gladchuk

Гладчук Ольга Михайлівна

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: У 2005 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. На кафедрі працює з 2005 року

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
Тема роботи – „Небанківські фінансові інститути на фінансовому ринку України”
Науковий  керівник – д.е.н., проф. Нікіфоров П.О.
Установа, де проведено захист  – Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Наукові інтереси : Діяльність небанківських фінансових інститутів в Україні

Курси, що читає: Страхування, Гроші і кредит, Банківські операції

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: o.gladchuk@chnu.edu.ua, gladchuk_olga@mail.ru

Список публікацій та науково-методичних видань:

 1. Гладчук О.М. Інформаційна відкритість страхових компаній в Україні / О.М. Гладчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наукових праць Вип. 681. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 90-94.
 2. Гладчук О.М. Фінансова безпека сучасного страхового ринку України / О.М. Гладчук // Ефективна економіка : №4, 2014.
 3. Гладчук О.М. Інформаційна відкритість фінансових інститутів на фінансовому ринку України / О.М. Гладчук, В. Сащук // матеріали ІІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014) [Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності], (м. Чернівці, 24-27 квітня 2014 р.) у 2-х частинах. – Чернівці : ЧНУ, 2014. Ч.1.
 4. Гладчук О.М. Фінансова безпека страховиків як невід’ємна складова економічної безпеки держави: матеріали ІV-ї Міжн. наук.-практ. конф.; [Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки], Одеса-Черкаси, (10-12 вересня 2014 р.) у 2-х частинах. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – C.33-35.
 5. Гладчук О.М. Характеристика функціонування небанківських фінансових інститутів за допомогою економіко-математичного моделювання / О.М. Гладчук, С.С. Кучерівська, О.Ю. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наукових праць Вип. 650-652. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 330-337.
 6. Гладчук О.М. Інформаційна відкритість небанківських фінансових інститутів в Україні / О.М. Гладчук, С.С. Кучерівська // Економічний простір. – 2013. – №9. – С. 120-131.
 7. Гладчук О.М. Становлення та розвиток основоположних правових засад соціального захисту населення в Україні / О.М. Гладчук, С.С. Кучерівська, О.І. Койцан // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. ІІІ (51), Економічні науки. – С. 253-259.
 8. Гладчук О.М. Діяльність небанківських фінансових інститутів у сучасних умовах вітчизняної економіки / О.М. Гладчук, С.С. Кучерівська // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2013. № 4. Том 1 (202). – С. 152-157.
 9. Гладчук О.М. Соціальні інновації як відповідь на сучасні економічні виклики / О.М. Гладчук, С.С. Кучерівська // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Вип. 669-671. Економіка. – 2013. – С. 48-51.
 10. Гладчук О.М. Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні: матеріали ІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) [Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем], (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.) у 2-х частинах. – Чернівці : ЧНУ, 2013. Ч.1 –  C. 119-122.
 11. Гладчук О.М. Капітал підприємства та управління його структурою / О.М. Гладчук, А.І. Карпусь // матеріали ІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) [Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем], (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.) у 2-х частинах. – Чернівці : ЧНУ, 2013. Ч.1 –  C. 122-124.
 12. Гладчук О.М. Проблеми розвитку венчурного капіталу в Україні та світі / О.М. Гладчук, П.О. Нікіфоров // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник / За ред. І.Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 2008. – Вип. IV. – Т. 1. – С. 61-65.
 13. Гладчук О.М. Сучасні тенденції розвитку страхових компаній в Україні / О.М. Гладчук // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки. Випуск 1 (10). Частина ІІ. 2008-10-16. – С. 180-187.
 14. Гладчук О.М. Недержавні пенсійні фонди як інститути парабанківської системи України: сучасний стан та перспективи розвитку / О.М. Гладчук // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2008. – № 1(43). – С. 105-109.
 15. Гладчук О.М. Діяльність інститутів парабанківської системи в Україні / О.М. Гладчук // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 237: В 6 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 138-144.
 16. Гладчук О.М. Кредитна спілка як невід’ємний інститут парабанківської системи / О.М. Гладчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету. – 2007. – Вип. 366-367. Економіка.  – С. 42-44.
 17. Гладчук О.М. Інститути спільного інвестування – альтернатива банківським установам на фінансовому ринку України / О.М. Гладчук // Науковий вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Випуск Економічні науки. – Чернівці, 2007. – С. 319-327.
 18. Гладчук О.М. Регулювання інститутів парабанківської системи України / О.М. Гладчук // Науковий вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Випуск IІІ. Економічні науки. – Чернівці, 2007. – С. 382-390.
 19. Гладчук О.М. Парабанківська система як важлива складова фінансового сектора / О.М. Гладчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 1. – 2007. – С. 40-45.
 20. Гладчук О.М. Стан розвитку спільного інвестування в Україні: Матеріали четвертої Всеукр. науково-практичної інтернет-конференції [«Сучасний соціокультурний простір 2007»], (Київ, 20-22 вересня 2007 р.) – К.: 2007. – С. 11-13.
 21. Гладчук О.М. Становлення та особливості функціонування небанківських фінансово-кредитних установ в Україні / О. М. Гладчук, С. С. Кучерівська // Збірник матеріалів І Міжвузівської конференції студентів та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку банківської справи в Україні очима молодого науковця». – Львівська комерційна академія, 2007. – С. 95-97.
 22. Гладчук О.М. Інститути парабанківської системи: Збірник матеріалів XVII міжнародної науково-практичної конференції «Генезис інституційної системи сучасної економіки України» . – Чернівці. Рута, 2007. – С. 164-165.
 23. Гладчук О.М. Страхові компанії як інститут парабанківської системи / О. М. Гладчук, С. С. Кучерівська // Матеріали  другої міжнародна науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень ‘2006», (м. Полтава, 27-29 листопада 2006 р.) – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2006. – Т. 10. – С. 23-25.

 

Наукові публікації за 2018 р.

 1. Банківські операці: збірник практичних завдань / уклад. : О.М.Гладчук, О.Ю. Антохова – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2018.
 2. Гладчук О.М., Дискусійні аспекти в кваліфікації небанківських фінансових інститутів. Innovation EducationalTechnologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management. – Training. – Poland: WSBiP, 2018. –– 96 с.
 3. Гладчук О.М. Роль інвестиційної діяльності небанківських фінансових інститутів у забезпеченні сталого розвитку української економіки – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 126-129