Кафедра фінансів і кредиту економічного факультету створена у 1992 році і є структурним підрозділом одного із найстаріших та найпрестижніших навчальних закладів України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Кафедра фінансів і кредиту здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа і страхування» на денній та заочній формах навчання.

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює підвищення ролі фінансів у суспільстві. З виникненням нових господарюючих суб’єктів поряд із традиційними виникають нові форми фінансових відносин, взаємозв’язки між ними ускладнюються. Крім того, фінанси стають відносно самостійною сферою економіки, здобувають деяку відокремленість. У зв’язку з цим зростають вимоги до рівня підготовки майбутніх фінансистів.

Кафедра фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича пропонує студентам таку систему знань, яка дозволить їм якісно осягнути всю глибину економічної, а особливо фінансової, науки та вміло застосувати свої знання в майбутній практичній діяльності.

У сучасній трансформаційній економіці України фінансист повинен бути готовий до прийняття виважених управлінських рішень. Тому в навчальному процесі за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування» головна увага приділяється вивченню основних теоретичних, а також прикладних способів ефективного використання фінансових ресурсів як окремого суб’єкта господарювання, так і суспільства в цілому. Не залишається за межами підготовки фахівця-фінансиста ознайомлення з сучасними фінансово-економічними розрахунками та методами фінансового аналізу, вивчення корпоративних фінансів, механізмів функціонування різноманітних фінансово-кредитних установ.

Такий підхід дозволяє випускнику-фінансисту працювати практично в усіх закладах фінансової системи, як державних, так і корпоративних. Так, випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» успішно працюють на престижних посадах у державних та приватних структурах,  у тому числі: Державній податковій службі, Державній казначейській службі України, Держаудиті, фінансових структурах  органів місцевого самоуправління, системі Національного банку України, в  комерційних банках, страхових компаніях, кредитних спілках, фінансових структурах як державних так і приватних підприємств тощо. Рівень знань, які одержує майбутній фінансист у стінах Чернівецького національного університету, дозволяє йому продовжувати як навчання так і наукові дослідження в провідних закордонних вузах.

З моменту створення кафедри її очолювали в різні роки фахівці-практики – начальники фінасового управління Чернівецької міської ради Охрімовський Г.В. та Прокопець Є.Д., а також кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Черватюк М.В. 

З серпня 2003 року кафедру очолює Нікіфоров П.О., відмінник освіти України, академік АН ВШ України, доктор економічних наук, професор.

Проф. Нікіфоров П.О. є головою спеціалізованої вченої ради К.76.051.12 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, членом спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 Західноукраїнського національного університету за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, а також членом редколегії наукового вісника Чернівецького національного університету. Економічні науки. Протягом багатьох років проф. Нікіфоров П.О. опонував і опонує дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук. Під керівництвом Нікіфорова П.О. захищено 10 кандидатських та 1 докторська дисертація.

Сьогодні колектив кафедри налічує 17 викладачів, серед яких 1 доктор та 15 кандидатів економічних наук. Один викладач завершує роботу над кандидатською дисертацією, ще троє активно працюють над докторськими дисертаціями. Наукові інтереси колективу кафедри охоплюють весь спектр актуальних проблем функціонування фінансової системи національної економіки, у тому числі сфери публічних та корпоративних фінансів, грошового обігу та банківської справи, страхування, фінансових ринків.

Викладачі кафедри фінансів і кредиту читають студентам як економічного так і інших факультетів університету більше 30 фахових нормативних та вибіркових дисциплін.