marusyak

Марусяк Наталія Леонідівна

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Деталізована інформація: в 1999 році закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету за спеціальністю „фінанси і кредит”. Працює на кафедрі фінансів і кредиту з 2001 року.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08. 04. 01 – фінанси, грошовий обіг та кредит
Тема роботи – оборотний капітал промислового підприємства: формування та використання
Науковий керівник – доктор економічних наук, проф. Зятковський Ігор Володимирович
Установа, де проведено захист – Тернопільський національний економічний університет

Наукові інтереси: Фінанси підприємств

Курси, що читає: Фінанси підприємств, Фінансовий аналіз, Фінансовий менеджмент, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання, Фінансове планування і прогнозування діяльності суб’єктів господарювання

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: n.marusyak@chnu.edu.ua

Список публікацій та науково-методичних видань:

 1. Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи : монографія / за ред. П.О. Нікіфорова. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – С. 257-273.
 2. Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред..: П.О.Нікіфорова, Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 244с. (підрозділ2, с. 218-239).
 3. Марусяк Н.Л. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств прикордонної території західного регіону в умовах евроінтегації / Н.Л. Марусяк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.773-774. Економіка. – Чернівці: Рута, 2016. – С. 146–149.
 4. Марусяк Н.Л. Визначення пріоритетних джерел формування оборотного капіталу промислових підприємств / Н.Л. Марусяк // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т., 2014. – с. 153-160.
 5. Марусяк Н.Л. Роль капіталізації в забезпеченні фінансової стійкості підприємства: матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції ІІ Міжнародного шумпетерівського економічного форуму “Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки” (26-27 вересня 2013р.). – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2013. – с. 106-107.
 6. Марусяк Н.Л. Забезпечення фінансової стійкості підприємства у сучасних умовах господарювання / Н.Л. Марусяк // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 560-652. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т., 2013. – с. 173-177.
 7. Марусяк Н.Л. Сучасний стан забезпечення промислових підприємств власним оборотним капіталом: матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку” (5-6 жовтян 2012р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012 – с. 131-132.
 8. Марусяк Н.Л. Продуктивність оборотного капіталу підприємства в умовах ринкової трансформації економіки / Н.Л. Марусяк // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий виробничо-практичний журнал №3(31). – с. 93-100.
 9. Марусяк Н.Л. Бюджетування податкових платежів як інструмент фінансового менеджменту підприємств: всеукр. наук-практ. конф. “Інноваційні процеси у фінансово-кредитній сфері” (Київ, 14-15 квітня 2011р.): тези доп. / відп. ред.. Н.П. Шульга. – К.: Київ. Нац.. торг.-екон. ун-т, 2011. – с. 177-178.
 10. Марусяк Н.Л. Дебіторська та кредиторська заборгованості як основні фінансові регулятори кругообігу оборотного капіталу підприємства / Н.Л. Марусяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.  Хмельницький. – 2010. –Т. 2– С. 139-142.
 11. Марусяк Н.Л. Формування раціональної структури оборотного капіталу для забезпечення економічного розвитку підприємства / Н.Л. Марусяк // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип. 262: В 12 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 462–467.
 12. Марусяк Н.Л. Формування оборотного капіталу підприємств у сучасних умовах господарювання / Н.Л. Марусяк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.495. Економіка. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 137–141.
 13. Марусяк Н.Л. Кругообіг оборотного капіталу як основа забезпечення фінансової результативності підприємства / Н.Л. Марусяк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. –  Чернівці ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІІ (38). Економічні науки. – С.80-86.
 14. Марусяк Н.Л. Амортизаційні відрахування як внутрішнє джерело поповнення оборотного капіталу за умов обмеженості ресурсного потенціалу підприємств / Н.Л. Марусяк // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Збірник наукових праць.  Випуск 3 (16). Економічні науки.– Чернівці. – 2009. – С. 427–431.
 15. Міждисциплінарна курсова робота з фінансових предметів: метод. вказівки / уклад.: Н.А. Бак, П.О. Нікіфоров, Н.Л. Марусяк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 48с.
 16. Марусяк Н. Л. Джерела фінансового забезпечення розвитку підприємств в умовах інтеграції у європейський економічний простір. Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р. ) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, в. п. Приходько, A. Krynski. – Ужгород: у 2-х частинах – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – ч. 22. – с. 64-66

Наукові публікації за 2018 р.

 1. Міждисциплінарна курсова робота з професійно зорієнтованих дисциплін: метод. вказівки / уклад.: Н.Л. Марусяк, П.О. Нікіфоров, Н.А. Бак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018
 2. Марусяк Н.Л. Фінансовий потенціал підприємства як об’єкт фінансового управління – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 198-200