На кафедрі економіки підприємства та управління персоналом формується наукова школа інституційного спрямування. Серед об’єктів дослідження – аграрний сектор національної економіки, на розробку шляхів сталого розвитку якого спрямовані зусилля науковців кафедри.

У 2011-2015  рр. результативно виконана кафедральна науково-дослідна тема «Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємств» (0111U002507). Результатом реалізації НДР стали 11 успішних захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня «Кандидат економічних наук», опубліковано 8 монографій, 107 статей, 150 тез матеріалів наукових конференцій тощо. Під науковим керівництвом викладачів кафедри опубліковано 74 наукові роботи – перші «проби пера» студентів кафедри.

У 2015 році видана монографія “Організаційно-економічні складові розвитку підприємництва”.

На 2016-2020 рр. затверджена загально-кафедральна науково-дослідна тема: «Національні та регіональні складові розвитку підприємництва». Науковий керівник НДР – завідувач кафедри проф. Ю.М. Лопатинський.

При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) під керівництвом проф. Ю.М. Лопатинського. Забезпечена можливість захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня «Кандидат економічних наук» у  спеціалізованій вченій раді К 76.051.12 на економічному факультеті ЧНУ.