Никифорак Валентина Андріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень: Проблеми економіки праці та соціально-трудових відносин;

Дисципліни: Організація виробництва; Економіка праці та соціально-трудові відносини; Стратегічне управління підприємством; Управління персоналом підприємства;

Контактна інформація:
– робочий телефон 51-25-21, e-mail: nva_55@mail.ru

Підвищення кваліфікації:

Чернівецький обласний центр зайнятості, 2014 рік

Список публікацій:

 1. Навчальний посібник з грифом МОНУ « Організація виробництва»: навч. Посібник \ В.А. Никифорак, З.І.Кобеля, Вербівська Л.В. –Чернівці, ЧНУ, 2010. -410с.
 2. Навчальний посібник (за рекомендацією вченої ради ЧНУ)   “Никифорак В.А., Яскал І.В. Теорія витрат і виробництва: навч.-метод. Посіб. – Чернівці: ЧНУ, 2012. -104с.
 3. Навчальний посібник з грифом МОНУ « Економіка праці та соціально-трудові відносини»: навч. посібник / В.А. Никифорак, Л.Д.Водянка, З.І.Кобеля, О.Я. Никифорак: – Чернівці, ЧНУ, 2013. -332с.»
 4. Никифорак В.А., Никифорак О.Я «Еволюція наукових поглядів на соціальний капітал в економічному аналізі» Монографія «Національні та регіональні складові функціонування підприємств»/ За ред..Лопатинського Ю.М.. – ЧНУ, 2011. -304с, с.56-66.
 5. Никифорак В.А. Використання амортизаційної та інвестиційної політики підприємства для забезпечення розширеного відтворення основного капіталу// Вісник ЧТЕІ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип.(48). Економічні науки. -404с.,158-163с.
 6. Никифорак В.А., Водянка Л.Д., Никифорак О.Я.Проблемы современного развития рынка труда Украины \ Проблемы и механизм устойчивого социально-экономического развития территории. – 2014. -№1.Электронний научный журнал .-http://probl – ust – razvit- ter esral.ru.
 7. Никифорак В.А., Водянка Л.Д., Соціальний діалог на  територіальному  рівні: регулювання  та  перспективи   розвитку \\  Науковий Вісник ЧНУ. – Чернівці:ЧНУ, 2015. –Випуск 750 – 157с, с.83-87.
 8. Никифорак В.А., Опольський О.І. Дослідження та оцінка людського капіталу в сучасних умовах \\  Вісник ЧТЕІ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011.  – Вип.IV(44). Економічні науки. -432с.,66-70с.
 9. Тодорюк С.І., Антохова І.М., Никифорак В.А. “Забезпеченнягідної оплати праці в Україні” /  С.І. Тодорюк, І.М. Антохова, В.А. Никифорак // Вісник ЧТЕІ ­– Чернівці:  ЧТЕІ КНТЕУ, – 2016. –Вип. І (61). Економічні науки. – С. 10-17
 10. Todoryuk S. I., Antokhova I. M., Nykyforak V. A. “Ecological perspectives in the conception of Ukrainian agrarian sector’s sustainable development realization” / S. I. Todoryuk, I. M. Antokhova, V. A. Nykyforak // The USV annals of economics and public administration. – 2016. – Vol. 16. – pp. 60-65.
 11. Никифорак В.А Соціальне підприємництво: сутність і особливості розвитку» // [ Електронний ресурс] \ В.А. Никифорак // Економіка та суспільство.- 2017. – №8. – Режим доступу до журналу: http\\ economyandsociety.in.ua http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/57.pdf
 12. Никифорак В.А., Никифорак О.Я. Социальное предпринимательство в Украине// Котентус [  Электронный ресурс ]: Электронное периодическое издание « Контентус» – Эл.№ФС77-44282 – Режим доступу:http://kontentus.\ ru\wp – content\ uploads\2017\03 Никифорак pdf – and Public Administration . Volume 16 (2016), р. 72-78
 13. Никифорак В.А., Тодорюк С.І. , Мельник О.І. Бізне –моделі в соціальному підприємництві. –  Вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2017,  Випуск I-II (65-66) .Економічні науки–с.123-133. – http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v1-2/NV-2017-v1-2_12.pdf
 14. Никифорак В.А., Антохова І.М., Тодорюк С.І.  Забезпечення  гідної оплати праці в Україні // Весник  ЧТЕІ  – Чернівці. – ЧТЕІ КНТЕУ, 2016 – Вип.I(61). Еекономічні науки – 87с.,с.10-17.
 15. Todoryuk S. I., Antokhova I. M.,Nykyforak V. A.“Ecological perspectives in the conception of Ukrainian agrariansector’s sustainable development realization” / S. I.Todoryuk, I. M.Antokhova,V. A.Nykyforak // (прийнята і проплачена до друку у Румунії ). – http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.16,SPECIAL_ISSUE,2016_fulltext.pdf
 16. В.А. Никифорак Соціальний діалог на територіальному рівні: регулювання та перспективи розвитку / Л.Д. Водянка, В.А. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. Праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – С. 83-87. – https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=se1I2qkAAAAJ&citation_for_view=se1I2qkAAAAJ:GnPB-g6toBAC
 17. Монографія Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємств / За ред. Ю.М. Лопатинського; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України. – Чернівці: «Місто», 2015. – 232 с. (18,70 д.а.)
 18. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник /В.А. Никифорак, Л.Д. Водянка ,З.І. Кобеля, О.Я. Никифорак. – Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 332 с. (18,2 д.а.)
 19. Управління персоналом підприємства: метод. вказівки до курсової роботи / Никифорак В.А., Сибирка Л.А. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 32 с.