klevchik-foto

Клевчік Леонід Леонідович

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: у 2010 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «Менеджмент організацій». На кафедрі економічної теорії та менеджменту  працює з 1 вересня 2010 року.

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Формування ринку економічної інформації в умовах глобалізації”.

Контактна інформація:

робочий телефон: (0372) 52-65-51

e-mail: l.klevchik@chnu.edu.ua, leo5533@yandex.ru

Студенту: години консультацій  Вівторок: 13.00 – 15.00.

Сфера наукових інтересів: вплив трансформацій інституційної системи вітчизняного менеджменту на динаміку конкурентоспроможності національної економіки.

 Дисципліни: “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Менеджмент”, “Основи економічної теорії”, “Інформаційна економіка”, “Менеджмент персоналу”.

Основні публікації:

 1. Антохов А.А., Клевчік Л.Л. Аналіз надання та споживання освітніх послуг вищої освіти в чернівецькій області/ А.А. Антохов, Л.Л. Клевчік // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Серія: Економіка. – 2011. – Вип.557-558. – С. 84-89 (0,49 д. а.).
 2. Антохов А.А., Клевчік Л.Л. Оцінка перспектив антикризового банківського менеджменту в умовах ринку та кризи / А.А. Антохов, Л.Л. Клевчік // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Серія: Економіка. – 2012. – Вип.592. – С. 74-77 (0,49 д. а.).
 3. Клевчік Л.Л. Розвиток інформаційного ринку як категорії економіки знань / Л.Л. Клевчік // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту: збірник наукових праць. Серія: Економічні науки. – 2012. –  Вип. IV (48). – С. 41-46  (0,44 друк. арк.).
 4. Клевчік Л.Л. Вплив глобалізації на розвиток інформаційної економіки / Л.Л. Клевчік // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наукових праць. Серія: Економіка. – 2013. – Вип.650-652. – С. 31-35 (0,49 друк. арк.).
 5. Клевчік Л.Л. Прагматичні аспекти сутності економічної інформації / Л.Л. Клевчік // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал Чорноморського державного ун-ту імені Петра Могили. – 2014. – № 24. – С. 108-111 (0,49 друк. арк.).
 6. Клевчік Л.Л. Ринок економічної інформації та його вплив на інформаційний сектор в умовах сучасної економіки / Л.Л. Клевчік // Агросвіт: науково-практичний журнал Дніпропетровського державного аграрно-економічного ун-ту. – 2014. – № 24. – С. 57-62 (0,58 друк. арк.).
 7. Клевчік Л.Л. Вплив глобалізації на формування ринку економічної інформації в Україні / Л.Л. Клевчік // Науковий вісник Херсонського державного університету: збірник наукових праць. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 9, част. 3. – С. 9-12 (0,53 друк. арк.).
 8. Клевчік Л.Л. Вплив розвитку інформатизації суспільства та інформаційно-комунікаційних технологій на інтеграцію у глобальний ринок факторів виробництва / З.С. Варналій, Л.Л. Клевчік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – №8. – С. 88-95. (0,46 / 0,3 друк. арк.). –Особистий внесок автора: досліджено глобальний ринок факторів виробництва та вплив на нього інформатизації суспільства.
 9. Клевчік Л.Л. Особливості впливу розвитку ринку економічної інформації на суспільне виробництво / Л.Л. Клевчік // Молодий вчений. – 2015. – № 5 (20). – С. 159-162 (0,44 друк. арк.).
 10. Klevchik L.L. Two types of economic information as inputs and their impact on the information market / L.L. Klevchik // Perspective economic and management issues:Collection of scientific articles. – East West Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – 2015. – P. 30-36 (0,48 друк. арк.).
 11. Клевчік Л.Л. Розвиток моделей інформаційної економіки та їх роль у дослідженні сучасних ринків / Л.Л. Клевчік // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку: мат. ХХІ міжн. наук. конф. (5-6 жовтня 2012 р.,  м. Чернівці). – Чернівці, 2012. – С. 90-91. (0,2 друк. арк.).
 12. Клевчік Л.Л. Структуризація ринку інформаційних товарів та послуг в сучасних умовах / Л.Л. Клевчік // Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем, сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера: матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції (18-20 квітня 2013 р., м. Чернівці). – Чернівці, 2013. – С. 35-37 (0,2 друк. арк.).
 13. Клевчік Л.Л. Особливості застосування основних вимог до економічної інформації в сучасних умовах / Л.Л. Клевчік // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки: матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (19-21 квітня 2012 р., м. Чернівці).– Чернівці, 2012. – С. 127-128. (0,2 друк. арк.).
 14. Клевчік Л.Л. Проблеми інформаційного забезпечення економічної безпеки України / Л.Л. Клевчік // Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки України: зб. матер. наук.-практ. кр. столу (27-28 вересня 2012 р., м. Феодосія).– Феодосія, 2012. – С. 64-66 (0,2 друк. арк.).
 15. Клевчік Л.Л., Білик Р.Р. Проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки України в умовах глобалізації / Л.Л. Клевчік, Р.Р. Білик // Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і перспективи: матеріали 2-ї міжн. науково-практичної конференції (22-23 травня 2014 р., м. Полтава). – Полтава, 2014. – С. 88-90 (0,2 / 0,1 друк. арк.). Особистий внесок здобувача: досліджено глобалізаційні аспекти забезпечення економічної безпеки України.
 16. Клевчік Л.Л. Розвиток інформаційних технологій в умовах глобалізації / Л.Л. Клевчік // Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: мат. 3-ї міжн. наук. конф. (24-26 квітня 2014 р., м. Чернівці). – Чернівці, 2014. – С. 173-175. (0,2 друк. арк.).
 17. Клевчік Л.Л. Вплив інформаційних війн на інформаційну безпеку держави / Л.Л. Клевчік // Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону: матеріали науково-практичного круглого столу (17-18 жовтня 2014 р., м. Чернівці). – Чернівці, 2014. – С. 34-35 (0,2 друк. арк.).
 18. Клевчік Л.Л. Економічна сутність інформації в умовах глобалізації / Л.Л. Клевчік // Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: міжнародна науково-практична конференція (5-6 листопада 2014 р., м. Чернігів). – Збірник матеріалів конференції. 2 частина. – Чернігів, 2014. – С. 104-105 (0,21 друк. арк.).
 19. Клевчік Л.Л. Основні функції та напрями формування інфраструктури ринку економічної інформації / Л.Л. Клевчік // Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення: матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції (6-7 березня 2015 р., м. Ужгород). – Ужгород, 2015. – С. 13-15 (0,2 друк. арк.).
 20. Клевчік Л.Л. Вплив інформаційних асиметрій на економічну інформацію / Л.Л. Клевчік // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 11-13 (0,21 друк. арк.).
 21. Клевчік Л.Л. Аналіз підсистем інфраструктури ринку економічної інформації / Л.Л. Клевчік // Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізаційних викликів: матеріали 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (21-23 травня 2015 р., м. Чернівці). – Чернівці, 2015. – С. 14-15 (0,21 друк. арк.).
 22. Клевчік Л.Л. Причини виникнення ринку економічної інформації / Л.Л. Клевчік // Тенденції економічного розвитку України в умовах нестабільності: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (29-30 травня 2015 р., м. Київ). – У 2-х частинах. – К., 2015. – Ч. 1. – С. 8-11 (0,21 друк. арк.).
 23. Клевчік Л.Л. Інституційний розвиток ринку економічної інформації / Л.Л. Клевчік // Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми та напрями розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (29-30 травня 2015 р., м. Львів). – У 2-х частинах. – Львів, 2015. – Ч. 1. – С. 7-10 (0,21 друк. арк.).
 24. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія / за ред. З.І. Галушки. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т., 2015. – с. 304.
 25. Клевчік Л.Л. Роль інтелектуального капіталу в інноваційному суспільстві /Л.Л.Клевчік // ІII Міжнародний науково-практичний форум «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи державно-приватного партнерства», 27 червня 2017 року. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – С.176-178.
 26. Клевчік Л.Л. Роль соціальної справедливості в ринковій економіці / Клевчік Л.Л. // Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 – 96 с. – С. 44-45.
 27. Клевчік Л.Л. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства. Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 794. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2017. – 51-57 с.http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/nv_794on-line.pdf
 28. Клевчік Л.Л. Бідність як основна проблема суспільства. Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 грудня 2018 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2018. – Ч. 1. – 6-8 с.
 29. Клевчік Л.Л. Шляхи подолання проблеми бідності в сучасних глобалізаційних умовах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2018. № 11(39). С. 9–13. ICV 2017=74,48 https://ecj.oa.edu.ua/assets/files/NZ_ek_Vyp_11(39).pdf

Останні публікації:

 1. Клевчік Л.Л. Соціальна нерівність як основна диспропорція в суспільстві. / Л.Л. Клевчік // “Економіка та держава”: науково-практичний журнал. – 2019. – № 4. – 48-51 с. – http://www.economy.in.ua/pdf/4_2019/10.pdf