legkostup

Посада: асистент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «фінанси і кредит». Працює на кафедрі фінансів і кредиту з 2007 року.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.08 гроші, фінанси і кредит
Тема роботи – місцеві бюджети в системі бюджетного регулювання.
Науковий керівник – доктор економічних наук, проф. Чугунов І.Я.
Установа, де проведено захист – Київський національний торговельно-економічний університет

Наукові інтереси: Бюджетна система, місцеві фінанси, фінансові системи зарубіжних країн, теорія публічних фінансів.

Курси, що читає: Теорія фінансів, Бюджетна система, Місцеві фінанси, Теорія публічних фінансів.

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: i.legkostup@chnu.edu.ua, legkostup@list.ru


Список публікацій та науково-методичних видань:

Монографії, розділи у колективних працях:

 1. Легкоступ І.І. Теорія і практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред.: П.О. Нікіфорова, Н.Р. Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – підрозділ 1.2: Місцеві бюджети України: сучасні реалії та перспективи розвитку. – С. 28–36 (0,5 друк. арк.).
 2. Легкоступ І.І. Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи: монографія / за ред.: П.О.Нікіфорова. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. – 2015. – 384с. – Розділ 1. Потенціал фінансового забезпечення економічного зростання в Україні. Бюджетна децентралізація як важливий напрямок реформування фінансової системи України. – С. 67-84.
 3. Легкоступ І.І. Проблеми фінансової автономії місцевого самоврядування в Україні. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України: кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 27-40.

Статті у наукових виданнях:

 1. Легкоступ І.І. Проблеми та шляхи розвитку податкової системи України / І.І. Легкоступ // Соціально-економічний розвиток держави: проблеми науки, освіти і практики: Збірник доповідей та статей ІІ науково-практичної конференції. – Чернівці: ЧКЕПК, 2005. – С. 133–140 (0,5 друк. арк.).

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Легкоступ І.І. Доходи місцевих бюджетів у сучасних соціально-економічних умовах / І.І. Легкоступ // Наукові праці НДФІ. – 2007. –
  № 2. – С. 39–43 (0,4 друк. арк.).
 2. Легкоступ І.І. Теоретичні та практичні аспекти розподілу доходних повноважень та доходів між рівнями бюджетної системи / І.І. Легкоступ // Наукові праці НДФІ. – 2007. – № 4. – С. 57–66 (0,6 друк. арк.).
 3. Легкоступ І.І. Міжбюджетні відносини та їх розвиток в Україні / І.І. Легкоступ // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 367. Економіка. Чернівці: Рута, 2008. – С. 111–115 (0,5 друк. арк.).
 4. Легкоступ І.І. Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні на засадах теорії бюджетного федералізму / І.І. Легкоступ // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць.
  Вип. 368–369. Економіка. Чернівці: Рута, 2008. – С. 212–215 (0,5 друк. арк.).
 5. Легкоступ І.І. Розподіл функцій та видатків між рівнями бюджетної системи держави / І.І. Легкоступ // Наукові праці НДФІ. –
  2009. – № 2. – С. 71–83 (0,8 друк. арк.).
 6. Легкоступ І.І. Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах / І.І. Легкоступ // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 2. – С. 22–26 (0,6 друк. арк.).
 7. Легкоступ І.І. Особливості формування місцевих бюджетів України та шляхи зміцнення їх доходної бази / І.І. Легкоступ // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 165–170 (0,7друк. арк.).
 8. Легкоступ І.І. Стан та проблематика міжбюджетних відносин в Україні / І.І. Легкоступ // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 55–58 (0,8 друк. арк.).
 9. Легкоступ І.І. Фіскальна децентралізація та її необхідність в Україні / І.І. Легкоступ // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 557–558. Економіка. Чернівці: Рута, 2011. – С. 45–52 (0,8 друк. арк.).
 10. Легкоступ І.І. Світова валютна система: в пошуку альтернативних шляхів розвитку / І.І. Легкоступ, М.О. Косар // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 69 – 72 (0,6 друк. арк.).
 11. Легкоступ І.І. Місцеві бюджети у системі бюджетного регулювання: теоретичні аспекти / І.І. Легкоступ // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7–8. – С. 131 – 137 (0,8 друк. арк.).
 12. Легкоступ І.І. Бюджетне регулювання як функція бюджетного механізму / І.І. Легкоступ, Є.В. Ткач // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 650–652. Економіка. Чернівці: Рута, 2013. – С. 74 – 79.
 13. Ткач Є.В. Особливості реалізації монетарної політики в макроекономічних умовах України: ретроспективний аспект / Є.В. Ткач, І.І. Легкоступ // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. № 3(22). Сімферополь, 2013. – С. 96 – 99.
 14. Легкоступ І.І. Торговельно-економічне співробітництво України з Європейським Союзом як фактор європейської інтеграції / І.І. Легкоступ, О.А. Заяць // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 694–695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 37 – 41.
 15. Легкоступ І.І. Податкові системи в умовах глобалізації: проблеми взаємодії та перспективи розвитку / І.І. Легкоступ, К.В. Кацуба // Науковий журнал «Бізнес-інформ». – 2014. – № 7, – С. 259 – 264.
 16. Легкоступ І.І. Фінансова автономія місцевого самоврядування та необхідність її розширення в Україні / І.І. Легкоступ, С.В. Зельонка // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 730-731. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 136 – 140.
 17. Легкоступ І.І. Децентралізація та її фінансові аспекти в сучасних соціально-економічних умовах України / І.І. Легкоступ, А. Суляк // Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 21. Випуск 2. 2016. – Одеса: 2016. – С. 151-155.
 18. Легкоступ І.І. Державний борг України в сучасних економічних умовах: проблеми та перспективи управління / І.І. Легкоступ, Х.В. Євчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 773-774. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – С. 137-141.
 19. Легкоступ І.І. Актуальні питання фінансової децентралізації в Україні / І.І. Легкоступ, А.Є. Брязкало // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 786. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – С. 41-46.
 20. Легкоступ І.І. Ринок платіжних карток: стан, проблеми та перспективи розвитку в Україні / І.І. Легкоступ, О.В. Ваганова // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 809. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2019. – С. – 110-114.
 21. Легкоступ І.І. Бюджетна децентралізація в Україні: необхідність, результати та перспективи /  І.І. Легкоступ, А.М.Андрюк // Інфраструктура ринку: Електронний науково-практичний журнал. Вип. 39. – Одеса, 2020. – С. – 339-345.

Тези участі у конференціях

 1. Легкоступ І.І. Проблеми та шляхи розвитку податкової системи у сучасних соціально-економічних умовах в Україні: матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону»], (25–26 березня 2005 р.). – Чернівці: Рута, 2005. – С. 169–175 (0,3 друк. арк.).
 2. Легкоступ І.І. Формування доходів місцевих бюджетів та підвищення їх фінансової автономії (на прикладі місцевих бюджетів Чернівецької області): матеріали наук.-практ. конф. [«Напрями розвитку фінансової системи України в сучасних умовах»], (Київ, 23–24 берез.
  2007 р.). [У 2–х ч.] / Редкол.: І.Я. Чугунов (голова) та ін. – К.: НДФІ,
  2007. – Ч.1. – С. 289–295 (0,4 друк. арк.).
 3. Легкоступ І.І. Проблематика міжбюджетних відносин в Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансові ринки та інститути»], (Харків, 7–8 грудня 2007 р.). [У 2–х томах] Т. 1. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 103–106 (0,2 друк. арк.).
 4. Легкоступ І.І. Принципи розподілу дохідних повноважень та доходів між рівнями бюджетної системи та їх застосування в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Бюджетно-податкова політика: проблеми та перспективи розвитку»], (Ірпінь,
  24–25 січня 2008 р.). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 51–53 (0,1 друк. арк.).
 5. Легкоступ І.І. Реформування системи міжбюджетних відносин в Україні: матеріали наук.–практ. конф. [«Розвиток фінансової системи України в умовах економічної глобалізації»], (Київ, 15–16 квіт. 2008 р.).
  [У 2-х ч.] / Редкол.: І.Я. Чугунов (голова) та ін. – К.: НДФІ, 2008. – Ч.1.–
  С. 194-199 (0,4 друк. арк.).
 6. Легкоступ І.І. Використання принципів бюджетного федералізму при побудові міжбюджетних відносин в Україні: матеріали ХVІІІ міжнародної науково-практичної конференції [«Генезис інституційної системи транзитивних економік»], (7–8 травня 2008 р.). – Чернівці: Рута, 2008. – С. 165–166 (0,1 друк. арк.).
 7. Легкоступ І.І. Проблемні аспекти визначення суті та функцій місцевих бюджетів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік»], (Ірпінь, 12–13 березня 2009 р.). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – Ч.І. – С. 150–153 (0,2 друк. арк.).
 8. Легкоступ І.І. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації: матеріали наук.-практ. конф. [«Пріоритети фінансової політики України на сучасному етапі соціально-економічного розвитку»], (Київ, 23–24 квіт. 2009 р.). [У 2–х ч.] / Редкол.: І.Я. Чугунов (голова) [та ін.] – К.: ДННУ АФУ, 2009. – Ч.1. – С. 223–227 (0,3 друк. арк.).
 9. Легкоступ І.І. Власні доходи місцевих бюджетів України та сучасні тенденції їх формування: матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції [«Інституційна природа ринкових трансформацій»], (Чернівці, 15–16 жовтня 2009 р.). – Чернівці: ДрукАрт, 2009. – С. 129 – 130 (0,1 друк. арк.).
 10. Легкоступ І.І. Роль місцевих податків і зборів у формуванні місцевих бюджетів в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів»], (Ірпінь, 17–21 лютого 2010 р.). [В 2 ч.] – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. – Ч.1. – С. 438–441 (0,2 друк. арк.).
 11. Легкоступ І.І. Міжбюджетні відносини та шляхи підвищення фінансової автономії регіонів України: матеріали наук.-практ. конф. [«Фінансово-бюджетна складова в умовах трансформації економіки»], (Київ, 26–27 квіт. 2010 р.). [У 2–х ч.] / Редкол.: І.Я. Чугунов (голова)
  [та ін.] – К.: ДННУ АФУ, 2010. – Ч.1. – С. 167–171 (0,3 друк. арк.).
 12. Легкоступ І.І. Фіскальна децентралізація в Україні як один із шляхів подолання фінансової кризи: матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера»], (Чернівці, 14–15 жовт. 2011 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 263–265 (0,2 друк. арк.).
 13. Легкоступ І.І. Зміст та завдання бюджетного регулювання: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [«Інноваційна економіка – напрямок сталого розвитку держави»], (Сімферополь, 7–8 вересня 2012 р.) / Наукове об’єднання «Economics». – Сімферополь: НО «Economics», 2012. – С. 144–146 (0,2 друк. арк.).
 14. Легкоступ І.І. Удосконалення механізму фінансового вирівнювання в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України»], (Київ, 17–18 квіт. 2013 р.): тези доп. / відп. ред. І.Я. Чугунов. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – С. 85-87 (0,2 друк. арк.).
 15. Легкоступ І.І. Сучасні тенденції та проблеми розвитку державних фінансів України: матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції ІІ Міжнародного шумпетерівського економічного форуму [«Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки»], (Чернівці, 26–27 вересня 2013 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 47–48 (0,2 друк. арк.).
 16. Легкоступ І.І. Бюджетна децентралізація як загальносвітова тенденція: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Фінансова політика як складова економічного розвитку»], (Київ, 16–17 квіт. 2014 р.): тези доп. / І.Я. Чугунов, М.В. Тарасюк, Т.В. Канєва та ін.; відп. за вип. І.Я. Чугунов. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – С. 87-88 (0,2 друк. арк.).
 17. Легкоступ І.І. Бюджетна децентралізація як актуальний напрям розвитку фінансової системи України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Розвиток фінансової системи України в умовах економічних перетворень»], (Київ, 15–16 квіт. 2015 р.): тези доп. / І.Я. Чугунов, М.В. Тарасюк, Т.В. Канєва та ін.; відп. за вип. І.Я. Чугунов. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – С. 84-86 (0,2 друк. арк.).
 18. Легкоступ І.І. Фінансова складова у сучасній системі соціально-економічного розвитку України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України»], (Київ, 13–14 квіт. 2016 р.): тези доп. / І.Я. Чугунов, М.В. Тарасюк, Т.В. Канєва та ін.; відп. за вип. І.Я. Чугунов. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – С. 84-85 (0,2 друк. арк.).
 19. Легкоступ І.І. Актуальні питання фінансової децентралізації в сучасних умовах України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Фінансова політика як складова економічного розвитку»], (Київ, 12–13 квіт. 2017 р.): тези доп. / І.Я. Чугунов, М.В. Тарасюк, Т.В. Канєва та ін.; відп. за вип. І.Я. Чугунов. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – С. 86-88 (0,2 друк. арк.).
 20. Легкоступ І.І., Каминіна О.В. Проблеми банківської системи України в сучасних умовах: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансові інструменти сталого розвитку економіки»], (Чернівці, 20 березня 2018 р.): тези доп. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2018. – С. 133-135.
 21. Хабінець О.М., Легкоступ І.І. Проблеми міжбюджетних відносин в контексті фінансової децентралізації: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання менеджменту та маркетингу»], (м. Запоріжжя, 27–28 квітня 2018 р.): тези доп. – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. – С. 64-67.
 22. Легкоступ І.І. Бюджетна децентралізація в Україні: проблеми та перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України»], (Київ, 10–11 квіт. 2019 р.): тези доп. / І.Я. Чугунов, М.В. Тарасюк, Т.В. Канєва та ін.; відп. За вип. І.Я. Чугунов. – К.: Київ. Нац. Торг.-екон. Ун-т, 2019. – С. 56-58.
 23. Легкоступ І.І., Ваганова О.В. Роль фінансових посередників на сучасному ринку фінансових послуг: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансові інструменти сталого розвитку економіки»], (Чернівці, 17 квітня 2019 р.): тези доп. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2019. – С. 92-94.
 24. Легкоступ І.І., Андрюк А.М. Ефективність використання бюджетних коштів: зміст та напрями удосконалення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«»], (Полтава, 11 травня 2019 р.): тези доп. – Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019. – С. 33-35.
 25. Легкоступ І.І., Шупер А.С. Основні причини та наслідки дефіциту державного бюджету України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Світові тенденції, проблеми та перспективи розвитку фінансової системи»], (Дніпро, 21 березня 2020 року): тези доп. – Дніпро: НО «Перспектива», 2020. – С. 15-18.

Методичні рекомендації

 1. Легкоступ І.І. Методичні рекомендації щодо підготовки до здачі комплексного державного іспиту з профілюючих дисциплін (навчальна дисципліна «Фінанси підприємств ІІ») з спеціальності 5.050104 «Фінанси» на освітньо-кваліфікаційному рівні «Молодший спеціаліст» / І.І. Легкоступ. – Чернівці: Буковинська державна фінансова академія, 2007. – 68 с.
 2. Легкоступ І.І. Місцеві фінанси: методичні рекомендації для підготовки до семінарських та практичних занять / І.І. Легкоступ, І.Я. Ткачук, С.М. Давидова. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 84 с.
 3. Легкоступ І.І. Фінансові системи зарубіжних країн: методичні рекомендації / І.І. Легкоступ. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 48 с.