melnuka

Мельник Анжела Геннадіївна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Тематика наукових досліджень: економіка та управління підприємствами, економіка та управління національним господарством

Дисципліни: Корпоративне управління, Особливості функціонування підприємств за видами економічної діяльності, Трудові відносини на підприємстві, Економічна психологія та етика бізнесу

Контактна інформація:
Робочий телефон: +38-0372-512-521;
e-mail: a.melnyk@chnu.edu.ua

Основні публікації

Наукові праці в наукових фахових виданнях:

 1. МакеєнкоА.Г. Вплив інвестиційно-інноваційних процесів на конкурентоспроможність економіки країни / А. Г. Макеєнко, О. І. Мельник // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – Вип. 32, ч.1. – С. 170–173.
 2. МакеєнкоА.Г. Управління якістю і конкурентоспроможністю в аграрному секторі економіки країни / А. Г. Макеєнко //  Агросвіт. – 2013. – № 12. – С. 51–54.
 3. МакеєнкоА.Г. Інноваційна діяльність як один із факторів впливу на прибуток суб’єктів господарювання в Україні / А. Г. Макеєнко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 13. – С. 62–65.
 4. МакеєнкоА.Г. Роль управлінських інновацій у сфері ремонтно-технічного обслуговування аграрних підприємств / А. Г. Макеєнко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 5. – С. 100–103.
 5. Макеєнко А. Г. Теоретичні аспекти розвитку управлінських інновацій / А. Г. Макеєнко // Економіка та держава. – 2014. – № 5. – С. 81–84.
 6. Мельник А. Г. Сучасний стан сфери ремонтно-технічного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників [Електронний ресурс] / А. Г. Мельник // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3379.
 7. Мельник А. Г. Сучасні форми та методи ремонтно-технічного обслуговування сільськогосподарського виробництва / А. Г. Мельник // Агросвіт. – 2014. – № 18. – С. 63–65.

 Публікації у виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз даних, та публікації у наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Makeienko A. G. Foreign experience of the administrative innovations implementing in the service and supply maintenance of the agricultural enterprises / A. G. Makeienko // News of Science and Education (Sheffield). – 2014. – № 2 (2). – Р. 18–25.
 2. Makeienko A. Impact of investment and innovation processes to modernize the country’s economy / А. Makeienko, О. Melnyk // Проблемы и перспективы модернизационного развития славянских государств в современных условиях: материалы III Славянского форума, (Орел-Брянск, 27-29 сент. 2012 г.). – Орел ; Брянск, 2012. – С. 122–126.

 Опубліковані праці апробаційного характеру:

 1. Makeienko A. Peculiarities of the state regulation of agricultural sector of economy of Ukraine / А. Makeienko // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку : матеріали XXI міжнар. наук.-практ. конф. (5-6 жовт. 2012 р.). – Чернівці, 2012. – С. 123–126.
 2. Макеєнко А. Г. Інноваційний розвиток аграрних підприємств як один із факторів модернізації економіки / А. Г. Макеєнко // Стратегічні напрями державної економічної та соціальної політики у 2013 році : збірник тез учасників XIX міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 берез. 2013 р.). – К. : Нова економіка, 2013. – С. 55–57.
 3. Макеєнко А. Г. Інвестиційно-інноваційні фактори та їх вплив на модернізацію економіки країни / А. Г. Макеєнко // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : тези доповідей II міжнар. наук.-практ. конф. (16-18 трав. 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 85–86.
 4. Макеєнко А. Г. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні / А. Г. Макеєнко, О. І. Мельник, Н. М. Швець // Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 листоп. 2013 р.). – Херсон : Гельветика, 2013. – Ч. 2. – С. 8–10.
 5. Макеєнко А.Г. Модернізація як необхідна умова інноваційного розвитку економіки країни / А. Г. Макеєнко // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали ІІІ міжнар. наук.-метод. конф. (14-17 трав.
  2013 р.). –  Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 183–184.
 6. Мельник А. Г. Форми та рівні ремонтно-технічного обслуговування сільськогосподарського виробництва / А. Г. Мельник // Економічні аспекти розвитку держави: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 жовт. 2014 р.). – Хмельницький, 2014. – С. 110–112.
 7. Мельник А. Г. Ремонтно-технічне обслуговування аграрних підприємств: управлінсько-інноваційний аспект / А. Г. Мельник // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 жовт. 2014 р.). – Херсон, 2014. – С. 131–134.
 8. Макеєнко А. Г. Особливості державного регулювання аграрного сектору економіки України / А. Г. Макеєнко // Організаційно-економічні та правові проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій : зб. наук. доп. та ст. – Львів : Українські технології. – 2012. – С. 137–141.
 9. Макеєнко А. Г. Перспективи сталого розвитку сільських територій / А. Г. Макеєнко, М. Д. Гилка // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної  медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія: Економічні науки. – 2012. – Т. 14, №1, ч.1. – С. 155–161.
 10. Мельник О.І., Мельник А.Г., Притула А.О. Теоретичні засади ефективної торговельної діяльності в ринкових умовах // Журнал Інвестиції: практика та досвід.  – 2018. –  № 20. – С. 10-13.
 11. А. Г. Мельник, О. І. Мельник, В. С. Мануйлов . Міжгосподарські зв’язки аграрного та промислових секторів економіки України / [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 15. – С. 107-110.
 12. Мельник А.Г.  Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку підприємницької діяльності в економіці України / О. І. Мельник, А.Г. Мельник,  М. В. Веретяннікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – Вип. 25, ч.1. – С. 49-52.
 13. Мельник А. Роль соціального капіталу у розвитку підприємництва / Місто як простір формування та реалізації соціального капіталу: українські та польські візії: матеріали Міжн. наук.-практ. відео-конф. 20-21 квітня 2018 р. / за заг. ред.. проф. Докаша В.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 157-159.