Кафедра фінансів і кредиту економічного факультету створена у 1992 році і є структурним підрозділом одного із найстаріших та найпрестижніших навчальних закладів України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Кафедра фінансів і кредиту здійснює підготовку фахівців за напрямом підготовки «Фінанси, банківська справа і страхування» на денній та заочній формі навчання.

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює підвищення ролі фінансів у суспільстві. З виникненням нових господарюючих суб’єктів поряд із традиційними виникають нові форми фінансових відносин, взаємозв’язки між ними ускладнюються. Крім того, фінанси стають відносно самостійною сферою економіки, здобувають деяку відокремленість. У зв’язку з цим зростають вимоги до рівня підготовки майбутніх фінансистів.

Кафедра фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича пропонує студентам таку систему знань, яка дозволить їм якісно осягнути всю глибину економічної, а особливо фінансової, науки та вміло застосувати свої знання в майбутній практичній діяльності.

В сучасній трансформаційній економіці України фінансист повинен бути готовий до прийняття виважених управлінських рішень. Тому в навчальному процесі за напрямом підготовки „фінанси і кредит” головна увага приділяється вивченню основних теоретичних, а також прикладних способів ефективного використання фінансових ресурсів як окремого суб’єкта господарювання, так і суспільства в цілому. Не залишається за межами підготовки фахівця-фінансиста ознайомлення з сучасними фінансово-економічними розрахунками та методами фінансового аналізу, вивчення корпоративних фінансів, механізмів функціонування різноманітних фінансово-кредитних установ.

Такий підхід дозволяє випускнику-фінансисту працювати практично в усіх закладах фінансової системи, як державних, так і корпоративних. Так, випускники напряму підготовки “фінанси і кредит” успішно працюють на престижних посадах у державних і недержавних фінансових органах,  у тому числі: Державній податковій службі, Державній казначейській службі України (Державне казначейство України), Державній фінансовій інспекції (Державній контрольно-ревізійній службі України), Національному банку України, провідних комерційних банках і на підприємствах. Рівень знань, які одержує майбутній фінансист у стінах Чернівецького національного університету, дозволяє йому продовжувати наукові дослідження в провідних закордонних вузах.

Завідувачі кафедрою фінансів і кредиту:

1992-1997 р.р. Охрімовський Г.В. – заступник міського голови по виконавчій роботі – начальник Чернівецького міського фінансового управління – обіймав посаду завідувача кафедри фінансів по сумісництву.

1998-2002 р.р. Черватюк М.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту.

2000-2001 р.р. Прокопець Є.Д. – начальник фінансового управління Чернівецької міської ради, доцент кафедри фінансів і кредиту. У вказаний період виконував обов‘язки завідувача кафедри фінансів і кредиту.

З 2003р. Нікіфоров П.О. – відмінник освіти України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, декан економічного факультету.

За результатами проведених наукових досліджень П.О. Нікіфоров опублікував понад 100 наукових праць, в т.ч. 8 монографій (1 одноосібна та 7 колективних) та 8 навчально-методичних підручників та посібників, з яких 6 рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Науковою та науково-педагогічною діяльністю займається понад 30 років. Сферою наукових інтересів виступає теорія та методологія регулювання грошового обігу, цій проблемі була присвячена докторська дисертація на тему: «Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки», робота захищена в Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка у 2003 році при науковому консультуванні д.е.н., проф. академіка НАН України Чухно А.А.

Нікіфоров П.О. є головою спеціалізованої вченої ради К.76.051.12 Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, членом спеціалізованої вченої ради Д58.082.01 Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, а також членом редколегії наукового вісника Чернівецького національного університету (економічні науки). Протягом багатьох років проф. Нікіфоров П.О. опонував і опонує дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук.
Під керівництвом Нікіфорова П.О. захищено 6 кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація.

На посаді завідувача кафедри фінансів і кредиту (з 2003 року) П.О.Нікіфоров займається активною науковою та навчально-методичною роботою, організацією наукових конференцій і навчально-методичних семінарів.