prokopets

Прокопець Людмила Володимирівна

Посада: Асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра економіки підприємства, 2008 р.

Тел. 0502377005, l.prokopez@chnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

Дисципліни: Банкрутство і санація, регіональна економіка, аудит персоналу, управління конкурентоспроможністю підприємства, управління потенціалом підприємства.

Публікації:

Монографія:

 1. Прокопець Л. В. Окремі фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємства. / Л. В. Прокопець // Національні та регіональні складові функціонування підприємств : [колективна монографія]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 241–255 (0,83 друк. арк).

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

 1. Прокопець Л. В. Інновації як фактор економічного зростання / Л. В. Прокопець // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту ЧТЕІ КНТЕУ. – 2010. – Вип. ІV (40). – С. 114–120. – (Серія “Економічні науки”) (0,45 друк. арк.).
 2. Прокопець Л. В. Складові підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / Л. В. Прокопець // Збірник наукових праць. Економічні науки (ПВНЗ «Буковинський університет»). – 2011. – Вип. 7. – С. 384–394 (0,5 друк. арк.).
 3. Прокопець Л. В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств та їх державна підтримка / Л. В. Прокопець, М. Д. Гилка // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 78–83 (Особистий внесок автора: проаналізовано залежність конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств від рівня державної підтримки – 0,63/ 0,38 друк. арк.).
 4. Прокопець Л. В. Окремі проблеми розвитку сільськогосподарських підприємств України / Л. В. Прокопець // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – 2012. – Вип. 32 : у 3 ч. – Ч. І. – С. 174–178. – (Серія “Економічні науки”) (0,51 друк. арк.).
 5. Прокопець Л. В. Якість сільськогосподарської продукції та конкурентоспроможність підприємств / Л. В. Прокопець // Економіка. Фінанси. Право. – – № 6/2. – С. 76–79 ( 0,47 друк. арк.).
 6. Прокопець Л. В. Сучасний стан матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України / Л. В. Прокопець // Агросвіт. – 2014. – № 6. – С. 63–67 (0,62 друк. арк.).
 7. Прокопець Л. В. Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств як основа підвищення їхньої конкурентоспроможності / Л. В. Прокопець // Економіка і держава. – 2014. – № 7. – С. 64–66 (0,47 друк. арк.).
 8. Прокопец Л. В. Роль инвестиционно-инновационного развития в обеспечении конкурентоспособности сельского хозяйства / Л. В. Прокопец // Новая экономика (Беларусь). – 2014. – № 1 (63). – С. 94–99 (0,58 друк. арк.).

Опубліковані праці апробаційного характеру:

 1. Прокопець Л. В. Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств / Л. В. Прокопець // Організаційно-економічні та правові проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій : зб. наук. доп. та статей. Ювіл. видання / за ред. проф. Ю. Губені та проф. С. Матковського. – Львів : Українські технології. – 2012. – С. 372–379 (0,44 друк. арк.).
 2. Прокопець Л. В. Інвестиційно-інноваційне забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства / Л. В. Прокопець // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2013. – Т. 18. Вип. 2/1. – С. 105–108 (0,47 друк. арк.).
 3. Прокопець Л. В. Роль іноземних інвестицій у сільському господарстві / Л. В. Прокопець // Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в Україні : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18–19 січня 2013 р.) – К. : Київ. екон. наук. центр, 2013. – Т.1. – С. 104–105 (0,18 друк. арк.).
 4. Прокопець Л. В. Державна підтримка як фактор підвищення конкурентоспроможності сільського господарства / Л. В. Прокопець // Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 лют. 2013 р. :
  у 3 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013. – С. 105–107 (0,2 друк. арк.).
 5. Прокопець Л. В. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємства / Л. В. Прокопець // Конкурентоспроможність економіки України: теорії, моделі, механізми : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 січ. 2013 р., –м. Дніпропетровськ / ред. кол. : В. М. Шаповал. – Херсон : Гельветика, 2013. – С. 32–33 (0,14 друк. арк.).
 6. Прокопець Л. В. Значення та умови формування персоналу у сільському господарстві / Л. В. Прокопець // Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 13–14 берез. 2013 р., Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – С. 133–134 (0,13 друк. арк.).

Останні публікації:

 1. Prokopets L.V. THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES’ COMPETITIVE STRATEGIES / L.V. Prokopets. – Ecoforum. – Vol. 4, No 2 (2015), р. 194-197. – https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=BlqARNAAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=BlqARNAAAAAJ:aqlVkmm33-oC
 2. Прокопець Л.В. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / Л.В.Прокопець //  Вісник ОНУ. Серія «Економіка». – 2016. – Том 21. – Вип.6 (48). – С. 99-102. – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BlqARNAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
 3. Прокопець Л.В. Кластерний підхід як інструмент підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / Л.В.Прокопець // Херсонський державний університет. Серія «Економічні науки». – 2016. – Вип.17. – Ч.3. – С. 75-78. – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BlqARNAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
 4. Прокопець Л.В. Діловодство як складова управлінської діяльності / Л.В.Прокопець // Економіка і держава. – 2017. – №4. – С. 61-63. – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BlqARNAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
 5. Прокопець Л.В. Роль інформації у сучасному світі / Л.В.Прокопець // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип.16. – С. 84-87. – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BlqARNAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
 6. Монографія Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Collective monograph. – Vol. 3. Lithuania: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 348 р. (C. 31-44) (Автору належить підрозділ «ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ»)
 7. Прокопець Л.В. Аудит персоналу на підприємстві / Соціально-економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28-29 квітня 2017 року) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів : ЛЕФ, 2017. – Ч. 2. – 116 с., С. 91-93.
 8. Прокопець Л.В. Діловодство у сучасному суспільстві / Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21-22 квітня 2017 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. – 108 с., с. 29-33.
 9. Прокопець Л.В. Роль аудиту персоналу на підприємстві // Агросвіт. – 2017. – № 23. – С. 62-65.
 10. Прокопець Л.В. Механізми державного регулювання підприємницької діяльності // Бізнес-навігатор. – 2018. – Вип.1-1 (44). – С. 162-166.
 11. Прокопець Л.В. Діловодство як складова управлінської діяльності / Л.В. Прокопець // Економіка та держава.  – 2017. –  № 4. –  С. 61-63
 12. Прокопець Л.В., Скорик В. Деякі проблеми формування децентралізації / Розвиток економічної системи в контексті міжнародного співробітництва: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 21 квітня 2018 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2018. – С. 48-49.
 13. Прокопець Л.В., Стецько Н.І. Соціальний захист населення в Україні / Економічний механізм управління інноваціями: методологія та практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 21 квітня 2018 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2018. – С. 32-35.
 14. Прокопець Л. Соціальне підприємництво як механізм вирішення актуальних соціальних проблем / Місто як простір формування та реалізації соціального капіталу: українські та польські візії: матеріали Міжн. наук.-практ. відео-конф. 20-21 квітня 2018 р. / за заг. ред. проф. Докаша В.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 159-163.
 15. Прокопець Л.В., Губчак В.С. Особливості державної підтримки малого підприємництва в Україні та зарубіжний досвід / Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24 – С. 71-76.
 16. Прокопець Л.В., Варварук Л. Сертифікація продукції як інструмент державного регулювання підприємництва / Економічний розвиток держави, регіонів та підприємництва: оцінки та прогнози: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 8 грудня 2017 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. –С. 82-84.
 17. Прокопець Л.В., Белінська Ю.О. Діловодство – досвід закордонних країн / Science and education: Collection of scientific articles. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2017. – 392 p., P- 41-44.