Третякова Олена Василівна

Третякова Олена Василівна

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
Спеціальність – 08. 04. 01 – фінанси, грошовий обіг та кредит Тема роботи – “Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні” Науковий керівник – Лютий Ігор Олексійович – д.е.н., професор, академік Академії Наук Вищої освіти України, проректор з науково-педагогічної работи, завідувач кафедрою фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченко, Заслужений економіст України Установа, де проведено захист – кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту КНУ ім. Тараса Шевченка
Освіта: закінчила економічний факультет ЧДУ ім. Ю. Федьковича за спеціальністю „Економіка праці”. Працює на кафедрі фінансів і кредиту з 1993 р.
Сфера наукових інтересів: Фінансове забезпечення малого бізнесу,Фінанси домогосподарств, Фінансова політика, Ринок фінансових послуг, Фінансова безпека
Дисципліни, що викладаються: Гроші та кредит, Фінанси домогосподарств, Ринок фінансових послуг, Вступ у спеціальність

Список публікацій

2021 рік

 1. Tretyakova O., Kharabara V., Greshko R. The monetary system of Ukraine: globalizing factors of influence. Modern Scientific Researches. Issue No15, Part 2 Minsk, Belarus, 2021. Pp.6-10. DOI: 10.30889/2523-4692.2021-15-02-002 https://www.modscires.pro/index.php/msr/issue/view/meit15-02/msr15-02
 2. Третякова О.В. Харабара В.М., Грешко Р.І. Особливості сучасного банківського маркетингу. Інвестиції: практика та досвід. 2021. Випуск 4. Київ. С.43-46. DOI:10.32702/23066814.2021.4.43 http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2021/9.pdf
 3. Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І. Поведінкові фінанси: сутність та основні теоретичні блоки. Ефективна економіка. 2021. Випуск 4. Київ. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.105 http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2021/107.pdf
 4. Tretyakova O.,  Greshko R., Kharabara V. Theoretical and methodological principles of cash flows of enterprises.  International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences".  2021.  №4. DOI: 10.25313/2520-2294-2021-4-7105 https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16191606117650.pdf
 5. Третякова О., Харабара В., Грешко Р. Сучасні цифрові технології в банківській сфері України. Socio-economic and management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., – etc.  Іnternational Science Group.  Boston : Primedia eLaunch, 2021. Pp. 376-382. ISBN - 978-1-63684-341-4 file:///C:/Users/roman/Downloads/Monograph-USA-Economy-2021-I-isg-konf.pdf
 6. Tretyakova O., Kharabara V., Greshko R., Essential-Theoretical basis of foreign exchange rate state policies. Innovative economics and management in the modern world. Monographic series «European Science» Book 4. Part 11., 2021. Pp. 164-170. ISSN 2709-2313 https://www.sworld.com.ua/monoge3/mge3-11.pdf
 7. Tretyakova O Kharabara V., Greshko R. Current problems of banking   investment development in Ukraine. He II International Science Conference on Science and practical Technologies, January 26 –29, 2021, Luxembourg, Luxembourg. 557 p. file:///C:/Users/roman/AppData/Local/Temp/II-Conference-January-26%E2%80%93292021-book.pdf
 8. Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І.  Фактори впливу на фінансову безпеку малого бізнесу. Інноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт: техніка та технології, інформатика, транспорт, економіка, туризм, освіта, психологія, філософія. Книга 4, частина 2.: серія монографій / [авт.кол. : І.С.Катеринчук, В.О.Коднянко, І.Я.Львович, Я.О.Львович, Л.В.Начева та ін.]. - Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2021 - 172 с. : ил., табл. - (Серія «Інноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт»; №4). ISBN978-617-7880-21-8, DOI: 10.30888/2707-1685.2021-04-02-008
 9. О.В.Третякова, П.С. Нікіфоров.  Діджиталізація та її вплив на банківську діяльність //IV Міжнародна  науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Вінницький національний технічний університет. - 12.03.2021 р. – с.911-913. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/12280/10205
 10. Третякова О.В., Харабара В.М.Платіжні системи України: роль та категорії важливості. Ш Міжнародна науково-практична конференція  «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки». – 14 квітня 2021 року,Чернівці: ЧНУ. – с. 203-205 ISBN 978-617-7611-99-7

2020 рік

 1. Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І. Венчурне фінансування, як ефективний інструмент інноваційного розвитку країни.  Інвестиції: практика та досвід. Випуск 17-18.  Київ. 2020.  С.  18-23.DOI: 10.32702/2306 6814.2020.17-18.18 http://www.investplan.com.ua/pdf/17-18_2020/5.pdf
 2. Olena Tretyakova., Violetta Kharabara., Roman Greshko. State and prospects of consumer market development in Ukraine in the context of foreign experience. Modern engineering and innovative technologies. Is.12 P.6. Karlsruhe, Germany. Р.57-62. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2020/60.pdf DOI: 10.30890/2567-5273.2020-12-06-076 (ISSN: 2567-5273). http://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit12-06-076
 3. Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І.  Фінансові аспекти ринку освітніх послуг в сучасних умовах. Ефективна економіка. № 6. Київ. 2020. С. 45-55. DOI:10.32702/2307-2105-2020.6.58. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2020/60.pdf
 4. Olena Tretyakova, Violetta Kharabara, Roman Greshko. The oretical fundament tals of financial resources management of entrepreneurial structures.  Scientific World Journal. №4/3. Svihtov. 2020. P. 22-30. DOI:10. 30888/2410-6615.2020-04-03-020 (ISSN: 2410-6615). https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj04-03-020
 5. Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко  Р.І. Фондовий ринок України: особливості функціонування в сучасних  умовах. Економіка та держава. № 5. Київ. 2020. С. 103-107. DOI:10.32702/2306-6806.2020.5.103. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4618&i=17
 6. Третякова О.В., Харабара В.М. Управління банківською ліквідністю в умовах запровадження нормативу LCR. Матеріали науково-практичної конференції «Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків» (Transformation of  system of international, national and local markets), Чернівці(Україна) -Сучава(Румунія). 29-30 квітня, 1 травня 2020 року. м. Чернівці: ЧНУ, 2020. С. 178-181.
 7. Tretyakova Olena, Kharabara Violetta, Greshko Roman. Features of small business lending in foreign countries. The X th International scientific and practical conference «Trends in the development of modern scientific thought» November 23-26, 2020 Vancouver, Canada.Pp.74-77. ISBN - 978-1-63649-921-5 DOI - 10.46299/ISG.2020.II.X
 8. Tretyakova O., Kharabara V., Greshko R. The stock market: the entity and the definition.  – Economic strategies for the development of society. - Boston 2020. С. 165-171  ISBN - 978-1-64945-865-0 DOI- 10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III .
 9. Tretyakova O., Kharabara V., Greshko R. Features of monetary policy of Ukraine in modern conditions. The XI th International scientific and practical conference «Academic research in multidisciplinary innovation» November 30 - December 03, 2020. Amsterdam, Netherlands . - Pp.51-55. ISBN - 978-1-63649-925-3 DOI - 10.46299/ISG.2020.II.XI
 10. Tretуakova O., Kharabara V.,Greshko R. Ринок  страхових послуг в Україні // The XII th International scientific and practical conference «Advancing in research and education». -  December 07 - 10, 2020 La Rochelle, France. С.135-141. ISBN - 978-1-63684-357-5 DOI - 10.46299/ISG.2020.II.XII.
 11. Tretуakova O., Kharabara V.,Greshko R. Фінансові компанії на ринку небанківських фінансових послуг України.The XIII International scientific-practical conference “Social function of science, teaching and learning”, December 14 – 17, 2020, Bordeaux, France. – с.126-132.  ISBN - 978-1-63684-358-2 DOI - 10.46299/ISG.2020.II.XIII
 12. Tretуakova O., Kharabara V.,Greshko R. Банківський сектор України: сучасні тенденції. The XIV International scientific-practical conference “Multidisciplinary research”, December 21 – 24 –, 2020, Bilbao, Spain. - 96-101. ISBN - 978-1-63684-350-6 DOI - 10.46299/ISG.2020.II.XIV
 13. Tretуakova O . Household savings  - as a source of economy investment. INTELLECTUAL CAPITAL IS THE FOUNDATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT ECONOMICS, MANAGEMENT, MARKETING, TOURISM Monographic series «European Science» Book 3. Part 5. – с. 40-48. ISBN 978-3-949059-06-3 DOI: 10.21893/2709-2313.2020-03-05
 14. Третякова О. Роль домогосподарств у розвитку системи фінансових відносин в України. Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України : монографія / за заг. ред. П. О. Нікіфорова, І.Я. Ткачук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С.155-138. ISBN 978-966-423-574-4

2019 рік

 1. Третякова О.В., Харабара В.М. Роль та необхідність дослідження психологічних особливостей прийняття рішень у малому бізнесі. Матеріали Міжнародного наукового форуму « New Economics - 2019». 14-15 листопада 2019. Том 1. м. Київ, 2019. С. 129-133.
 2. Третякова О.В.Фінансова інтеграція фондового ринку України як фактор підвищення ефективності та економічного розвитку країни. П Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки». – Чернівці, 2019. - С.40-44
 3. Третякова О.В. Дипломна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» : метод. рекомендації / уклад.: Бак Н.А., Нікіфоров П.О., Марусяк Н.Л., Третякова О.В. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 52 с.
 4. Третякова О.В.Практика зі вступу до спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Методичні вказівки. Укл. Третякова О.В. Харабара В.М. - Чернівці, Кондратьєв А.В., 2019. – 32 с.

2018 рік

 1. Tretуakova O., Kharabara V. Challenges and prospects of Ukraine’s financial market development. WORLD SCIENCE vol.6 (2018) № 4(32).Poland. 2018. Рр.19-23. Index Copernicus, ISSN: 2413-1032. http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/4_32.zip
 2. Третякова О.В. Фінансова безпека малого бізнесу: проблеми та шляхи вирішення. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України/Кол.монографія. За заг.ред. П.О.Нікіфорова. – Чернівці: Технодрук, 2018. –  с.195-212.
 3. Третякова О.В. Необхідність розвитку малого бізнесу та основні причини його гальмування в Україні. I Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки». – Чернівці., 2018. – 214-217.

2016 рік

 1. Tretуakova O., Kharabara V.,Greshko R. Development of Small Business in the context of cross-Border Cooperation. The USV Annals of economics and Public Administration. 2016., (16), special issue. P. 42-46. ISSN 2285-3332 http://www.annals.seap.usv.ro/index.
 2. Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І. Створення компенсаційних фондів як фактор стимулювання інвестиційної діяльності в країні. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХШ Міжнародної науково-практичної конференції 20-22 травня 2016 року. – Чернівці:ЧНУ, 2016. – 60-61 с.

2014 рік

 1. Третякова О.В. Фінанси в схемах і таблицях: Навч. посібник (з грифом МОН України) / [Михайловська О. В., Ковалевич Д. А., Томнюк Т.Л. та ін.]; За ред. д.е.н. О. В. Михайловськoї. – К.: КНТ, 2014. – 386 с. (особистий внесок – теми 12 «Фінанси домогосподарств» – С. 227-243). ISBN 978-966-373-718-8
 2. Третякова О.В. Державний фінансовий контроль у системі забезпечення економічної безпеки. Матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю БДФЕУ «Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації».- 2014. – с.222-224. ISBN 978-617-7096-24-4
 3. Третякова О.В.Соціальні наслідки глобалізації у податковій сфері. Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. Випуск 27.-Чернівці:Технодрук, 2014 – с.92-98. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2014_27_16.
 4. Третякова О.В. Вплив податкової політики на стан економіки та подальший розвиток країни. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. Випуск 5.- 2014.  –Ч.4. – 147-149. ISSN 2307-8030  
 5. Tretуakova O.Influence of tax politics is on economic statute and further development of country.  Journal L Association 1901 «SEPIKE».Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Ausgabe 4. – 2014- 245-246.ISSN 2196-9531

2012 рік

 1. Третякова О.В. Роль творчості Й.Шумпетера в контексті еволюції основних напрямків сучасної економічної науки. Міжнародний економічний шумпетеровський форум «наукова спадщина Й.А.Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє». Присвячена 100-річчю роботи в Чернівецькому університеті. ЧНУ. 2012– с. 23-24.

2011 рік

 1. Третякова О.В. Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні. Кафедральна монографія «Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України» (Розд.2.ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Розд.2.1. , с.101-118.  Чернівці – 2011.
 2. Третякова О.В. Роль держави в соціалізації економіки: фінансовий аспект. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 557-558 . Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2011.- с .26-32.