sobkova

Собкова Наталія Дмитрівна

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту
Кваліфікація – спеціаліст з фінансів і кредиту

Деталізована інформація: у 2003 році закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича за спеціальністю фінанси і кредит. З 2003 року працює на кафедрі фінансів і кредиту.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність 08.04.01 „Фінанси, грошовий обіг і кредит”
Тема роботи – Фінансовий контроль бюджетного процесу
Науковий керівник–  к.е.н., проф. КНЕУ, Романенко О.Р.

Наукові інтереси: Особливості реалізації фінансового контролю в бюджетній сфері

Курси, що читає: Фінанси підприємств, Фінансовий контроль держави, Економічна статистика

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: n.sobkova@chnu.edu.ua, sobkovand@mail.ru

Список публікацій та науково-методичних видань:

Собкова Н.Д. Детермінанти розвитку державного фінансового контролю місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації [Електронний ресурс] http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4861&
Собкова Н.Д. Мінімізація впливу людського фактора в системі державного фінансового контролю / Н.Д.Собкова // Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд». – 2016. – № 2 (23). – С. 37-43. http://oaji.net/articles/2016/797-1458513415.pdf
Собкова Н.Д. Принципи державного фінансового контролю Файл
Sobkova N.D. The Strategic Directions of the State Financial Control Promotion under the Conditions of Financial Decentralization [Electronic resource] / N.D. Sobkova http://www.intellectualarchive.com/?link=find#detail
 1. Собкова Н.Д. Детермінанти розвитку державного фінансового контролю місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації [Електронний ресурс] / Н.Д. Собкова // Ефективна економіка. – [Дніпропетровський державний аграрно-технологічний університет]. – 2016. – №3. – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4861&.
 2. Собкова Н.Д. Мінімізація впливу людського фактора в системі державного фінансового контролю / Н.Д.Собкова // Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд». – 2016. – № 2 (23). – С. 37-43.
 3. Sobkova N.D. The Strategic Directions of the State Financial Control Promotion under the Conditions of Financial Decentralization [Electronic resource] / N.D. Sobkova // Intellectual Archive Bulletin, 2016 (Mart). – USA, Canada.
 4. Собкова Н.Д. Принципи державного фінансового контролю / Н.Д. Собкова // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : Матеріали XXII міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 15-16 травня 2015 року. – Львів : ЛНУ, 2015. – С. 189-190.
 5. Собкова Н.Д. Сучасні наукові підходи трактування сутності державного фінансового контролю / Н.Д. Собкова // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Економіка. Випуск 650-652. – Чернівці: Рута, 2013 р. – С. 144-150.
 6. Собкова Н.Д. Мировой опыт организации государственного финансового контроля за исходными бюджетными потоками / Н.Д. Собкова // Интегрированные основы инновационного и устойчивого развития экономики: сборник научных статей. – г.Пенза, Россия. – май 2013 г. – С. 134-137.
 7. Собкова Н.Д. Напрямки удосконалення комплексної оцінки якості державного фінансового контролю / Н.Д. Собкова // Наукові засади формування та використання економічного потенціалу: колективна монографія. – м.Черкаси. – 2013 р. – С. 284-292.
 8. Собкова Н.Д. Необхідність фінансового контролю в процесі планування місцевих бюджетів в умовах трансформаційних зрушень / Н.Д. Собкова // Економічний аналіз: зб. наук. праць / ТНЕУ; редкол.: С.І.Шкарабан та ін. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2013 р. – Вип. 13. – Частина 2. – С. 188-194.
 9. Собкова Н.Д. Координація діяльності суб’єктів державного фінансового контролю за  рухом бюджетних коштів: Міжнародна науково-практична конференція «Економіка в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку», 10-11 травня 2013 року, м.Дніпропетровськ. – С. 141-143.
 10. Собкова Н.Д. Оцінка ефективності державного фінансового контролю за витрачанням коштів місцевих бюджетів: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: сучасний стан та пріоритети розвитку», 25 травня 2012 року, м.Сімферополь. – С. 109-111.
 11. Собкова Н.Д. Концепція управління бюджетними ризиками / Н.Д. Собкова // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.592. Економіка. – Чернівці: Рута, 2012 р. – С. 139-142.
 12. Собкова Н.Д. Світовий досвід організації державного фінансового контролю в бюджетному процесі / Н.Д. Собкова // Економічний аналіз: зб. наук. Праць. Випуск 10 / ТНЕУ; редкол.: С.І.Шкарабан та ін. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2012 р. – Вип. 13. – Частина 2. – С. 343- 347.
 13. Собкова Н.Д. Пріоритетні напрями державного фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів / Н.Д. Собкова // Науковий вісник ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Серія: «Економічні науки». – м. Полтава, 2012. – С. 127-130.
 14. Собкова Н.Д. Теорія і практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред.: П.О. Нікіфорова, Н.Р. Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – підрозділ 1.5: Сучасні світові тенденції організації бюджетного контролю та можливості їх використання в Україні. – 244 с.
 15. Собкова Н.Д. Концептуальні ознаки контролінгу у фінансовій системі України: Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. Міжнародна науково-практична конференція «Контролінг у бізнесі: теорія і практика». – Київ. – КНЕУ. – 18-19 квітня 2008 р. – С. 380 – 384.
 16. Собкова Н.Д. Фінансовий контроль стадій бюджетного процесу / Н.Д. Собкова // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип.328-329. Економіка. – Чернівці:Рута, 2007 р. – С. 86 – 90.
 17. Собкова Н.Д. Сутність державного фінансового контролю підприємницької діяльності в ринкових умовах: Матеріали Міжнародного Форуму молодих вчених „Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн. – Вісник ХНТУСГ. – м.Харків, 2005 р. – С. 32 – 38.
 18. Собкова Н.Д. Особливості державного фінансового контролю в умовах трансформації ринкової економіки / Н.Д. Собкова // Науковий, виробничо-практичний журнал „Регіональна бізнес-економіка та управління”. – Вінницький інститут регіональної економіки і управління. – №3, грудень, 2004 р. – С. 26 – 32.

 

Наукові публікації за 2018 р.

 1. Собкова Н.Д., Напрями підвищення ефективності моніторингу фінансових ресурсів у системі казначейства// Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, – 2018. – Вип. І-ІІ (69-70). с. 248-258
 2. Собкова Н.Д. Державний фінансовий аудит інвестиційних проектів – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2018. – с. 207-210