harabara

Харабара Віолетта Миколаївна

Старший куратор кафедри

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету  ім.Ю.Федьковича за спеціальність «фінанси і кредит ». З 2003 року працює на кафедрі фінансів і кредиту.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси і крадит
Тема роботи – Кредитний механізм забезпечення споживчих потреб населення
Науковий  керівник – доктор економічних наук , проф. Малік М.Й.

Наукові інтереси: Банківська діяльність

Курси, що читає: Гроші та кредит, Фінансові ринки, Банківський менеджмент, Фінансовий менеджмент у банку

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: v.kharabara@chnu.edu.ua


Список публікацій та науково-методичних видань:

2021 рік

 1. Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. The monetary system of Ukraine: globalizing factors of influence. Modern Scientific Researches. Issue No15, Part 2 Minsk, Belarus, 2021. Pp.6-10. DOI: 10.30889/2523-4692.2021-15-02-002 https://www.modscires.pro/index.php/msr/issue/view/meit15-02/msr15-02
 2. Харабара В.М., Грешко Р.І., Третякова О.В. Особливості сучасного банківського маркетингу. Інвестиції: практика та досвід. 2021. Випуск 4. Київ. С.43-46. DOI:10.32702/23066814.2021.4.43 http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2021/9.pdf
 3. Харабара В.М., Грешко Р.І., Третякова О.В. Поведінкові фінанси: сутність та основні теоретичні блоки. Ефективна економіка. 2021. Випуск 4. Київ. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.105 http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2021/107.pdf
 4. Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. Theoretical and methodological principles of cash flows of enterprises.  International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”.  2021.  №4. DOI: 10.25313/2520-2294-2021-4-7105 https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16191606117650.pdf
 5. Харабара В., Третякова О., Грешко Р. Сучасні цифрові технології в банківській сфері України. Socio-economic and management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., – etc.  Іnternational Science Group.  Boston : Primedia eLaunch, 2021. Pp. 376-382. ISBN – 978-1-63684-341-4
 6. Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. Essential-Theoretical basis of foreign exchange rate state policies. Innovative economics and management in the modern world. Monographic series «European Science» Book 4. Part 11., 2021. Pp. 164-170. ISSN 2709-2313 https://www.sworld.com.ua/monoge3/mge3-11.pdf
 7. Харабара В.М. Банківський менеджмент. Фінанси, банківська справа та страхування. Управління фінансами: мікро- і макрорівень: підручник для магістрів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 2021. С.109-174.
 8. 8. Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. Current problems of banking   investment development in Ukraine. He II International Science Conference on Science and practical Technologies, January 26 –29, 2021, Luxembourg, Luxembourg. 557 p.
 9. Харабара В.М., Третякова О.В.   Платіжні системи України: роль та категорії важливості. III Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки», 14 квітня 2021. Чернівці. С.203-205.
 10. Харабара В.М., Третякова О.В., Грешко Р.І.  Фактори впливу на фінансову безпеку малого бізнесу. Інноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт: техніка та технології, інформатика, транспорт, економіка, туризм, освіта, психологія, філософія. Книга 4, частина 2.: серія монографій / [авт.кол. : І.С.Катеринчук, В.О.Коднянко, І.Я.Львович, Я.О.Львович, Л.В.Начева та ін.]. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2021 – 172 с. : ил., табл. – (Серія «Інноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт»; №4). ISBN978-617-7880-21-8 DOI: 10.30888/2707-1685.2021-04-02-008

2020 рік

 1. Харабара В.М., Третякова О.В., Грешко  Р.І. Фондовий ринок України: особливості функціонування в сучасних умовах/ Економіка та держав. № 5. Київ. 2020. С. 103-107. DOI:10.32702/2306-6806.2020.5.103 http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4618&i=17
 2. Violetta Kharabara, Roman Greshko, Olena Tretyakova .The oretical fundament tals of financial resources management of entrepreneurial structures.  ScientificWorldJournal. №4/3. Svihtov. 2020. P. 22-30. DOI:10.30888/2410-6615.2020-04-03-020 https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj04-03-020
 3. Violetta Kharabara., Roman Greshko. Theoretical foundations of the credit mechanism of meeting consumer needs of the population. Three Seas Economic Journal. Vol.2,no.1.Riga. 2020. P.66-77. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5150/2020-1-11
 4. Харабара В.М., Третякова О.В., Грешко Р.І. Фінансові аспекти ринку освітніх послуг в сучасних умовах. Ефективна економіка. № 6. Київ. 2020. С. 45-55. DOI:10.32702/2307-2105-2020.6.58 http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2020/60.pdf
 5. Violetta Kharabara., Roman Greshko, Olena Tretyakova. State and prospects of consumer market development in Ukraine in the context of foreign experience. Modern engineering and innovative technologies. Is.12 P.6. Karlsruhe, Germany.2020. Р.57-62. DOI: 10.30890/2567-5273.2020-12-06-076 http://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit12-06-076
 6. Харабара В.М., Третякова О.В., Грешко Р.І.  Венчурне фінансування як ефективний інструмент інноваційного розвитку країни. Інвестиції: практика та досвід. Випуск 17-18.  Київ. 2020.  С.  18-23. DOI: 10.32702/2306 6814.2020.17-18.18 http://www.investplan.com.ua/pdf/17-18_2020/5.pdf
 7. Харабара В.М. Інноваційні механізми ритейлу у банківському секторі України. Фіскальна і монетарна політика економічного розвитку України: монографія/ за заг. ред. Нікіфорова П.О., Ткачук І.Я. Чернівці: Технодрук, 2020. 260 с. ISBN 978-966-423-574-4
 8. Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. The stock market: the entity and the definition. Economic strategies for the development of society. Collective monograph. Boston, 2020. Pp.166-172. ISBN – 978-1-64945-865-0
 9. Харабара В.М. Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях: навчальний посібник / уклад.: О.М. Гладчук., І.Я. Ткачук., В.М. Харабара. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2020. 208 с. ISBN 978-966-423-573-7 
 10. Харабара В.М., Третякова О.В. Управління банківською ліквідністю в умовах запровадження нормативу LCR. Матеріали науково-практичної конференції «Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків» (Transformation of  system of international, national and local markets), Чернівці(Україна) -Сучава(Румунія). 29-30 квітня, 1 травня 2020 року. м. Чернівці: ЧНУ, 2020. С. 178-181.
 11. Kharabara Violetta, Greshko Roman, Tretyakova Olena. Features of small business lending in foreign countries. The X th International scientific and practical conference «Trends in the development of modern scientific thought» November 23-26, 2020 Vancouver, Canada.Pp.74-77. ISBN – 978-1-63649-921-5 DOI – 10.46299/ISG.2020.II.X
 12. Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. Features of monetary policy of Ukraine in modern conditions. The XI th International scientific and practical conference «Academic research in multidisciplinary innovation» November 30 – December 03, 2020. Amsterdam, Netherlands . – Pp.51-55. ISBN – 978-1-63649-925-3 DOI – 10.46299/ISG.2020.II.XI
 13. Kharabara V., Tretуakova O., Greshko R. Ринок  страхових послуг в Україні // The XII th International scientific and practical conference «Advancing in research and education». –  December 07 – 10, 2020 La Rochelle, France. С.135-141. ISBN – 978-1-63684-357-5 DOI – 10.46299/ISG.2020.II.XII.
 14. Kharabara V., Tretуakova O., Greshko R. Ринок  страхових послуг в Україні // The XII th International scientific and practical conference «Advancing in research and education». –  December 07 – 10, 2020 La Rochelle, France. С.135-141. ISBN – 978-1-63684-357-5 DOI – 10.46299/ISG.2020.II.XII.
 15. Kharabara V., Tretуakova O., Greshko R. Фінансові компанії на ринку небанківських фінансових послуг України.The XIII International scientific-practical conference “Social function of science, teaching and learning”, December 14 – 17, 2020, Bordeaux, France. – с.126-132.  ISBN – 978-1-63684-358-2 DOI – 10.46299/ISG.2020.II.XIII
 16. Kharabara V., Tretуakova O., Greshko R Банківський сектор України: сучасні тенденції. The XIV International scientific-practical conference “Multidisciplinary research”, December 21 – 24 –, 2020, Bilbao, Spain. – 96-101. ISBN – 978-1-63684-350-6 DOI – 10.46299/ISG.2020.II.XIV

2019 рік

 1. Харабара В.М. Кредитування споживчих потреб населення та розвиток інфраструктури ринку фінансових послуг. / Харабара В.М., Грешко Р.І. // Економіка та держава. К., 2019. № 4. С. 52–57. DOI:10.32702/2306-6806.2019.4.52 http://www.economy.in.ua/pdf/4_2019/11.pdf
 2. Харабара В.М. Формування системи моніторингу фінансової неспроможності підприємств. Інвестиції: практика та досвід / Грешко Р.І. Харабара В.М.,  // К., 2019. № 9. С. 29–33. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.29  http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2019/7.pdf
 3. Харабара В. М. Фінансовий ринок. Розділ у підручнику: Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Том.2. Чернівці, 2019. с. 117-173. https://drive.google.com/open?id=1Smunyr_IcT-6c-ACS38P2NdQj1biLQia
 4. Харабара В. М. Сучасний стан ринку банківських послуг в України та напрямки його розвитку. Материалы XV международна  научна практична конференция « Образаванието и науката на XXI век-2019». 15-22 октомври 2019- м. София: « Бял. Град-БГ ОДД»,  2019.  с.10-12.
 5. Харабара В. М. Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки / Харабара В.М., Грешко Р.І. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 108-111.
 6. Харабара В.М. Фінансовий менеджмент: методичні вказівки / уклад.: Грешко Р.І., Харабара В.М. – Чернівці: Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2019. 43с. https://drive.google.com/open?id=1trKjDySIETvGvX2LDGDJ0g04_lVpiZmo
 7. Харабара В.М. Практика зі вступу до спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Методичні вказівки / уклад.: Третякова О.В., Харабара В.М. – Чернівці, Кондратьєв А.В., 2019. 32с.
 8. Харабара В.М. Роль та необхідність дослідження психологічних особливостей прийняття рішення у малому бізнесі / Третякова О.В., Харабара В.М.// Матеріали Міжнародного наукового форуму « New Economics – 2019». 14-15 листопада 2019. Том 1. м. Київ, 2019. С. 129-133.

2018 рік

 1. Kharabara V. Challenges and prospects of Ukraine’s financial market development. / O. Tretiakova, V. Kharabara // WORLD SCIENCE vol.6 (2018) № 4(32). Poland. 2018. p.19-23. Index Copernicus, ISSN: 2413-1032. http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/4_32.zip
 2. Харабара В. М. Кредитування споживчих потреб населення на фінансових ринку України. Розділ монографії: Сучасні тенденції інституційних трансформацій фінансової системи України: монографія/ за ред. П.О.Нікіфорова:2018. с.291-310.  https://drive.google.com/open?id=1e44OswIY3xKIRa2CHT2yMvhH453Uvkgt
 3. Харабара В. М. Кредитне забезпечення споживчих потреб населення. – Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність:погляд із минулого в майбутнє / Харабара В.М., Грешко Р.І. // Матеріали IV Міжнародної Шумпетирівської конференції (03-04 жовтня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 147-150. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://econom.chnu.edu.ua/advert/vidbudetsya-iv-mizhnarodna-shumpeterivska-konferentsiya-naukova-spadshhyna-jozefa-aloyiza-shumpetera-i-suchasnist-poglyad-iz-mynulogo-v-majbutnye
 4. Харабара В. М. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку України. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки. / Харабара В.М., Грешко Р.І. // I Міжнародна науково – практична конференція 20 березня 2018р.Чернівці: ЧНУ, 2018.с. 63- 67.

2017 рік

 1. Харабара В. М. Analysis of mortgage lending in banks in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Volume 3 Number 3. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”. Р. 59-64. DOI:10.30525/2256-0742/2017-3-3-59-63 http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/198. Web of science.
 2. Kharabara V. The stages of establishment and development of financial management / R. Greshko, V. Kharabara // The USV Annals of Economics and Public Administration. – 2017. – vol. 17. –  Special Issue, No 1(25). – p. 112–117. ISSN 2285-3332. http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewArticle/994
 3. Харабара В. М. Банки основні фінансові посередники фінансового ринку. Europejska nauka XXI powieka-2017: Materialy ХIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konference, Tom 3. Przemysl. 07-15 maja 2017.рр. 7-10.
 4. Харабара В. М. Складові фінансового механізму підприємств в умовах сталого розвитку регіонів. Сталий розвиток місцевих громад : роль економічної освіти та науки. / Грешко Р.І., Харабара В.М. // Матеріали науково- практичної конференції 9-10 листопада 2017р. Чернівці: ЧНУ, 2017.с. 114-118.
 5. Харабара В. М. Валютна система України: Основні проблеми та напрями стабілізації. Europejska nauka XXI powieka-2017: Materialy ХIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konference, Tom 3. Przemysl. 07-15 maja 2017.рр.7-10.
 6. Харабара В.М. Фінансові ринки. Навчально-методичний комплекс. – Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2017. 27с.

2016 рік

 1. Харабара В. М. Сучасний стан та перспективи розвитку валютного ринку України. Економіка та держава. №3. Київ, 2016. 109 с. – 28-30. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3472&i=5
 2. Харабара В. М. Проблеми розвитку споживчого кредитування України. Інвестиції: практика та досвід. Випуск 5.  Київ, 2016. с. 41-45. http://www.investplan.com.ua/index.php?op=1&z=4904&i=6
 3. Kharabara V. Development Of Small Business In The Context Of Cross Border Cooperation. / O. Tretiakova, V. Kharabara, R. Greshko // The USV Annals of economics and Public Administration. 2016., (16), special issue, p. 42-46. ISSN 2285-3332. http://www.annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/918/816
 4. Харабара В. М. Валютний ринок України: аналіз поточних тенденцій та особливостей розвитку. Пріоритети інституційного розвитку національних економік в умовах євроінтеграції. – Матеріали V-ої міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих  учених-економістів (IC YESS 2016)  14-16 квітня 2016 року. Чернівці: ЧНУ. 2016. с.103-105
 5. Харабара В. М. Створення компенсаційних фондів як фактор стимулювання інвестиційної діяльності в країні. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи.  / Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І. // Матеріали ХХIII міжн.-практ. конференції 20-22 травня 2016 р. Чернівці: ЧНУ, 2016. с.60-61.

2015 рік

 1. Харабара В. М. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні. Розділ монографії: Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи: монографія/ за ред. проф. П.О. Нікіфорова. Чернівці, Чернівецький нац.ун-т.,2015. с.310-329. https://drive.google.com/open?id=14qh3qOJ1Cp_C1oh05_xUwDL7qaemdPA5
 2. Харабара В. М. Генезис споживчого кредиту в Україні. Kluczoweaspektynaukowejdzialalnosci: Materialy ХІ miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, Volume 1. Ekonomicznenauki . Przemysl/ 7-15 stycznia 2015 roku. pp.18-21.
 3. Харабара В. М. Теоретичні підходи до удосконалення української податкової системи. Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейських інтеграції та глобалізацій них викликів. / Харабара В.М.,  Василишин Т.В. //  Матеріали ІV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS). Чернівці: ЧНУ, 2015.  с. 65-67.
 4. Харабара В. М. Ризики іпотечного кредитування. Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейських інтеграції та глобалізацій них викликів. / Харабара В.М.,  Дронь О.М. //: матеріали ІV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS).  Чернівці: ЧНУ, 2015. с. 71-72.
 5. Харабара В. М. Шляхи поліпшення процесу формування прибутку на підприємстві. Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейських інтеграції та глобалізацій них викликів: матеріали ІV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS). Чернівці: ЧНУ, 2015.  с. 130-131. Дузяк О.М.

2014 рік

 1. Харабара В. М. Проблеми формування фондового ринку в Україні. Ефективна економіка – 2014.- №12, грудень. – с. 25-30. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3636
 2. Харабара В. М. Сучасний стан та тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні. Economickevedy: Materialy Х mezinaroni vedecko-prakticka konference, Dil 1. Praha/ 22.12. 2014 . pp. 7-12.

2013 рік

 1. Харабара В. М. Метод управління проблемною заборгованістю фінансово-кредитних установ за умов фінансової кризи. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Економіка. Вип. 560-652. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2013.с. 107-113.
 2. Харабара В. М. Розвиток споживчого кредитування України. Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем.: матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013). Ч.1.  Чернівці: ЧНУ, 2013. с. 227-228.

2004-2012 рік

 1. Харабара В. М. Формування вартості кредитів на споживчі потреби населення. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Економіка. Вип. 623-626.  Чернівці, 2012. с.288-293.
 2. Харабара В. М. Інноваційні методи кредитування споживчих потреб населення. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 262. Том VIII. Дніпропетровськ: ДНУ. 2010. С. 2136 – 2140.
 3. Харабара В. М. Способи отримання кредитних коштів на споживчі потреби населення. Материали за VI международна научна практична конференция. “Научният потенциал на света – 2010”.София “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2010. С. 9 -12.
 4. Харабара В. М. Система скоригованого кредитування в кредитному механізмі забезпечення споживчих потреб населення . Materialy VI mezinarodni vedesko-prakticka conference “VEDECKY POKROK NA ROZMAZI TISICILETI – 2010”.Praha, 2010. С. 18 – 20.
 5. Харабара В. М. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника в механізмі споживчого кредитування. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 116. Київ, 2009.  С. 27 – 30.
 6. Харабара В. М. Сутність споживчого кредиту та його місце в системі кредитних відносин. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка. Вип. 456. – Чернівці, 2009. С.112-114.
 7. Харабара В. М. Впровадження у кредитних спілках нових видів кредитних продуктів. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць: Економіка. Вип. 281. – Чернівці: Рута, 2006. С. 62-66.
 8. Харабара В. М. Об’єктивна необхідність відновлення  житлового споживчого кредиту. Науковий вісник Чернівецького торгово-економічного інституту КНТЕУ: Економічні науки. Вип. 7. Чернівці: АНТ Лтд., 2006. С.396-402.
 9. Харабара В. М. Захист заощаджень населення в банківській системі як напрям підвищення стабільності кредитних установ України. / Малік М.Й., Харабара В.М. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 86-87.Київ, 2006. С. 113 – 116.
 10. Харабара В. М. Основні напрямки розвитку споживчого кредитування в Україні. Вісник Чернівецького торгово-економічного інституту: Економічна тематика. №4. Чернівці, 2005. С.425-429.
 11. Харабара В. М. Особливості іпотечного кредитування в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону».   Чернівці: Рута, 2005. С. 553 – 555.
 12. Харабара В. М. Реорганізація банківського нагляду в Україні на державному та регіональному рівнях / Харабара В.М., Швець Н.Р. // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 205. Економіка. Чернівці: Рута, 2004. С. 46 – 51.

Міжнародна діяльність

Керівник практики у Норвезько-українському проекті «Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні» в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, 2015-2019 рр. Наказ ЧНУ № 356-к від 19.05.2015 Наказ ЧНУ № 738-к від 24.09.2015 Наказ ЧНУ № 135-к від 15.02.2016 Наказ ЧНУ № 904-к від 19.09.2016 Наказ ЧНУ № 224-к від 20.04.2017 Наказ ЧНУ № 1067-к від 12.09.2017 Наказ ЧНУ № 234-к від 19.02.2018 Наказ ЧНУ № 1026-к від 10.09.2018 Наказ ЧНУ № 1164-к від 20.09.2019 Наказ ЧНУ № 237 від 16.09.2020.


Інше

 1. Відвідала семінар НБУ для викладачів ВНЗ та експертів: «Економічний експрес», 2-3 жовтня 2019р., Чернівці.
 2. Відвідала онлайн-лекторії від спікерів Щорічної дослідницької конференції центробанків України та Польщі в рамках «Ukraine Economy Week 2020», 25-27 травня 2020 року.
 3. Відвідала семінар НБУ для викладачів ВНЗ: «Практичні аспекти оцінки банківських ризиків», 18-19 червня 2020р.,Київ.
 4. ТОВ “Техно-Буд Сервіс” наукове консультування щодо залучення кредитних ресурсів на підприємство у 2017-2019 рр. ( Довідка № 278 від 15.11.2019)