Підгірна Віра Святославівна

Посада: старший лаборант кафедри

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, магістр з фінансів і кредиту

Дисципліни:

 1. Організаційна поведінка – (вд прак)
 2. Конфліктологія – 15
 3. Ефективність підприємницької діяльності – 22
 4. Інтелектуальний бізнес – (вд прак)

Контактна інформація:

Робочий телефон: +38-0372-512-521;
e-mail: vera.pidgirna@ukr.net, v.pidgirna@chnu.edu.ua

Основні публікації

 1. Товбійчук В.С. Формування прибутку підприємств та механізм його використання // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 610-611. Економіка. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – С. 80–84.(204 с.)
 2. Товбійчук В.С. Економічна природа прибутку та його роль в забезпеченні ефективного функціонування суб’єктів господарювання // Збірник наукових праць ЛНУ імені Івана Франка «Формування ринкової економіки в Україні» ЛНУ. – 2012.– Вип. 26 (частина 2). – С. 263–268.
 3. Підгірна В.С. Формування механізму управління прибутком підприємств в умовах ринкових відносин // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – 2012. – Випуск 47. – С. 221 –226.
 4. Підгірна В.С. Фінансовий механізм забезпечення прибуткової діяльності підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2013. – С. 7 –12.
 5. Підгірна В.С. Теоретико-методологічні засади формування прибутку суб’єктів господарювання // Збірник наукових праць ЛНУ ім. І. Франка «Формування ринкової економіки в Україні», 2013. – № 29. Частина 2. – С. 77-84.
 6. Підгірна В.С. Особливості визначення прибутку як об’єкта оподаткування: нормативно-правовий аспект // Збірник наукових праць ЛНУ ім. І. Франка «Формування ринкової економіки в Україні», 2014. – № 31. – Ч. 2. – С. 152-157.
 7. Підгірна В.С. Теоретико-методологічні засади розподілу та використання прибутку суб’єктів господарювання // Науковий журнал Луцького національного технічного університету «Економічний форум», Луцьк, 2014 – № 4. – С. 241-248.
 8. 8. Pidgirna V.S. The Directions of Increasing of Profit Entities in the Conditions of Open Economy of Ukraine // Intellectual Archive. Ontario, 2014. Number 6. – P. 80-89.

Конференції (назва конференції, час і місце проведення, тип доповіді (усна/стендова):

 1. Товбійчук В.С. Оцінка ефективності та оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера: матеріали XX міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 14-15 жовтня 2011 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 276-277.
 2. Підгірна В.С. Прибуток як основний показник діяльності підприємств // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки: матеріали I-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (Чернівці, 19-21 квітня 2012 р.) – Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2012. – С. 155-156.
 3. Підгірна В.С. Фінансування підприємств реального сектору економіки: шляхи вдосконалення // Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, проведеної на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Івано-Франківськ, 16-17 квітня 2013 р.) – Івано-Франківськ. – Тернопіль: Крок, – 2013. – С. 202-203.
 4. Підгірна В.С. Нормативно-правове забезпечення формування та використання прибутку суб’єктів господарювання // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку Європейських країни // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції:, Черкаси 31 жовтня 2014 року. – Черкаси, 2014. – С. 49-51.
 5. Підгірна В.С. Сучасні особливості формування прибуткових результатів діяльності підприємств // Пошук ефективних механізмів промислового розвитку в контексті сучасної економічної теорії: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 квітня 2015 р.). – У 2-х частинах. – К.: «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч.2. – С.71-73.
 6. Підгірна В.С. Рентабельність діяльності суб’єктів господарювання України // Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси розвитку національних економік: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практична інтернет-конференції. 29 квітня 2015 р. (ЛКА, м. Львів). – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 174-176.
 7. Підгірна В.С. Аналіз факторів формування прибутку вітчизняних суб’єктів господарювання // Потенціал стійкого розвитку та фінансова безпека соціально-економічних систем: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 8 травня 2015 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – С. 125-128
 8. Підгірна В.С. Методи фінансового планування прибутку суб’єктів господарювання та їх оцінка // Актуальные проблемы и тенденции развития экономики: Международная научно-практическая конференция (г. Симферополь, 8 мая 2015 г.) / Научное обьединение «Economics». – Симферополь:НО «Economics», 2015. – С. 101-104.
 9. Підгірна В.С. Напрями удосконалення розподілу та використання прибутку суб’єктів господарювання // Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми та напрями розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 29-30 травня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч. 2. – С. 65-67.
 10. Підгірна В.С. Функції прибутку суб’єктів господарювання // Актуальні питання економічних наук: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12-13 червня 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – Ч.2. – С. 53-56.
 11. Підгірна В.С. Проблеми ефективності розподілу прибутку суб’єктів господарювання в економіці України // Шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23-24 жовтня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація».– Львів: ЛЕФ, 2015. – С. 110-113.
 12. Підгірна В.С. Вплив державної політики на пропорції розподілу прибутку вітчизняних підприємств // Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 11-12 грудня 2015 р.) / За. заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько, A. Krynski. – У 2-х частинах. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. 2. – С. 78-82.
 13. Водянка Л.Д., Підгірна В.С., Сироїжко К.В. Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності / В.С. Підгірна, Л.Д. Водянка, К.В. Сироїжко // Журнал «Інвестиції: практика та досвід».  – 2018 р. – № 9 травень – С. 77-82.
 14. Мельник О. І., Підгірна В.С., Белінська Ю.О.  Сучасні тенденції розвитку агрохолдингів у напрямі земельного забезпечення / О. І. Мельник, В. С. Підгірна // Агросвіт. – 2018. – № 11. – С. 3–7.
 15. Підгірна В.С., Овсієнко В.В., Гіжевська А-М.В. Проблеми бідності в Україні: методи визначення та напрями подолання / В.С. Підгірна, В.В. Овсієнко,    А-М.В. Гіжевська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2018. – С. 57-63.
 16. Підгірна В.С., Данищук Н.В. Стан та проблеми стимулювання інноваційної діяльності в Україні / В.С. Підгірна, Н.В. Данищук // Економіка, фінанси, облік та управління: оцінка та перспективи розвитку в Україні та світі: Міжнародна наукова-практична конференція. – Частина 1. – Полтава, 2017. – С. 88-89.
 17. Підгірна В.С., Маліцька Г.Г. Активізація інноваційної діяльності підприємств на основі світового досвіду / В.С. Підгірна, Г.Г. Маліцька // Наукові підсумки 2017 року: Збірник наукових матеріалів XV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Частина 2. – Вінниця, 2017. – С. 4-8.
 18. Підгірна В.С., Рудько К.І. Пріоритетні напрями активізації інноваційної діяльності в Україні / В.С. Підгірна, К.І. Рудько // Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями: матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько, А. Krynski. – У 2-х частинах. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 2. – С. 26-28.
 19. Підгірна В. Безробіття в Україні: актуальні проблеми і шляхи вирішення / Л. Водянка, В. Підгірна, І. Лаврук // Економіка та держава – 2019. – № 5 – С. 68-71 – http://www.economy.in.ua/pdf/5_2019/16.pdf