Никифорак Валентина Андріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень: Проблеми економіки праці та соціально-трудових відносин;

Дисципліни: Організація виробництва; Економіка праці та соціально-трудові відносини; Стратегічне управління підприємством; Управління персоналом підприємства;

Контактна інформація:
– робочий телефон 51-25-21, e-mail: nva_55@mail.ru

Підвищення кваліфікації:

Чернівецький обласний центр зайнятості, 2014 рік

Список публікацій:

 1. Навчальний посібник з грифом МОНУ « Організація виробництва»: навч. Посібник \ В.А. Никифорак, З.І.Кобеля, Вербівська Л.В. –Чернівці, ЧНУ, 2010. -410с.
 2. Навчальний посібник (за рекомендацією вченої ради ЧНУ)   “Никифорак В.А., Яскал І.В. Теорія витрат і виробництва: навч.-метод. Посіб. – Чернівці: ЧНУ, 2012. -104с.
 3. Навчальний посібник з грифом МОНУ « Економіка праці та соціально-трудові відносини»: навч. посібник / В.А. Никифорак, Л.Д.Водянка, З.І.Кобеля, О.Я. Никифорак: – Чернівці, ЧНУ, 2013. -332с.»
 4. Никифорак В.А., Никифорак О.Я «Еволюція наукових поглядів на соціальний капітал в економічному аналізі» Монографія «Національні та регіональні складові функціонування підприємств»/ За ред..Лопатинського Ю.М.. – ЧНУ, 2011. -304с, с.56-66.
 5. Никифорак В.А. Використання амортизаційної та інвестиційної політики підприємства для забезпечення розширеного відтворення основного капіталу// Вісник ЧТЕІ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип.(48). Економічні науки. -404с.,158-163с.
 6. Никифорак В.А., Водянка Л.Д., Никифорак О.Я.Проблемы современного развития рынка труда Украины \ Проблемы и механизм устойчивого социально-экономического развития территории. – 2014. -№1.Электронний научный журнал .-http://probl – ust – razvit- ter esral.ru.
 7. Никифорак В.А., Водянка Л.Д., Соціальний діалог на  територіальному  рівні: регулювання  та  перспективи   розвитку \\  Науковий Вісник ЧНУ. – Чернівці:ЧНУ, 2015. –Випуск 750 – 157с, с.83-87.
 8. Никифорак В.А., Опольський О.І. Дослідження та оцінка людського капіталу в сучасних умовах \\  Вісник ЧТЕІ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011.  – Вип.IV(44). Економічні науки. -432с.,66-70с.
 9. Тодорюк С.І., Антохова І.М., Никифорак В.А. “Забезпеченнягідної оплати праці в Україні” /  С.І. Тодорюк, І.М. Антохова, В.А. Никифорак // Вісник ЧТЕІ ­– Чернівці:  ЧТЕІ КНТЕУ, – 2016. –Вип. І (61). Економічні науки. – С. 10-17
 10. Todoryuk S. I., Antokhova I. M., Nykyforak V. A. “Ecological perspectives in the conception of Ukrainian agrarian sector’s sustainable development realization” / S. I. Todoryuk, I. M. Antokhova, V. A. Nykyforak // The USV annals of economics and public administration. – 2016. – Vol. 16. – pp. 60-65.
 11. Никифорак В.А Соціальне підприємництво: сутність і особливості розвитку» // [ Електронний ресурс] \ В.А. Никифорак // Економіка та суспільство.- 2017. – №8. – Режим доступу до журналу: http\\ economyandsociety.in.ua http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/57.pdf
 12. Никифорак В.А., Никифорак О.Я. Социальное предпринимательство в Украине// Котентус [  Электронный ресурс ]: Электронное периодическое издание « Контентус» – Эл.№ФС77-44282 – Режим доступу:http://kontentus.\ ru\wp – content\ uploads\2017\03 Никифорак pdf – and Public Administration . Volume 16 (2016), р. 72-78
 13. Никифорак В.А., Тодорюк С.І. , Мельник О.І. Бізне –моделі в соціальному підприємництві. –  Вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2017,  Випуск I-II (65-66) .Економічні науки–с.123-133. – http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v1-2/NV-2017-v1-2_12.pdf
 14. Никифорак В.А., Антохова І.М., Тодорюк С.І.  Забезпечення  гідної оплати праці в Україні // Весник  ЧТЕІ  – Чернівці. – ЧТЕІ КНТЕУ, 2016 – Вип.I(61). Еекономічні науки – 87с.,с.10-17.
 15. Todoryuk S. I., Antokhova I. M.,Nykyforak V. A.“Ecological perspectives in the conception of Ukrainian agrariansector’s sustainable development realization” / S. I.Todoryuk, I. M.Antokhova,V. A.Nykyforak // (прийнята і проплачена до друку у Румунії ). – http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.16,SPECIAL_ISSUE,2016_fulltext.pdf
 16. В.А. Никифорак Соціальний діалог на територіальному рівні: регулювання та перспективи розвитку / Л.Д. Водянка, В.А. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. Праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – С. 83-87. – https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=se1I2qkAAAAJ&citation_for_view=se1I2qkAAAAJ:GnPB-g6toBAC
 17. Монографія Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємств / За ред. Ю.М. Лопатинського; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України. – Чернівці: «Місто», 2015. – 232 с. (18,70 д.а.)
 18. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник /В.А. Никифорак, Л.Д. Водянка ,З.І. Кобеля, О.Я. Никифорак. – Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 332 с. (18,2 д.а.)
 19. Управління персоналом підприємства: метод. вказівки до курсової роботи / Никифорак В.А., Сибирка Л.А. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 32 с.
 20. Планування і контроль у підприємницькій діяльності: навч.-метод. посібник / Л.Д.Водянка, В.А. Никифорак – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 200 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ).
 21. Никифорак В.А., Тодорюк С.І. Методичні підходи до оцінки рівня життя населення України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. – Вип. I-II (69-70). Економічні науки. – С. 210-214.
 22. Управління персоналом підприємства: метод. вказівки до курсової роботи / Никифорак В.А., Сибирка Л.А. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 32 с.
 23. Никифорак В.А. Соціальне підприємництво: сутність та особливості розвитку /[Електронний ресурс]  // Економіка і суспільство. – 2017. –  Вип. 8. – С. 321-324. – Режим доступу:  http//economyandsociety.in.ua
 24. Никифорак В.А., Никифорак О.Я. Социальное предпринимательство в Украине / Котентус [Електронний ресурс] // «Контентус». – Режим  доступу: http://kontentus.ru/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA.pdf.
 25. Никифорак В.А. Бізнес-моделі в соціальному підприємництві/ В.А. Никифорак, С.І. Тодорюк, О.І. Мельник // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. І-ІІ (65-66). Економічні науки. –  С. 114-124.
 26. Никифорак В., Гіжевська А-М., Овсієнко В. Якість життя населення в місті Чернівці / Місто як простір формування та реалізації соціального капіталу: українські та польські візії: матеріали Міжн. наук.-практ. відео-конф. 20-21 квітня 2018 р. / за заг. ред.. проф. Докаша В.І. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2018. – С. 61-64.
 27. Никифорак В., Белінська Ю. Соціалльний капітал як основа розвитку громадського суспільства / Місто як простір формування та реалізації соціального капіталу: українські та польські візії: матеріали Міжн. наук.-практ. відео-конф. 20-21 квітня 2018 р. / за заг. ред.. проф. Докаша В.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. –С. 342-345.