У відповідь на потребу підготовки фахівців, здатних приймати адекватні рішення в умовах входження України до світогосподарської системи, на економічному факультеті Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича в 1999 році була створена кафедра міжнародної економіки. Засновником і першим завідувачем кафедри був відомий вчений, доктор економічних наук, професор Школа Ігор Миколайович. З 2014 року кафедру очолює доктор економічних наук, доц. Шилепницький П. І.

Кафедра міжнародної економіки є випускаючою і здійснює підготовку фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями: “бакалавр” – 6.030503, “спеціаліст” – 7.03050301 і “магістр” – 8.03050301 за спеціальністю “Міжнародна економіка” на денній та заочній формі навчання. Підготовка студентів здійснюється професорами, доцентами та викладачами, які активно займаються науковою, методичною та практичною діяльністю, що дозволяє готувати фахівців на рівні сучасних світових вимог.

Сферою наукових інтересів колективу є розвиток сучасної міжнародної економіки, форми прояву процесу глобалізації, проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

Основними науковими напрямами кафедри є:

– напрями, чинники і механізми активізації міжнародного економічного співробітництва регіонів України;

– потенціал України у царині міжнародних економічних відносин;

– концептуальні засади структурної переорієнтації зовнішньої торгівлі України для забезпечення сталого економічного розвитку та економічного суверенітету країни;

– регіональні чинники інтеграції у систему світогосподарських зв’язків;

– вплив інтеграційного розвитку сучасної України на стан її економічної безпеки;

– механізми регулювання зовнішньоекономічної діяльності за умов глобалізації;

– фінансово-кредитне і валютне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

– забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів ЗЕД на зовнішніх ринках.