Науково-дослідна робота кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


Scientific and research work of the finance and credit department of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

1. Науково-дослідна робота кафедри

У 2011-2015  рр. результативно виконана кафедральна науково-дослідна тема  “Теорія і практика фінансового забезпечення економічного зростання в Україні”. Номер держреєстрації № 0111U001286. Науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Нікіфоров Петро Опанасович. Термін виконання 2015 рік.Дану держбюджетну тему виконували 22 штатних працівника. З них – 2 д.е.н., 10 – к.е.н. (з яких 10 – доцентів), 9 асистентів.

На 2016-2020 рр. затверджена загально-кафедральна науково-дослідна тема: Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики у сучасних умовах”. Номер держреєстрації № 0116U001442. Науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Нікіфоров Петро Опанасович. Термін виконання – 2020 рік. Дану держбюджетну тему виконує 21 штатних працівник. З них – 2 д.е.н., 15 – к.е.н. (з яких 9 – доцентів), 4 асистентів.

2. Заходи кафедри

– викладачі кафедри брали участь у розробці проекту Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. При розробці Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року здійснено соціально-економічний аналіз та SWOT-аналіз (аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку), визначено стратегічне Бачення і Місію області, сформовано стратегічні та операційні цілі із відповідними заходами (завданнями), визначено механізми впровадження та моніторингу Стратегії.

Стратегія спрямована на досягнення нових цілей (три стратегічні та дванадцять операційних) головним чином, за економічними, соціальними та екологічними вимірами. Основним завданням Стратегії Чернівецької області на період до 2020 року визначено забезпечення високого рівня життя населення в умовах гармонійного поєднання розвитку підприємництва на інноваційній основі із розвитком культури, науки, соціальної сфери та збереженням довкілля. Видання призначене для фахівців практиків, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, студентів, усіх хто цікавиться проблемами соціально-економічного розвитку Чернівецької області.

18.06.2015 р. проект Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року було затверджено на сесії Чернівецької обласної ради (Рішення 31-ії сесії Чернівецької обласної ради від 18.06.2015 р.). 30.06.2015 р. проект Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року розглянуто та схвалено до друку на засіданні Вченої ради Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, як наукову монографію (протокол № 6 від 30.06.2015 р.).Авторський колектив: (Ткач Є.В., Ткач С.В., Вардеванян В.А., Семенюк В.О., Слепинюк О.Я., Ковалюк Б.І., Фесюк А.В.,Жебчук Р.Л., Козменко В.М., Малярчук О.В., Ткачук І.Я.);

– 21-23 листопада 2016 року  викладачами кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича проведено Буковинський регіональний конкурс «Марафон бізнес-ідей», в якому прийняло участь більше 100 учасників. Буковинський регіональний конкурс бізнес ідей – це соціальний проект який передбачає розробку, публічне обговорення та захист креативних бізнес-ідей, що є можливістю для молоді застосувати свої теоретичні знання на практиці, проявити обізнаність, інтелектуальні, творчі і лідерські здібності та здатність до підприємницької діяльності. Налагодження співпраці молоді, студентства, науковців, представників органів влади, бізнесу та фінансово-кредитних установ сприятиме активізації участі молоді у громадському житті та розвитку підприємництва в Чернівецькій області. За підсумками заходу його учасники отримали практичні знання у сфері підприємництва і бізнес-планування, а також нагороди;

– 24 листопада 2016 року викладачами кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича проведено Буковинський форум на тему «Фінансове забезпечення розвитку малого бізнесу». Науковці та фахівці практики обговорювали особливості регуляторної політики щодо малого бізнесу та основні джерела залучення ним фінансових ресурсів, висловлювали своє бачення перспектив розвитку малого бізнесу у регіоні. За підсумками заходу були надані пропозиції до регіональної програми розвитку МСП в Чернівецькій області. Учасниками даного форуму були науковці із Румунії, Польщі та провідних навчальних закладів України;

– 15 грудня 2014 року  кафедра фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича спільно із Департаментом економічного розвитку Чернівецької ОДА брала участь в організації проведення круглого столу на тему «Напрями активізації розвитку малого та середнього бізнесу у Чернівецькій області». Науковці та фахівці практики (представники Департаменту фінансів та Департаменту економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації, регіонального фонду підтримки підприємництва у Чернівецькій області) обговорювали регіональну програму розвитку малого і середнього підприємництва в Чернівецькій області. За підсумками заходу були надані пропозиції робочої групи економічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича до регіональної програми розвитку МСП в Чернівецькій області;

– 16 жовтня 2015 року кафедрою фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича відбулась публічна лекція заступника голови НБУ Сологуба Дмитра Романовича на тему: «Проблеми грошово-кредитної політики в Україні в сучасних умовах». Викладачі та студенти мали можливість задавати питання та отримати фаховий аналітичний коментар щодо ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках країни, стану платіжного балансу, особливостей інфляційної динаміки в Україні, причин, що зумовили високий рівень девальвації національної грошової одиниці, діяльність Центрального банку у кризовий період, перспектив розвитку вітчизняної банківської системи, стану справ у національній економіці та того якою повинна бути монетарна політика;

– 15 жовтня 2015 року  кафедрою фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича проведено круглий стіл на тему «Особливості бюджетної децентралізації в Україні та Чернівецькій області». Науковці та фахівці практики (представники Департаменту фінансів та Департаменту економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації) обговорювали особливості реформи вітчизняної бюджетної системи, того якою є ситуація по виконанню бюджету, висловлювали своє бачення перспектив бюджетної децентралізації, яким чином вона кореспондує із територіально-адміністративною реформою. Також велась дискусія по питанню які саме права, відповідальність і фінансові ресурси повинні бути передані з боку центральної влади місцевим органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, за рахунок яких джерел може формуватись доходна частина місцевого бюджету.

3. Сфера наукових інтересів

Основні напрями наукових досліджень П.І.Б. РЕЗУЛЬТАТИ
Теорія та методологія організації фінансів та грошового обігу проф. Нікіфоров П.О. статті, тези, робота над колективною монографією, керівництво кандидатськими дисертаціями
Забезпечення ефективного функціонування системи банківського нагляду в Україні проф. Швець Н.Р. статті, тези, робота над колективною монографією, керівництво кандидатськими дисертаціями
Бюджетний вектор механізму фінансового забезпечення економічного зростання в Україні доц. Бак Н.А. статті, тези, робота над колективною монографією
Сучасні умови функціонування небанківських фінансових інститутів доц. Гладчук О.М. статті, тези, робота над колективною монографією
Фінансове забезпечення та управління діяльності підприємницьких структур доц. Грешко Р.І. статті, тези, робото над колективною монографією
Відкритість та фінансова безпека страхових компаній доц. Кучерівська С.С. статті, тези, робота над колективною монографією
Формування та використання капіталу підприємства доц. Марусяк Н.Л. статті, тези, робота над колективною монографією
Інвестиційні ресурси регіону: проблеми формування та використання доц. Саінчук Н.В. статті, тези, робота над колективною монографією
Макроекономічна політика України в сучасних умовах доц. Ткач Є.В. статті, тези, робота над колективною монографією
Фінансова політика держави доц. Третякова О.В. статті, тези, робота над колективною монографією
Теоретичні аспекти функціонування фондового ринку доц. Харабара В.М. статті, тези, робота над колективною монографією
Диверсифікація фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування асист. Брязкало А.Є. статті, тези, робота над колективною монографією, захист дисертації
Бюджетні інвестиції та їх роль у соціально-економічному розвитку регіону асист. Давидова С.М. статті, тези, робота над колективною монографією
Удосконалення системи бюджетного планування асист. Жебчук Р.Л. статті, тези, робота над колективною монографією,
Фіскальна консолідація: інструменти і перспективи запровадження в  Україні асист. Крупей О.М. статті, тези, робота над колективною монографією,
Місцеві бюджети в системі бюджетного регулювання асист. Легкоступ І.І. статті, тези , робота над колективною монографією
Напрями удосконалення механізмів фінансового забезпечення корпорацій асист. Семенюк В.О. статті, тези, робота над колективною монографією, захист дисертації
Необхідність державного фінансового контролю в умовах трансформації бюджетних відносин асист. Собкова Н.Д. статті, тези, робота над колективною монографією,
Валютне регулювання в системі економічної політики держави асист. Ткач С.В. статті, тези, робота над колективною монографією,
Фінансове забезпечення діяльності громадських організацій України асист. Ткачук І.Я. статті, тези, робота над колективною монографією,
Трансформаційні зміни на регіональному ринку праці в умовах модернізації економіки асист. Антохова О.Ю. статті, тези, робота над колективною монографією

4. Міжнародна діяльність

– в рамках проекту «Україна-Норвегія» здійснюється перепідготовка військовослужбовців збройних сил України звільнених у запас та членів їх сімей, а також учасників АТО по спеціальності «Організація та управління підприємницькою діяльністю». Участь у проекті брали професор Нікіфоров П.О., доценти Бак Н.А, Ткач Є.В., Харабара В.М. та асистент Ткач С.В. Координатором даного проекту є доцент Грешко Р.І.;

– викладачі кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича 10-11 листопада 2016 року прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Результати та перспективи співробітництва України та Королівства Норвегії в галузі освіти, досліджень і бізнесу», яка проходила в Університеті NORD міста Будо, Королівство Норвегія. Українська делегація включала в себе представників 16-ти університетів. Зі сторони королівства Норвегії участь у конференції взяли участь представники норвезьких компаній, що мають досвід роботи на ринку України (таких як Ітера, Пелагія) і Норвезько-Українська торгова палата. На конференції обговорювались нові можливості і перспективи як в галузі освіти, досліджень, обміну викладацьким досвідом і студентами, так і в області співпраці бізнесу з вищими навчальними закладами (проведення досліджень для бізнесу, професійна оцінка бізнес проектів і т.п.);

5. Студентська наукова робота

– студенти напряму підготовки „Фінанси і кредит” активно приймають участь у роботі  Студентського наукового економічного товариства у гуртку «Фінанси і кредит». У 2016 р. у гуртку працювало 20 студентів. Щорічно гурток «Фінанси і кредит» приймає  активну участь у інтелектуальній грі «Брейн-ринг», що проводиться студентським науковим економічним товариством серед студентів економічного факультету.

– асис. кафедри Жебчук Р. Л. є головою Наукового товариства студентів, аспірантів і молодих учених ЧНУ, членом наглядової ради ВМГО «Національний студентський союз».

– тематика магістерських  та дипломних робіт цілком відповідає науковій тематиці кафедрі, зокрема вона охоплює такі напрямки досліджень, як проблеми та перспективи фінансового забезпечення економічного зростання в Україні, особливості фінансових інструментів економічного розвитку суб’єктів господарювання та фінансового посередництва в Україні.

– виконані в рамках держбюджетної теми кафедри всі магістерські та більшість дипломних досліджень одержали належне практичне застосування у фінансових установах України, що підтверджено відповідними довідками про впровадження результатів даних досліджень.

– студенти напряму підготовки „Фінанси і кредит” брали активну участь у проведенні ХХІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції  студентів, аспірантів та молодих учених  “Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи”. Конференція проводилася 20-22 травня 2016 р., м. Чернівці.

6. Наукові семінари кафедри

Впродовж2016 року на кафедрі були проведені наукові семінари, в ході яких відбулося обговорення таких проблем:

  1. Фінансова наука і фінансова політика: методологія аналізу взаємозв’язку (доповідач Нікіфоров П.О.).
  2. Фінансове забезпечення діяльності громадських організацій (доповідач Ткачук І.Я.).
  3. Соціальна складова банківського нагляду(доповідач Швець Н.Р.).
  4. Податкова система України: проблеми розвитку(доповідач Бак Н.А.).
  5. Фінансова реструктуризація як інструмент підвищення ефективності функціонування корпорацій (доповідач Семенюк В.О.).
  6. Активізація фінансово-кредитної підтримки розвитку малого бізнесу(доповідач Ткач Є.В.).

7. Інші форми наукової діяльності

– Завідувач кафедри  проф. Нікіфоров П.О. являється дійсним членом спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та Головою спеціалізованої вченої ради К 76.051.12 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

– Проф. Швець Н. Р. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 Університету банківської справи за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та спеціалізованої вченої ради К 76.051.12 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

– Завідувач кафедри проф. Нікіфоров П.О. є головою редколегії наукового вісника Чернівецького національного університету.

– Проф. Швець Н. Р. є зовнішнім  рецензентом вісника Чернівецького торговельно-економічного інституту та членом редколегії наукового журналу «Науковий огляд».

– Впродовж 2016 року 5 викладачів кафедри фінансів і кредиту захистили кандидатські дисертації, зокрема: Крупей О.М., Ткач С.В., Жебчук Р.Л., Ткачук І.Я., Собкова Н.Д.

– Впродовж 2016 року викладачами кафедри фінансів і кредиту були опоновані  дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук проф. Нікіфоров П.О.– 1 робота, проф. Щвець Н. Р. – 1 робота,  доц.  Грешко Р.І. – 1 робота.

– З 30.08.16 р. – 30.06.17 р.  Жебчук Р.Л. проходить стажування за стипендіальною програмою уряду Республіки Польші для молодих науковців на 2016-2017 н.р.

– З 12.09.16 р. – 07.10.16 р.  професор ШвецьН.Р. проходила стажування на кафедрі банківської справи Тернопільського національного економічного університету.

– З 24.09.16 р. – 01.10.16 р.  Ткачук І.Я. проходила стажування на базі Варненського економічного університету (м. Варна, Болгарія).

8. Програма вступного випробування в аспірантуру