marusyak

Марусяк Наталія Леонідівна

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Деталізована інформація: в 1999 році закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету за спеціальністю „фінанси і кредит”. Працює на кафедрі фінансів і кредиту з 2001 року.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08. 04. 01 – фінанси, грошовий обіг та кредит
Тема роботи – оборотний капітал промислового підприємства: формування та використання
Науковий керівник – доктор економічних наук, проф. Зятковський Ігор Володимирович
Установа, де проведено захист – Тернопільський національний економічний університет

Наукові інтереси: Фінанси підприємств

Курси, що читає: Фінанси підприємств, Фінансовий аналіз, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання.

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: n.marusyak@chnu.edu.ua

Список публікацій та науково-методичних видань


2021 рік

 1. Марусяк Н. Л. Вплив фінансових результатів на забезпечення самофінансування державних лісогосподарських підприємств. Науково-виробничий журнал «Бізнес навігатор» Випуск 1 (62). 2021. с. 124-129. (фахове видання Категорія «Б»;, IndexCopernicus). URL: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2021/62_2021/23.pdf
 2. Саінчук Н. В., Марусяк Н. Л., Харук Б. Л. Дослідження реалій кредитування господарюючих суб’єктів банківським сектором // Міжнароднийнауковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2021. – №3. (фахове видання Категорія «Б»;, IndexCopernicus).URL: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2021/3/6997
 3. Марусяк Н. Л. Вплив фінансових результатів на відтворення основних засобів державних лісогосподарських підприємств Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ міжнар. конф. Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 14 квітня2021 с.302-304.
 4. Марусяк Н. Л. Шупер А. С. Антикризове управління підприємством в сучасних умовах Економіка, управління, фінанси: принципи взаємодії та механізми розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 травня 2021 р.) . К. ГО «Київський економічний науковий центр», 2021. С. 36-39.

2020 р.

 1. Марусяк Н. Л. Фінансові відносини підприємств та їх організація в сучасному динамічному середовищі. Науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» Випуск 45. 2020. с. 242-246. (фахове видання Категорія «Б» Index Copernicus).
 2. Марусяк Н. Л. Підвищення ефективності управління фінансовими потоками підприємства. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. с. 115-116. ( міжнародна).
 3. Марусяк Н. Л., Саінчук Н. В. Сутнісні характеристики фінансових потоків підприємства та чинники, що визначають характер їх формування. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії», Випуск 50-2. 2020. с. 132-136. (фахове видання Категорія «Б» Index Copernicus).
 4. Марусяк Н.Л. Фінансовий аналіз: навч. посібник . Чернівці: Чернівец. Нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 172 с.
 5. Марусяк Н. Л., Бак Н. А. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: метод. вказівки. Чернівці: Чернівец. Нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 56 с.
 6. Марусяк Н. Л. Фінансові відносини підприємств та їх організація в сучасному динамічному середовищі. Науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» Випуск 45. 2020. с. 242-246. (фахове видання Категорія «Б»;IndexCopernicus). URL:http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/45_2020_ukr/40.pdf
 7. Марусяк Н. Л., Саінчук Н. В. Сутнісні характеристики фінансових потоків підприємства та чинники, що визначають характер їх формування. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії», Випуск 50-2. 2020. с. 132-136. (фахове видання Категорія «Б» IndexCopernicus).URL: http://bses.in.ua/journals/2020/50_2_2020/27.pdf
 8. Бак Н.А., Марусяк Н.Л. Формування бюджетних ресурсів місцевого самоврядування в Україні як результат розвитку фінансових відносин (Кейс Чернівецької області). Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України : монографія / за заг. ред. П. О. Нікіфорова, І. Я. Ткачук. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – с.10-33 ISBN 978-966-423-574-4
 9. Марусяк Н. Л. Підвищення ефективності управління фінансовими потоками підприємства. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. с. 115-116. (міжнародна).

2019 р.

 1. Фінансові ризики підприємств та управління ними. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С.. 164-166
 2. Марусяк Н. Л. Фінанси підприємва: навч. посібник. Чернівці: Чернівец. нац.. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 132 с.
 3. Фінанси банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво: підручник для бакалаврів. / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак.  Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2019. 296 с. (особисто: розділ 5. Фінанси підприємств, с. 11-61).

2018 р.

 1. Марусяк Н.Л. Фінансовий потенціал підприємства та вплив на його формування інституційних чинників. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 180-194.
 2. Міждисциплінарна курсова робота з професійно зорієнтованих дисциплін: метод. вказівки / уклад.: Н.Л. Марусяк, П.О. Нікіфоров, Н.А. Бак.  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018
 3. Марусяк Н. Л. Фінансовий потенціал підприємства як об’єкт фінансового управління.  Фінансові інструменти сталого розвитку економіки / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., Чернівці: Чернівецький нац.ун-т,  с. 198-200.

2017 р.

 1. Міждисциплінарна курсова робота з фінансових предметів : методичні вказівки / укл. Н.А. Бак, П.О. Нікіфоров, Н.Л. Марусяк. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. 48 с.
 2. Марусяк Н. Л. Джерела фінансового забезпечення розвитку підприємств в умовах інтеграції у європейський економічний простір Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р.) За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, F/ Krynski.  Ужгород: у 2-х частинах.  Ужгород: Видавничий дім «Гальветика». 2017.  ч. 22. С. 64-66.
 3.  Марусяк Н. Л.Сталий розвиток місцевої громади як чинник посилення фінансової безпеки підприємств Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки:  Матеріали науково-практичної конференції (9-10 листопада 2017 р.). – Чернівці: Ч7. С. 112-113

2016 р.

 1. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств прикордонної території західного регіону в умовах євроінтеграції Науковий вісник Чернівецького національного університету: Вип. 773-774. Економіка.  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. С. 146-149. 

2009-2015 рр.

 1. Марусяк Н.Л. Сучасні тенденції формування та поповнення оборотного капіталу промислових підприємств. Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи / за ред. П.О.Нікіфорова. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. С. 257-273.
 2. Марусяк Н. Л. Формування та використання власного капіталу підприємства/Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейських інтеграцій та глобалізацій них викликів: матеріали ІV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS) Чернівці: ЧНУ,2015. С. 141-142.
 3. Марусяк Н.Л. Визначення пріоритетних джерел формування оборотного капіталу промислових підприємств / Н.Л. Марусяк // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т., 2014. – с. 153-160.
 4. Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред..: П.О.Нікіфорова, Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 244с. (підрозділ2, с. 218-239).
 5. Марусяк Н.Л. Роль капіталізації в забезпеченні фінансової стійкості підприємства: матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції ІІ Міжнародного шумпетерівського економічного форуму “Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки” (26-27 вересня 2013р.). – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2013. – с. 106-107.
 6. Марусяк Н.Л. Забезпечення фінансової стійкості підприємства у сучасних умовах господарювання / Н.Л. Марусяк // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 560-652. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т., 2013. – с. 173-177.
 7. Марусяк Н.Л. Сучасний стан забезпечення промислових підприємств власним оборотним капіталом: матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку” (5-6 жовтян 2012р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012 – с. 131-132.
 8. Марусяк Н.Л. Продуктивність оборотного капіталу підприємства в умовах ринкової трансформації економіки / Н.Л. Марусяк // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий виробничо-практичний журнал №3(31). – с. 93-100.
 9. Марусяк Н.Л. Бюджетування податкових платежів як інструмент фінансового менеджменту підприємств: всеукр. наук-практ. конф. “Інноваційні процеси у фінансово-кредитній сфері” (Київ, 14-15 квітня 2011р.): тези доп. / відп. ред.. Н.П. Шульга. – К.: Київ. Нац.. торг.-екон. ун-т, 2011. – с. 177-178.
 10. Марусяк Н.Л. Дебіторська та кредиторська заборгованості як основні фінансові регулятори кругообігу оборотного капіталу підприємства / Н.Л. Марусяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.  Хмельницький. – 2010. –Т. 2– С. 139-142.
 11. Марусяк Н.Л. Формування раціональної структури оборотного капіталу для забезпечення економічного розвитку підприємства / Н.Л. Марусяк // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип. 262: В 12 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 462–467.
 12. Марусяк Н.Л. Формування оборотного капіталу підприємств у сучасних умовах господарювання / Н.Л. Марусяк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.495. Економіка. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 137–141.
 13. Марусяк Н.Л. Кругообіг оборотного капіталу як основа забезпечення фінансової результативності підприємства / Н.Л. Марусяк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. –  Чернівці ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІІ (38). Економічні науки. – С.80-86.
 14. Марусяк Н.Л. Амортизаційні відрахування як внутрішнє джерело поповнення оборотного капіталу за умов обмеженості ресурсного потенціалу підприємств / Н.Л. Марусяк // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Збірник наукових праць.  Випуск 3 (16). Економічні науки.– Чернівці. – 2009. – С. 427–431.