melnuko

Мельник Олег Іванович

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Тематика наукових досліджень: економіка та управління підприємствами, економіка та управління національним господарством

Дисципліни: Організація виробництва, Економічна діагностика, Корпоративне управління, Особливості функціонування підприємств за видами економічної діяльності, Трудові відносини на підприємстві

Контактна інформація:
Робочий телефон: +38-0372-512-521;
e-mail: o.melnyk@chnu.edu.ua

Основні публікації

Монографії:

 1. Мельник О. І. Вплив корпоративного управління на конкурентоспроможність аграрного сектора економіки України / О. І. Мельник, Ю. М. Лопатинський // Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології : колективна монографія / За заг. ред. К. С. Шапошникова та ін. – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 452–466.

Наукові праці в наукових фахових виданнях:

 1. Мельник О. І. Вплив інвестиційно-інноваційних процесів на конкурентоспроможність економіки країни / А.Г.Макеєнко, О. І. Мельник // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – Вип. 32, ч.1. – С. 170–173
 2. Мельник О. І. Теоретичні аспекти понять «конкурентоспроможність підприємства» та «конкурентоспроможність аграрного підприємства» / О.І. Мельник // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. – Чернівці, 2012. – Вип. 2 (23). – С. 372–381.
 3. Мельник О. І. Особливості трансформації структури аграрного сектора економіки України / Ю. М. Лопатинський, О. І. Мельник // Агросвіт. – 2013. – №18. – С.3–10.
 4. Мельник О. І. Вплив структури землезабезпеченості в аграрному секторі економіки України на конкурентоспроможність сільгоспвиробників / О.І. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №24. – С.130–136.
 5. Мельник О. І. Систематизація зовнішніх факторів конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників / О. І. Мельник // Інноваційна економіка. – 2014. – №1 (50). – С. 63–68.
 6. Мельник О. І. Внутрішні фактори конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників / О.І. Мельник // Економіка і управління. – 2014. – №1. – С. 76–81.
 7. Мельник О. І. Фінансова безпека сільськогосподарських товаровиробників у контексті їх конкурентоспроможності / О.І. Мельник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 8, ч.3. – С. 30–34.
 8. Мельник О. І. Внутрішньосекторальна та між секторальна конкурентоспроможність аграрного сектора економіки / О. І. Мельник // Агросвіт. – 2015. – №24. – С. 76–80.
 9. Мельник О. І. Підходи до дослідження конкуренції в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – №6. – С. 205–208.

Публікації у виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз даних, та публікації у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Melnyk O. Theoretical approaches to concept of “competition” and “competitiveness” / О.Melnyk, Yaskal // Ecoforum Journal. – 2013. – №2. – С. 8–12.
 2. Мельник О. И. Сельскохозяйственные земли Украины как фактор формирования конкурентоспособности сельхозпроизводителей / О. И. Мельник // Современная экономика: проблемы и решения. – 2014. – №2 (50). – С. 8–17.
 3. Melnyk O. I. Current state technical component software competitiveness of agricultural enterprises Ukraine / О. I. Melnyk, G. Melnyk // The genesis of genius (Switzerland). – 2014. – №3. – С. 128–132.
 1. Мельник О.І. Міжнародна маркетингова діяльність у сучасному бізнесі // Маркетинг у сферах і галузях економіки регіону: Матеріали ІІ Міжнародної (VІ Всеукраїнської) науково-практичної конференції для молодих вчених, аспірантів, студентів, м. Чернівці,13-14 квітня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 252-254.
 2. Мельник О.І. Роль малих та середніх підприємств у розвитку економіки регіону // Регіональний аспект трансформаційних процесів в економіці: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – Чернівці: БДФА, 2008. – С. 182-184.
 3. Мельник О.І. Роль фінансово-кредитних установ у розвитку економіки регіону // Регіональний аспект трансформаційних процесів в економіці: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – Чернівці: БДФА, 2008. – С. 109-111.
 4. Мельник О.І. Роль держави в інноваційній діяльності // Національна економіка України у світовому інтеграційному процесі: Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 162-164.
 5. Мельник О.І. Роль державних органів щодо регулювання інновацій // Матеріали студентської наукової конференції ЧНУ присвяченої 600-річчю м. Чернівці. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 410-412.
 6. Мельник О.І. Використання Microsoft Exel у моделюванні // Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі: зб. мат. ІX Всеукраїнської наукової конференції, 24-26 листопада 2008 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.. В. Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2008. – С. 67-68.
 7. Мельник О.І. Оцінка зовнішньоекономічної безпеки України на регіональному рівні в умовах глобалізації // Національна ідея та національний інтерес України: єднання заради майбутнього: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 березня 2009 р. – Сімферополь: Центр розвитку освіти, науки та інновацій, 2009. – С. 137-139.
 8. Мельник О.І. Державне регулювання економіки регіону // Регіон у системі світогосподарських зв’язків: перспективи та проблеми: Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 16-19.
 9. Мельник О.І. Залежність рівня конкурентоспроможності економіки країни від інновацій // Економічні проблеми модернізації та інноваційного розвитку промисловості: ювілейна Всеукраїнська науково-практична конференція: тези доповідей, Дніпропетровськ, 7-8 листопада 2012 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 312 с. – С.57-60.
 10. Мельник О.І. Конкурентоспроможність підприємств у ринкових умовах // Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища:Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів:тези доповідей, Дніпропетровськ, 20 березня – 5 квітня 2012 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – С. 181-183.
 11. Melnyk O. Impact of investment and innovation processes to modernize the country’s economy / А.Makeienko, О.Melnyk // Проблемы и перспективы модернизационного развития славянских государств в современных условиях : материалы III Славянского форума, (Орел-Брянск, 27-29 сент. 2012 г.). – Орел ; Брянск, 2012. – С. 122–126.
 12. Мельник О.І. Особливості розвитку форм господарювання в аграрному секторі економіки України / О.І. Мельник // Економіка та підприємництво: формування інноваційних моделей розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 7-8 червня 2013 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 31-33.
 13. Мельник О.І. Організаційні особливості функціонування фермерських господарств / О.І. Мельник // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції ((м. Одеса, 10-11 травня 2013 року). – О.: Гельветика, 2013. – С. 98-100.
 14. Мельник О. І. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні / А.Г. Макеєнко, О. І. Мельник, Н. М. Швець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку», (Ужгород, 22-23 листоп. 2013 р.). – Херсон : Гельветика, 2013. – Ч. 2. – С. 8–10.
 15. Мельник О. І. Фінансове забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників / О. І. Мельник // Теорія і практика сучасної економіки : матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 19 листоп. 2014 р.). – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – С. 148-151.
 16. Мельник О. І. Конкуренція як процес економічної взаємодії сільськогосподарських товаровиробників / О. І. Мельник // Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Камянець-Подільський, 21-22 листоп. 2014 р.). – Камянець-Подільський : Гельветика, 2014. – Ч. 1. – С. 177–179.
 17. Мельник О. І. Елементи конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України / О. І. Мельник // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки. – 2015. – Вип. 10. – С. 54–58.