Грешко Роман Ігорович

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту, заст. декана економічного факультету з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Нагороди:грамоти за вагомі наукові дослідження у 2009, 2011 та 2013 роках

Деталізована інформація: в 2002 році закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю „фінанси і кредит”. Починаючи із 2002 року працює на кафедрі фінансів і кредиту.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08. 00. 08 – гроші, фінанси та кредит
Тема роботи – Фінансова санація промислових підприємств.
Науковий керівник – доктор економічних наук, проф. Зятковський Ігор Володимирович
Установа, де проведено захист – Тернопільський національний економічний університет

Наукові інтереси:Корпоративні фінанси, Ринки фінансових послуг

Курси, що читає:Фінанси підприємств, Фінансовий менеджмент, Фінанси та фінанси підприємств, Управління фінансовою санацією.

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: r.greshko@chnu.edu.ua


Список публікацій та науково-методичних видань:

2021 рік

 1. Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. The monetary system of Ukraine: globalizing factors of influence. Modern Scientific Researches. Issue No15, Part 2 Minsk, Belarus, 2021. Pp.6-10. DOI: 10.30889/2523-4692.2021-15-02-002 https://www.modscires.pro/index.php/msr/issue/view/meit15-02/msr15-02
 2. 2. Грешко Р.І., Харабара В.М., Третякова О.В. Особливості сучасного банківського маркетингу. Інвестиції: практика та досвід. 2021. Випуск 4. Київ. С.43-46. DOI:10.32702/23066814.2021.4.43 http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2021/9.pdf
 3. Грешко Р.І., Харабара В.М., Третякова О.В. Поведінкові фінанси: сутність та основні теоретичні блоки. Ефективна економіка. 2021. Випуск 4. Київ. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.105 http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2021/107.pdf
 4. Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. Theoretical and methodological principles of cash flows of enterprises.  International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”.  2021.  №4. DOI: 10.25313/2520-2294-2021-4-7105 https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16191606117650.pdf
 5. Грешко Р., Третякова О., Харабара В. Сучасні цифрові технології в банківській сфері України. Socio-economic and management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., – etc.  Іnternational Science Group.  Boston : Primedia eLaunch, 2021. Pp. 376-382. ISBN – 978-1-63684-341-4
 6. Greshko R., Kharabara V.,  Tretyakova O. Essential-Theoretical basis of foreign exchange rate state policies. Innovative economics and management in the modern world. Monographic series «European Science» Book 4. Part 11., 2021. Pp. 164-170. ISSN 2709-2313 https://www.sworld.com.ua/monoge3/mge3-11.pdf
 7. Грешко Р.І. Фінансовий менеджмент. Фінанси, банківська справа та страхування. Управління фінансами: мікро- і макрорівень: підручник для магістрів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 2021. С.102-108.
 8. Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. Current problems of banking   investment development in Ukraine. He II International Science Conference on Science and practical Technologies, January 26 –29, 2021, Luxembourg, Luxembourg. 557 p.
 9. Грешко Р.І.,  Третякова О.В., Харабара В.М. Фактори впливу на фінансову безпеку малого бізнесу. Інноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт: техніка та технології, інформатика, транспорт, економіка, туризм, освіта, психологія, філософія. Книга 4, частина 2.: серія монографій / [авт.кол. : І.С.Катеринчук, В.О.Коднянко, І.Я.Львович, Я.О.Львович, Л.В.Начева та ін.]. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2021 – 172 с. : ил., табл. – (Серія «Інноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт»; №4). ISBN978-617-7880-21-8 DOI: 10.30888/2707-1685.2021-04-02-008

2020 рік

 1. Грешко Р.І., Третякова О.В., Харабара В.М. Фондовий ринок України: особливості функціонування в сучасних умовах// Економіка та держав. № 5. Київ. 2020. С. 103-107. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4618&i=17
 2. Roman Greshko, Violetta Kharabara., Olena Tretyakova. The oretical fundament tals of financial resources management of entrepreneurial structures// ScientificWorldJournal. №4/3. Svihtov. 2020. P. 22-30. https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj04-03-020
 3. Roman Greshko, Violetta Kharabara. Theoretical foundations of the credit mechanism of meeting consumer needs of the population //  Three Seas Economic Journal. Vol.2,no.1. Riga. 2020. P.66-77. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5150/2020-1-11
 4. Грешко Р.І., Третякова О.В., Харабара В.М.,  Фінансові аспекти ринку освітніх послуг в сучасних умовах// Ефективна економіка. № 6. Київ. 2020. С. 45-55. DOI:10.32702/2307-2105-2020.6.58 http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2020/60.pdf
 5. Roman Greshko, Violetta Kharabara., Olena Tretyakova., State and prospects of consumer market development in Ukraine in the context of foreign experience // Modern engineering and innovative technologies. Is.12 P.6. Karlsruhe, Germany. 2020. Р.57-62. DOI: 10.30890/2567-5273.2020-12-06-076 http://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit12-06-076
 6. Грешко Р.І., Третякова О.В., Харабара В.М.  Венчурне фінансування як ефективний інструмент інноваційного розвитку країни// Інвестиції: практика та досвід. Випуск 17-18.  Київ. 2020.  С.  18-23. DOI: 10.32702/2306 6814.2020.17-18.18 http://www.investplan.com.ua/pdf/17-18_2020/5.pdf
 7. Грешко Р. Механізм внутрішнього фінансового контролю на підприємствах за стандартами COSO. Фіскальна і монетарна політика економічного розвитку України: монографія/ за заг. ред. Нікіфорова П.О., Ткачук І.Я. Чернівці: Технодрук, 2020. 260 с. ISBN 978-966-423-574-4
 8. Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. The stock market: the entity and the definition. Economic strategies for the development of society. Collective monograph. Boston, 2020. Pp.166-172. ISBN – 978-1-64945-865-0
 9. Грешко Р. І. Система внутрішнього фінансового контролю підприємства на основі метода COSO. Матеріали науково-практичної конференції «Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків» (Transformation of  system of international, national and local markets), Чернівці(Україна) -Сучава(Румунія). 29-30 квітня, 1 травня 2020 року. м. Чернівці: ЧНУ, 2020. С. 61-64.
 10. Greshko Roman, Kharabara Violetta, Tretyakova Olena. Features of small business lending in foreign countries. The X th International scientific and practical conference «Trends in the development of modern scientific thought» November 23-26, 2020 Vancouver, Canada.Pp.74-77. ISBN – 978-1-63649-921-5 DOI – 10.46299/ISG.2020.II.X
 11. Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. Features of monetary policy of Ukraine in modern conditions. The XI th International scientific and practical conference «Academic research in multidisciplinary innovation» November 30 – December 03, 2020. Amsterdam, Netherlands . – Pp.51-55. ISBN – 978-1-63649-925-3 DOI – 10.46299/ISG.2020.II.XI
 12. Greshko R., Tretуakova O., Kharabara V. Ринок  страхових послуг в Україні // The XII th International scientific and practical conference «Advancing in research and education». –  December 07 – 10, 2020 La Rochelle, France. С.135-141. ISBN – 978-1-63684-357-5 DOI – 10.46299/ISG.2020.II.XII.
 13. Greshko R. Tretуakova O., Kharabara V. Ринок  страхових послуг в Україні // The XII th International scientific and practical conference «Advancing in research and education». –  December 07 – 10, 2020 La Rochelle, France. С.135-141. ISBN – 978-1-63684-357-5 DOI – 10.46299/ISG.2020.II.XII.
 14. Greshko R., Tretуakova O., Kharabara V. Фінансові компанії на ринку небанківських фінансових послуг України.The XIII International scientific-practical conference “Social function of science, teaching and learning”, December 14 – 17, 2020, Bordeaux, France. – с.126-132.  ISBN – 978-1-63684-358-2 DOI – 10.46299/ISG.2020.II.XIII
 15. Greshko R., Tretуakova O., Kharabara V., Банківський сектор України: сучасні тенденції. The XIV International scientific-practical conference “Multidisciplinary research”, December 21 – 24 –, 2020, Bilbao, Spain. – 96-101. ISBN – 978-1-63684-350-6 DOI – 10.46299/ISG.2020.II.XIV

2019 рік

 1. Грешко Р.І. Кредитування споживчих потреб населення та розвиток інфраструктури ринку фінансових послуг. / Харабара В.М., Грешко Р.І. // Економіка та держава. К., 2019. № 4. С. 52–57. DOI:10.32702/2306-6806.2019.4.52 http://www.economy.in.ua/pdf/4_2019/11.pdf
 2. Грешко Р.І. Формування системи моніторингу фінансової неспроможності підприємств. Інвестиції: практика та досвід / Грешко Р.І. Харабара В.М., // К., 2019. № 9. С. 29–33. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.29 http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2019/7.pdf
 3. Greshko R. Improving the Model of the Psychological Support of the Servicemen and Members of their Families. / Filipchuk N., Greshko R.,Saienko O. // R&D-Report. 2019. no. 43. P. 81-99. https://pdfs.semanticscholar.org/c4c2/dfb4e1b8464ea69e9fc600dccec028fc4272.pdf
 4. Грешко Р.І. Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки / Харабара В.М., Грешко Р.І. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 108-111.
 5. Грешко Р.І. Фінансовий менеджмент: методичні вказівки / уклад.: Грешко Р.І., Харабара В.М. – Чернівці: Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2019. 43с. https://drive.google.com/open?id=1trKjDySIETvGvX2LDGDJ0g04_lVpiZmo

2018 рік

 1. Грешко Р.І.Етапи становлення та розвитку фінансового менеджменту. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : монографія / за заг. ред. П.О.Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 213-227. https://drive.google.com/open?id=1e44OswIY3xKIRa2CHT2yMvhH453Uvkgt
 2. Грешко Р.І. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку України – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки / Харабара В.М., Грешко Р.І. // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 63-67 http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/%D0%92%D0%A1%D0%86-%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%9C_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%84.pdf
 3. Грешко Р.І. Кредитне забезпечення споживчих потреб населення. – Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність:погляд із минулого в майбутнє /Харабара В.М., Грешко Р.І. // Матеріали IV Міжнародної Шумпетирівської конференції (03-04 жовтня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 147-150. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://econom.chnu.edu.ua/advert/vidbudetsya-iv-mizhnarodna-shumpeterivska-konferentsiya-naukova-spadshhyna-jozefa-aloyiza-shumpetera-i-suchasnist-poglyad-iz-mynulogo-v-majbutnye

2017 рік

 1. Greshko R. The stages of establishment and development of financial management / R. Greshko, V. Kharabara // The USV Annals of Economics and Public Administration. – 2017. – vol. 17. – Special Issue, No 1(25). – p. 112–117.
 2. Грешко Р.І. Складові фінансового механізму підприємств в умовах сталого розвитку регіонів Сталий розвиток місцевих громад : роль економічної освіти та науки. / Грешко Р.І., Харабара В.М. // Матеріали науково- практичної конференції 9-10 листопада 2017р. Чернівці: ЧНУ, 2017. с.114-118.

2016 рік

 1. Greshko R. Development Of Small Business In The Context Of Cross Border Cooperation. / O. Tretiakova, V. Kharabara, R. Greshko // The USV Annals of economics and Public Administration. 2016., (16), special issue, p. 42-46. http://www.annals.seap.usv.ro/index.php/annals/ article/viewArticle/918
 2. ГрешкоР.І. Створення компенсаційних фондів як фактор стимулювання інвестиційної діяльності в країні / Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І.// Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи. – Матеріали ХХIII міжн.-практ. конференції 20-22 травня 2016 р.- Чернівці: ЧНУ, 2016.- с.60-61.

2015 рік

 1. Грешко Р.І. Теоретичні засади фінансової безпеки підприємства в сучасних соціально-економічних умовах. Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізацій них викликів / Грешко Р.І., Бичков І.Г., Реутова І.В. // Матеріали ІV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS). – Чернівці: ЧНУ, 2015 – с. 103-105.
 2. Грешко Р.І. Шляхи забезпечення фінансової безпеки підприємства. Науковий вісник Чернівецького національного університет. Сер. Економіка. 2015. Вип. 750. С. 43–46. https://drive.google.com/file/d/1SAXHrUTXEKGn706xObxhCTNrSj8VjXnD/view
 3. Грешко Р.І. Оцінка фінансового стану вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання. Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізацій них викликів. / Грешко Р.І., Бичков І.Г., Реутова І.В. // Матеріали ІV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS). – Чернівці: ЧНУ, 2015 – с. 57-59.

2011-2014 рік

 1. Грешко Р.І. Бакалаврська дипломна робота з напряму підготовки «Фінанси і кредит»: метод. Рекомендації / уклад.: Н.А.Бак, П.О. Нікіфоров, Р.І. Грешко, С.С. Кучерівська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014.–44с.
 2. Грешко Р.І Формування механізму фінансового оздоровлення підприємств у сучасних умовах / Р.І Грешко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Рута, 2013. – с. 78-82
 3. Грешко Р.І. Макроекономічна картина світу: навчальний посібник / укл. П.О. Нікіфоров, Є.В. Ткач, С.В. Ткач, Р.І. Грешко. – ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2012. – 172с.
 4. Грешко Р.І. Фінансовий аналіз: методичні вказівки / уклад.: Марусяк Н.Л., Грешко Р.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 32 с.
 5. Грешко Р.І. Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред..: П.О.Нікіфорова, Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 244с.

2010 рік

 1. Грешко Р.І. Проблеми неплатоспроможності підприємств молочної промисловості Чернівецької області . Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 495. Економіка. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 131-136.
 2. Грешко Р.І. Теоретичні основи фінансового оздоровлення підприємств. Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія Економічні науки. 1(40) – Полтава: ПУСК, 2010. – С. 132–135.
 3. Грешко Р.І. Внутрішні та зовнішні чинники впливу на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Зб. наук. статей. Економічні науки. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2010. – № 2. Т.2(149). – С.126–130.
 4. Грешко Р.І. Механізм фінансової санації промислових підприємств у досудових умовах її здійснення. Регіональна бізнес-економіка та управління. Наук., вир.-практичний журнал Вінницького фінансово-економічного університету. Випуск 2 (26)– Вінниця: ТОВ “Вінпрінт”, 2010. – С.100–106.
 5. Грешко Р.І. Методичні підходи до оцінки фінансового стану. промислових підприємств. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Випуск 261: В 7 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 659–665.
 6. Грешко Р.І. Зарубіжний та вітчизняний досвід фінансового оздоровлення підприємств. Міжнародна науково-практична конференція “Транскордонне співробітництво як важлива складова євро інтеграційних процесів України”, матеріали. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – С. 344–347.
 7. Грешко Р.І. Фінансовий менеджмент: Тестові завдання. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, – 48 с.
 8. Грешко Р.І. Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, – 24 с.
 9. Грешко Р.І. Фінанси підприємств: Методичні рекомендації до курсових робіт / уклад.: Грешко Р.І., Марусяк Н.Л. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010 – 24 с.

2002-2009 рік

 1. Грешко Р.І. Значення контролінгу в інформаційному забезпеченні фінансової санації підприємства. Перша Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки”, матеріали. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – С. 49–51.
 2. Грешко Р.І. Нормативно-правове забезпечення у системі фінансового механізму досудової санації підприємств. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.  Вип. ІV. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2007. –– С. 338–343.
 3. Грешко Р.І. Досудова санація в системі законодавчих актів України. Международная научно-практическая конференция “Стратегии развития Украины в глобальной среде”, материалы. – Симферополь: Изд. центр Крымского института бизнеса, 2007. – С. 57–59.
 4. Грешко Р.І. Фінансове забезпечення досудової санації підприємств. Міжнародна науково-практична конференція “Фінансові ринки та інститути”, матеріали. – Харків: ІНЖЕК, 2007. – С.362–365.
 5. Грешко Р.І. Система раннього прогнозування банкрутства в процесі проведення фінансової санації промислових підприємств. Третя Міжнародна науково-практична конференція “Наукові дослідження – теорія та експеримент, 2007”, матеріали. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2007.– С.61–64.
 6. Грешко Р.І. Санація балансу в системі фінансового забезпечення санаційних заходів. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Зб. наук. праць. Вип. 7: Економічні науки. – Чернівці, 2006. – С. 333–337.
 7. Грешко Р.І. Моделі оцінки схильності підприємств до банкрутства та проблеми їхнього використання в Україні. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вип. ІІ. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2006. – С. 225–235.
 8. Грешко Р.І. Визначення санаційних заходів підприємства. Міжнародна науково-практична конференція “Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки”, матеріали. – Чернівці, 2006. – С. 122–125.
 9. Грешко Р.І. Оцінка санаційної спроможності підприємств. Всеукраїнська науково-практична конференція “Регіональні аспекти організації і управління фінансовими ресурсами”, матеріали. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. – С. 100–102.
 10. Грешко Р.І. Визначення санації балансу як фінансового забезпечення проведення санаційних заходів. Міжвузівської наукової конференції студентів та молодих вчених “Фінансово-бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці”, матеріали. – Чернівці: БДФА, 2006. – С.129–131.
 11. Грешко Р.І. Парадигма фінансової санації в умовах реструктуризації підприємств. Вісник Львівської державної фінансової академії. Зб. наук. статей. Економічні науки. – Львів: Львівська державна фінансова академія, 2005. – № 8. – С.179–185.
 12. Грешко Р.І. Рефінансування дебіторської заборгованості як метод фінансового забезпечення санаційних заходів. / Грешко Р.І., Грозь Р.І. // Міжнародна науково-практична конференція “Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону”, матеріали. – Чернівці: Рута, – 2005. –  С. 444–446.
 13. Грешко Р.І. Фінанси підприємств: Методичні рекомендації до курсових робіт / уклад.: Болейко Р.І., Грешко Р.І. – Чернівці: Рута, – 28 с.
 14. Грешко Р.І. Фінансовий контролінг як метод застереження банкрутства підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Випуск 190: В 4 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 648–654.
 15. Грешко Р.І. Розвиток паралельних ринків акцій як фактор зміцнення національного фінансового ринку. ХІV Міжнародна науково-практична конференція “Творча спадщина Йозефа А. Шумпетера та трансформація сучасної економіки України”, матеріали. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 339–340.
 16. Грешко Р.І. Нормативно-правова база як регулятор ринку цінних паперів в Україні та діяльності фондової біржі зокрема. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: Щорічник. – Тернопіль: Збруч, – 2002 – С. l52–158.
 17. Грешко Р.І. Фінансовий ринок як інфраструктура фінансової системи. V міжнародна науково-практична конференція “Наука і освіта 2002”, матеріали. – Дніпропетровськ. – 2002.– С. 13–15.

Міжнародна діяльність

 1. Координатор міжнародного проекту «Україна-Норвегія» (перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців звільнених в запас та членів їх сімей в Україні) в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, 2020-2023 рр.https://drive.google.com/open?id=0BwXzbZ3XodgXazJveXVFVmdreEJyVTd3WnppX0dTdmpuanBZ

Інше

 1. Відвідав семінар НБУ для викладачів ВНЗ та експертів: «Економічний експрес», 2-3 жовтня 2019р., Чернівці.
 2. ПФ “Провіденс-Інвест” – наукове консультування щодо підвищення ефективності управління фінансово-господарською діяльністю у 2018-2019 рр. ( Довідка № 63 від 15.11.2019).