Запухляк Володимир Михайлович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка підприємства», 1996 р.

Тематика наукових досліджень:  Людський капітал, конкурентоспроможність мікро- і макросистем

Дисципліни: Управління персоналом, Комунікаційний менеджмент, Антикризове управління, Менеджмент організацій, Менеджмент

Стажування: Кафедра економічної теорії Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, 2014 р.

Контактна інформація:

– робочий телефон: (0372) 526551
– e-mail: v.zapukhlyak@chnu.edu.ua

Список публікацій:

І. Навчально-методичні роботи, монографії

 1. Запухляк В.М. Організація та управління нововведеннями. Ситуаційні завдання. Навчальний посібник / В.М. Запухляк, І.М. Буднікевич – Чернівці: Рута, 2005. – 192с.
 2. Трансформація економіки України у глобальному економічному середовищі: монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Ф. Комарницького. – Чернівці, 2006. – 272 с.
 3. Економічна теорія: Підручник. Вид. 2-ге., перероб. і допов. / за ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці: Рута, 2008. – 431 с.
 4. Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки: Монографія / За заг. ред. доц. ЗапухлякаВ.М.  – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 256 с.
 5. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. Галушки З.І. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 350 с.
 6. Менеджмент і адміністрування : підручник у трьох томах. Т. 2 / за ред. З.І. Галушки, В.М. Запухляка. – Чернівці, 2013. – 312 с.
 7. Менеджмент і адміністрування : підручник у трьох томах. Т. 3 / за ред. З.І. Галушки, В.М. Запухляка, Саєнка О.С. – Чернівці, 2014. – 404 с.
 8. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем : монографія / за ред. З.І. Галушки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 304 с.

 

ІІ. Статті у фахових і закордонних наукових виданнях

 1. Запухляк В.М. План і стратегія розвитку фірми: інвестиційний аспект / В.М. Запухляк // Збірник наукових праць. – Науковий вісник Чернівецького державного університету. Вип. 26. Економіка. – Чернівці: ЧДУ. 1998.– С.133-138.
 2. Запухляк В.М. Оцінка інвестиційних рішень: стратегічний підхід в умовах реструктуризації / В.М.Запухляк // Збірник наукових праць. – Науковий вісник Чернівецького державного університету. Вип. 44. Економіка. – Чернівці: ЧДУ. 1999.– С.68-75.
 3. Запухляк В.М. Формування конкурентного середовища та інноваційні стратегії фірми в умовах перехідної економіки / В.М.Запухляк // Збірник наукових праць. – Науковий вісник Чернівецького державного університету. Вип. 65. Економіка. – Чернівці: ЧДУ. 2000.– С.99-103.
 4. Запухляк В.М. Теорія конкуренції та конкурентних переваг як основа процесу прийняття стратегічних рішень / В.М.Запухляк // Збірник наукових праць. – Науковий вісник Чернівецького національного університету. Вип. 141-142. Економіка. – Чернівці: Рута. 2002.– С.3-8.
 5. Запухляк В.М. Інституційні та соціально-економічні аспекти трансформаційних процесів в Україні / В.М.Запухляк // Збірник наукових праць. – Науковий вісник Чернівецького національного університету. Вип. 195-196. Економіка. – Чернівці: Рута. 2004.– С.3-9.
 6. Запухляк В.М. Інституційні складові економічної безпеки на регіональному та загальнодержавному рівні / В.М.Запухляк, І.Ф. Комарницький // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 254. Економіка. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 15-19.
 7. Запухляк В.М. Комунікаційні аспекти формування конкурентоспроможності фірми / В.М.Запухляк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 366. Економіка. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 12-15.
 8. Запухляк В.М. Організаційна взаємодія в умовах трансформаційної економіки та її вплив на ефективність управління / В.М.Запухляк // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 368-369. Економіка. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 38-42.
 9. Запухляк В.М. Qwerty-ефекти і динаміка організаційних змін / В.М.Запухляк // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.494. Економіка. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. С. 72-75.
 10. Запухляк В.М. Бенчмаркінг зовнішніх елементів організаційної культури як інструмент управління ВНЗ / В.М.Запухляк, І.А. Нємціева // Вісник Чернівецького торговельно-економічно інституту. Економічні науки. Випуск ІІІ(39).- Чернівці, 2010.- С.196-204.
 11. Запухляк В.М. Проблеми та перспективи розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні / В.М.Запухляк, В.Ю. Грунтковський // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць.Вип.557-558. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2011. – . С.96-99.
 12. Запухляк В.М. Запровадження принципів соціальної відповідальності у практику ведення бізнесу малими підприємствами / В.М.Запухляк, В.Ю. Грунтковський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕI КНТЕУ. – 2011. – Вип. III (43). Економічні науки. – С.169-173.
 13. Запухляк В.М. Механізм інституціоналізації соціальної відповідальності бізнесу / В.М.Запухляк, В.Ю. Грунтковський // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т., 2013. – С.36-39.
 14. Запухляк В.М. Особливості земельного адміністрування в фокусі інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України / В.М.Запухляк, Заволічна Т.Р. // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Зб. наук. праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т., 2013. – 296с. С.45-47.
 15. Запухляк В.М. Оцінка організаційно-правової структури аграрного сектора національної економіки / В.М.Запухляк, В.І. Кифяк // Агросвіт. – 2014. – №21. – С. 3-9.
 16. Запухляк В.М. Людський капітал як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України / В.М. Запухляк, О.І. Мельник // Агросвіт. – 2017. – №3. – С. 40-44. Режим доступу: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2339&i=5
 17. Zapukhliak V. Social capital as a factor of organizational change and personnel management system adaptability / Volodymyr Zapukhliak, Olena Luste // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2019. Issue 1 (Vol. 5). – P. 169-175.

ІІІ. Публікації в інших виданнях та матеріалах конференцій

 1. Запухляк В.М. Стратегія інвестування в умовах становлення внутріфірмовго планування // Міжнародна науково-практична конференція “Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання”. Матеріали. Частина 3.– Чернівці: ЧДУ.1997.– С. 91-92.
 2. Запухляк В.М. Система планування як основний метод державного регулювання (в контексті теорії економічного розвитку Й.Шумпетера) // Міжнародна науково-практична конференція “Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми”. Матеріали. Частина 2.–Львів: Інститут регіональних досліджень НАНУ. 1998.– С.337-342.
 3. Запухляк В.М. Стратегія інновацій як засіб досягнення конкурентних переваг // Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційна діяльність в системі державного регулювання”. Матеріали. Частина 2. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ. 1999.– С.118-124.
 4. Запухляк В.М. Стратегічні зміни – фактор конкурентоспроможності фірми в умовах глобальних та локальних перехідних процесів // Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації”. Матеріали. Частина 2.– Чернівці: ЧДУ. 2000.– С.262-268.
 5. Volodymyr Zapukhlyak. Economic Restructuring: Experience in Ukraine and other Transitional Economies // Ukraine’s Nation Building: Opportunities for Collaboration. An International Colloquium. The University of Saskatchewan, 2003.
 6. Запухляк В.М. Роль кластер-концепції в управлінні регіональним розвитком // Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації”. Матеріали. – Чернівці: Рута. 2004.– С.373-375.
 7. Запухляк В.М. Вплив економічної експансії на рівень конкурентоспроможності трансформаційної економіки // Генезис інституційної системи сучасної економіки України. Матеріали ХVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 74-78.
 8. Запухляк В.М. CRM-система в контексті забезпечення конкурентоспроможності організації // Інституційна природа ринкових трансформацій: Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2009 р.– Чернівці: ДрукАрт, 2009. – С. 149-151.
 9. Запухляк В.М. Роль бізнесу у виробництві суспільних благ / В.Ю. Грунтковський, В.М. Запухляк // Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 – 96 с. – С.22-23.
 10.  Запухляк В.М. Інституційна інерція і конкурентоспроможність економіки / В.М. Запухляк // Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки / Матеріали науково-практичної конференції (9-10 листопада 2017 р.). – Чернівці: Чернівецький на. ун-т, 2017. – 160 с. – С. 26-29.

Останні публікації:

 1. Zapukhliak V. Social capital as a factor of organizational change and personnel management system adaptability / Volodymyr Zapukhliak, Olena Luste // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2019. – Issue 1 (Vol. 5). – P. 169-175.  https://eujem.cz/wp-content/uploads/2019/eujem_2019_5_1/23.pdf