контактна інформація: t.kovalchuk@chnu.edu.ua

Основні публікації:

  1. Ковальчук Т.М. Облік у зарубіжних країнах: навч./ метод.посібник, рекомендовано МОНМСУ – Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 272с.
  2. Ковальчук Т.М. Стратегічний аналіз: навч.посібник/ Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 424с.
  3. Ковальчук Т. М., Вергун А. І. Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія // Вісник Хмельницького національного університету : наук. журн..- Хмельницький. Економічні науки. – 2015. – 250 с. – C. 129-134.
  4. Ковальчук Т. М., Вергун А. І. Принципи діалектичної логіки в методології аналітичного обґрунтування сучасних управлінських рішень // Економічний аналіз. – 2014. – № 2. – С. 82-89.
  5. Ковальчук Т.М., Вергун А.І. Фінансовий аналіз у системі управління реальними інвестиціями: монографія / Т.М. Ковальчук, А.І. Вергун. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 246с.
  6. KOVALCHUK T. METHODOLOGICAL ELEMENTS OF SITUATIONAL ANALYSIS / Tetyana KOVALCHUK // The USV Annals of Economics and Public Administration. – 2016. – Volume 16, Special Issue. – 124-130 pp.
  7. Kovalchuk, T. M., Khudyk O.B. Methodological principles of the strategic analysis of income / Tetyana Mykolayivna Kovalchuk, Olha Bohdanivna Khudyk// Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 26. – № 1. – С. 113-122. – Режим доступу: http://econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1229
  8. Ковальчук Т.М., Худик О.Б. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА [Електронний ресурс] / Т.М. Ковальчук, О.Б. Худик // Економіка та суспільство. – 2016. – №7. – Режим доступу до журналу: economyandsociety.in.ua
  9. Kovalchuk T.Сусасні аспекти формування професійних компетентностей бухгалтера . – Scientifie Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 5, № 1/2017
  10. Kovalchuk T. Khudyk O. The strategic of financial potential of the flour-and-cereals industry’s enterprises// Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК».-2017.-№1(267) ( Index Copernicus, Google Scholar) Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_1_8
  11. Ковальчук Т.М., Худик О.Б. Стратегічний аналіз фінансового потенціалу підприємства [Електронний ресурс]/ Т.М. Ковальчук, О.Б.Худик// Економіка та суспільство.—2016.-№7. (IndexCopernicus). Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/644-kovalchuk-t-m-khudik-o-b
  12. Ковальчук Т.М., Худик О.Б. Методологічні засади стратегічного аналізу прибутку / Збірник наукових праць «Економічний аналіз», м.Тернопіль.-2016 рік. Том 26, -№ 1. (IndexCopernicusРежим доступу: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1229/pdf
  13. Ковальчук Т. М. Аналіз взаємозв’язку показників ділової активності та фінансової стійкості підприємств / Т. М. Ковальчук, А. І. Вергун // Збірник наукових праць. Економічний аналіз. –ТНЕУ, том 21, № 2, 2015. С.108–114. Режим доступу: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/892
  14. Ковальчук Т.М. Привабливість інвестиційного проекту як об’єкт фінансового аналізу / Ковальчук Т.М., Вергун А.І.- Ефективна економіка, 2017.-№12 Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5948
  15. Ковальчук, Т.М. Теоретико-методологічні аспекти аналізу бізнес-процесів як функції управління / Т.М. Ковальчук, А.І. Вергун // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Том 27. – № 4. – 2017 . – С. 219 –225. https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1434
  16. Ковальчук Т. М., Вергун А. І. Організація економічного аналізу в умовах процесного підходу до управління. Ефективна економіка. 2018. № 12. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6725
  17. Kovalchhuk T. Methodical Approach to Integral Evaluation of Investment Attractiveness of Enterprises // T. Kovalchuk, А. Verhun // The USV Annals of Economics and Public Administration. – Volume 18, No 1(27), 2018. – pp. 113-119. Режим доступу: http://annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/1054
  18. T.M. Kovalchuk, A.I. Verhun, Аnalysis of the financial condition of enterprises by phases of their life cycle.// Scientific bulletin of Polissia. Scientific journal on Economics.-№ 2(14) Part 2.-Chernihiv, 2018.-p.31-38 Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/141535
  19. Ковальчук Т.М. Вергун А.І., Людський капітал як фактор інноваційних змін в організації економічного аналізу. Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2019, №1 (266).-С.144. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vchnu_ekon_2019_1_29
  20. Ковальчук Т.М., Вергун А.І. Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 1.- №5, 2015. – 250 с. – C. 129-134. Режим доступу: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/kovalchuk-vergun-diagn-analiz-2015.pdf
  21. Ковальчук, Т.М. Система показників для аналізу фінансового стану підприємства на різних стадіях життєвого циклу. Ковальчук, Т.М., Вергун, А.І. //Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року, проведеної на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ – Тернопіль: Крок, – 2015. – Ч.3. – С. – 244-245. Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/2033.pdf
  22. Діалектичний підхід до обґрунтування сутнісних характеристик діагностичного аналізу фінансового стану. Ковальчук, Т.М., Вергун, А.І. Стан, проблеми та перспективи вдосконалення економіки України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 2-3 жовтня)/За заг.ед.: М.М.Палінчак, В.П.Приходько, А.Krynski. Том 2, 2015, С. 37-40.
  23. Kovalchuk T. Methodological Elements of Situational Analysis // T. Kovalchuk // The USV Annals of Economics and Public Administration. – Volume 16, Special Issue, 2016. – pp. 124-130. (International Databases: RePEc, DOAI (Directory of Open Access Journals), EBSCO HOST, Cabell’s Directories, ERIHPLUS, Scientific Commons, Public Knowledge Project (PKP), SCIRUS, Socionet, Intute – Social Sciences, IndexCopernicus
  24. T.M. Kovalchuk, A.I. Verhun, Аnalysis of the financial condition of enterprises by phases of their life cycle.// Scientific bulletin of Polissia. Scientific journal on Economics.-№ 2(14) Part 2.-Chernihiv, 2018.-p.31-38 (IndexCopernicus) – Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/141535