prokopets

Прокопець Людмила Володимирівна

Посада: Асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра економіки підприємства, 2008 р.

Тел. 0502377005, l.prokopez@chnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

Дисципліни: Банкрутство і санація, регіональна економіка, аудит персоналу, управління конкурентоспроможністю підприємства, управління потенціалом підприємства.

Публікації:

Монографія:

 1. Прокопець Л. В. Окремі фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємства. / Л. В. Прокопець // Національні та регіональні складові функціонування підприємств : [колективна монографія]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 241–255 (0,83 друк. арк).

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

 1. Прокопець Л. В. Інновації як фактор економічного зростання / Л. В. Прокопець // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту ЧТЕІ КНТЕУ. – 2010. – Вип. ІV (40). – С. 114–120. – (Серія “Економічні науки”) (0,45 друк. арк.).
 2. Прокопець Л. В. Складові підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / Л. В. Прокопець // Збірник наукових праць. Економічні науки (ПВНЗ «Буковинський університет»). – 2011. – Вип. 7. – С. 384–394 (0,5 друк. арк.).
 3. Прокопець Л. В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств та їх державна підтримка / Л. В. Прокопець, М. Д. Гилка // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 78–83 (Особистий внесок автора: проаналізовано залежність конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств від рівня державної підтримки – 0,63/ 0,38 друк. арк.).
 4. Прокопець Л. В. Окремі проблеми розвитку сільськогосподарських підприємств України / Л. В. Прокопець // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – 2012. – Вип. 32 : у 3 ч. – Ч. І. – С. 174–178. – (Серія “Економічні науки”) (0,51 друк. арк.).
 5. Прокопець Л. В. Якість сільськогосподарської продукції та конкурентоспроможність підприємств / Л. В. Прокопець // Економіка. Фінанси. Право. – – № 6/2. – С. 76–79 ( 0,47 друк. арк.).
 6. Прокопець Л. В. Сучасний стан матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України / Л. В. Прокопець // Агросвіт. – 2014. – № 6. – С. 63–67 (0,62 друк. арк.).
 7. Прокопець Л. В. Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств як основа підвищення їхньої конкурентоспроможності / Л. В. Прокопець // Економіка і держава. – 2014. – № 7. – С. 64–66 (0,47 друк. арк.).
 8. Прокопец Л. В. Роль инвестиционно-инновационного развития в обеспечении конкурентоспособности сельского хозяйства / Л. В. Прокопец // Новая экономика (Беларусь). – 2014. – № 1 (63). – С. 94–99 (0,58 друк. арк.).

Опубліковані праці апробаційного характеру:

 1. Прокопець Л. В. Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств / Л. В. Прокопець // Організаційно-економічні та правові проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій : зб. наук. доп. та статей. Ювіл. видання / за ред. проф. Ю. Губені та проф. С. Матковського. – Львів : Українські технології. – 2012. – С. 372–379 (0,44 друк. арк.).
 2. Прокопець Л. В. Інвестиційно-інноваційне забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства / Л. В. Прокопець // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2013. – Т. 18. Вип. 2/1. – С. 105–108 (0,47 друк. арк.).
 3. Прокопець Л. В. Роль іноземних інвестицій у сільському господарстві / Л. В. Прокопець // Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в Україні : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18–19 січня 2013 р.) – К. : Київ. екон. наук. центр, 2013. – Т.1. – С. 104–105 (0,18 друк. арк.).
 4. Прокопець Л. В. Державна підтримка як фактор підвищення конкурентоспроможності сільського господарства / Л. В. Прокопець // Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 лют. 2013 р. :
  у 3 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013. – С. 105–107 (0,2 друк. арк.).
 5. Прокопець Л. В. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємства / Л. В. Прокопець // Конкурентоспроможність економіки України: теорії, моделі, механізми : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 січ. 2013 р., –м. Дніпропетровськ / ред. кол. : В. М. Шаповал. – Херсон : Гельветика, 2013. – С. 32–33 (0,14 друк. арк.).
 6. Прокопець Л. В. Значення та умови формування персоналу у сільському господарстві / Л. В. Прокопець // Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 13–14 берез. 2013 р., Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – С. 133–134 (0,13 друк. арк.).