harabara

Харабара Віолетта Миколаївна

Старший куратор кафедри

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету  ім.Ю.Федьковича за спеціальність «фінанси і кредит ». З 2003 року працює на кафедрі фінансів і кредиту.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси і крадит
Тема роботи – Кредитний механізм забезпечення споживчих потреб населення
Науковий  керівник – доктор економічних наук , проф. Малік М.Й.

Наукові інтереси: Банківська діяльність

Курси, що читає: Гроші та кредит, Фінансові ринки, Банківський менеджмент, Фінансовий менеджмент у банку

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: v.kharabara@chnu.edu.ua

Основні опубліковані праці:

 1. Харабара В.М. Кредитування споживчих потреб населення та розвиток інфраструктури ринку фінансових послуг. / Харабара В.М., Грешко Р.І. // Економіка та держава. К., 2019. № 4. С. 52–57. DOI:10.32702/2306-6806.2019.4.52 http://www.economy.in.ua/pdf/4_2019/11.pdf
 2. Харабара В.М. Формування системи моніторингу фінансової неспроможності підприємств. Інвестиції: практика та досвід / Грешко Р.І. Харабара В.М.,  // К., 2019. № 9. С. 29–33. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.29  http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2019/7.pdf
 3. Харабара В. М. Фінансовий ринок. Розділ у підручнику: Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Том.2. Чернівці, 2019. с. 117-173. https://drive.google.com/open?id=1Smunyr_IcT-6c-ACS38P2NdQj1biLQia
 4. Харабара В. М. Сучасний стан ринку банківських послуг в України та напрямки його розвитку. Материалы XV международна  научна практична конференция « Образаванието и науката на XXI век-2019». 15-22 октомври 2019- м. София: « Бял. Град-БГ ОДД»,  2019.  с.10-12.
 5. Харабара В. М. Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки / Харабара В.М., Грешко Р.І. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 108-111.
 1. Харабара В.М. Фінансовий менеджмент: методичні вказівки / уклад.: Грешко Р.І., Харабара В.М. – Чернівці: Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2019. 43с. https://drive.google.com/open?id=1trKjDySIETvGvX2LDGDJ0g04_lVpiZmo
 2. Харабара В.М. Практика зі вступу до спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Методичні вказівки / уклад.: Третякова О.В., Харабара В.М. – Чернівці, Кондратьєв А.В., 2019. 32с.
 3. Kharabara V. Challenges and prospects of Ukraine’s financial market development. / O. Tretiakova, V. Kharabara // WORLD SCIENCE vol.6 (2018) № 4(32). Poland. 2018. p.19-23. Index Copernicus, ISSN: 2413-1032. http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/4_32.zip
 1. Харабара В. М. Кредитування споживчих потреб населення на фінансових ринку України. Розділ монографії: Сучасні тенденції інституційних трансформацій фінансової системи України: монографія/ за ред. П.О.Нікіфорова:2018. с.291-310.  https://drive.google.com/open?id=1e44OswIY3xKIRa2CHT2yMvhH453Uvkgt
 2. Харабара В. М. Кредитне забезпечення споживчих потреб населення. – Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність:погляд із минулого в майбутнє / Харабара В.М., Грешко Р.І. // Матеріали IV Міжнародної Шумпетирівської конференції (03-04 жовтня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 147-150. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://econom.chnu.edu.ua/advert/vidbudetsya-iv-mizhnarodna-shumpeterivska-konferentsiya-naukova-spadshhyna-jozefa-aloyiza-shumpetera-i-suchasnist-poglyad-iz-mynulogo-v-majbutnye
 3. Харабара В. М. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку України. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки. / Харабара В.М., Грешко Р.І. // I Міжнародна науково – практична конференція 20 березня 2018р.Чернівці: ЧНУ, 2018.с. 63- 67.
 4. Харабара В. М. Analysis of mortgage lending in banks in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Volume 3 Number 3. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”. Р. 59-64. DOI:10.30525/2256-0742/2017-3-3-59-63 http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/198. Web of science.
 5. Kharabara V. The stages of establishment and development of financial management / R. Greshko, V. Kharabara // The USV Annals of Economics and Public Administration. – 2017. – vol. 17. –  Special Issue, No 1(25). – p. 112–117. ISSN 2285-3332. http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewArticle/994
 6. Харабара В. М. Банки основні фінансові посередники фінансового ринку. Europejska nauka XXI powieka-2017: Materialy ХIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konference, Tom 3. Przemysl. 07-15 maja 2017.рр. 7-10.
 7. Харабара В. М. Складові фінансового механізму підприємств в умовах сталого розвитку регіонів. Сталий розвиток місцевих громад : роль економічної освіти та науки. / Грешко Р.І., Харабара В.М. // Матеріали науково- практичної конференції 9-10 листопада 2017р. Чернівці: ЧНУ, 2017.с. 114-118.
 8. Харабара В. М. Валютна система України: Основні проблеми та напрями стабілізації. Europejska nauka XXI powieka-2017: Materialy ХIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konference, Tom 3. Przemysl. 07-15 maja 2017.рр.7-10.
 9. Харабара В.М. Фінансові ринки. Навчально-методичний комплекс. – Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2017. 27с.
 10. Харабара В. М. Сучасний стан та перспективи розвитку валютного ринку України. Економіка та держава. №3. Київ, 2016. 109 с. – 28-30. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3472&i=5
 11. Харабара В. М. Проблеми розвитку споживчого кредитування України. Інвестиції: практика та досвід. Випуск 5.  Київ, 2016. с. 41-45. http://www.investplan.com.ua/index.php?op=1&z=4904&i=6
 12. Kharabara V. Development Of Small Business In The Context Of Cross Border Cooperation. / O. Tretiakova, V. Kharabara, R. Greshko // The USV Annals of economics and Public Administration. 2016., (16), special issue, p. 42-46. ISSN 2285-3332. http://www.annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/918/816
 13. Харабара В. М. Валютний ринок України: аналіз поточних тенденцій та особливостей розвитку. Пріоритети інституційного розвитку національних економік в умовах євроінтеграції. – Матеріали V-ої міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих  учених-економістів (IC YESS 2016)  14-16 квітня 2016 року. Чернівці: ЧНУ. 2016. с.103-105
 14. Харабара В. М. Створення компенсаційних фондів як фактор стимулювання інвестиційної діяльності в країні. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи.  / Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І. // Матеріали ХХIII міжн.-практ. конференції 20-22 травня 2016 р. Чернівці: ЧНУ, 2016. с.60-61.
 15. Харабара В. М. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні. Розділ монографії: Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи: монографія/ за ред. проф. П.О. Нікіфорова. Чернівці, Чернівецький нац.ун-т.,2015. с.310-329. https://drive.google.com/open?id=14qh3qOJ1Cp_C1oh05_xUwDL7qaemdPA5
 16. Харабара В. М. Генезис споживчого кредиту в Україні. Kluczoweaspektynaukowejdzialalnosci: Materialy ХІ miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, Volume 1. Ekonomicznenauki . Przemysl/ 7-15 stycznia 2015 roku. pp.18-21.
 17. Харабара В. М. Теоретичні підходи до удосконалення української податкової системи. Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейських інтеграції та глобалізацій них викликів. / Харабара В.М.,  Василишин Т.В. //  Матеріали ІV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS). Чернівці: ЧНУ, 2015.  с. 65-67.
 18. Харабара В. М. Ризики іпотечного кредитування. Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейських інтеграції та глобалізацій них викликів. / Харабара В.М.,  Дронь О.М. //: матеріали ІV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS).  Чернівці: ЧНУ, 2015. с. 71-72.
 19. Харабара В. М. Шляхи поліпшення процесу формування прибутку на підприємстві. Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейських інтеграції та глобалізацій них викликів: матеріали ІV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS). Чернівці: ЧНУ, 2015.  с. 130-131. Дузяк О.М.
 20. Харабара В. М. Проблеми формування фондового ринку в Україні. Ефективна економіка – 2014.- №12, грудень. – с. 25-30. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3636
 21. Харабара В. М. Сучасний стан та тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні. Economickevedy: Materialy Х mezinaroni vedecko-prakticka konference, Dil 1. Praha/ 22.12. 2014 . pp. 7-12.
 22. Харабара В. М. Метод управління проблемною заборгованістю фінансово-кредитних установ за умов фінансової кризи. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Економіка. Вип. 560-652. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2013.с. 107-113.
 23. Харабара В. М. Розвиток споживчого кредитування України. Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем.: матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013). Ч.1.  Чернівці: ЧНУ, 2013. с. 227-228.
 24. Харабара В. М. Формування вартості кредитів на споживчі потреби населення. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Економіка. Вип. 623-626.  Чернівці, 2012. с.288-293.
 25. Харабара В. М. Інноваційні методи кредитування споживчих потреб населення. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 262. Том VIII. Дніпропетровськ: ДНУ. 2010. С. 2136 – 2140.
 26. Харабара В. М. Способи отримання кредитних коштів на споживчі потреби населення. Материали за VI международна научна практична конференция. “Научният потенциал на света – 2010”.София “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2010. С. 9 -12.
 27. Харабара В. М. Система скоригованого кредитування в кредитному механізмі забезпечення споживчих потреб населення . Materialy VI mezinarodni vedesko-prakticka conference “VEDECKY POKROK NA ROZMAZI TISICILETI – 2010”.Praha, 2010. С. 18 – 20.
 28. Харабара В. М. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника в механізмі споживчого кредитування. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 116. Київ, 2009.  С. 27 – 30.
 29. Харабара В. М. Сутність споживчого кредиту та його місце в системі кредитних відносин. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка. Вип. 456. – Чернівці, 2009. С.112-114.
 30. Харабара В. М. Впровадження у кредитних спілках нових видів кредитних продуктів. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць: Економіка. Вип. 281. – Чернівці: Рута, 2006. С. 62-66.
 31. Харабара В. М. Об’єктивна необхідність відновлення  житлового споживчого кредиту. Науковий вісник Чернівецького торгово-економічного інституту КНТЕУ: Економічні науки. Вип. 7. Чернівці: АНТ Лтд., 2006. С.396-402.
 32. Харабара В. М. Захист заощаджень населення в банківській системі як напрям підвищення стабільності кредитних установ України. / Малік М.Й., Харабара В.М. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 86-87.Київ, 2006. С. 113 – 116.
 33. Харабара В. М. Основні напрямки розвитку споживчого кредитування в Україні. Вісник Чернівецького торгово-економічного інституту: Економічна тематика. №4. Чернівці, 2005. С.425-429.
 34. Харабара В. М. Особливості іпотечного кредитування в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону».   Чернівці: Рута, 2005. С. 553 – 555.
 35. Харабара В. М. Реорганізація банківського нагляду в Україні на державному та регіональному рівнях / Харабара В.М., Швець Н.Р. // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 205. Економіка. Чернівці: Рута, 2004. С. 46 – 51.