sainchuk

Саінчук Наталія Валеріївна

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Деталізована інформація: закінчила економічний факультет ЧДУ ім. Ю.Федьковича, за спеціальністю „фінанси і кредит”. З 1995 року працює на кафедрі фінансів і кредиту.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.04.01. – фінанси, грошовий обіг і кредит
Тема роботи – Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності в Карпатському регіоні.
Науковий керівник – доктор економічних наук, проф. Андрущенко В.Л.
Установа, де проведено захист – академія державної податкової служби України.

Наукові інтереси: Інвестиції та банківська діяльність

Курси, що читає: Інвестування, Гроші та кредит

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: n.sainchuk@chnu.edu.ua


Список публікацій та науково-методичних видань

2020 рік

 1. Гаврилюк О.В., Саінчук Н.В., Дольний Ю.З. Тенденції та особливості прямого іноземного інвестування в економіку України. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського: Науковий журнал. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31 (70). № 1. С. 1-7. URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_1/31_70_1.pdf
 2. Гаврилюк О.В., Саінчук Н.В., Дольний Ю.З. Сучасні тренди та особливості міжнародного інвестування Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2020. Т.2. № 3 (35). С. 56-66. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15875562673852.pdf
 3. Саінчук Н.В., Гаврилюк О.В., Голик Н.І. Переваги та недоліки у залученні прямих іноземних інвестицій для України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2020. № 1(33). С. 79-86. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15821118465033.pdf
 4. Саінчук Н.В., Гаврилюк О.В., Голик Н.І. Механізм державного регулювання залучення іноземних інвестицій в економіку України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Вип. 30. С. 144-149. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/30_2020ua/30.pdf

2019 рік

 1. Саінчук Н.В. Сучасний стан інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні. Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Сер. Економіка. Вип. 809. Чернівці : ЧНУ, 2019. С. 39-48. (Index Copernicus).
 2. Саінчук Н.В., Саінчук В.В. Напрями ефективного розвитку іпотечного кредитування в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки. Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019р.). Чернівці. Чернівецький нац.ун-т, 2019. С. 103-107. URL: https://janusandal.no/images/Files/LostOpportunity2019.pdf.
 3. Саінчук, Н.В., Семенюк В.О., Биндю В.А. Інвестування: навч. посібник (рекомендовано до друку Вченою радою ЧНУ). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2019. 208 с.
 4. Саінчук Н.В. Гроші та кредит: тестові завдання. Чернівці. Чернівецький нац. ун-т. 2019. 59 с.

2018 рік

 1. Саінчук Н.В. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 271-290. URL: https://drive.google.com/open?id=1e44OswIY3xKIRa2CHT2yMvhH453Uvkgt.
 2. Саінчук Н.В., Саінчук В.В. Джерела фінансування інноваційної діяльності. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 201-204. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03 /%D0%92%D0%A1%D0%86-%D0%A0%D0%90%D0%97%D0 %9E%D0%9 C_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%84.pdf.

2017 рік

 1. Саінчук Н.В. Проблематика залучення іноземних інвестицій в економіку України. Науковий вісник Чернівецького університет. Економіка: зб.наук.пр. Випуск 786. 2017. С. 47-54.
 2. Саінчук Н.В., Попель Л.А. Міжбюджетні трансферти в фінансовому вирівнюванню місцевого розвитку. Економіка і врядування: проблеми соціалізації: науково-практичний круглий стіл. Чернівці, 27-28 жовтня 2017 року. С. 69-72.

2016 рік

 1. Саінчук Н.В., Саінчук В.В. Механізм регіональної інвестиційної політики при транскордонному співробітництві. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи. Матеріали ХХIII міжн.-практ. конференції 20-22 травня 2016 року. Чернівці: ЧНУ. 2016. С. 80-81.

2015 рік

 1. Саінчук Н.В. Сучасний стан інвестиційного середовища вітчизняних підприємств. Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи: монографія / За ред.. П.О. Нікіфорова. – Чернівці: Чернівецький. Нац.. ун-т, 2015. С. 180-196. URL: https://drive.google.com/open?id=14qh3qOJ1Cp_C1oh05_xUwDL7qaemdPA5.
 2. Саінчук Н.В., Бак Н.А., Нікіфоров П.О., Швець Н.Р. Магістерська дипломна робота зі спеціальності «Фінанси і кредит» : метод. рекомендації. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. 48 с. URL: https://drive.google.com/open?id=17J4b6JN7ZMG5SM5sGe8XMV3mTtrDjAWZ
 3. Саінчук Н.В. Інвестування: методичні рекомендації. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2015. С. 31.

2014 рік

 1. Саінчук Н.В. Стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 681 Економіка. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2014. С. 79-84.
 2. Саінчук Н.В. Теоретичні основи формування інвестиційного клімату України в сучасних складних умовах господарювання. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. 2014. Вип. І (53). Економічні науки. С. 297-305. 3. Саінчук Н.В., Давидова С.М. Виробнича практика з напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит»: методичні рекомендації. Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т. 2014. С.55.