gladchuk

Гладчук Ольга Михайлівна

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: У 2005 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. На кафедрі працює з 2005 року

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
Тема роботи – „Небанківські фінансові інститути на фінансовому ринку України”
Науковий  керівник – д.е.н., проф. Нікіфоров П.О.
Установа, де проведено захист  – Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Наукові інтереси : Діяльність небанківських фінансових інститутів в Україні

Курси, що читає: Страхування, Гроші і кредит, Банківські операції

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: o.gladchuk@chnu.edu.ua, gladchuk_olga@mail.ru

Список публікацій та науково-методичних видань:

І. Наукові роботи, опубліковані до захисту дисертації

 1. Гладчук О. М. Кредитна спілка як невід’ємний інститут парабанківської системи / О. М. Гладчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету. – 2007. – Вип. 366-367. Економіка. – С. 42-44. (фахове видання).
 2. Нікіфоров П. О., Гладчук О. М. Проблеми розвитку венчурного капіталу в Україні та світі / П. О. Нікіфоров, О. М. Гладчук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник / За ред. І.Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 2008. – Вип. IV. – Т. 1. – С. 61-65. (фахове видання).
 3. Гладчук О. М. Сучасні тенденції розвитку страхових компаній в Україні / О. М. Гладчук // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки. Випуск 1 (10). Частина ІІ. 2008-10-16. – С. 180-187. (фахове видання).
 4. Гладчук О. М. Інститути спільного інвестування – альтернатива банківським установам на фінансовому ринку України / О. М. Гладчук // Науковий вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Випуск IV. Економічні науки. – Чернівці, 2007. – С. 319-327. (фахове видання).
 5. Гладчук О. М. Регулювання інститутів парабанківської системи України / О. М. Гладчук // Науковий вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Випуск IІІ. Економічні науки. – Чернівці, 2007. – С. 382-390. (фахове видання).
 6. Гладчук О. М. Парабанківська система як важлива складова фінансового сектора / О. М. Гладчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 1. – 2007. – С. 40-45. (фахове видання).
 7. Гладчук О. М. Недержавні пенсійні фонди як інститути парабанківської системи України: сучасний стан та перспективи розвитку / О. М. Гладчук // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2008. – № 1(43). – С. 105-109. (фахове видання).
 8. Гладчук О. М. Діяльність інститутів парабанківської системи в Україні / О. М. Гладчук // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 237: В 6 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 138-144. (фахове видання).
 9. Гладчук О. М. Стан розвитку спільного інвестування в Україні. Матеріали четвертої Всеукр. науково-практичної інтернет-конференції [«Сучасний соціокультурний простір 2007»], (Київ, 20-22 вересня 2007 р.) – К.: 2007. – С. 11-13.
 10. Гладчук О. М., Кучерівська С. С. Страхові компанії як інститут парабанківської системи. Матеріали другої міжнародна науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень ‘2006», (м. Полтава, 27-29 листопада 2006 р.) – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2006. – Т. 10. – С. 23-25.
 11. Гладчук О. М., Кучерівська С. С. Становлення та особливості функціонування небанківських фінансово-кредитних установ в Україні. Збірник матеріалів І Міжвузівської конференції студентів та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку банківської справи в Україні очима молодого науковця». – Львівська комерційна академія, 2007. – С. 95-97.
 12. Гладчук О. М. Інститути парабанківської системи. Збірник матеріалів XVII міжнародної науково-практичної конференції «Генезис інституційної системи сучасної економіки України» . – Чернівці. Рута, 2007. – С. 164-165.

 

ІІ. Наукові роботи, опубліковані після захисту дисертації

 1. Гладчук О. М., Кучерівська С. С., Вінничук О. Ю. Характеристика функціонування небанківських фінансових інститутів за допомогою економіко-математичного моделювання / О. М. Гладчук, С. С. Кучерівська, О. Ю. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наукових праць Вип. 650-652. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 330-337. (фахове видання)
 2. Гладчук О. М., Кучерівська С. С. Інформаційна відкритість небанківських фінансових інститутів в Україні / О. М. Гладчук, С. С. Кучерівська // Економічний простір. – 2013. – №9. – С. 120-131. (фахове видання)
 3. Гладчук О. М., Кучерівська С. С., Койцан О. І. Становлення та розвиток основоположних правових засад соціального захисту населення в Україні / О. М. Гладчук, С.С. Кучерівська, О.І. Койцан.// Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. ІІІ (51), Економічні науки. – С. 253-259. (фахове видання)
 4. Гладчук О. М., Кучерівська С. С. Діяльність небанківських фінансових інститутів у сучасних умовах вітчизняної економіки / О. М. Гладчук, С.С. Кучерівська // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2013. ‑ № 4. Том 1 (202). – С. 152-157. (фахове видання)
 5. Гладчук О. М., Кучерівська С. С. Соціальні інновації як відповідь на сучасні економічні виклики / О. М. Гладчук, С.С. Кучерівська // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Вип. 669-671. Економіка. – 2013. – С. 48-51. (фахове видання)
 6. Гладчук О. М. Інформаційна відкритість страхових компаній в Україні / О. М. Гладчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наукових праць Вип. 681. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 90-94. (фахове видання)
 7. Гладчук О. М. Фінансова безпека сучасного страхового ринку України / О. М. Гладчук // Ефективна економіка : №4, 2014. (електронне фахове видання)
 8. Гладчук О. М. Небанківські фінансові інститути: сучасний стан та проблеми розвитку в Україні / О. М. Гладчук // Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 249-270.
 9. Гладчук О. М. Банківська система. Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці, 2019. С. 63-112.
 10. Гладчук О. М. Небанківські фінансові інститути як перспективи розширення джерел фінансового забезпечення економічного зростання в Україні. Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи / за ред. П.О.Нікіфорова. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. С. 310-328.
 11. Гладчук О. М., Ткачук І. Я. Роль неприбуткових організацій України для фінансової системи держави (на прикладі громадських організацій та кредитних спілок) / О. М. Гладчук, І. Я. Ткачук // Причорноморські економічні студії : Випуск 46/2019. Одеса, 2019
 12. Гладчук О. М. Дискусійні аспекти в класифікації небанківських фінансових інститутів. матеріали науково-педагогічного стажування [Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління], (Польща, м. Островець-Свентокшиський, Вища школа бізнесу та підприємництва, 22-26 січня 2018 р.)   –  С.12-16
 13. Гладчук О. М. Проблеми та перспективи перетворення українських кредитних спілок в кооперативні банки. Матеріали ІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. [Фінансові інструменти сталого розвитку економіки], (м. Чернівці, 17 квітня 2019 р.) – Чернівці : ЧНУ, 2019.  –  85-88.
 14. Гладчук О. М. Роль інвестиційної діяльності небанківських фінансових інститутів у забезпеченні сталого розвитку української економіки. Матеріали І-ї Міжн. наук.-практ. конф. [Фінансові інструменти сталого розвитку економіки], (м. Чернівці, 20 березня 2018 р.) – Чернівці : ЧНУ, 2018.  –  126-129.
 15. Гладчук О. М. Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні. Матеріали ІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) [Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем], (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.) у 2-х частинах. – Чернівці : ЧНУ, 2013. Ч.1 – C. 119-122.
 16. Гладчук О. М. Капітал підприємства та управління його структурою. Матеріали ІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) [Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем], (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.) у 2-х частинах. – Чернівці : ЧНУ, 2013. Ч.1 –  C. 122-124.
 17. Гладчук О. М. Інформаційна відкритість фінансових інститутів на фінансовому ринку України. Матеріали ІІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014) [Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності], (м. Чернівці, 24-27 квітня 2014 р.) у 2-х частинах. – Чернівці : ЧНУ, 2014. Ч.1
 18. Гладчук О. М. Фінансова безпека страховиків як невід’ємна складова економічної безпеки держави. Матеріали ІV-ї Міжн. наук.-практ. конф.; [Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки], Одеса-Черкаси, (10-12 вересня 2014 р.) у 2-х частинах. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – C.33-35

 

ІІІ. Основні навчально-методичні роботи за період науково-педагогічної діяльності

 1. Нікіфоров П. О., Гладчук О. М., Кучерівська С. С. Асистентська практика магістрантів спеціальності 8.03050801 – фінанси і кредит. Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2013. ‑ 44 с .
 2. Гладчук О. М., Кучерівська С. С. Страхування. Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2014. ‑ 140 с .
 3. Гладчук О. М. Фінансова безпека бізнесу. Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2014. ‑ 40 с .
 4. Антохова О. Ю., Гладчук О. М. Банківські операції. Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2018. ‑ 200 с .