Терлецька Юлія Олегівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: У 2004 році закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування та впровадження ефективної системи антикризового менеджменту на підприємствах».

Тематика наукових досліджень: антикризове управління промисловими  підприємствами,  проблеми інноваційної діяльності підприємств та систем управління якістю.

Дисципліни: «Теорія організації», «Управління якістю», «Управління інноваціями» «Менеджмент», «Економічна теорія».

Стажування, підвищення кваліфікації:  2021 р., кафедра менеджменту, міжнародної економіки та туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

Наукова-дослідна робота. Публікації у ліцензованих журналах, збірниках наукових праць, кафедральних монографіях, керівництво науковою роботою студентів спеціальності «Менеджмент»; рецензування наукових праць.

Студенту: години консультацій: вівторок: 13.00-15.00

Контакти: y.terlecka@chnu.edu.ua

Основні публікації: 

Навчально-методичні посібники

 1. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Методичні вказівки до проведення ділової гри на тему: «Організація та менеджмент нової справи».  Чернівці, 2004.  17с.
 2. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Економіка України: модульна програма.  Чернівці: Рута, 2005.  32с.
 3. Белінський П.І., Терлецька Ю.О. Менеджмент виробництва: методичні матеріали. Чернівці: Рута, 2005. 38с.
 4. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Курсова робота з менеджменту: методичні вказівки.  Чернівці: Рута, 2007.  36с.
 5. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О., Чемісова Н.А. Курсова робота з менеджменту: Методичні вказівки до написання, оформлення та оцінювання курсової роботи за вимогами КМСОНП.  Чернівці: Рута, 2008.  28 с.
 6. Комарницький І.Ф., Терлецька Ю.О. Управління якістю: модульна програма.  Чернівці: Рута. 56 с.
 7. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Менеджмент: модульна програма. Чернівці: Рута,  54с.
 8. Асистентська практика: методичні вказівки / В.О.Соболєв, Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. 36 с.
 9. Терлецька Ю.О. Управління інноваціями. Менеджмент і адміністрування: підручник для бакалаврів.  Том 1 / за ред. Галушки З.І., Терлецької Н.М.  Чернівці: ЧНУ, 2013.  С.264-312.
 10. Терлецька Ю.О. Управління якістю. Менеджмент і адміністрування: підручник у трьох томах.  Том 3 / за ред. Галушки З.І., Запухляка В.М., Саєнка О.С. Чернівці, 2014. С.276-328.
 11. Дипломна робота з менеджменту: ОКР «Бакалавр»: методичні вказівки / Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька. Чернівці, 2015. 27 с.
 12. Виробнича практика з менеджменту: методичні вказівки / Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька. Чернівці, 2016. 25 с.
 13. Наскрізна програма проходження практики 073 Менеджмент (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування») / З.І. Галушка, В.Ю. Грунтковський, В.І. Кравець, О.О. Лусте, В.О. Соболєв,  Н.М. Терлецька, Ю.О. Терлецька. Чернівці, 2017. 128 с
 14. Курсова робота з менеджменту:  методичні вказівки до виконання, оформлення та оцінювання курсової роботи (для студентів спеціальності 073 «Менеджмент») / укладачі: Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О., Никифорак  О.Я. Чернівці, 2017. 32 с.
 15. Міждисциплінарна курсова робота з професійно орієнтованих дисциплін: методичні вказівки до виконання, оформлення та оцінювання курсової роботи (для студентів спеціальності 073 «Менеджмент») / укладачі: Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Чернівці, 2020. 32 с.
 16. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Практикум з менеджменту: навч. посібник.  Чернівці: Технодрук, 2021. 144 с.

Навчальний посібник з грифом МОН України

 1. Комарницький І.Ф., Терлецька Ю.О. Антикризове управління підприємством: теорія та практика: навч. посіб. 3-є вид., без змін. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т.  2015.  248 с.

Публікації в ліцензованих журналах та тези доповідей:

 1. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Управлінське консультування як елемент інфраструктури сучасного менеджменту. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІІІ. Економічні науки. Чернівці: АНТ Лтд, 2003.  С.292-299.
 2. Терлецька Ю.О. Економічна криза як закономірність циклічного розвитку економіки. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 233. Економіка.  Чернівці: Рута, 2005.  С.28-31.
 3. Терлецька Ю.О. Антикризове управління та стратегія підприємства як засіб виживання в умовах перехідної економіки. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці: АНТ Лтд, 2005. Вип. ІV. Економічні науки. Ч.1.  С.287-293.
 4. Комарницький І.Ф., Терлецька Ю.О. Теоретико-методологічні засади превентивного антикризового управління промисловим підприємством. Регіональна економіка.  2005.№4.  С.59-65.
 5. Терлецька Ю.О. Концепція розвитку організаційних структур управління підприємствами в умовах ринкової трансформації економіки. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 281. Економіка.  Чернівці: Рута, 2006.  С.97-102.
 6. Терлецька Ю.О. Антикризова діагностика підприємства: методи, способи та умови застосування. Вісник Донецького університету: Науковий журнал. Серія В: Економіка і право.  Донецький національний університет, 2006, №1, том 2.  С.504-509.
 7. Терлецька Ю.О. Аналіз рівня менеджменту як основа оцінки якості системи управління на сучасному підприємстві. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.  Чернівці: АНТ Лтд, 2006. Вип. І. Економічні науки.  С.145-150.
 8. Терлецька Ю.О. Роль діагностики в антикризовому управлінні підприємством. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.  Чернівці: АНТ Лтд, 2006.Вип. ІІІ. Економічні науки.  С. 284-291.
 9. Терлецька Ю.О. Методичний підхід до виходу підприємства з передкризового та кризового стану. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці, 2006. Вип. ІV. Економічні науки.  С.217-226.
 10. Терлецька Ю.О. Оцінка економічної спроможності підприємства як елемент системи антикризового управління. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.  Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. Вип. І. Економічні науки.  С. 260-265.
 11. Терлецька Ю.О. Механізм антикризового регулювання на підприємстві на основі оцінки його економічної спроможності. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 328-329. Економіка. Чернівці: Рута, 2007. С.70-76.
 12. Терлецька Ю.О. Сучасні інструменти вдосконалення антикризового управління на підприємстві. Агроінком. №5-6.  С.68-73 .
 13. Терлецька Ю.О. Використання системи економічних моделей при розробці стратегії структурного оздоровлення підприємства. Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки. Вип. ІІІ.  Чернівці: Книги–ХХІ, 2007. С.286-295.
 14. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Економічна сутність кризи в розвитку підприємства та деякі особливості антикризового управління. Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 27 січня 2004 року. Чернівці: Рута, 2004. С.376-380.
 15. Терлецька Ю.О. Антикризова стратегія підприємства в умовах ринкової трансформації. Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону: матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 25-26 березня 2005 року.  Чернівці: Рута, 2005.  С.536-540 .
 16. Терлецька Ю.О. Організаційно-економічні засади антикризового управління підприємством. Трансформація економіки України у глобальному економічному середовищі. Чернівці: Рута, 2006.  С.187-216.
 17. Терлецька Ю.О. Антикризове управління підприємством: технологія та сучасні інструменти. Генезис інституційної системи сучасної економіки України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 16-17 листопада 2006 року.  Чернівці: Рута, 2007.  С.100-103.
 18. Терлецька Ю.О. Діагностика діяльності як передумова безкризового функціонування підприємства. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. Тернопіль: Економічна думка, 2007, Ч.1.  С.355-357.
 19. Терлецька Ю.О. Використання системи економічних моделей при розробці стратегії структурного оздоровлення підприємства. Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструменти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  Т 2.  Чернівці: Книги – ХХІ, 2007.  С.217-221.
 20. Терлецька Ю.О. Методичні питання оцінки економічної спроможності підприємства. Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону: матеріали  міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 15-16 травня 2007 року. С.226-228.
 21. Терлецька Ю.О., Романов В.В. Кризовий стан підприємства: сутність, рівні, типи // Маркетинг у сферах та галузях економіки регіону: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів і молодих учених. Чернівці: Рута, 2007.  C.103-104.
 22. Комарницький І.Ф., Терлецька Ю.О. Розпізнавання криз і методика передбачення банкрутства підприємства: аналіз зарубіжного досвіду. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 366. Економіка. Чернівці: Рута, 2007, С. 3-6.
 23. Терлецька Ю.О. Методи прогнозування кризових ситуацій на підприємстві.  Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. Вип. І. Економічні науки.  С. 145-153.
 24. Терлецька Ю.О., Леван Т.Г., Рибаченко О.Ю. Концепція TQM як ефективний спосіб управління сучасним підприємством. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.  Чернівці: Книги – ХХІ, 2008.  Вип.ІІІ. Економічні науки.  С. 330-336.
 25. Терлецька Ю.О. Неплатоспроможність як суттєва ознака прояву кризової ситуації на підприємстві. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці: Книги – ХХІ, 2008.  Вип. ІV. Економічні науки.  С.161-167.
 26. Терлецька Ю.О. Державне регулювання системи антикризового управління підприємством: специфіка та суперечності реалізації. Генезис інституційної системи транзитивних економік: матеріали ХХVIII  міжнародної науково-практичної конференції.  м.Чернівці, 7-8 травня 2008 р.   Чернівці: Рута, 2008. C. 148-149.
 27. Терлецька Ю.О. Реструктуризація як спосіб реформування підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Економіка». Випуск 26.  Ужгород, 2008. С. 127-131.
 28. Комарницький І.Ф., Терлецька Ю.О. Профілактика кризових ситуацій як передумова виживання підприємства у довготривалій перспективі. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. Економіка.  Чернівці: Рута, 2009.  С. 38-43.
 29. Терлецька Ю.О., Ластавчук С.О., Лей Т.К. Формування економічної стратегії підприємства на основі оцінки економічної спроможності. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. Вип. І. Економічні науки. С.221-228.
 30. Терлецька Ю.О., Іванюк В.В., Юрійчук І.М. Диверсифікація підприємницької діяльності як стратегія антикризового управління. Інституційна природа ринкових трансформацій: матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції., 15-16 жовтня 2009 р. Чернівці: ДрукАрт, 2009. С.156-158.
 31. Терлецька Ю.О., Іванюк В.В. Антикризовий менеджмент: вимоги до системи, механізму і процесу управління. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.  Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010.  Вип. ІІ (38). Економічні науки. С. 181-188.
 32. Терлецька Ю.О., Іванюк В.В. Легалізація тіньової зарплати: переваги, недоліки та заходи протидії. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.  Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011.  Вип. І (41) Економічні науки. С. 126-133.
 33. Терлецька Ю.О. Іванюк В.В. Теорія криз та її роль у пізнанні циклічної динаміки підприємства. Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера: матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 жовтня 2011 р.  Чернівці: ЧНУ, 2011.  С.134-137.
 34. Терлецька Ю.О. Формування ефективної системи антикризового менеджменту на вітчизняних підприємствах. Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки: монографія [за заг. ред. доц. Запухляка В.М.] Чернівці : ЧНУ, 2011. С.59-77.
 35. Терлецька Ю.О., Аксентійчук А.Я. Діагностика підприємства як нова управлінська технологія. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012.  Вип. І (45). Економічні науки. С.182-188.
 36. Терлецька Ю.О. Критерії декомпозиції кризових станів підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.  Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013.  Вип. І (49). Економічні науки.  С.161-166.
 37. Терлецька Ю.О. Життєвий цикл інновацій: сучасні підходи та перспективи розвитку. Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки: матеріали ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції.  м.Чернівці, 26-27 вересня 2013 р.  Чернівці: ЧНУ, 2013.  C. 64-65
 38. Терлецька Ю.О., Іванюк В.В., Литвинюк В.Р. Теоретичні підходи до оцінки якості організаційних комунікацій. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. Вип. І (53). Економічні науки. С.238-245.
 39. Терлецька Ю.О., Терлецька Н.М., Білецька О.В. Тенденції функціонування операційної системи підприємства як чинник забезпечення його конкурентних переваг. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону: матеріали науково-практичного круглого столу. м.Чернівці, 17-18 жовтня 2014 р.  Чернівці: ЧНУ, 2014. С.56-57.
 40. Терлецька Ю.О. Вплив життєвого циклу суб’єкта господарювання на його конкурентоспроможність. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія [за заг. ред. проф.Галушки З.І.] Чернівці: ЧНУ, 2015.  С.75-89.
 41. Терлецька Ю.О., Терлецька Н.М., Колков І.І. Залежність конкурентних позицій підприємства від стадії життєвого циклу його операційної системи. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. м.Чернівці, 20-22 травня 2016 р. Чернівці: ЧНУ, 2016. С.141-142
 42. Терлецька Ю.О., Терлецька Н.М., Горобець-Надольська Ж.В. Інноваційний потенціал суб’єкта господарювання як результат його інноваційної політики. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб. наук. пр. Вип. 773-774. Черн.нац.ун-т ім.Ю.Федьковича.  Чернівці, 2016. С.64-67.
 43. Терлецька Ю.О. Циклічність організаційного розвитку в контексті теорії криз.   Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції.  м.Чернівці, 21-22 жовтня 2016 р.  Чернівці: ЧНУ, 2016. С.73-75.
 44. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Стратегічні перспективи модернізації системи Пенсійного  фонду України. Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.).  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. С. 80-82.
 45. Terletska Y. Innovative activity as a tool for adaptation of subjects of managing to conditions of the unstable external environment. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Економіка. 2017. № 786. С.65-70.
 46. Терлецька Ю.О., Терлецька Н.М. Чинники формування життєздатності суб’єкта господарювання в контексті теорії сталого розвитку. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції . м.Чернівці, 20 березня 2018 р. Чернівці: ЧНУ, 2018.  С.210-213.
 47. Терлецька Ю.О., Ємець Ю.М. Інновації як чинник конкурентоспроможності промислових підприємств. Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід: матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції.  м.Київ, 18 травня 2018 р.  Київ: КНЕУ, 2018.  С.161-164.
 48. Терлецька Ю.О., Терлецька Н.М. Криза як етап життєвого циклу розвитку суб’єкта господарювання.  Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції.  м.Чернівці, 3-4 жовтня 2018 р.   Чернівці: ЧНУ, 2018. С.64-67.
 49. Терлецька Ю.О., Бачинська Ю.О., Марчук В.І. Шляхи підвищення конкурентоспро-можності підприємств олійно-жирового комплексу в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Економіка та суспільство.  Вип. № 14.  2018.  С.533-538. Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/75.pdf
 50. Терлецька Ю.О. Використання інноваційних технологій у процесі удосконалення якості продукції на підприємстві. Молодий вчений.  Вип. № 3(55).  2018.  С.712-715. Режим доступу:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3/157.pdf
 51. Терлецька Ю.О., Каравчук К.В., Миколишин Ю.С. Чинники забезпечення ефективності механізму управління сучасним підприємством. Інфраструктура ринку.  Вип. № 27.  2019.  С.228-232. Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/ 2019/27_2019_ukr/37.pdf
 52. Терлецька Ю.О., Балан А.А., Кузьмук Н.Я. Інноваційні технології як елемент антикризового управління підприємствами олійно-жирового комплексу в умовах економічної нестабільності. Молодий вчений. Вип. № 2(66).  2019.  С.647-650.             Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/2/136.pdf
 53. Терлецька Ю.О. Cпецифіка ухвалення управлінських рішень у процесі розвитку суб’єкта господарювання. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції. м.Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.  Чернівці: ЧНУ, 2019.  С.152-153.
 54. Терлецька Ю.О., Блауш Л.С., Терентяк Д.П. Формування концепції розвитку підприємства на засадах ситуаційного управління. Молодий вчений. Вип. № 1(77). 2020. С.265-269.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/1/58.pdf
 55. Терлецька Ю.О. Ефективність функціонування механізму управління розвитком пенсійної системи у Чернівецькій області. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки: монографія [за заг. ред. проф. Галушки З.І.] Чернівці: ЧНУ, 2020. С.375-389. (408 с.)
 56. Терлецька Ю.О. Потенціал підприємства як базис його сталого розвитку. Сталий розвиток соціально-економічних систем в умовах глобалізаційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30 березня 2020 р.  м.Київ). К., 2020.  С.40-43.  
 57. Терлецька Ю.О. Становлення інноваційної інфраструктури: світовий досвід та національна специфіка:  Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові  диспути: матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. м.Дніпро, 4-5 лютого 2021р. Т.2. С.324-326.