legkostup

Посада: асистент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «фінанси і кредит». Працює на кафедрі фінансів і кредиту з 2007 року.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.08 гроші, фінанси і кредит
Тема роботи – місцеві бюджети в системі бюджетного регулювання.
Науковий керівник – доктор економічних наук, проф. Чугунов І.Я.
Установа, де проведено захист – Київський національний торговельно-економічний університет

Наукові інтереси: місцеві фінанси, міжбюджетні відносини, фінансові системи зарубіжних країн

Курси, що читає: Теорія фінансів, Місцеві фінанси, Фінансові системи зарубіжних країн

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: i.legkostup@chnu.edu.ua, legkostup@list.ru

Список публікацій та науково-методичних видань:

 1. ЛегкоступІ.І. Фінансова автономія місцевого самоврядування та необхідність її розширення в Україні / І.І. Легкоступ, С.В. Зельонка // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 730-731. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 136 – 140.
 2. Легкоступ І.І. Децентралізація та її фінансові аспекти в сучасних соціально-економічних умовах України / І.І. Легкоступ, А. Суляк // Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том Випуск 2. 2016. – Одеса: 2016. – С. 151-155.
 3. Легкоступ І.І. Державний борг України в сучасних економічних умовах: проблеми та перспективи управління / І.І. Легкоступ, Х.В. Євчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 773-774. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – С. 137-141.
 4. Легкоступ І.І. Теорія і практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред.: П.О. Нікіфорова, Н.Р. Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – підрозділ2: Місцеві бюджети України: сучасні реалії та перспективи розвитку. – С. 28–36.
 5. Легкоступ І.І. Торговельно-економічне співробітництво України з Європейським Союзом як фактор європейської інтеграції / І.І. Легкоступ, О.А. Заяць // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 694–695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 37 – 41.
 6. Легкоступ І.І. Податкові системи в умовах глобалізації: проблеми взаємодії та перспективи розвитку / І.І. Легкоступ, К.В. Кацуба // Науковий журнал «Бізнес-інформ». – 2014. – № 7, – С. 259 – 264.
 7. Легкоступ І.І. Бюджетна децентралізація як загальносвітова тенденція: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Фінансова політика як складова економічного розвитку»], (Київ, 16–17 квіт. 2014 р.): тези доп. / І.Я. Чугунов, М.В. Тарасюк, Т.В. Канєва та ін.;  відп. за вип. І.Я. Чугунов. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – С. 87-88.
 8. Легкоступ І.І. Бюджетне регулювання як функція бюджетного механізму / І.І. Легкоступ, Є.В. Ткач // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 650–652. Економіка. Чернівці: Рута, 2013. – С. 74 – 79.
 9. Легкоступ І.І. Особливості реалізації монетарної політики в макроекономічних умовах України: ретроспективний аспект / Є.В. Ткач, І.І. Легкоступ // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. № 3(22). Сімферополь, 2013. – С. 96 – 99.
 10. Легкоступ І.І. Удосконалення механізму фінансового вирівнювання в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України»], (Київ, 17–18 квіт. 2013 р.): тези доп. / відп. ред. І.Я. Чугунов. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – С. 85-87.
 11. Легкоступ І.І. Сучасні тенденції та проблеми розвитку державних фінансів України: матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції ІІ Міжнародного шумпетерівського економічного форуму [«Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки»], (Чернівці, 26–27 вересня 2013 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 47–48.
 12. Легкоступ І.І. Світова валютна система: в пошуку альтернативних шляхів розвитку / І.І. Легкоступ, М.О. Косар // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 69 – 72.
 13. Легкоступ І.І. Місцеві бюджети у системі бюджетного регулювання: теоретичні аспекти / І.І. Легкоступ // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7–8. – С. 131 – 137.
 14. Легкоступ І.І. Зміст та завдання бюджетного регулювання: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [«Інноваційна економіка – напрямок сталого розвитку держави»], (Сімферополь, 7–8 вересня 2012 р.) / Наукове об’єднання «Economics». – Сімферополь: НО «Economics», 2012. – С. 144–146.
 15. Легкоступ І.І. Фіскальна децентралізація та її необхідність в Україні / І.І. Легкоступ // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 557–558. Економіка. Чернівці: Рута, 2011. – С. 45–52.
 16. Легкоступ І.І. Фіскальна децентралізація в Україні як один із шляхів подолання фінансової кризи: матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера»], (Чернівці, 14–15 жовт. 2011 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 263–265 (0,2 друк. арк.).
 17. Легкоступ І.І. Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах / І.І. Легкоступ // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 2. – С. 22–26.
 18. Легкоступ І.І. Особливості формування місцевих бюджетів України та шляхи зміцнення їх доходної бази / І.І. Легкоступ // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 165–170.
 19. Легкоступ І.І. Стан та проблематика міжбюджетних відносин в Україні / І.І. Легкоступ // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 55–58.
 20. Легкоступ І.І. Розподіл функцій та видатків між рівнями бюджетної системи держави / І.І. Легкоступ // Наукові праці НДФІ. – 2009. –  № 2. – С. 71–83.
 21. Легкоступ І.І. Міжбюджетні відносини та їх розвиток в Україні / І.І. Легкоступ // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 367. Економіка. Чернівці: Рута, 2008. – С. 111–115.
 22. Легкоступ І.І. Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні на засадах теорії бюджетного федералізму / І.І. Легкоступ // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 368–369. Економіка. Чернівці: Рута, 2008. – С. 212–215.
 23. Легкоступ І.І. Доходи місцевих бюджетів у сучасних соціально-економічних умовах / І.І. Легкоступ // Наукові праці НДФІ. – 2007. – № 2. – С. 39–43.
 24. Легкоступ І.І. Теоретичні та практичні аспекти розподілу доходних повноважень та доходів між рівнями бюджетної системи / І.І. Легкоступ // Наукові праці НДФІ. – 2007. – № 4. – С. 57–66.
 25. Легкоступ І.І. Проблеми та шляхи розвитку податкової системи України / І.І. Легкоступ // Соціально-економічний розвиток держави: проблеми науки, освіти і практики: Збірник доповідей та статей ІІ науково-практичної конференції. – Чернівці: ЧКЕПК, 2005. – С. 133–140.
 26. Легкоступ І.І., Брязкало А.Є. Актуальні питання фінансової децентралізації в Україн
 27. Легкоступ І.І., Луцук С.В. The advantages and disadvanteges of bank deposit as a form of savings. – Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 18-19 серпня 2017р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2017. – с. 110-113
 28. Легкоступ І.І., Фінансова децентралізація в сучасних умовах. Фінансова політика як складова економічного розвитку: тези доп. Всеукр. Наук.-практ. конф. (Київ, 12-13 квіт. 2017 р.) / відп. ац.. І.Я. Чугунов. – Київ: Київ. ац.. Торг. – екон. Ун-т, 2017. – с.31-33

 

Наукові публікації за 2018-2019 рр.

 1. Легкоступ І.І. Проблеми банківської системи України в сучасних умовах – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 133-135
 2. Легкоступ І.І. Проблеми міжбюджетних відносин в контексті фінансової децентралізації – Актуальні питання менеджменту та маркетингу:/ Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2018р.)., – м. Запоріжжя: 2018. – с. 64-68. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16320.pdf
 3. Роль фінансових посередників на сучасному ринку фінансових послуг. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 92-94
 4. Фінанси банківська справа та страхування. Грошовий обіг і публічні фінанси: підручник для бакалаврів. / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2019. 296 с. (особисто: розділ 3. Бюджетна система, с. 198-236).