sainchuk

Саінчук Наталія Валеріївна

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Деталізована інформація: закінчила економічний факультет ЧДУ ім. Ю.Федьковича, за спеціальністю „фінанси і кредит”. З 1995 року працює на кафедрі фінансів і кредиту.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.04.01. – фінанси, грошовий обіг і кредит
Тема роботи – Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності в Карпатському регіоні.
Науковий керівник – доктор економічних наук, проф. Андрущенко В.Л.
Установа, де проведено захист – академія державної податкової служби України.

Наукові інтереси: Інвестиції та банківська діяльність

Курси, що читає: Інвестування, Гроші та кредит

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: n.sainchuk@chnu.edu.ua

Список публікацій та науково-методичних видань:

Саінчук Н.В. Стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні http://new.econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/nv_681.pdf#page=79
Саінчук Н.В. Фінансова підтримка інноваційних потреб економіки України: https://core.ac.uk/download/pdf/32611903.pdf
Саінчук Н.В. Монетарні напрямки подальшого вдосконалення кредитного ринку України http://library.chnu.edu.ua/res/library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2012_0592.pdf#page=105
 1. Саінчук Н. Стан та перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю в умовах євроінтеграційних процесів / Н.В. Саінчук, В. Санчук // матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, м. Чернівці, 26-27 листопада 2015 р.–Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015.–296 с.
 2. Фінанси в схемах і таблицях: навч. посіб. // за ред.: О.В. Михайлівська, Д.А. Ковалевич та інші. – К: КНТ, 2014. – 386 с. З грифом МОН України (Лист №1/11-11865-1 від 22.10.10) (підрозділ 1 – с. 10-28).
 3. Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред..: П.О.Нікіфорова, Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 244с. (підрозділ5, с. 218-239).
 4. Теорія кредиту: навч. посіб. // Укл. Саїнчук Н.В., Третякова О.В., Харабара В.М. – Чернівці: Рута, 2009. – 35 с.
 5. Саінчук Н.В. Теоретичні основи формування інвестиційного клімату України в сучасних умовах господарювання / Н.В. Саінчук // Вісник Чернівецького тоговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕТУ, 2014. – Вип. І (53). Економічні науки. – с. 297-306.
 6. Саінчук Н.В. Стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні / Н.В. Саінчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 681. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2014. – с. 79-84.
 7. Саінчук Н.В. Стратегія залучення іноземних інвестицій в економіку України / Н.В. Саінчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 560-652. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2013. – с. 57-63.
 8. Саінчук Н.В. Фінансова підтримка інноваційних потреб економіки України: Матеріали Міжнародної наукової-практичної конференції “Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи”. – К.: КНЕТУ, 2013. – с. 371-373.
 9. Саінчук Н.В. Монетарні напрямки подальшого вдосконалення кредитного ринку України / Н. В. Саінчук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2012. -Вип. 592: Економіка. – С. 106-110.
 10. Саінчук Н.В. Сучасні тенденції іноземного інвестування в економіку України / Н.В. Саінчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 623-626. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2012. – с. 215-219.
 11. Саінчук Н.В. Фінансовий потенціал та його вплив на інвестиційну діяльність регіону / Н.В. Саінчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 456. Економіка. – 2009. – С. 102-105.
 12. Саінчук Н.В. Аналіз впливу податкових та неподаткових надходжень на формування дохідної частини місцевого бюджету: Міжнародна науково-практична конференція „Генезис інституційної системи транзитивних економік.” – Черкаси, 2009. С. 55-57.
 13. Саінчук Н.В. Проблематика залучення іноземних інвестицій в економіку України // Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб.наук.пр. Випуск 786.- с.47-54
 14. Саінчук Н. В., Попель Л. А. Міжбюджетні трансферти в фінансовому вирівнюванню місцевого розвитку. – Економіка і врядування: проблеми соціалізації: науково-практичний круглий стіл, м. Чернівці, 27-28 жовтня 2017 року. – с. 69-72

 

Наукові публікації за 2018-2019 рр.

 1. Саінчук Н.В.Джерела фінансування інноваційної діяльності– Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т,  2018. – с. 201-204
 2. Напрями ефективного розвитку іпотечного кредитування в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 103-107
 3. Фінанси банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво: підручник для бакалаврів. / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2019. 296 с. (особисто: розділ 9. Інвестування, с. 218-262).