antohova

Антохова Ірина Михайлівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: закінчила економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича в 1986 році за спеціальністю “Економіка праці”. Працює на кафедрі з 1993 року.

Кандидатська дисертація:
– спеціальність: 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
– тема роботи: Підвищення ефективності використання трудового потенціалу (регіональні аспекти)
– науковий керівник: д.е.н. Євдокименко В.К.
 установа, де проведено захист: Інститут регіональних досліджень НАН України

Тематика наукових досліджень: формування ринку освітніх послуг, проблеми економіки та освіти

Курси, що читає:

 1. Економіка підприємства – 30
 2. Економіка торгівлі – 30
 3. Організаційна поведінка – 30
 4. Ринок праці – 30
 5. Управління трудовим потенціалом – 22

Контактна інформація:
– робочий телефон 51-25-21
– e-mail antoch2@mail.ru, i.antochova@chnu.edu.ua

Список публікацій:

 1. Ксьондз С.В., Антохова І.М. Деякі аспекти форм  регіонального розвитку в Україні. // Збірник: Вільна еконо-мічна зона – як форма регіонального розвитку. – Частина 1. – Чернівці: ЧДУ. – 1994. – с. 46-49.
 2. Антохова І.М. Державне регулювання ринку праці в Україні. // Збірник наукових праць. – Науковий вісник Чернівецького державного університету. Вип. 10. Економіка. – Чернівці: ЧДУ. – 1997. – с. 96-100.
 3. Антохова І.М. Реструктуризація економіки та інвестиційна політика в Україні. // Наукові доповіді міжнародної конференції “Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання”, Ч.1., Чернівці, ЧДУ, – 1997, с.213-215.
 4. Антохова І.М. Державне регулювання ринку праці в Україні. // Науковий вісник Чернівецького державного університету. Випуск 10. Економіка. – Чернівці: ЧДУ. – 1997. – С. 96-100.
 5. Антохова І.М. Аспекти суті і ефективності використання трудового потенціалу.// Наукові доповіді міжнар. конф. “Реструктуризація економіки та інвестиції в Україні”. – Частина 3. – Чернівці: ЧДУ. – 1998. – с. 142-143.
 6. Антохова І.М. Шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності у сфері сприяння зайнятості населення. // Науковий вісник Чернівецького державного університету. Випуск 26. Економіка. – Чернівці: ЧДУ. – 1998. – С. 54-60.
 7. Антохова І.М. До питань вирішення ефективного використання трудових ресурсів в регіону. // Збірник наукових праць за матеріалами допові-дей міжнародної науко-во-практичної конфе-ренції “Регіональна полі-тика України: наукові основи, методи, механіз-ми”. – Частина 2. Львів. – 1998. – с. 263-267.
 8. Антохова І.М. Значення балансу трудових ресурсів при виборі стратегії реструктуризації економіки та пріоритетів інвестиційного процесу в регіоні. // Науковий вісник Чернівецького державного університету. Випуск 44. Економіка. – Чернівці: ЧДУ. – 1999. – С. 106-113.
 9. Антохова І.М. Концептуальні риси можливостей обмеження росту і регулювання безробіття. // Наукові доповіді міжнар. конф. “Сучасна іннова-ційно-промислова полі-тика України: інвестиційні пріоритети та інф-раструктура”. Частина 2. Чернівці: ЧДУ. – 1999. – с. 23-27.
 10. Антохова І.М. До питання управління розвитком і ефективністю ви-користання трудо-вого потенціалу регіону. // Регіональна економіка. – Львів. – № 4. – 1999. – С. 239-242.
 11. Антохова І.М. Роль організації системи оплати праці в ефективному використанні трудового потенціалу. // Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду. – Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Випуск 1.  – Чернівці: ЧТЕУ. – 2001. – С. 119-123.
 12. Антохова І.М. Роль міграції у формуванні та використанні трудового потенціалу регіону. // Наукові доповіді ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні”. – Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Випуск ІІ. – Чернівці: ЧТЕУ. – 2001. – С. 84-89.
 13. Антохова І.М. Зарубіжний досвід регулювання систем оплати праці. // Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду. – Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Випуск ІІІ.  – Чернівці: ЧТЕУ. – 2001. – С. 145-155.
 14. Антохова І.М., Білик Л.С.Впровадження ресурсозберігаючої безвідходної технології як один з напрямків раціонального використання ресурсів. // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Випуск      . Економіка. – Чернівці: ЧНУ. – 2001. – С. 118-121.
 15. Антохова І.М. Особливості інвестиційної діяльності в сучасних умовах. // Науковий вісник КНТЕУ за матеріала-ми ХІІІ міжнар. наук.-практ. конферен-ції (9-10 квітня 2002 р.). Вип. І. Економічні науки. У 2-х ч. – Чернівці. – с. 64-73.
 16. Антохова І.М. Управління організацією внутрішньофірмового плану-вання на малих та середніх підприємствах. // Науковий вісник КНТЕУ Вип. ІІІ. Економічні науки. – Чернівці. –2002, с. 217-223.
 17. Антохова І.М. Вплив державної регіональної економічної політики на функціонування ринку праці в сучасних умовах. // Науковий вісник КНТЕУ за матеріала-ми міжнар. наук.-практ. конферен-ції (15-16 квітня 2003 р.). Вип. І. Економічні науки.– Чернівці. – 2003, с. 51-55.
 18. Антохова І.М., Білик Л.С., Антохов А.А. Ефективність використання основних фондів і виробничої потужності – спільні проблеми діяльності підприємства в умовах трансформації економіки // Науковий вісник КНТЕУ. Вип. ІІІ. Економічні науки. – Чернівці. – 2003. –с. 171-181.
 19. Антохова І.М. Вплив державної регіональної економічної політики на функ-ціонування ринку праці в сучасних умовах. // Науковий вісник КНТЕУ за матеріалами міжнар. наук.-практ. конфе-ренції (15-16 квітня 2003 р.) Вип. І. Економічні науки. – Чернівці. – 2003, с. 51-55.
 20. Антохова І.М. Регіональні інтелектуальні ресурси як чинник інноваційного розвитку // Науковий вісник КНТЕУ за матері-алами міжнар. наук.-практ. конференції (13-14 травня 2004 р.) Вип. І. Економічні науки. – Чернівці. – 2004, с. 243-248.
 21. Антохова І.М., Ксьондз С.В. Проблеми оновлення активної частини основних виробничих фондів промисловості України // Матеріали ХІУ Міжнародної науково-практичної конференції, 27 січня 2004 року, Чернівці. – Рута, с. 147-155.
 22. Антохова І.М., Давидова С.М. Регіональні перспективи розвитку туристичної галузі. // Науковий вісник КНТЕУ за матеріалами міжнар. наук.-практ. конференції “Туристична індустрія як вектор реіональого розвитку”, Вип. ІІІ. Економічні науки. – Чернівці. – 2005, с. 76-80.
 23. Антохова І.М. Формування економічних інновацій у сфері освіти // Матеріали ХУІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці. – Рута, 2005. – с. 147-155.
 24. Антохова І.М. Проблеми впливу мотиваційного механізму на розвиток персоналу підприємства // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ Вип.. ІІ. (2006 р.)
 25. Антохова І.М. Проблеми створення, збереження та модернізації робочих місць // Матеріали ХУІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 16-17 листопада 2006 р.
 26. Антохова І.М. Суспільні роботи, як напрямок реалізації політики зайнятості // Матеріали ХУ Міжнародної науково-практичної конференції. Ч.1., Чернівці. – 11-12 травня 2006 р. – 219-222 с.
 27. Антохова І.М. Раціональність організації мережі навчальних закладів у контексті загальних цілей розвитку регіону // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць Вип. 623-626. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т., 2012. – с. 47-53.
 28. Антохова І.М., Давидова С.М. Капітал підприємства та шляхи його оптимізації // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т.;2013.-с.194-197.
 29. Антохова І.М. Модернізація регіональної системи управління якістю життя населення // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 681. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т.;2014.-с.48-51.
 30. Антохова І.М., Буднікевич І.М. Роль специфічних елементів комплексу маркетингу у формуванні та реалізації сучасни х концепцій розвитку міста // Аналітично-інформаційний журнал «Схід» № 6, листопад-грудень 2013 р. – с. 33-39.
 31. Антохова І.М. Санація як основний інструмент оздоровлення економіки // Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 квітня 2012 р.) – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – 392 с., с. 133-136.
 32. Антохова І.М., Давидова С.М. Проблеми фінансового забезпечення територіальних громад базового рівня // Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 квітня 2012 р.) – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – 392 с., с. 343-345.
 33. Антохова І.М., Романіка К.А. Ефективність діяльності сфери освіти (регіональні аспекти) // Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки: Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції ІІ Міжнародного Шумпетерського економічного форуму (26-27 вересня 2013 р.).-Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т. 2013.-132 с. (120 учасників, 5 країн)
 34. Антохова І.М. Вплив інформаційних технологій та засобів автоматизації та удосконалення системи управління на підприємстві // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції / Чернів. ед. ун-т Ю.Федьковича.-Чернівці:ДрукАрт, 2013.-296 с., с. 3-7.
 35. Антохова І.М. Вплив трансформаційних процесів на формування сучасного ринку праці // Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 18-19 квітня 2013 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – 408 с.
 36. Антохова І.М. Адаптація системи освіти до ринкових умов господарювання // Регіонально-кластерна політика у розвитку світової та української економіки, м. Чернівці,24-25 квітня 2014 р. – Чяернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013.. – 367 с.
 37. Антохова І.М., Давидова С.М. Місцеве самоврядування та шляхи його реформування. Круглий стіл 18 жовтня 2014 р.
 38. Антохова І.М. Роль менеджменту в забезпеченні конкурентоспроможності туристичного продукту – Тези, Конференцію КНТЕУ – 2015 р.
 39. Антохова І.М., Тодорюк С.І., Никифорак В.А. “Забезпечення гідної оплати праці в Україні” /  С.І. Тодорюк, І.М. Антохова, В.А. Никифорак // Вісник ЧТЕІ ­– Чернівці:  ЧТЕІ КНТЕУ, – 2016. –Вип. І (61). Економічні науки. – С. 10-17
 40. Antokhova I. M., Todoryuk S. I., Nykyforak V. A. “Ecological perspectives in the conception of Ukrainian agrarian sector’s sustainable development realization” / S. I. Todoryuk, I. M. Antokhova, V. A. Nykyforak // The USV annals of economics and public administration. – 2016. – Vol. 16. – pp. 60-65
 41. І. М. Антохова, Кобеля З.І. , “Стимулювання розвитку підприємництва в регіоні” / З. І. Кобеля, І. М. Антохова // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2016. – № 6. – С. 48-60
 42. Антохова І.М., Никифорак В.А., Тодорюк С.І. Екологічні перспективи у реалізації концепції сталого розвитку аграрного сектора України
 43. Ecologian perspectives in the conception of Ukrainian agrarian sector’s sustainable development realization Румунія, 2016 The USV annals of  Economics and Pubic Administration/ Volume 16, special issue, 2016, p. 60-65http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.16,SPECIAL%20ISSUE,2016_fulltext.pdf
 44. Антохова І.М., Антохов А.А. Теорія технолого-сингулярного модерну:  основні положення та обгрунтування. The theory of technological singularity modern: its main principles and grounds
 45. Кошица-Словакія-2017 Scientific letters of academic society of michal baludansky ISSN 1338-9432, № 1, 2017, с. 85-90.
 46. Антохова І.М., Кобеля З.І. Стимулювання розвитку підприємництва в регіоні // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики» № 6. Вінниця. – ВНАУ.; 2016. – с. 48-61. ISSN 2411-4413
 47. Антохова І.М., Никифорак В.А., Тодорюк С.І. Проблеми забезпечення гідної оплати праці в Україні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. І (61). Економічні науки. – 272 с., с10-18
 48. Antohova I., Antohov A. The theory of technological singularity modern: its main principles and grounds / Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. –(1/2017). – № 5.  – Р. 85-90.
 49. Антохова І., Биндю В. Основний капітал підприємства та джерела його формування / International Scientific and Practical Conference “Cross-Border regional development in the system of  Cross-Border cooperation”, april 27-28, 2017, Chernivtsi-Balti. – Р. 246-248
 50. Антохова І.М., Вінцеславська О.Д. Фінансове забезпечення самоврядування та організаційні основи його функціонування / Економіка і врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017 – 96 с.
 51. Antokhova I., Bindyu V., Popel L. Financial equalization of territorial development / The USV annals of Economics and Public Administration. – 2018. – Volume 18, ISSUE 1(27) – Р. 58-62.
 52. Антохова І.М., Антохов А.А. Інструменти управління регіональним економічним розвитком у сучасних умовах невизначеності // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – Одеса. – 2018. – Випуск 26, Ч. 2. – С. 46-51.
 53. Antohova I., Antohov A. The theory of technological singularity modern: its main principles and grounds / Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. –(1/2017). – № 5.  – Р. 85-90.
 54. Економіка підприємства: збірник практичних завдань / уклад.: В.І. Кифяк, С.В. Ксьондз, С.І. Тодорюк, І.М. Антохова. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – 112 с.
 55. Антохова І., Попель Л. Фінансові ініціативи місцевих органів влади в умовах бюджетної децентралізації / Місто як простір формування та реалізації соціального капіталу: українські та польські візії: матеріали Міжн. наук.-практ. відео-конф. 20-21 квітня 2018 р. / за заг. ред.. проф. Докаша В.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 144-147.
 56. Антохова І.М. В.А.Биндю. Фінансове забезпечення діяльності малих підприємств // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки». – Чернівці – 20 березня 2018 р. – С. 180‑183.
 57. Antokhova I., Bindyu V., Popel L. Financial equalization of territorial development / The USV annals of Economics and Public Administration. – 2018. – Volume 18, ISSUE 1(27) – Р. 58-62 – http://annals.seap.usv.ro/index.php/annals/issue/view/33/showToc
 58. Антохова І.М., Антохов А.А. Інструменти управління регіональним економічним розвитком у сучасних умовах невизначеності // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – Випуск 26, Ч. 2. – Одеса. – 2018. – с. 46-51 – http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bses_2018_26(2)__11
 59. Антохова І.М., Попель Л.А. Фінансові ініціативи місцевих органів влади в умовах бюджетної децентралізації // Матеріали міжнародної науково-практичної відео-конференції «Місто як простір формування і реалізації соціального капіталу: українські та польські візії». – Чернівці. – ЧНУ. – 20-21 квітня 2018 р. – с. 144-147.
 60. Антохова І.М., Никифорак В.А., Тодорюк С.І. Трудова міграція закордон у сучасних умовах трансформації економіки України // Науковий журнал «Інвестиції: практика та досвід» . – № 9. – 2019 рік. – с. 52-58 – http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6630&i=7
 61. Антохова І.М., Водянка Л.Д., Підгірна В.С. Тенденції впровадження інновацій в аграрному секторі економіки України // Науковий журнал «Агросвіт». – № 8. – 2019 рік. – с. 26-32 – http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2870&i=4
 62. Antohova І. Financial strategy for enterprise development / L. Vodianka, I. Antohova, L. Sybyrka // Science and Education a new Dimension. Humanities and Social Sciences. VII(34), I.: 205, 2019 Sept.. PP.38-41 – http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_vii_205_34.pdf