Лусте Олена Олегівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: 

Закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка підприємства».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Господарський менталітет як інституціональний чинник соціально-економічного розвитку» за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки.

Тематика наукових досліджень: економічна психологія, лідерство, HR-менеджмент, корпоративна культура

Дисципліни: «Організаційна культура», «Стратегічне управління», «Соціальна економіка», «Сталий розвиток», «Економічна теорія»

Контактна інформація:
– e-mail: o.luste@chnu.edu.ua, elena.luste@gmail.com

Список публікацій:

 1. Лусте О.О. Український господарський менталітет як головний фактор економічних трансформацій / О.О. Лусте // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць: Економічні науки. – 2009. – Вип. 2(15).– С.194-201 (0,45 д.а.)
 2. Лусте О.О. Лідерство як чинник ефективності соціально-економічних трансформацій / О.О. Лусте // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2009. – Вип. IV(36). – С.248-257 (0,51 д.а.)
 3. Лусте О.О. Особливості формування українського господарського менталітету в умовах радянської командно-адміністративної економіки / О.О. Лусте // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Економічні науки. – 2010. – Вип. (2)19. – С. 453-463 (0,52 д.а.)
 4. Лусте О.О. Економічний менталітет як основна складова інституційних перетворень у трансформаційній економіці / О.О. Лусте // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. –2011. – Вип. I(41). – С.37-44 (0,43 д.а.)
 5. Лусте О.О. Господарський менталітет як інституціональний фактор соціально-економічного розвитку / О.О. Лусте // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 4(14). – С.85-89 (0,48 д.а.)
 6. Лусте О.О. Господарський менталітет як складова інституціональної організації економічної діяльності / О.О. Лусте // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». –2013. – Вип. 21. – С. 64-67 (0,47 д.а.)
 7. Лусте О.О. Використання національного господарського менталітету в процесі модернізації української економіки / О.О. Лусте // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. – № 19(198). – С. 51-58 (0,42 д.а.)
 8. Лусте О.О. Психологічні детермінанти соціально-економічного розвитку / О.О. Лусте // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2013. – №3.– С.30-37 (0,73 д.а.)
 9. Лусте О.О. Господарський менталітет як економічна категорія / О.О. Лусте // Економічний форум. – 2013. – №4.– С.15-23 (0,73 д.а.)
 10. Лусте О.О. Концептуальні підходи до визначення місця господарського менталітету в системі інституційних чинників розвитку економіки. Інституціональний вектор // Інституціональний вектор економічного розвитку. – 2013. – № 3. – С. 83-90 (0,56 д.а.)
 11. Лусте О.О. Аналіз впливу господарського менталітету на економічний розвиток країни: кореляційно-регресійний підхід / З.І. Галушка, О.О. Лусте // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2013. – № 147. – С. 19 – 24 (0,54 д.а.).
 12. Лусте Е.О. Интегральный подход к оценке роли хозяйственного менталитета в развитии экономики / Е.О. Лусте // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 11(40). – С.93-97 (0,5 д.а.)
 13. Лусте О.О. Особливості інституційного середовища в трансформаційній економіці / О.О. Лусте // Реорганізація інституційної архітектури в посткризовий період розвитку економіки: Матеріали X Всеукраїнської ювілейної науково-практичної конференції (14-16 квітня 2011 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С.27-29 (0,1 д.а.)
 14. Лусте О.О. Українська економічна ментальність як фактор підвищення конкурентоспроможності / О.О. Лусте // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наук. праць. – Частина IV. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С.138-141 (0,13 д.а.)
 15. Лусте О.О. Особливості розвитку підприємництва в умовах трансформації інституційного середовища / О.О. Лусте // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 9-10 червня 2011 р. м. Київ. – К. : МІБО КНЕУ, 2011. – С.121.-123       (0,12 д.а.)
 16. Лусте О.О. Ментальні виміри підприємницької діяльності в контексті соціально-економічної стабільності регіонів / О.О. Лусте // Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки України: зб. матер. наук.-практ. кр. столу 27-28 вересня 2012 р.– Феодосія, 2012.– С.69-72 (0,18 д.а.)
 17. Лусте О.О. Роль господарського менталітету в інституційній структурі економіки / О.О. Лусте // Наука и ее эффективность: материалы XXIV Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам. – Горловка, 2012. – С.1-4 (0,11 д.а.)
 18. Лусте О.О. Економічне новаторство як основна функція підприємця / О.О. Лусте // Перспективні питання економіки та управління: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2013 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – С.105-107 (0,17 д.а.)
 19. Лусте О.О. Особливості процесу прийняття управлінських рішень в умовах побудови інформаційного суспільства / О.О. Лусте // Сучасна наука: теорія і практика: Секція «Економічні науки»: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Сучасна наука: теорія і практика» (м. Дніпропетровськ, 29-31 серпня 2012 р. – Дніпропетровськ, 2012. – С.17-19 (0,12 д.а.)
 20. Лусте О.О. Господарський менталітет як чинник міжнародної економічної інтеграції / О.О. Лусте // Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки: Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції II Міжнародного шумпетерівського економічного форуму (26-27 вересня 2013р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013.– С.86-87 (0,1 д.а.)
 21. Лусте О.О. Ментальні засади підвищення економічної ефективності вітчизняних підприємств / О.О. Лусте // Шляхи підвищення економічної ефективності в умовах реформ: досвід розвинутих та перехідних економік: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12 квітня 2013 р. м. Чернігів. – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – С. 39-40 (0,1 д.а.)
 22. Лусте О.О. Роль господарського менталітету в процесі соціально-економічних трансформацій / О.О. Лусте // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції «Наукові читання, присвячені П.А. Столипіну» (м. Київ, 29 серпня 2012 р.). – Київ, 2012. – С.10-12 (0,1 д.а.)
 23. Лусте О.О., Філіпчук Н.В. Ментальні детермінанти розвитку процесів соціалізації в Україні // Лусте О.О., Філіпчук Н.В. / Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 – 96 с. – С. 58-60.
 24. Наскрізна програма проходження практики 073 Менеджмент (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування») / З.І. Галушка, В.Ю. Грунтковський, В.І. Кравець, О.О. Лусте, В.О. Соболєв,  Н.М. Терлецька, Ю.О. Терлецька. – Чернівці, 2017. – 128 с.
 25. Лусте О.О.  Ментальні детермінанти розвитку соціального капіталу / Лусте О.О. // SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY. – 2017. – Volume 5, No. 1/2017. p – 110-113.
 26. Лусте О.О. Господарський менталітет та національні особливості процесів соціалізації економіки: монографія  / З.І. Галушка, О.О. Лусте // Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. – 264 с.
 27. Лусте О.О., Філіпчук Н.В. Self-Brand-Management та економічна психологія: навчальний посібник-практикум. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. − 272 с.
 28. Luste O. Social capital as a factor of organizational change and personnel management system adaptability / Volodymyr Zapukhliak, Olena Luste // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2019. – Issue 1 (Vol. 5). – P. 169-175.

Останні публікації:

 1. Лусте О.О. Ментальні засади підвищення економічної ефективності вітчизняних підприємств / О.О. Лусте // шляхи підвищення економічної ефективності в умовах реформ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 12 квітня 2018 р. – Чернігів, 2018. – С.39-40.
 2. Лусте О.О. Використання національного господарського менталітету в процесі модернізації української економіки / О.О. Лусте // Проблеми економіки та управління персоналом: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – м.Одеса, 2018. – С.51-58.