Навчальний процес з підготовки фахівців кваліфікації “Міжнародна економіка” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм і навчальних планів, які розроблені відповідно до вимог Галузевого стандарту вищої освіти й затверджені в усталеному порядку.

Рівень навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців заявленого напряму у кількісному відношенні складає 100%, тобто з усіх навчальних дисциплін нормативної та варіативної складових, передбачених навчальним планом, розроблено навчально-методичні комплекси (навчальна програма, робота програма, зміст лекційних, семінарських, практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, перелік рекомендованої літератури, засоби для діагностики і контролю навчальних досягнень студентів). Навчально-методичні комплекси професійно- орієнтованих дисциплін розроблені в основному викладачами кафедри міжнародної економіки.

Навчальні дисципліни забезпечені відповідною літературою, яка зосереджена у Науковій бібліотеці ЧНУ, методичному кабінеті економічного факультету та бібліотеці кафедри. Також здійснюється розробка і видання навчальної літератури викладачами випускової кафедри. За останні 5 років викладачами кафедри видрукувано понад 21 монографію, навчальні посібники та методичні роботи, серед яких:

1. Швець, Н.Р. Формування нових правил і принципів банківського нагляду в Україні : Монографія / Н.Р.Швець. – Чернівці: Рута, 2009. – 360 с.

2. Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально- економічного розвитку України: монографія / за ред..: П.О. Нікіфорова, Н.Р. Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 340 с.

3. Білик Р.С. Фактори і тенденції розвитку економічних зв’язків прикордонних територій: Монографія. – Чернівці: Рута, 2009. – 184 с.

4. Білик Р.С., Гаврилюк О.В., Євдокименко В.К., Лошенюк В.Є., Ляхович М.В., Марченко Т.В., Михайлина Д.Г., Никифорак Я.Д., Пасічна О.Ю. Глобалізація та регіоналізація: виклики для економіки України: Колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 516 с.

5. Євдокименко В.К., Яскал І.В. Особливості регіонального регулювання економічної інтеграції: Монографія. – Чернівці: Прут, 2011. – 256 с.

6. Швець, Н.Р. Монетарна політика та банківський нагляд в Україні: навчальний посібник / П.О.Нікіфоров, Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 337 с.

7. Білик Р.С., Білик Р.Р. Міжнародний менеджмент: Навч. посібник / Р.С. Білик, Р.Р. Білик. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 320 с.

8. Міжнародна економіка:Навчальний посібник/С.В.Фомішин, А.В. Рибчук, А.П Румянцев, П.В. Рудзь та ін.;За ред. С.В. Фомішина –Львів.;Новий світ-2000.-2011.-446 с. Авторський колектив: Лошенюк В.Є. ( глава 18). С. 391-420.

9. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”, спеціальності 8.050106 “Фінанси і кредит” (освітньо- кваліфікаційного рівня магістр) // Укл. Швець Н.Р., Саінчук Н.В., Коцабюк Р.Г. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 40 с.

10. Білик Р.С. Міжнародна інвестиційна діяльність: Методичні рекомендації / Укл. Білик Р.С. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с.

11. Білик Р.С. Менеджмент ЗЕД: Методичні рекомендації / Укл. Білик Р.С. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с.

12. Білик Р.С. Міжнародний менеджмент: Методичні рекомендації / Укл. Білик Р.С. – Чернівці: Рута, 2008. – 44 с.

13. Міжнародний менеджмент: зб. тестових завдань/уклад.: Білик Р.С., Гаврилюк О.В.- Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2012. -64с.

14. Курсова робота з міжнародної економіки: метод. рекомендації/уклад. Д.Г. Михайлина.-Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 48с.

15. Міжнародні фінанси: метод. забезпечення курсу/уклад: Д.Г. Михайлина, І.В. Роговська-Іщук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 48с.

16. Міжнародна економіка: практикум/уклад. Пасічна О.Ю. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 48с.

17. Луцишин З.О. Фінансова математика. Робоча навчальна програма дисципліни для студентів ІV курсу спеціальності “Міжнародні економічні відносини”, 2008. – 17c.

18. Луцишин З.О. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Навчально- методичний комплекс для студентів відділення післядипломної освіти, 2008.

19. Луцишин З.О. Фінансова математика. Робоча навчальна програма дисципліни для студентів ІV курсу спеціальності “Міжнародні економічні відносини”, 2009. – 19c.

20. Луцишин З.О. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Навчально- методичний комплекс для студентів відділення післядипломної освіти, 2009. – 57с.

21. Луцишин З.О., Кузнєцова В.Ф., Шаповалова Л.А. Методичні рекомендації щодо застосування положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: навчально- методична розробка др. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2010. – 40с.